RADOŠA SABIEDRĪBA

Starptautisks projekts

Cilvēka dzīvība — visaugstākā vērtība
#creativesociety
RADOŠA SABIEDRĪBA — tas ir starptautisks projekts, kurš uz brīvprātības principiem apvieno cilvēkus no vairāk nekā 180 valstīm. Projekta mērķis — visīsākajā laikā likumīgā un miermīlīgā ceļā pāriet uz jaunu radošu sabiedrības formātu visā pasaulē, kurā cilvēka dzīvība būs visaugstākā vērtība.

Kā radās Radoša sabiedrība?

Pieprasījums pēc jauna sabiedrības formāta, kur galvenā prioritāte ir cilvēka dzīvības vērtība, nāk no miljoniem cilvēku no visas pasaules. To parādīja pati vērienīgākā sociālā aptauja vēsturē, kuru veica brīvprātīgie vairāk nekā 10 gadu garumā 180 valstīs.

Katram dalībniekam tika uzdots viens un tas pats jautājums: „Kādā pasaulē Jūs gribētu dzīvot?”. No cilvēku atbilžu rezultātiem tika izveidoti 8 Pamati, kuri kļuva par fundamentu jauna sabiedrības formāta izveidei, kas ieguva nosaukumu „Radoša sabiedrība”. Ar mērķi to realizēt, cilvēki no visas pasaules šodien apvienojas un darbojas tāda paša nosaukumu projektā „Radoša sabiedrība”.

Kas stāv aiz projekta „Radoša sabiedrība”?

Miljoniem dažādu kultūru, nacionalitāšu, reliģiju un ticību cilvēki, kuri vēlas mainīt mūsu pasauli uz labo pusi un zina, kā to izdarīt likumīgā un miermīlīgā ceļā. Katru dienu tādu cilvēku kļūst aizvien vairāk.

Cilvēki no visas pasaules, kuri apvienojas strikti likuma ietvaros un darbojas ar kopīgu mērķi — radīt pienācīgus apstākļus miermīlīgai un plaukstošai dzīvei visai cilvēcei un nākamajām paaudzēm.

Kas finansē projektu „Radoša sabiedrība”?

Visas darbības un pasākumi projekta "Radoša sabiedrība" ietvaros realizē paši projekta dalībnieki un tikai pēc personīgās iniciatīvas, izvēles un vēlmes par viņu personīgajiem līdzekļiem.

Projektam „Radoša sabiedrība” nav bankas kontu, finanšu vai īpašumu, tas neuzkrāj līdzekļus un nesaņem peļņu.

„Radoša sabiedrība” — tas ir pilnībā uz brīvprātības principiem bāzēts projekts, darbojas likumdošanas ietvaros. Tas pārstāv tikai pašu cilvēku intereses, nevis atsevišķu valstu, partiju vai organizāciju.

Kāpēc mums ir vajadzīga Radoša sabiedrība visā pasaulē?

Mums ir vajadzīga Radoša sabiedrība visā pasaulē, jo tikai Radoša sabiedrība:
 

Nodrošina izeju no visām globālajām krīzēm, ieskaitot klimata krīzi;
Nodrošina nākotni bez kariem, konfliktiem, vardarbības, nabadzības un bada;
Dod iespēju visīsākajā laikā miermīlīgā un likumīgā ceļā ievest cilvēci jaunā evolūcijas pakāpē;
Nodrošina katram cilvēkam drošību, veselību, labklājību un vispusīgu attīstību.

Vai ir iespējams izveidot Radošu sabiedrību atsevišķā valstī vai vairāku valstu savienībā?

Mūsdienās pasaules valstis ir cieši savstarpēji saistītas un atkarīgas viena no otras, tāpēc Radošas sabiedrības formāts atsevišķā valstī vai pat vairāku valstu savienībā nav dzīvotspējīgs.

