KREATIVT SAMHÄLLE

Internationellt projekt

Mänskligt liv är det högsta värdet
#creativesociety
KREATIVT SAMHÄLLE är ett internationellt projekt som förenar människor från över 180 länder på frivillig basis. Målet med projektet är att på ett lagligt och fredligt sätt, på kortast möjliga tid, övergå till en ny kreativ samhällsform över hela världen, där människoliv kommer att vara det högsta värdet.

Hur uppstod det Kreativa Samhället?

Den största frivilliga sociala undersökningen, som genomfördes under tio år, avslöjade en verklig efterfrågan på en ny samhällsform. Svaren från miljontals människor i 180 länder bekräftade att den högsta prioriteringen i samhället bör vara värdet av mänskligt liv.

Alla deltagare i den sociala undersökningen fick samma fråga: ”Vilken typ av värld skulle du vilja leva i?” Baserat på svaren skapades 8 grunder som blev fundamentet för att bygga ett samhälle i ett nytt format som kallas det Kreativa Samhället. För att genomföra det förenas människor från hela världen för närvarande och vidtar åtgärder inom projektet med samma namn.

Vem står bakom projektet Kreativa Samhället?

Miljontals människor från olika kulturer, nationaliteter, religioner och övertygelser som vill förändra vår värld till det bättre och som vet hur man gör detta på ett lagligt och fredligt sätt. Varje dag fortsätter antalet sådana människor att växa.

Människor från hela världen, som organiserar sig och agerar strikt inom den rättsliga ramen, förenade av ett gemensamt mål: att skapa anständiga förutsättningar för ett fredligt och välmående liv för hela mänskligheten och framtida generationer.

Vem finansierar projektet Kreativa Samhället?

Alla åtgärder och aktiviteter inom ramen för det Kreativa Samhället projektet utförs enbart av projektets deltagare själva, på deras eget initiativ, genom deras val och vilja, och på bekostnad av sina egna medel.

Det Kreativa Samhället projektet har inga bankkonton, finanser eller egendomar, samlar inte på sig pengar och gör ingen vinst.

Det Kreativa Samhället är ett helt volontärbaserat projekt som verkar inom den juridiska ramen. Det representerar enbart människors egna intressen snarare än specifika stater, partier eller organisationer.

Varför behöver vi det Kreativa Samhället i hela världen?

Det Kreativa Samhället behövs över hela världen eftersom det är den enda modell som:

Tillhandahåller lösningar på alla globala kriser, inklusive klimatkrisen;
Säkerställer en framtid utan krig, konflikter, våld, fattigdom eller hunger;
Gör det möjligt för mänskligheten att snabbt och fredligt avancera till ett nytt stadium av evolutionär utveckling;
Garanterar varje individs säkerhet, hälsa, välbefinnande och allsidig utveckling.

Är det möjligt att bygga upp det Kreativa Samhället i ett enskilt land eller i en allians av flera länder?

Idag är världens länder nära sammanlänkade och beroende av varandra. Därför skulle det inte vara genomförbart att försöka etablera ett Kreativt Samhällsformat i ett enskilt land eller ens en allians av flera länder.

Att bygga det Kreativa Samhället är endast möjligt när hela mänskligheten deltar samtidigt över hela världen. Innan ett positivt beslut antas vid en världsomfattande folkomröstning kan enskilda länder bara förklara sin avsikt att övergå till det Kreativa Samhället. Om enskilda länder eller en grupp av länder försöker övergå till det Kreativa Samhället på egen hand, kan deras säkerhet och befolkningens välbefinnande äventyras. De skulle bli sårbara och oskyddade gentemot länder som ännu inte stöder det Kreativa Samhället.

8 grunder i det Kreativa Samhället

De 8 Grunder i det Kreativa Samhället är vad människor från hela världen önskar. Det är det Kreativa Samhällets grundläggande värderingar som kan bli grunden för internationell lagstiftning i alla länder genom ett lagligt uttryck för folkets vilja i en världsomfattande folkomröstning.
1.Mänskligt liv

Människolivet är det högsta värdet. Alla människors liv måste skyddas som sitt eget. Målet med samhället är att säkerställa och garantera värdet av varje människas liv. Det finns inte och kan aldrig finnas något mer värdefullt än en människas liv. Om en människa är värdefull är alla människor värdefulla!

