Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA
Everyone is in charge of the future of humanity

RADOŠA SABIEDRĪBA

STARPTAUTISKAIS PROJEKTS

#CREATIVESOCIETY
Radoša sabiedrība - tas ir visas cilvēces projekts, kas dod iespēju visīsākajā laikā miermīlīgā ceļā pacelt mūsu civilizāciju uz jaunu evolūcijas attīstības pakāpienu.
Projekta galvenais mērķis ir
IZVEIDOT RADOŠU SABIEDRĪBU VISĀ PASAULĒ, kurā cilvēka dzīvība ir visaugstākā vērtība.

Projekta uzdevumi:

  • Radīt apstākļus, lai miermīlīgā ceļā izveidotu radošu sabiedrību uz visas planētas.
  • Uzzināt cilvēku viedokli visā pasaulē, vai viņi vēlas dzīvot radoša formāta sabiedrībā un kādu viņi to redz.
  • Piedāvāt platformu vispārējai starptautiskai koncepcijas un radošas sabiedrības modeļa apspriešanai it visās cilvēka dzīves sfērās.
  • Atrast jaunus apvienošanās ceļus un radīt apstākļus, lai katrs cilvēks varētu aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē, neatkarīgi no sociālā statusa, ticības, nacionalitātes.
Sīkāk

Vairāk uzzināt par Radošas sabiedrības izveidošanas etapiem var rakstā „RADOŠAS SABIEDRĪBAS IZVEIDOŠANAS PAMATI UN ETAPI“

Lasīt
Pope Francis
Starptautiskais projekts "Radoša sabiedrība"
saņēma apustulisko svētību no Viņa Svētības Romas pāvesta Franciska