Izveidot Radošu sabiedrību ir iespējams tikai visai cilvēcei uz visas zemeslodes vienlaicīgi. Līdz pozitīva lēmuma pieņemšanai pasaules referendumā atsevišķas valstis var tikai deklarēt savus nodomus par pāreju uz Radošu sabiedrību. Pretējā gadījumā to valstu drošība, kuras atsevišķi vai grupā mēģinās pašas saviem spēkiem pāriet uz Radošu sabiedrību, kā arī to iedzīvotāju drošība var tikt apdraudēta. Tās kļūs apdraudētas un neaizsargātas no tām valstīm, kas pagaidām vēl neatbalsta Radošu sabiedrību.

8 Radošas sabiedrības pamati

8 „Radošas sabiedrības” pamati ir tas, ko vēlas cilvēki visā pasaulē. Tās ir Radošas sabiedrības pamatvērtības, kas pēc cilvēku likumīga gribas izteikuma pasaules referendumā var kļūt par pamatu visu pasaules valstu likumdošanai un starptautiskajām tiesībām.
1.Cilvēka Dzīvība

Cilvēka dzīvība ir visaugstākā vērtība. Jebkura Cilvēka dzīvību vajag sargāt kā savu personīgo. Sabiedrības mērķis — nodrošināt un garantēt katra Cilvēka dzīvības vērtību. Nav un nevar būt nekā vērtīgāka, kā Cilvēka dzīvība. Ja vērtīgs ir viens Cilvēks, tātad, vērtīgi ir visi Cilvēki!

2.Cilvēka Brīvība

Katram cilvēkam ar piedzimšanu tiek piešķirtas tiesības būt par Cilvēku. Visi Cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi. Katram ir izvēles tiesības. Nekas un neviens uz Zemes nevar būt augstāks par Cilvēku, viņa brīvību un tiesībām. Cilvēka tiesību un brīvības īstenošana nedrīkst pārkāpt citu cilvēku tiesības un brīvību.

3.Cilvēka drošība

Nekam un nevienam sabiedrībā nav tiesību radīt draudus Cilvēka dzīvībai un brīvībai!

Katram Cilvēkam ir garantēta nepieciešamo dzīves pamatvajadzību bezmaksas nodrošināšana, ietverot ēdienu, mājokli, medicīnisko aprūpi, izglītību un pilnu sociālo nodrošinājumu.

Sabiedrības zinātniskajai, ražošanas un tehnoloģiskajai darbībai jābūt virzītai tikai un vienīgi uz cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Garantēta ekonomiskā stabilitāte: inflācijas un krīžu neesamība, stabilas un vienādas cenas visā pasaulē, vienota naudas vienība, fiksēta minimāla nodokļu aplikšana vai to neesamība.

Cilvēka un sabiedrības drošība no jebkādiem draudiem tiek nodrošināta ar vienotu vispasaules dienestu, kas cīnās ar ārkārtas situācijām.

4.Informācijas caurspīdīgums un atklātība visiem

Katram Cilvēkam ir tiesības saņemt uzticamu informāciju par sabiedrības naudas līdzekļu apriti un sadali. Katram Cilvēkam ir pieejama informācija par sabiedrības lēmumu izpildes statusu.

Plašsaziņas līdzekļi pieder tikai un vienīgi sabiedrībai un atspoguļo informāciju patiesi, atklāti un godīgi.

5.Radoša ideoloģija

Ideoloģijai jābūt virzītai uz labāko cilvēku īpašību popularizēšanu un visa, kas ir vērsts pret Cilvēku, apspiešanu. Galvenā prioritāte ir cilvēcība, cēli garīgi-tikumiskie Cilvēka centieni, humānisms, godprātība, savstarpēja cieņa un draudzības stiprināšana.

Radīt apstākļus, lai audzinātu Cilvēku ar lielo burtu, morāli-tikumisko vērtību kultivēšana katrā cilvēkā.

Vardarbības propagandas aizliegums, jebkāda veida šķelšanas, agresijas un necilvēcības izpausmju nopelšana un nosodīšana.

6.Personības attīstīšana

Katram cilvēkam Radošā sabiedrībā ir tiesības uz vispusīgu attīstību un pašrealizāciju.

Izglītībai jābūt bezmaksas un vienādi pieejamai visiem. Apstākļu radīšana un iespēju paplašināšana, lai Cilvēks realizētu savas radošās spējas un talantus.

