TVOŘIVÁ SPOLEČNOST

Mezinárodní projekt

Život člověka — nejvyšší hodnota
#creativesociety
DEZINFORMACE VS. FAKTA
Odhalení manipulací masmédií o Tvořivé společnosti: od právní analýzy k Etickému kodexu novináře.
TVOŘIVÁ SPOLEČNOST — to je mezinárodní projekt, který na dobrovolnické bázi sjednocuje lidi z více než 180 zemí. Cílem projektu je v co nejkratší době zákonnou a mírovou cestou přejít na nový tvořivý formát společnosti na celém světě, ve které život člověka bude nejvyšší hodnotou.

Jak vznikla Tvořivá společnost?

Požadavek na nový formát společnosti, kde hlavní prioritou je hodnota života člověka, pochází od milionů lidí z celého světa. Toto ukázal nejrozsáhlejší sociální průzkum v dějinách, který v průběhu více než 10 let prováděli dobrovolníci ve 180 zemích.

Každému účastníkovi sociálního průzkumu byla položena stejná otázka: „V jakém světě byste chtěl/a žít?“ Na základě výsledků odpovědí lidí bylo vytvořeno 8 Osnov, které se staly základem pro vybudování společnosti nového formátu s názvem „Tvořivá společnost“. Za účelem její realizace se nyní lidé z celého světa sjednocují a konají ve stejnojmenném projektu „Tvořivá společnost“.

Kdo stojí za projektem „Tvořivá společnost“?

Miliony lidí různých kultur, národností, vyznání a přesvědčení, kteří chtějí změnit náš svět k lepšímu a vědí, jak toho dosáhnout zákonnou a mírovou cestou. Každý den takových lidí přibývá čím dál tím více.

Lidé z celého světa, kteří se přísně v mezích zákona sjednocují a konají se společným cílem — vytvořit důstojné podmínky pro mírový a prosperující život celého lidstva a budoucích generací.

Kdo financuje projekt „Tvořivá společnost“?

Veškeré akce a aktivity v rámci projektu „Tvořivá společnost“ provádějí výhradně sami účastníci projektu z vlastní iniciativy, volby a přání, na úkor svých osobních prostředků.

Projekt „Tvořivá společnost“ nedisponuje bankovními účty, financemi ani majetkem, nekumuluje finanční prostředky a nevytváří zisk.

„Tvořivá společnost“ je zcela dobrovolnický projekt, který funguje v rámci legislativy, jež zastupuje výhradně zájmy samotných lidí, nikoliv zájmy jednotlivých států, stran či organizací.

Proč potřebujeme Tvořivou společnost na celém světě?

Tvořivou společnost potřebujeme na celém světě, protože jedině Tvořivá společnost:
 

Zajišťuje východisko ze všech globálních krizí, včetně klimatické;
Zabezpečuje budoucnost bez válek, konfliktů, násilí, chudoby a hladu;
Umožňuje přivést lidstvo v co nejkratší době na nový stupeň evolučního vývoje, a to mírovou a zákonnou cestou;
Zajišťuje každému člověku bezpečnost, zdraví, blahobyt a všestranný rozvoj.

Je možné vybudovat Tvořivou společnost v jedné zemi nebo v alianci několika zemí?

Dnes jsou země světa úzce propojeny a vzájemně na sobě závislé, proto tvořivý formát společnosti v jedné zemi nebo dokonce unii několika zemí není životaschopný.

Vybudovat Tvořivou společnost může pouze celé lidstvo na celé zeměkouli současně. Dokud nebude přijato kladné rozhodnutí ve světovém referendu, mohou jednotlivé státy pouze deklarovat svůj záměr přejít k Tvořivé společnosti. V opačném případě může být ohrožena bezpečnost zemí, které se samostatně nebo ve skupině pokusí o přechod k Tvořivé společnosti, a také bezpečnost jejich obyvatel. Stanou se zranitelnými a nechráněnými před těmi zeměmi, které Tvořivou společnost zatím nepodporují.