Starptautiskā tiešsaistes konference Globālā krīze. Patiesības laiks

Sinhoranais tulkojums 100 valodās
4. decembris, 2021 | 17:00
Konferences mērķis ir sniegt godīgu un patiesu informāciju par klimatiskās un ekoloģiskās krīzes mērogu, gaidāmajamiem draudiem un reālo izeju.
Konferences galvenās tēmas:
Kāda ir reālā klimatiskā situācija uz planētas?
Kāpēc par draudu mērogu klusē pasaules mediji?
Kāpēc, neraugoties uz starptautiskiem paktiem un līgumiem, kuru oficiālais mērķis ir ierobežot klimata pārmaiņas, klimats turpina strauji mainīties?
Kāds ir patiesais iemesls klimata globālajām pārmaiņām?
No kādiem riskiem un globāliem draudiem tiek novērsta cilvēku uzmanība?
Pie kādām ekoloģiskām sekām noveda neapdomīga cilvēku patēriņa aktivitāte?
Kāpēc tikai Radošā sabiedrībā ir iespējams stabilizēt mūsu planētas ekoloģisko līdzsvaru?
Kāpēc Radoša sabiedrība ir vienīgā izeja planetāro kataklizmu priekšvakarā?
RADOŠA SABIEDRĪBA
8 RADOŠAS
SABIEDRĪBAS PAMATI
creativesociety.com
1. Cilvēka Dzīvība
Cilvēka dzīvība ir visaugstākā vērtība. Jebkura Cilvēka dzīvību vajag sargāt kā savu personīgo. Sabiedrības mērķis — nodrošināt un garantēt katra Cilvēka dzīvības vērtību. Nav un nevar būt nekā vērtīgāka, kā Cilvēka dzīvība. Ja vērtīgs ir viens Cilvēks, tātad, vērtīgi ir visi Cilvēki!
2. Cilvēka Brīvība
Katram cilvēkam ar piedzimšanu tiek piešķirtas tiesības būt par Cilvēku. Visi Cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi. Katram ir izvēles tiesības. Nekas un neviens uz Zemes nevar būt augstāks par Cilvēku, viņa brīvību un tiesībām. Cilvēka tiesību un brīvības īstenošana nedrīkst pārkāpt citu cilvēku tiesības un brīvības.
3. Cilvēka drošība
Nekam un nevienam sabiedrībā nav tiesību radīt draudus Cilvēka dzīvībai un brīvībai!
Katram Cilvēkam ir garantēta nepieciešamo dzīves pamatvajadzību bezmaksas nodrošināšana, ietverot ēdienu, mājokli, medicīnisko aprūpi, izglītību un pilnu sociālo nodrošinājumu.
Sabiedrības zinātniskajai, ražošanas un tehnoloģiskajai darbībai jābūt virzītai tikai un vienīgi uz cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Garantēta ekonomiskā stabilitāte: inflācijas un krīžu neesamība, stabilas un vienādas cenas visā pasaulē, vienota naudas vienība, fiksēta minimāla nodokļu aplikšana vai to neesamība.
Cilvēka un sabiedrības drošība no jebkādiem draudiem tiek nodrošināta ar vienotu vispasaules dienestu, kas cīnās ar ārkārtas situācijām.
4. Informācijas caurspīdīgums un atklātība visiem
Katram Cilvēkam ir tiesības saņemt uzticamu informāciju par sabiedrības naudas līdzekļu apriti un sadali. Katram Cilvēkam ir pieejama informācija par sabiedrības lēmumu izpildes statusu.
Plašsaziņas līdzekļi pieder tikai un vienīgi sabiedrībai un atspoguļo informāciju patiesi, atklāti un godīgi.
5. Radoša ideoloģija
Ideoloģijai jābūt virzītai uz labāko cilvēku īpašību popularizēšanu un visa, kas ir vērsts pret Cilvēku, apspiešanu. Galvenā prioritāte ir cilvēcība, cēli garīgi-tikumiskie Cilvēka centieni, humānisms, godprātība, savstarpēja cieņa un draudzības stiprināšana.
Radīt apstākļus, lai audzinātu Cilvēku ar lielo burtu, morāli-tikumisko vērtību kultivēšana katrā cilvēkā.
Vardarbības propagandas aizliegums, jebkāda veida šķelšanas, agresijas un necilvēcības izpausmju nopelšana un nosodīšana.
6. Personības attīstīšana
Katram cilvēkam Radošā sabiedrībā ir tiesības uz vispusīgu attīstību un pašrealizāciju.
Izglītībai jābūt bezmaksas un vienādi pieejamai visiem. Apstākļu radīšana un iespēju paplašināšana, lai Cilvēkam realizētu savas radošās spējas un talantus.
7. Taisnīgums un vienlīdzība
Visi dabas resursi pieder Cilvēkam un godīgi tiek pārdalīti starp visiem cilvēkiem. Netiek pieļauta resursu monopolizācija un to neracionāla izmantošana. Šie resursi ir taisnīgi sadalīti starp visiem Zemes iedzīvotājiem.
Cilvēkam tiek garantēta nodarbinātība, ja viņš to vēlas. Atalgojumam par identiskiem amatiem, specialitāti, profesiju jābūt vienādam visā pasaulē.
Katram ir tiesības uz privāto īpašumu un ienākumiem, tomēr sabiedrības noteiktā indivīda kapitalizācijas apmēra ietvaros.
8. Sabiedrības pašpārvalde
Radošā sabiedrībā „varas“ jēdziens nepastāv, jo atbildība par visu sabiedrību kopumā, tās attīstību, dzīves apstākļiem un harmonisku kārtību gulstas uz katru Cilvēku.
Katram Cilvēkam ir tiesības piedalīties Radošās sabiedrības lietu pārvaldībā un likumu pieņemšanā, lai uzlabotu Cilvēka dzīvi.
Sabiedriski svarīgu, sociāli nozīmīgu, ekonomisku jautājumu risinājumi, kas ietekmē un maina Cilvēka dzīves kvalitāti, tiek nodoti visas tautas apspriešanai un balsošanai (referendumam).

Starptautiskās konferences

Esiet informēti par aktuālajiem notikumiem
- 1 -
Abonēt „Radoša sabiedrība” „YouTube” kanālu un noklikšķināt uz „zvaniņa”
- 2 -
Abonēt Telegram kanālu un būt informētam par aktuāliem notikumiem