7.Taisnīgums un vienlīdzība

Visi dabas resursi pieder Cilvēkam un godīgi tiek pārdalīti starp visiem cilvēkiem. Netiek pieļauta resursu monopolizācija un to neracionāla izmantošana. Šie resursi ir taisnīgi sadalīti starp visiem Zemes iedzīvotājiem.

Cilvēkam tiek garantēta nodarbinātība, ja viņš to vēlas. Atalgojumam par identiskiem amatiem, specialitāti, profesiju jābūt vienādam visā pasaulē.

Katram ir tiesības uz privāto īpašumu un ienākumiem, tomēr sabiedrības noteiktā indivīda kapitalizācijas apmēra ietvaros.

8.Sabiedrības pašpārvalde

Radošā sabiedrībā „varas“ jēdziens nepastāv, jo atbildība par visu sabiedrību kopumā, tās attīstību, dzīves apstākļiem un harmonisku kārtību gulstas uz katru Cilvēku.

Katram Cilvēkam ir tiesības piedalīties Radošās sabiedrības lietu pārvaldībā un likumu pieņemšanā, lai uzlabotu Cilvēka dzīvi.

Sabiedriski svarīgu, sociāli nozīmīgu, ekonomisku jautājumu risinājumi, kas ietekmē un maina Cilvēka dzīves kvalitāti, tiek nodoti visas tautas apspriešanai un balsošanai (referendumam).

Piezīme par 8 Pamatiem
Radošā sabiedrībā, pateicoties jauna ekonomikas modeļa un jaunu tehnoloģiju ieviešanai, nebūs nepieciešamības izmantot naudu. Tāpēc daži Radošas sabiedrības 8 Pamatu aspekti, kas saistīti ar naudas attiecību esamību, būs aktuāli tikai pārejas periodā uz Radošo sabiedrību.

Ko dod Radoša sabiedrība katram cilvēkam uz planētas?

Radošas sabiedrības formāts paver milzīgas perspektīvas un iespējas ikvienam cilvēkam.
Lai pilnībā realizētu Radošu sabiedrību, nepieciešams ieviest jaunu ekonomikas modeli, jaunas tehnoloģijas un reorganzēt daudzus procesus sabiedrībā. Tāpēc ir nepieciešams pārejas periods uz Radošu sabiedrību, kurš pēc provizoriskajiem aprēķieniem var ilgt 5-6 gadus. Un jau pārejas periodā uz Radošu sabiedrību katrs cilvēks ar dzimšanas tiesībām gūst šādus labumus:
Ikmēneša beznosacījuma pamatienākumu, kas ir ekvivalents 10 000 $ (katram pilngadīgajam);
Vienreizēju izmaksu par pirmā bērna piedzimšanu līdzvērtīgu 100 000 $, bet par otro bērnu — 200 000 $ un tā tālāk. Ikmēneša izmaksas bērniem līdz 6 gadiem ieskaitot — līdzvērtīgu 5 000 $, par bērniem no 7 gadiem līdz pilngadības sasniegšanai — līdzvērtīgu 7 000 $;
Plašu un komfortablu bezmaksas mājokli privātīpašumā, ne mazāk kā 60 kvadrātmetru platībā uz katru cilvēku;
Bezmaksas augstas kvalitātes medicīnu visā pasaulē;
Bezmaksas un kvalitatīvu izglītību jebkurā pasaules vietā;
Darbu 4 stundas dienā 4 dienas nedēļā, vienlīdz augstu atalgojuma līmeni visā pasaulē par identisku amatu, specialitāti, profesiju. Divi 30 dienu apmaksāti atvaļinājumi gadā;
Drošu pasauli bez kariem, konfliktiem, noziedzības un korupcijas;
Garantētu ekonomisko stabilitāti: inflācijas, defoltu un krīžu neesamību, stabilas fiksētas cenas visā pasaulē;
Nodokļu neesamību fiziskām personām, mazajam un vidējam biznesam;
Neierobežoti un bezmaksas komunālie pakalpojumi fiziskām personām (gāze, elektroenerģija, ūdens, apkure utt);
Visu kredītu parādu norakstīšanu, ieskaitot hipotēkas;
Bezvīzu režīmu un brīvu pārvietošanos pa visu pasauli;
Vismodernāko tehnoloģiju attīstību, kas uzlabo cilvēka dzīvi, un to pieejamību ikvienam jebkurā pasaules malā.