2.Mänsklig frihet

Varje människa är född med rätten att vara en människa. Alla människor är födda fria och lika. Alla har rätt att välja. Det kan inte finnas någon och ingenting på jorden ovanför en människa, hans frihet och rättigheter. Genomförandet av mänskliga rättigheter och friheter får inte kränka andras rättigheter och friheter.

3.Mänsklig säkerhet

Ingen och ingenting i samhället har rätt att skapa hot mot människans liv och frihet!

Varje människa garanteras fri tillgång till livsnödvändigheter, inklusive mat, boende, sjukvård, utbildning och full social trygghet.

Samhällets vetenskapliga, industriella och tekniska verksamhet bör uteslutande syfta till att förbättra människors livskvalitet.

Garanterad ekonomisk stabilitet: ingen inflation och kriser, stabila enhetliga priser runt om i världen, en enda monetär enhet och en fast minimal beskattning eller ingen skatt.

Säkerheten för människan och samhället från alla slags hot säkerställs av den globala tjänsten som hanterar nödsituationer.

4.Insyn och öppenhet till information för alla

Varje människa har rätt att få tillförlitlig information om förflyttning och fördelning av offentliga medel. Varje människa har tillgång till information om status för genomförandet av samhällets beslut.

Massmedierna tillhör uteslutande samhället och reflekterar information sanningsenligt, öppet och ärligt.

5.Den kreativa ideologin

Ideologi bör syfta till att popularisera de bästa mänskliga egenskaperna och stoppa allt som är riktat mot en människa. Huvudprioriteten är att prioritera mänskligheten, höga andliga och moraliska ambitioner för en människa, mänsklighet, dygd, ömsesidig respekt och förstärkning av vänskap.

Skapa förutsättningar för utveckling och utbildning av en Människa med ett stort ”M”, som odlar moraliska värderingar i varje person och samhälle.

Förbud mot våldspropaganda, kritik och fördömande av varje form av splittring, aggression, och manifestationer av icke medmänsklighet.

6.Utveckling av personlighet

Varje person i det kreativa samhället har rätt till omfattande utveckling och personlig uppfyllande.

Utbildning bör vara gratis och lika tillgänglig för alla. Skapa förutsättningar och utöka möjligheterna för en människa att genomföra sina kreativa förmågor och talanger.

7.Rättvisa och jämlikhet

Alla naturresurser tillhör människor och är rättvist fördelade mellan alla människor. Monopolisering av resurser och deras irrationella användning är förbjudet. Dessa resurser är rättvist fördelade mellan medborgarna på hela jorden.

En människa är garanterad anställning om han eller hon vill. Lön för en identisk position, specialitet eller yrke bör vara densamma över hela världen.

Alla har rätt till privat egendom och inkomst, dock inom gränserna för individens kapitalbelopp som fastställs av samhället.

8.Självstyrande samhälle

Begreppet "makt" i det kreativa samhället saknas, eftersom ansvaret för samhället som helhet, dess utveckling, levnadsförhållanden och harmoniska format, ligger hos varje människa.

Alla har rätt att delta i hanteringen av det kreativa samhällets angelägenheter och i antagandet av lagar som förbättrar människors liv.

Lösningen av socialt viktiga, socialt signifikanta och ekonomiska frågor som påverkar människans livskvalitet läggs fram för allmän diskussion och omröstning (folkomröstning).

Not till de 8 Grunderna
I det Kreativa Samhället, tack vare införandet av en ny ekonomisk modell och ny teknik, kommer det inte att finnas något behov av att använda pengar. Därför kommer vissa bestämmelser i de 8 Grunderna i det Kreativa Samhället, som utgår från förekomsten av monetära förbindelser, endast att vara relevanta under övergångsperioden till det Kreativa Samhället.

Vad ger det Kreativa Samhället för varje människa på planeten?

