Logo Creative Society БҮТЭЭЛЧ
НИЙГЭМ
Нэгдэх

ХМХ БИДНИЙ ТУХАЙ

Олон улсын ХМХ “Бүтээлч Нийгэм”-ийн чухал байдал, мөн төслийн хүрээнд тавигдаж буй асуудлуудын тухай