Kā šie ieguvumi tiks nodrošināti Radošā sabiedrībā ikvienam cilvēkam uz planētas?

Radošā sabiedrībā tiks nodrošināts augsts dzīves līmenis ikvienam cilvēkam uz planētas, pateicoties pilnīgi jaunam ekonomikas modelim, kuram nav analogu cilvēces vēsturē. Šo modeli ir izstrādājuši un ierosinājuši eksperti no visas pasaules un tas mainīs mūsu dzīvi jau no pirmās tā ieviešanas dienas.
Ar to var iepazīties detalizētā video prezentācijā, kas tika publiski atskaņots Starptautiskajā forumā „Globālā krīze. Izeja ir”.

Ja ņem vērā to, ka Radošā sabiedrībā daudz kas tiek dots pēc dzimšanas tiesībām, tad kas tiek prasīts no paša cilvēka?

Radošā sabiedrībā cilvēks gūst daudz labumu un izdevību. Tas prasa ikviena cilvēka aktīvu iesaisti sabiedrības dzīvē — viņa darbu, intelektuālo ieguldījumu, talantus. Cilvēks Radošā sabiedrībā attīstās pats un sniedz labumu visai sabiedrībai kā tās neatņemama sastāvdaļa.
Nepieciešama aktīva un atbildīga cilvēka līdzdalība sabiedrības lietu pārvaldē, kā arī likumu un lēmumu pieņemšanā svarīgos, būtiskos sabiedrības dzīves jautājumos. To nosaka tas, ka Radoša sabiedrība ir vienīgais sabiedriskās iekārtas formāts, kurā vara netiek deleģēta kādam, bet to realizē paši cilvēki, proti, katrs cilvēks pasaulē, caur pilnīgas pašpārvaldes modeli: kolektīva lēmumu pieņemšana vienotā globālā elektorālā platformā.
Tādējādi Radošā sabiedrībā nebūs jēdziena „vara pār cilvēkiem”, jo vara faktiski piederēs visiem cilvēkiem. Cilvēki paši kopīgi risinās gan globālus, gan lokālus jautājumus.

Kāpēc nevajag salīdzināt Radošas Sabiedrības formātu ar citiem modeļiem,

kas tika realizēti iepriekš, un pat ar tiem, kas bija hipotētiski izstrādāti, bet netika realizēti? Jo visos citos sabiedrības organizācijas modeļos vienmēr ir saglabājusies dažu vara pār vairākumu slēptā vai atklātā formā. Savukārt Radošā sabiedrībā neviens un nekad nespēs uzurpēt varu vai atņemt to cilvēkiem, jo pašpārvaldes formātā varas funkcija būs vienmērīgi sadalīta starp visiem cilvēkiem.

Plašāk par to, kā funkcionēs pašpārvalde Radošā sabiedrībā skatieties video, kas tika prezentēts Starptautiskajā forumā „Globālā krīze. Izeja ir”:

Kā tuvākajos gados izveidot Radošu sabiedrību visā pasaulē?

Lai izveidotu Radošu sabiedrību, ir izstrādāts skaidrs plāns, kas sastāv no diviem posmiem. Abi Radošas sabiedrības izveides posmi tiek īstenoti saskaņā ar starptautiskās un nacionālās likumdošanas normām.
1
Informēšanas posms
Cilvēki, realizējot savas tiesības un brīvības, informē citus cilvēkus par Radošu sabiedrību. Tādā veidā likumīgi un miermīlīgi tiek veidots sabiedrisks pieprasījums izveidot Radošu sabiedrību visā pasaulē. Jo ātrāk vairums cilvēku izveidos šo pieprasījumu, jo ātrāk būs iespējama pāreja uz nākamo Radošas sabiedrības izveides posmu.
2
Vispasaules referenduma sagatavošanas un norises posms
Pēc tam, kad vairākums cilvēku visās pasaules valstīs atbalstīs Radošu sabiedrību, tiks sagatavots un sarīkots vispasaules referendums par visas cilvēces pieņemtu radošu attīstības modeli kā vienīgo pieņemamo un cilvēces izdzīvošanai nepieciešamo.
Vispasaules referenduma sagatavošanas posmā, tā rīkošanai tiks izstrādāta un pieņemta nepieciešamā likumdošanas un tehniskā bāze.