Samhällets kreativa format öppnar enorma perspektiv och möjligheter för varje individ.
För att säkerställa ett fullständigt genomförande av det Kreativa Samhället är det nödvändigt att införa en ny ekonomisk modell och ny teknik, samt att omorganisera många processer i samhället. Därför behövs en övergångsperiod till det Kreativa Samhället, som enligt preliminära uppskattningar kan pågå i 5-6 år. Redan under övergångsperioden till det Kreativa Samhället kommer varje person av födslorätt kommer att få följande förmåner:
En månatlig allmän basinkomst motsvarande 10 000 USD för varje vuxen;
En engångsbetalning motsvarande 100 000 USD vid det första barnets födelse, 200 000 USD vid det andra barnets födelse, och så vidare. En månatlig utbetalning motsvarande 5 000 USD för varje barn upp till och med 6 år inklusive och 7 000 USD för ett barn från 7 år till myndig ålder;
Privatägd rymlig och bekväm gratis bostad med en minsta yta på 650 kvadratfot (60 kvadratmeter) per person;
Högkvalitativ hälsovård över hela världen, kostnadsfri;
Högkvalitativ utbildning i hela världen, kostnadsfritt;
Fyra timmars arbetsdag, fyra arbetsdagar i veckan, med lika höga löner över hela världen för identiska positioner, specialiteter och yrken. Betald semester på minst 30 kalenderdagar minst två gånger per år;
En säker värld utan krig, konflikter, brott och korruption;
Garanterad ekonomisk stabilitet: ingen inflation, ekonomiska fallissemang eller kriser; stabila fasta priser över hela världen;
Inga skatter för privatpersoner, små och medelstora företag;
Obegränsad användning av verktyg (gas, el, vatten, värme, etc.) för privatpersoner, kostnadsfritt;
Avskrivning av alla skulder och lån, inklusive hypotekslån;
Visumfria resor och obegränsad rörlighet över hela världen;
Framsteg inom avancerad teknik som förbättrar människors liv och som är tillgänglig för alla i alla delar av världen.

Hur kommer dessa fördelar att tillhandahållas i det Kreativa Samhället till varje människa på planeten?

I det Kreativa Samhället kommer en hög levnadsstandard att säkerställas för alla människor på planeten genom en helt ny ekonomisk modell som inte har några motsvarigheter i mänsklighetens historia. Denna modell har utvecklats och föreslagits av experter från hela världen, och den kommer att förändra våra liv från den allra första dagen av dess implementeringen.
Du kan bekanta dig med denna modell genom att titta på en detaljerad videopresentation som presenterades offentligt vid det internationella forumet ”Global Kris. Det finns en Utväg”

Med tanke på att i det Kreativa Samhället ges många förmåner till en person genom födslorätten, vad krävs av en individ?

I det Kreativa Samhället får en person många förmåner och fördelar. Detta kräver att varje individ aktivt deltar i samhällets aktiviteter genom sitt arbete, intellektuella bidrag och sina talanger. I det Kreativa Samhället utvecklar individerna sig själva och skapar nytta för hela samhället som en integrerad del av det.
Aktivt och ansvarsfullt deltagande av individer i hanteringen av samhälleliga angelägenheter och antagande av lagar och beslut i viktiga nyckelfrågor i samhällslivet är oumbärligt. Detta beror på att det Kreativa Samhället är det enda samhällsformat där auktoritet inte delegeras till någon utan implementeras av människor själva, av varje individ världen över genom fullständigt självstyre: kollektivt beslutsfattande på en enda världsomspännande valplattform.
I det Kreativa Samhället kommer det alltså inte att finnas något begrepp som ”makt över människor” eftersom makten i praktiken kommer att tillhöra alla. Människorna själva kommer att kollektivt lösa både globala och lokala problem.

Varför ska inte det Kreativa Samhället formatet jämföras med andra modeller

som implementerades tidigare, och även med dem som utvecklades teoretiskt, men inte implementerades? Därför att i alla andra modeller för social organisation bevarades alltid ett fåtals makt över majoriteten av människor, antingen i dold form eller öppet. Medan i det Kreativa Samhället kommer ingen någonsin att kunna tillskansa sig makt eller ta den från människor eftersom maktfunktionen kommer att fördelas jämnt mellan alla människor via självstyre.