8 Osnov Tvořivé společnosti

8 Osnov „Tvořivé společnosti“ – to je to, co chtějí lidé po celém světě. Jsou to nosné hodnoty Tvořivé společnosti, které se mohou na bázi legitimní vůle lidu ve světovém referendu stát základem právní úpravy všech zemí světa, a také mezinárodního práva.
1.Život Člověka

Život Člověka je nejvyšší hodnotou. Je nutné chránit Život každého Člověka jako svůj vlastní. Cílem společnosti je zabezpečit a garantovat, že život každého Člověka má tu nejvyšší hodnotu. Není a nemůže být nic cennějšího, než život Člověka. Pokud je cenný jeden Člověk, znamená to, že jsou cenní všichni Lidé!

2.Svoboda Člověka

Každý člověk má, už díky samotnému narození, právo být Člověkem. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní. Každý má právo volby. Na Zemi nemůže být nikdo a nic důležitější než Člověk, než jeho svoboda a práva. Realizace práv a svobod Člověka nesmí narušovat práva a svobody ostatních lidí.

3.Bezpečnost Člověka

Nikdo a nic ve společnosti nemá právo ohrožovat život a svobodu Člověka!

Každý Člověk má garantované bezplatné zajištění základních životních potřeb, včetně jídla, bydlení, lékařské péče, vzdělání a plného sociálního zabezpečení.

Vědecká, výrobní a technologická činnost ve společnosti musí být nasměrována výhradně na zlepšení kvality lidského života.

Zaručená ekonomická stabilita: absence inflace a krizí, stabilní a stejné ceny na celém světě, jediná měnová jednotka, minimální fixní zdanění nebo žádné zdanění.

Bezpečnost Člověka a společnosti před jakýmkoliv druhem ohrožení je zajištěna jednotnou celosvětovou službou na řešení mimořádných situací.

4.Transparentnost a dostupnost informací pro všechny

Každý Člověk má právo být věrohodně informován o pohybu a přerozdělení finančních prostředků společnosti. Každému Člověku jsou dostupné informace, v jakém stavu je plnění rozhodnutí přijatých společností.

Masmédia patří výhradně společnosti a poskytují informace pravdivě, otevřeně a čestně.

5.Tvořivá ideologie

Ideologie musí být zaměřena na popularizaci nejlepších lidských vlastností a na ochranu před vším, co je namířeno proti Člověku. Hlavní prioritou je lidskost, vysoké duchovně morální zásady Člověka, humánnost, poctivost, vzájemná úcta a upevňování přátelství.

Vytvoření podmínek pro rozvoj a výchovu Člověka s velkým Č, pěstování mravních hodnot v každém člověku a ve společnosti.

Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost a odsouzení jakékoliv formy rozdělení, agrese a antihumánních projevů.

6.Rozvoj Osobnosti

Každý člověk v Tvořivé společnosti má právo na všestranný rozvoj a seberealizaci.

Vzdělání musí být bezplatné a stejně dostupné všem. Vytvoření podmínek a rozšiřování možností pro realizaci tvůrčích schopností a nadání Člověka.

7.Spravedlnost a rovnost

Všechny přírodní zdroje patří Člověku a spravedlivě se rozdělují mezi všechny lidi. Monopolizace zdrojů a jejich iracionální využívání jsou nepřípustné. Tyto zdroje se spravedlivě přerozdělují mezi obyvatele celé planety.

Přeje-li si to Člověk, je mu garantováno pracovní místo. Mzdy za vykonávání identických pozic, za stejnou specializaci či profesi musí být stejné na celém světě.

Každý má právo na osobní vlastnictví a příjem, avšak v mezích výše kapitalizace jednotlivce, která je stanovená společností.

8.Samospráva společnosti

Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti neexistuje, protože zodpovědnost za celou společnost, její rozvoj, podmínky pro život a harmonické uspořádání je na každém Člověku.

Každý Člověk má právo podílet se na řízení Tvořivé společnosti a na schvalování zákonů zaměřených na zlepšení života Člověka.

Řešení společensky důležitých, sociálně významných, ekonomických otázek, které vedou ke změně kvality života Člověka, se předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování (referendum).

