Logo Creative Society LOOMINGULINE ÜHISKOND
Everyone is in charge of the future of humanity

LOOMINGULINE ÜHISKOND

RAHVUSVAHELINE PROJEKT

#CREATIVESOCIETY
The Creative Society is a project of all humanity that provides the opportunity to bring our civilization peacefully to a new stage of evolutionary development in the shortest possible time.
The main goal of this project is
TO BUILD THE CREATIVE SOCIETY WORLDWIDE in which Human Life is the highest value.

Projekti ülesanded:

  • Luua tingimused loomingulise ühiskonna rahumeelseks ülesehitamiseks kogu planeedil.
  • Saada teada inimeste arvamust kogu maailmas, kas nad tahavad elada loomingulise ühiskonna formaadis ja kuidas nad seda näevad.
  • Pakkuda platvormi loomingulise ühiskonna kontseptsiooni ja mudeli universaalseks rahvusvaheliseks avatud aruteluks kõigis inimelu valdkondades.
  • Leida uusi viise kogu inimkonna ühendamiseks ja tingimuste loomiseks iga inimese aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelus sõltumata sotsiaalsest staatusest, usust, rahvusest.
Rohkem detaile

Loomingulise ühiskonna ülesehitamise etappide kohta loe lähemalt artiklist „Loomingulise ühiskonna ülesehitamise alused ja etapid“.

Lugema
Pope Francis
The international project Creative Society
has received an apostolic blessing from His Holiness Pope Francis

International Online Conference Global Crisis. Time for the Truth

100 languages of simultaneous interpreting
Dec 04, 2021 | 15:00 GMT
The objective of the conference is to inform humankind honestly and truthfully about the scale of the climate and environmental crises, about the impending threats, and the real way out.
Key topics of the conference:
What is the real climate situation on the planet?
Why is the global media silent about the scale of the threats?
Why does the climate continue to change rapidly despite international treaties and agreements which official stated goal is to curb climate change?
What is the real cause of global climate change?
From what risks and global threats have people's attention been diverted?
What are the environmental consequences of reckless human consumerism?
Why only in the Creative Society is it possible to stabilize the ecological equilibrium of our planet?
Why, in the face of planetary cataclysms, the Creative Society is the only way out?
LOOMINGULINE ÜHISKOND
8 PÕHIALUST
LOOMINGULISES ÜHISKONNAS
creativesociety.com
1. Inimese elu
Inimese elu on kõrgeima väärtusega. Iga inimese elu tuleks hoida kui oma elu. Ühiskonna eesmärk on tagada ja garanteerida iga inimese elu väärtus. On olemas ja ei saa olla midagi väärtuslikumat kui Inimese elu. Kui üks Inimene on väärtuslik, siis on kõik inimesed väärtuslikud!
2. Inimese vabadus
Igale inimesele on sünnipäraselt antud õigus olla inimene. Kõik inimesed on sündinud vabad ja võrdsed. Igaühel on õigus valida. Maal ei saa olla keegi ega midagi, mis on kõrgemal kui inimene, tema vabadus ja õigused. Inimese õiguste ja vabaduste kasutamine ei tohi rikkuda teiste inimeste õigusi ja vabadusi.
3. Inimese turvalisus
Mitte kellelgi ja mitte millelgi ühiskonnas ei ole õigust ohustada Inimese elu ja vabadust!
Igale inimesele tagatakse tasuta eluks vajalikud põhitarbed, sealhulgas toit, peavarju, arstiabi, haridus ja täielik sotsiaalkindlustus.
Ühiskonna teaduslik, tööstuslik ja tehnoloogiline tegevus peaks olema suunatud üksnes inimelu kvaliteedi parandamisele.
Tagatud majanduslik stabiilsus: inflatsiooni ja kriiside puudumine, stabiilsed ja võrdsed hinnad kogu maailmas, ühtne valuuta, fikseeritud minimaalne maksustamine või maksude puudumine.
Inimese ja ühiskonna turvalisuse mis tahes ohu eest tagab ühtne ülemaailmne hädaolukordade haldamise teenus.
4. Läbipaistvus ja teabe avatus kõigile
Igal inimesel on õigus saada usaldusväärset teavet avaliku sektori raha liikumise ja jaotamise kohta. Igal isikul on juurdepääs teabele ühenduse otsuste rakendamise seisu kohta.
The mass media belong exclusively to the society and reflect information truthfully, openly, and honestly.
5. Loov ideoloogia
Ideoloogia peaks olema suunatud parimate inimlike omaduste edendamisele ja kõige selle mahasurumisele, mis on suunatud inimese vastu. Peamine prioriteet on inimlikkuse, inimese kõrgete vaimsete ja moraalsete püüdluste, inimlikkuse, aususe, vastastikuse austuse ja sõpruse tugevdamise tähtsus.
Creating conditions for the development and education of a Human with a capital “H”, cultivating moral values in each person and society.
Vägivallapropaganda keelamine, igasuguse jagunemise, agressiooni ja inimsusevastasuse ilmingute hukkamõistmine ja hukkamõistmine.
6. Isiksuse areng
Loovas ühiskonnas on igal inimesel õigus täielikule arengule ja eneseteostusele.
Haridus peaks olema tasuta ja kõigile võrdselt kättesaadav. Luua tingimused ja laiendada võimalusi, et inimene saaks realiseerida oma loomingulisi võimeid ja andeid.
7. Õiglus ja võrdsus
Kõik loodusvarad kuuluvad inimesele ja on õiglaselt jaotatud kõigi inimeste vahel. Ressursside monopoliseerimine või nende mittesäästev kasutamine ei ole lubatud. Need ressursid on jaotatud õiglaselt kogu maakera elanike vahel.
Isikule on tagatud töö, kui ta seda soovib. Sama ametikoha, eriala, elukutse eest makstav palk peaks olema kogu maailmas ühesugune.
Igaühel on õigus eraomandile ja sissetulekule, kuid ühiskonna poolt üksikisiku kapitaliseerituse summa piires.
8. Ühiskonna omavalitsus
Loovas ühiskonnas puudub mõiste „võim“, sest vastutus ühiskonna kui terviku, selle arengu, elutingimuste ja harmoonilise korra eest lasub igal inimesel.
Igal inimesel on õigus osaleda Loomise Ühiskonna asjade juhtimises ja inimeste elu paremaks muutmise seaduste vastuvõtmisel.
Otsused ühiskondlikult oluliste, sotsiaalselt oluliste, inimeste elukvaliteeti mõjutavate majandusküsimuste kohta pannakse üleriigilisele arutelule ja hääletusele (rahvahääletusele).

Rahvusvahelised konverentsid

Jääge värskeimate uudiste ja sündmustega kursis
- 1 -
Telli „Loominguline ühiskond“ YouTube'i kanal ja klõpsake „kella“
- 2 -
Tellige meie telegrammi kanal ja olge kursis viimaste uudiste ja sündmustega