För mer information om hur självstyre kommer att fungera i det Kreativa Samhället, titta på videon som presenterades vid det Internationella Forumet "Global Kris. Det finns en Utväg": 

Hur kan man bygga upp det Kreativa Samhället runt om i världen under de kommande åren?

Det finns en konkret tvåstegsplan för att bygga upp det Kreativa Samhället. Båda stegen i uppbyggnaden av det Kreativa Samhället genomförs i enlighet med internationella normer och nationell lagstiftning.
1
Informationsstadiet
Genom att utöva sina fri- och rättigheter informerar människor andra om det Kreativa Samhället. På så sätt skapas en legitim och fredlig allmän efterfrågan på att bygga det Kreativa Samhället över hela världen. Ju tidigare majoriteten av människor ställer detta krav, desto snabbare kommer det att vara möjligt att gå vidare till nästa steg i byggandet av det Kreativa Samhället.
2
Stadiet för att förbereda och genomföra världsfolkomröstningen
När majoriteten av människor i alla länder i världen stöder det Kreativa Samhället kommer en världsomfattande folkomröstning att förberedas och hållas för att anta den kreativa utvecklingsmodellen som den enda acceptabla och nödvändiga för mänsklighetens överlevnad.
Som förberedelse inför folkomröstningen kommer den nödvändiga rättsliga och tekniska ramen för dess organisation att utvecklas och antas.

Följande fråga kommer att läggas fram för omröstning vid den globala folkomröstningen:

stöder människor övergången för hela mänskligheten från det konsumistiska samhällsformatet till det kreativa, och enandet av hela mänskligheten till en enda civilisation — det Kreativa Samhället?

Ett positivt beslut kommer att innebära:

Antagande av de åtta pelarna i det kreativa samhället som grundläggande bestämmelser i den internationella konstitutionen;

godkännande av en enda världsomspännande valplattform som det högsta styrande organet på jorden;

Utnämning av datum för början av övergångsperioden till det Kreativa Samhället.

När ett positivt beslut har antagits vid den globala folkomröstningen kommer människor att börja utöva sin makt direkt, medan politiker kommer att bli de som genomför folkets vilja. Detta innebär att antagandet av lagar, utnämningen, kontrollen och återkallandet av alla genomförare, liksom alla andra socialt viktiga beslut, uteslutande kommer att fattas av folket själva genom att rösta på den enda världsomspännande valplattformen. Denna plattform är en lagstiftningsgrund, vilket innebär den enda källan till obligatoriska stadgar som mänskligheten kommer att leva efter.

Vad kan du göra för att så snart som möjligt börja leva i det Kreativa Samhället?

Anslut dig till miljontals människor runt om i världen som redan agerar och informerar ditt samhälle, bekanta och främlingar på ett legitimt sätt om det Kreativa Samhällsformatet. Dessa åtgärder är nödvändiga för att skapa en världsomspännande allmän efterfrågan på att bygga det kreativa samhället. Ju snabbare majoriteten av människorna på planeten blir medvetna om att anständiga levnadsvillkor är möjliga för alla, desto snabbare kommer världsomröstningen att äga rum.

Om majoriteten av människorna vid världsomröstningen beslutar att ändra samhällsformatet från konsumtion till kreativitet, kommer övergångsperioden till det Kreativa Samhället att inledas om cirka 6 månader, vilket enligt preliminära beräkningar kan ta 5 till 6 år. När den är avslutad kommer vi att gå in i en ny era av det Kreativa Samhället.

Det är värt att notera att många förmåner och privilegier kommer att bli tillgängliga för människor redan från den första dagen av övergångsperioden: alla kommer att få ett säkert, välmående och stabilt liv i frihet.

Hur kan du bli en deltagare
i projektet ”Det Kreativa Samhället”?