Poznámka k 8 Osnovám
V Tvořivé společnosti nebude potřeba používat peníze díky zavedení nového modelu ekonomiky a nových technologií. Proto některá ustanovení 8 Osnov Tvořivé společnosti, vycházející z existence peněžních vztahů, budou aktuální pouze v přechodném období do Tvořivé společnosti.

Co poskytuje Tvořivá společnost každému člověku na planetě?

Tvořivý formát společnosti otevírá obrovské perspektivy a příležitosti pro každého člověka.
Pro plnohodnotnou realizaci Tvořivé společnosti je nutné zavést nový ekonomický model, nové technologie a reorganizovat mnoho procesů ve společnosti. Proto je nutné přechodné období k Tvořivé společnosti, které podle předběžných propočtů může trvat 5–6 let. A již během přechodného období do Tvořivé společnosti získává každý člověk po právu narození následující výhody:
Nepodmíněný základní měsíční příjem ve výši ekvivalentu 10 000 USD (pro každého dospělého);
Jednorázový příspěvek za narození prvního dítěte v ekvivalentu 100 000 USD, a za narození druhého dítěte 200 000 USD a tak dále. Měsíční příspěvek na děti do 6 let včetně — v ekvivalentu 5 000 USD, na děti od 7 let až do zletilosti — v ekvivalentu 7 000 USD;
Prostorné a komfortní bezplatné bydlení v soukromém vlastnictví o minimální rozloze 60 metrů čtverečních na osobu;
Vysoce kvalitní a bezplatnou zdravotní péči po celém světě;
Vysoce kvalitní a bezplatné vzdělání kdekoliv na světě;
Práci 4 hodiny 4 dny v týdnu, stejně vysoké platy po celém světě pro stejné pozice, specializace a profese, placenou dovolenou nejméně dvakrát ročně v délce nejméně 30 kalendářních dnů;
Bezpečný svět bez válek, konfliktů, zločinnosti a korupce;
Zaručenou ekonomickou stabilitu: absenci inflací, platebních neschopností a krizí; stabilní pevné ceny po celém světě;
Absenci daní pro fyzické osoby, malé a střední podniky;
Bez omezení a zdarma veškeré komunální služby pro fyzické osoby (plyn, elektřina, voda, topení atd.);
Odpis všech dluhů z úvěrů, včetně hypoték;
Bezvízový styk a volný pohyb po celém světě;
Vývoj nejpokročilejších technologií, které zlepšují život člověka, a jejich dostupnost pro každého kdekoliv na světě.

Jak budou tyto výhody poskytovány v Tvořivé společnosti každému člověku na planetě?

V Tvořivé společnosti bude zabezpečena vysoká úroveň života pro každého člověka na planetě díky zcela novému modelu ekonomiky, který nemá v dějinách lidstva obdoby. Tento model byl vyvinut a navržen odborníky z celého světa a změní náš život již od prvního dne jeho zavedení.
Je možné se s ním seznámit v podrobné videoprezentaci, která byla veřejně představena na Mezinárodním fóru „Globální krize. Východisko existuje“.

Pokud vezmeme v úvahu, že v Tvořivé společnosti bude člověku mnohé dáno právem narození, co je tedy požadováno od samotného člověka?

V Tvořivé společnosti člověk získává mnoho výhod a přínosů. To vyžaduje aktivní účast každého člověka na životě společnosti — jeho prací, intelektuálním přínosem, jeho talenty. Člověk se v Tvořivé společnosti rozvíjí sám a přináší prospěch celé společnosti jako její nedílná součást.
Je nutná aktivní a zodpovědná účast člověka na řízení záležitostí společnosti, jakož i na přijetí zákonů a rozhodování o důležitých a klíčových otázkách života společnosti. Je to dáno tím, že Tvořivá společnost je jediným formátem společenského uspořádání, v němž není moc na nikoho delegována, ale je realizována samotnými lidmi, tedy každým člověkem na světě prostřednictvím plné samosprávy: kolektivního rozhodování na jediné globální Volební platformě.
V Tvořivé společnosti tedy nebude existovat pojem „moc nad lidmi", protože moc bude ve skutečnosti patřit všem lidem. Lidé sami budou řešit globální i lokální otázky.