Vispasaules referendumā tiks izvirzīts šāds jautājums:

vai cilvēki atbalsta visas cilvēces pāreju no sabiedrības patērētāju formāta uz radošu un visas cilvēces apvienošanu vienotā civilizācijā — Radošā sabiedrībā?

Pozitīvs lēmums nozīmēs:

8 Radošas Sabiedrības Pamatu pieņemšanu kā vispasaules Konstitūcijas pamatnoteikumus;

vienotas vispasaules elektorālās platformas kā augstākās varas institūcijas apstiprināšana uz Zemes;

Radošas sabiedrības pārejas perioda sākuma datuma noteikšana.

Pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas vispasaules referendumā cilvēki savu varu sāk realizēt tieši, bet politiķi kļūst par cilvēku gribas izpildītājiem. Proti, likumu pieņemšanu, visu izpildītāju iecelšanu, kontroli un atsaukšanu, tāpat kā visus citus sabiedriski svarīgus lēmumus, pieņems tikai un vienīgi paši cilvēki, balsojot vienotā globālā elektorālā platformā. Šī platforma kļūst par likumdošanas bāzi, proti, vienīgo vispārsaistošo noteikumu avotu, pēc kura dzīvo cilvēce.

Ko jūs varat darīt, lai ātrāk sāktu dzīvot Radošā sabiedrībā?

Pievienojieties miljoniem cilvēku visā pasaulē, kuri jau darbojas, un likumīgā ceļā informējiet par Radošas sabiedrības formātu savus apkārtējos, pazīstamus un nepazīstamus cilvēkus. Šī rīcība ir nepieciešama, lai radītu visaptverošu sabiedrības pieprasījumu izveidot Radošu sabiedrību. Jo ātrāk vairums cilvēku uz planētas zinās, ka cienīgi dzīves apstākļi ir iespējami katram, jo ātrāk tiks sarīkots vispasaules referendums.

Ja vispasaules referendumā vairākums cilvēku izlems par sabiedrības formāta maiņu no patērētāju uz radošu, tad aptuveni pēc 6 mēnešiem sāksies pārejas periods uz Radošu sabiedrību, kas pēc sākotnējiem aprēķiniem varētu ilgt 5-6 gadus. Kad tas tiek pabeigts, mēs ieejam jaunā Radošas sabiedrības laikmetā.

Jāatzīmē, ka daudzi labumi un privilēģijas cilvēkam kļūst pieejamas jau no pārejas perioda pirmās dienas: ikviens cilvēks saņems drošu, labklājīgu, stabilu un brīvu dzīvi.

Kā kļūt par projekta
„Radoša Sabiedrība” dalībnieku?

Ja Jūs dalāties ar informāciju par Radošu Sabiedrību, pat vienkārši informējot par projekta esamību, — Jūs jau esat tā dalībnieks. Ja Jūs atbalstāt projektu, tad varat izmantot dažādas metodes, lai informētu par Radošu Sabiedrību, ar kurām varat iepazīties šeit:

Maketi ar logo „Radoša sabiedrība”:

Skatīt

Vai vēlaties ātrāk un efektīvāk informēt visus par Radošo Sabiedrību, lai tā ātrāk iestātos?