Om du delar med dig av information om det Kreativa Samhället, till och med genom att bara meddela att projektet existerar, är du redan en deltagare i det. Om du stöder projektet kan du använda olika metoder för att informera om det Kreativa Samhället, t.ex. de som presenteras här:

Design med det Kreativa Samhällets logotyp:

Utsikt

Vill du informera alla om det Kreativa Samhället snabbare och mer effektivt, så att det kan komma tidigare?

Gå med i de befintliga samordningscentren (CC) i din region, eller, om de inte finns ännu, kan du skapa ett själv. Detta kommer att säkerställa effektivare information och leda till en snabbare uppbyggnad av det Kreativa Samhället.
Ditt samordningscenter (CC) är personer som tar på sig ansvaret att informera invånarna i ditt hus, din gata, ditt kvarter eller din stad om det Kreativa Samhället och agerar på frivillig basis, i enlighet med lokala lagar.
Om du vill ansluta dig till en befintlig CC eller meddela oss om du vill öppna en CC, vänligen kontakta oss på [email protected]

Politikernas roll
i Att bygga det Kreativa Samhället

Politiker, inklusive medlemmar i politiska partier och ledare för länder, har stora möjligheter att informera om det Kreativa Samhället på grund av sin yrkesverksamhet, sina positioner, sin publicitet och sitt kändisskap. Om politikerna engagerar sig i att informera om det Kreativa Samhället kommer processen att bygga upp det Kreativa Samhället att påskyndas avsevärt.

Deltagare i projektet Kreativa Samhället kan använda alla lagliga medel för att stödja de politiker som aktivt informerar om det Kreativa Samhället.

Man bör komma ihåg att politiker som stöder det Kreativa Samhället och agerar som volontärer i projektet, även om de har makt, stöd av majoriteten och en verklig förmåga att ändra lagstiftningen, inklusive konstitutionen i sitt land, i första hand är skyldiga att försvara sitt lands territoriella integritet, suveränitet och intressen, dess folks intressen samt sitt parti om de blir valda som dess företrädare.

Dessutom kan politiker i sitt eget land och på den internationella arenan endast använda lagliga metoder för att informera om det Kreativa Samhället och bidra till dess snabba uppbyggnad. Baserat på landets kapacitet kan de också införliva vissa pelare i det kreativa samhället i den nationella konstitutionen enbart på ett lagligt sätt och med folkets stöd, men endast om detta inte skadar människor, deras rättigheter och friheter, inte äventyrar eller försvagar landet ekonomiskt, politiskt, socialt, kulturellt eller på något annat sätt, inte förstör det statliga systemet eller orsakar förlust av landets suveränitet, oberoende och territoriella integritet, inte gör landet mindre konkurrenskraftigt och inte leder till andra negativa konsekvenser för landet.

Dessa förmaningar beror på att ett sådant land skulle fortsätta att interagera med andra länder som är kvar i det konsumistiska formatet, som är baserat på oärlig, aggressiv och militant politik. Innan det Kreativa Samhällsformatet antas i en världsomfattande folkomröstning skulle detta land alltså inte ens kunna säkerställa genomförandet av det Kreativa Samhällets huvudgrunderna — värdet av mänskligt liv. När politiker inför förändringar är de skyldiga att i första hand ta hand om sitt lands och sina medborgares välfärd.

Människor som stöder det Kreativa Samhället bör i sin tur följa gällande lagar i sitt land och inte kräva att politiker inför fördelarna med det Kreativa Samhället i just deras land om detta kan få negativa konsekvenser för människor och landet som helhet. Ett fullständigt genomförande av alla grunder och fördelar med det kreativa samhället är endast möjligt efter att beslutet om att bygga det Kreativa Samhället har antagits vid den globala folkomröstningen.

Vilka andra förmåner, fördelar och möjligheter kommer varje individ att få i det Kreativa Samhället?

Du kan ta reda på alla detaljer om det Kreativa Samhället från de internationella onlineforumen som har översatts till 150 språk:
Global Kris. Vår Överlevnad finns i Enighet | Internationellt Online Forum 12.11.2022
Global Kris. Global Kris. Det finns en Utväg | Internationellt Online Forum 22.04.2023