Proč není třeba srovnávat formát Tvořivé společnosti s jinými modely,

které byly realizovány dříve a dokonce i s těmi, které byly hypoteticky rozpracovány, ale nebyly realizovány? Protože ve všech ostatních modelech organizace společnosti byla vždy zachována moc jednotlivců nad většinou ve skryté nebo otevřené podobě.A v Tvořivé společnosti nikdo za žádných okolností nebude moci uzurpovat moc nebo ji odebrat lidem, jelikož při samosprávě bude funkce moci rovnoměrně rozdělena mezi všemi lidmi.

Více podrobností o fungování samosprávy v Tvořivé společnosti naleznete ve videu, které bylo představeno na Mezinárodním fóru „Globální krize. Východisko existuje“:

Jak vybudovat Tvořivou společnost na celém světě v nejbližších letech?

Pro vybudování Tvořivé společnosti existuje přesný plán, sestávající ze dvou etap. Obě etapy vybudování Tvořivé společnosti probíhají v souladu s normami mezinárodní i národní legislativy.
1
Etapa informování
Lidé, uplatňováním svých práv a svobod, informují ostatní lidi o Tvořivé společnosti. Tímto způsobem se zákonnou a mírovou cestou formuje společenská poptávka po vytvoření Tvořivé společnosti na celém světě. Čím rychleji většina lidí tuto poptávku vytvoří, tím rychleji bude možné přejít do další etapy budování Tvořivé společnosti.
2
Etapa přípravy a realizace světového referenda
Jakmile většina lidí ve všech zemích světa podpoří Tvořivou společnost, bude připraveno a uspořádáno celosvětové referendum o přijetí modelu tvořivého rozvoje celým lidstvem jako jediného přijatelného a nezbytného pro přežití lidstva.
V rámci příprav na celosvětové referendum bude vypracován a přijat nezbytný legislativní a technický rámec pro jeho uspořádání.

K celosvětovému referendu bude předložena následující otázka:

podporují lidé přechod celého lidstva od spotřebitelského formátu společnosti k tvořivému a sjednocení celého lidstva do jediné civilizace — Tvořivé společnosti?

Kladné rozhodnutí bude znamenat:

přijetí 8 Osnov Tvořivé společnosti jako základních ustanovení celosvětové ústavy;

schválení jediné celosvětové Volební platformy jako nejvyššího orgánu moci na Zemi;

stanovení datumu začátku přechodného období k Tvořivé společnosti.

Po kladném rozhodnutí ve světovém referendu začíná lid vykonávat svou moc přímo a politici se stávají vykonavateli vůle lidu.
To znamená, že o schvalování zákonů, jmenování, kontrole a odvolávání všech vykonavatelů, jakož i o všech dalších společensky důležitých rozhodnutích budou rozhodovat výhradně samotní lidé prostřednictvím hlasování na jediné celosvětové Volební platformě. Tato platforma se stane legislativním základem, tedy jediným zdrojem závazných pravidel, podle nichž bude lidstvo žít.

Co Vy můžete udělat pro to, abyste co nejdříve začali žít v Tvořivé společnosti?

Připojte se k milionům lidí po celém světě, kteří již konají, a informujte legálním způsobem své okolí, známé i cizí lidi o Tvořivém formátu společnosti. Tyto kroky jsou nezbytné pro vytvoření celosvětové veřejné poptávky po vybudování Tvořivé společnosti. Čím dříve bude většina lidí na planetě vědět, že jsou možné slušné životní podmínky pro každého, tím dříve se bude konat celosvětové referendum.

Pokud na celosvětovém referendu většina lidí přijme řešení o změně formátu společnosti ze spotřebitelského na tvořivý, přibližně za 6 měsíců začne přechodné období k Tvořivé společnosti, které podle předběžných propočtů může trvat 5 až 6 let. Po jeho ukončení vstupujeme do nové éry Tvořivé společnosti.

Stojí za zmínku, že mnoho výhod a privilegií je člověku k dispozici od prvního dne přechodného období: každý člověk získá bezpečný, prosperující, stabilní a svobodný život.

Jak se stát účastníkem
projektu „Tvořivá společnost“?