Pievienojieties esošajiem Koordinācijas Centriem Jūsu dzīvesvietā, bet ja to nav, tad Jūs varat tos izveidot paši. Tas nodrošinās daudzkārt efektīvāku informēšanu un novedīs pie ātrākas Radošas sabiedrības izveides.
Jūsu Koordinācijas Centrs - tie ir cilvēki, kuri uzņemas atbildību painformēt par Radošu sabiedrību Jūsu mājas, ielas, rajona un pilsētas iedzīvotājus, un darbojas uz brīvprātības principiem saskaņā ar vietējo likumdošanu.
Ja Jūs vēlaties pievienoties esošam Koordinācijas Centram vai painformēt par to, ka atverat Koordinācijas Centru pats, sazinieties ar mums: [email protected]

Politiķu loma
Radošas sabiedrības izveidošanā

Politiķiem, tostarp politisko partiju biedriem un valstu līderiem, pateicoties savai profesionālajai darbībai, ieņemamajam amatam, publicitātei un atpazīstamībai, ir ievērojamas iespējas informēt par Radošu sabiedrību. Politiķu iesaistīšanās informēšanā būtiski paātrinās Radošās sabiedrības uzbūves procesu.

Projekta „Radoša sabiedrība” dalībnieki var atbalstīt jebkuros likumīgos veidos tos politiķus, kuri aktīvi informēs par Radošo sabiedrību.

Jāņem vērā, ka politiķiem, kas atbalsta Radošu sabiedrību, tostarp projekta brīvprātīgajiem, pat ja tiem ir vara, vairākuma atbalsts un pat reāla iespēja mainīt likumdošanu, tostarp valsts konstitūciju, pirmām kārtām ir pienākums aizstāvēt savas valsts teritoriālo integritāti, suverenitāti un intereses, savas tautas, kā arī partijas intereses, ja tie no tās ir ievēlēti.

Turklāt politiķi var savā valstī un starptautiskajā arēnā tikai ar likumīgām metodēm informēt par Radošu sabiedrību un veicināt tās drīzāku izveidošanu. Vadoties no valsts iespējām, viņi var arī tikai likumīgi un ar cilvēku atbalstu iekļaut konstitūcijā atsevišķus Radošas sabiedrības pamatus, bet tikai tad, ja tas nekaitēs cilvēkiem, viņu tiesībām un brīvībām, neapdraudēs un nevājinās valsti ekonomiskā, politiskā, sociālā, kultūras un citā ziņā, nesagraus tās valsts iekārtu, nenovedīs pie tās suverenitātes, neatkarības un teritoriālās integritātes zaudēšanas, nepadarīs valsti mazāk konkurētspējīgu, nenovedīs valsti pie iznīcības, posta, izpostīšanas, defolta, revolūcijām, nemieriem, kara un bruņotiem konfliktiem, pie teritoriju zaudēšanas un citām negatīvām sekām.

Šie brīdinājumi balstās uz to, ka līdz sabiedrības radoša formāta pieņemšanai pasaules referendumā šāda valsts turpina mijiedarboties ar citām valstīm patērētāju formāta apstākļos, kas balstās uz negodīgas, agresīvas, kareivīgas politika, un nespēs reāli nodrošināt pat Radošas sabiedrības paša galvenā pamata — cilvēka dzīvības vērtības — īstenošanu. Ieviešot jebkādas izmaiņas, politiķiem primāri jārūpējas par savas valsts un tās pilsoņu labklājību.

Cilvēkiem, kuri atbalsta Radošu sabiedrību, savukārt ir jāpilda savas valsts spēkā esošie likumi un nav jāprasa politiķiem ieviest Radošas sabiedrības ieguvumus atsevišķi ņemtā valstī, ja tas var radīt negatīvas sekas cilvēkiem un valstij kopumā. Visu Radošas sabiedrības pamatu un labumu pilnīga īstenošana iespējama tikai pēc tam, kad tiek pieņemts lēmums par Radošas sabiedrības izveidi vispasaules referendumā.

Kādi vēl ieguvumi, priekšrocības un perspektīvas gūs ikviens cilvēks Radošā sabiedrībā?

Visplašāko informāciju par Radošu sabiedrību Jūs varat uzzināt starptautiskos tiešsaistes forumos, kas tika tulkoti 150 pasaules valodās:
Globālā krīze. Mūsu glābiņš ir vienotībā | Starptautiskais tiešsaistes forums 12.11.2022
Globālā krīze. Izeja ir | Starptautiskais tiešsaistes forums 22.04.2023