Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
Everyone is in charge of the future of humanity

TVOŘIVÁ SPOLEČNOST

MEZINÁRODNÍ PROJEKT

#CREATIVESOCIETY
„Tvořivá společnost“ je projekt celého lidstva, který dává možnost v nejkratší možné době a mírnou cestou vyvést naši civilizaci na nový stupeň evolučního rozvoje.
Hlavní cíl tohoto projektu je
VYBUDOVAT V ROZSAHU CELÉHO SVĚTA TVOŘIVOU SPOLEČNOST, ve které je Život Člověka nejvyšší hodnotou.

ÚKOLY PROJEKTU:

  • Vytvořit podmínky pro vybudování tvořivé společnosti na celé planetě mírovou cestou.
  • Zjistit mínění lidí z celého světa, zda chtějí žít ve společnosti tvořivého formátu a jak si sami tento formát představují.
  • Poskytnout platformu pro globální otevřenou diskuzi o konceptu tvořivé společnosti ve všech sférách života člověka.
  • Najít nové cesty sjednocení celého lidstva a vytvořit podmínky pro aktivní účast každého člověka v životě společnosti nezávisle na sociálním statusu, náboženském vyznání a národnosti.
Podrobněji

O etapách vybudování Tvořivé společnosti se můžete více dozvědět v článku „OSNOVY A ETAPY VYBUDOVÁNÍ TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI“

Číst
Pope Francis
Mezinárodní projekt „Tvořivá společnost"
obdržel apoštolské požehnání od Jeho Svatosti papeže Františka.

Mezinárodní online konference Globální krize. Čas pravdy

Synchronní překlad do 100 jazyků
Dec 04, 2021 | 15:00 GMT
Cíl konference je upřímně a pravdivě informovat lidstvo o závažnosti klimatické a ekologické krize, blížících se hrozbách a reálném východisku.
Klíčová témata konference:
Jaká je skutečná klimatická situace na planetě?
Proč o závažnosti hrozeb světová média mlčí?
Proč se klima stále rychle mění i při existenci mezinárodních paktů a dohod, jejichž oficiálním cílem je zastavit změnu klimatu?
Co je skutečnou příčinou globální změny klimatu?
Od jakých rizik a globálních hrozeb se odvádí pozornost lidí?
K jakým ekologickým následkům dovedla bezohledná spotřebitelská činnost člověka?
Proč je možné stabilizovat ekologickou rovnováhu na naší planetě jen v Tvořivé společnosti?
Proč je Tvořivá společnost jediným východiskem v době celoplanetárních klimatických katastrof?
TVOŘIVÁ SPOLEČNOST
8 OSNOV
TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
creativesociety.com
1. Život Člověka
Život Člověka je nejvyšší hodnotou. Je nutné chránit Život každého Člověka jako svůj vlastní. Cílem společnosti je zabezpečit a garantovat, že život každého Člověka má tu nejvyšší hodnotu. Není a nemůže být nic cennějšího, než život Člověka. Pokud je cenný jeden Člověk, znamená to, že jsou cenní všichni Lidé!
2. Svoboda Člověka
Každý člověk má, už díky samotnému narození, právo být Člověkem. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní. Každý má právo volby. Na Zemi nemůže být nikdo a nic důležitější než Člověk, než jeho svoboda a práva. Realizace práv a svobod Člověka nesmí narušovat práva a svobody ostatních lidí.
3. Bezpečnost Člověka
Nikdo a nic ve společnosti nemá právo ohrožovat život a svobodu Člověka!
Každý Člověk má garantované bezplatné zajištění základních životních potřeb, včetně jídla, bydlení, lékařské péče, vzdělání a plného sociálního zabezpečení.
Vědecká, výrobní a technologická činnost ve společnosti musí být nasměrována výhradně na zlepšení kvality lidského života.
Zaručená ekonomická stabilita: absence inflace a krizí, stabilní a stejné ceny na celém světě, jediná měnová jednotka, minimální fixní zdanění nebo žádné zdanění.
Bezpečnost Člověka a společnosti před jakýmkoliv druhem ohrožení je zajištěna jednotnou celosvětovou službou na řešení mimořádných situací.
4. Transparentnost a dostupnost informací pro všechny
Každý Člověk má právo být věrohodně informován o pohybu a přerozdělení finančních prostředků společnosti. Každému Člověku jsou dostupné informace, v jakém stavu je plnění rozhodnutí přijatých společností.
Masmédia patří výhradně společnosti a poskytují informace pravdivě, otevřeně a čestně.
5. Tvořivá ideologie
Ideologie musí být zaměřena na popularizaci nejlepších lidských vlastností a na ochranu před vším, co je namířeno proti Člověku. Hlavní prioritou je lidskost, vysoké duchovně morální zásady Člověka, humánnost, poctivost, vzájemná úcta a upevňování přátelství.
Vytvoření podmínek pro rozvoj a výchovu Člověka s velkým Č, pěstování mravních hodnot v každém člověku a ve společnosti.
Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost a odsouzení jakékoliv formy rozdělení, agrese a antihumánních projevů.
6. Rozvoj Osobnosti
Každý člověk v Tvořivé společnosti má právo na všestranný rozvoj a seberealizaci.
Vzdělání musí být bezplatné a stejně dostupné všem. Vytvoření podmínek a rozšiřování možností pro realizaci tvůrčích schopností a nadání Člověka.
7. Spravedlnost a rovnost
Všechny přírodní zdroje patří Člověku a spravedlivě se rozdělují mezi všechny lidi. Monopolizace zdrojů a jejich iracionální využívání jsou nepřípustné. Tyto zdroje se spravedlivě přerozdělují mezi obyvatele celé planety.
Přeje-li si to Člověk, je mu garantováno pracovní místo. Mzdy za vykonávání identických pozic, za stejnou specializaci či profesi musí být stejné na celém světě.
Každý má právo na osobní vlastnictví a příjem, avšak v mezích výše kapitalizace jednotlivce, která je stanovená společností.
8. Samospráva společnosti
Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti neexistuje, protože zodpovědnost za celou společnost, její rozvoj, podmínky pro život a harmonické uspořádání je na každém Člověku.
Každý Člověk má právo se podílet na řízení Tvořivé společnosti a na schvalování zákonů pro zlepšení života Člověka.
Řešení společensky důležitých, sociálně významných, ekonomických otázek, které vedou ke změně kvality života Člověka, se předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování (referendum).

Mezinárodní konference

Zůstaňte v obraze aktuálního dění
- 1 -
Přihlašte si odběr na YouTube kanále „Tvořivá Společnost“ a zmáčkněte zvoneček
- 2 -
Přihlašte si odběr na Telegram kanálu a buďte v centru aktuálního dění