Pokud sdílíte informace o Tvořivé společnosti, byť jen předáváním informace o existenci projektu, jste již jeho účastníkem. Pokud projekt podporujete, můžete využít různé způsoby informování o Tvořivé společnosti, které naleznete zde:

Designy s logem „Tvořivá společnost“:

Sledujte zde

Chcete rychleji a efektivněji informovat všechny o Tvořivé společnosti, aby mohla být realizována co nejdříve?

Připojte se k existujícím Koordinačním centrům v místě vašeho bydliště, a pokud ještě neexistují, můžete je sami vytvořit. Zajistíte tak efektivnější informování a povede to k rychlejšímu vybudování Tvořivé společnosti.
Vaše Koordinační centrum, to jsou lidé, kteří na sebe berou odpovědnost informovat obyvatele vašeho domu, ulice, čtvrti nebo města o Tvořivé společnosti a konají na dobrovolnické bázi v souladu s místními zákony.
Pokud se chcete připojit k existujícímu Koordinačnímu centru nebo nás informovat o otevření Koordinačního centra, kontaktujte nás na: [email protected]

Úloha politiků
při budování Tvořivé společnosti

Politici, včetně členů politických stran a vedoucích představitelů zemí, mají díky své profesní činnosti, postavení, publicitě a popularitě značné možnosti informovat o Tvořivé společnosti. Zapojení politiků do informování o Tvořivé společnosti výrazně urychlí proces vybudování Tvořivé společnosti.

Účastníci projektu „Tvořivá společnost“ mohou podporovat všemi zákonnými prostředky ty politiky, kteří budou aktivně informovat o Tvořivé společnosti.

Je třeba mít na paměti, že politici, kteří podporují Tvořivou společnost, vystupují jako dobrovolníci tohoto projektu, i když mají moc, podporu většiny a reálnou možnost změnit legislativu, včetně ústavy své země, jsou především povinni hájit územní celistvost, suverenitu a zájmy své země, zájmy svého lidu, jakož i své strany, pokud jsou zvoleni jako její představitelé.

Politici tak mohou ve své zemi i na mezinárodní scéně využívat pouze zákonné metody informování o Tvořivé společnosti a napomáhat jejímu rychlejšímu vybudování. Na základě možností své země mohou také výhradně zákonným způsobem a s podporou lidí začlenit některé osnovy Tvořivé společnosti do národní ústavy, ale pouze tehdy, pokud to nepoškodí lidi, jejich práva a svobody; neohrozí nebo neoslabí zemi ekonomicky, politicky, sociálně, kulturně nebo jakýmkoliv jiným způsobem; nezničí státní zřízení ani nezpůsobí ztrátu svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti země; nesníží konkurenceschopnost země nebo nezpůsobí jiné negativní důsledky.

Tato varování vyplývají ze skutečnosti, že dokud nebude formát Tvořivé společnosti přijat v celosvětovém referendu, bude taková země nadále komunikovat s ostatními zeměmi ve spotřebitelském formátu, jehož jádrem je nepoctivá, agresivní a militantní politika, a nebude tak schopna reálně zajistit realizaci ani té nejdůležitější osnovy Tvořivé společnosti — hodnoty lidského života. Při zavádění jakýchkoliv změn by politikům mělo jít především o blaho jejich země a jejích občanů.

Lidé, kteří podporují Tvořivou společnost, by zase měli dodržovat platné zákony své země a nepožadovat po politicích, aby v jejich zemi zavedli výhody Tvořivé společnosti, pokud to může mít negativní důsledky pro lidi a zemi jako celek.
Úplné zavedení všech osnov a výhod Tvořivé společnosti je možné až po přijetí rozhodnutí o vybudování Tvořivé společnosti v celosvětovém referendu.

Jaké další výhody, přednosti a perspektivy získá každý člověk v Tvořivé společnosti?

Detailní informace o Tvořivé společnosti se můžete dozvědět na mezinárodních online fórech, která byla překládána do 150 světových jazyků:
Globální krize. Naše záchrana je ve sjednocení | Mezinárodní online fórum 12.11.2022
Globální krize. Východisko existuje | Mezinárodní online fórum 22.4.2023