USTVARJALNA DRUŽBA

Mednarodni projekt

Človekovo življenje je najvišja vrednota
#creativesociety
USTVARJALNA DRUŽBA je mednarodni projekt, ki na prostovoljni osnovi združuje ljudi iz več kot 180 držav. Cilj projekta je v najkrajšem možnem času na zakonit in miren način preiti na nov ustvarjalni format družbe po vsem svetu, kjer bo človekovo življenje najvišja vrednota.

Kako je nastala Ustvarjalna družba?

Največja prostovoljska družbena raziskava, ki je bila izvedena v desetih letih, je razkrila resnično zahtevo po novem formatu družbe. Odgovori milijonov ljudi iz 180 različnih držav so potrdili, da bi morala biti najvišja prioriteta v družbi vrednost človekovega življenja.

Vsakemu udeležencu družbene raziskave je bilo zastavljeno enako vprašanje: »V kakšnem svetu bi radi živeli?« Na podlagi odgovorov je bilo oblikovanih 8 Temeljev, ki so postali osnova za oblikovanje družbe novega formata, imenovane Ustvarjalna družba. Da bi jo udejanjili, se ljudje z vsega sveta trenutno združujejo in delujejo v okviru istoimenskega projekta.

Kdo stoji za projektom Ustvarjalna družba?

Milijoni ljudi različnih kultur, narodnosti, veroizpovedi in prepričanj, ki želijo spremeniti naš svet na bolje in vedo, kako to storiti zakonito in mirno. Število teh ljudi se iz dneva v dan povečuje.

Ljudje z vsega sveta, ki se sami organizirajo in delujejo strogo v skladu z zakonodajo, združeni v skupnem cilju: ustvariti dostojne pogoje za mirno in uspešno življenje vsega človeštva in prihodnjih generacij.

Kdo financira projekt Ustvarjalna družba?

Vse aktivnosti in dogodke v okviru projekta »Ustvarjalna družba« izvajajo izključno udeleženci projekta na lastno pobudo, po lastni izbiri in želji ter na lastne stroške.

Projekt »Ustvarjalna družba« nima bančnih računov, financ ali premoženja, ne kopiči sredstev in ne ustvarja dobička.

Ustvarjalna družba je v celoti prostovoljski projekt, ki deluje v pravnem okviru. Zastopa izključno interese ljudi in ne določenih držav, strank ali organizacij.

Zakaj potrebujemo Ustvarjalno družbo po vsem svetu?

Ustvarjalno družbo po vsem svetu potrebujemo, kajti samo Ustvarjalna družba:
 

Zagotavlja izhod iz vseh globalnih kriz, skupaj s podnebno krizo;
Zagotavlja prihodnost brez vojn, konfliktov, nasilja, revščine in lakote;
Omogoča, da človeštvo v najkrajšem možnem času mirno in zakonito preide na novo stopnjo evolucijskega razvoja;
Zagotavlja varnost, zdravje, dobro počutje in vsestranski razvoj vseh.

Ali je mogoče zgraditi Ustvarjalno družbo v posamezni državi ali v zavezništvu več držav?

Danes so države sveta tesno povezane in odvisne druga od druge, tako da ustvarjalni format družbe v posamezni državi ali celo zavezništvu več držav ni izvedljiv.

Ustvarjalno družbo je mogoče zgraditi le, če hkrati sodeluje vse človeštvo po vsem svetu. Pred sprejetjem pozitivne odločitve na svetovnem referendumu lahko posamezne države le izrazijo svojo namero za prehod v Ustvarjalno družbo. Če bodo posamezne države ali skupina držav skušale same preiti v Ustvarjalno družbo, bosta lahko ogrožena njihova varnost in blaginja prebivalstva. Postale bi ranljive in nezaščitene pred državami, ki še niso sprejele Ustvarjalne družbe.

8 Temeljev Ustvarjalne družbe

8 Temeljev Ustvarjalne družbe je tisto, kar si želijo ljudje po vsem svetu. To so temeljne vrednote Ustvarjalne družbe, ki lahko z legitimno izraženo voljo ljudi na svetovnem referendumu postanejo temelj zakonov vseh držav sveta in mednarodnega prava.
1.Človekovo življenje

Človekovo življenje je najvišja vrednota. Življenje vsakega Človeka je treba zaščititi kot svoje lastno. Naloga družbe je zagotoviti in jamčiti vrednost življenja vsakega Človeka. Ničesar ni in nikoli ne more biti vrednejšega od življenja Človeka. Če je vreden en Človek, potem so vredni vsi Ljudje.

2.Človekova svoboda

Rojstna pravica vsakega človeka je biti Človek. Vsi Ljudje so rojeni svobodni in enakopravni. Nič in nihče na Zemlji ne more biti nad Človekom, njegovo svobodo in pravicami. Uveljavljanje Človekovih pravic in svoboščin ne sme kršiti pravic in svobode drugih ljudi.

3.Človekova varnost

Nič in nihče v družbi nima pravice ogrožati življenja in svobode Človeka!

Vsak Človek ima zajamčeno preskrbo osnovnih življenjskih potreb, skupaj s hrano, prebivališčem, medicinsko oskrbo, izobraževanjem in polno socialno varnostjo.

Znanstvene, industrijske in tehnološke dejavnosti morajo biti usmerjene izključno v izboljšanje kakovosti življenja človeka.

Zajamčena ekonomska stabilnost: brez inflacije in kriz, stabilne in iste cene po vsem svetu, enotna denarna valuta in fiksna minimalna obdavčitev ali nobene obdavčitve.

Varnost Človeka in družbe pred kakršnimikoli grožnjami zagotavlja enotna globalna služba, ki se ukvarja z izrednimi situacijami.

4.Preglednost in odprtost informacij za vse

Vsak Človek ima pravico do prejemanja zanesljivih informacij o gibanju in razporejanju javnih sredstev. Vsak Človek ima dostop do informacij o statusu udejanjanja družbenih odločitev.

Množični mediji pripadajo samo družbi in podajajo informacije resnicoljubno, odprto in pošteno.

5.Ustvarjalna ideologija

Ideologija mora biti namenjena popularizaciji najboljših človeških lastnosti in preprečevanju vsega, kar je usmerjeno proti Človeku. Glavna prioriteta je prioriteta človečnosti, visokih duhovnih in moralnih stremljenj Človeka, človečnosti, vrednot, medsebojnega spoštovanja in krepitev prijateljstva.

Ustvarjanje pogojev za razvoj in izobrazbo Človeka z velikim »Č«, spodbujanje moralnih vrednot v vsakem človeku in družbi.

Prepoved propagande nasilja, nedopustnost in obsodba kakršne koli oblike delitve, agresije in manifestacije protičlovečnosti.

6.Razvoj Osebnosti

Vsak človek v Ustvarjalni družbi ima pravico do vsestranskega razvoja in samouresničitve.

Izobraževanje mora biti brezplačno in vsem enako dostopno. Ustvarjanje pogojev in širitev možnosti za Človeka, da udejanji svoje ustvarjalne sposobnosti in talente.

7.Pravica in enakopravnost

Vsi naravni viri pripadajo Človeku in so pošteno razporejeni med ljudmi. Monopolizacija virov in njihova iracionalna uporaba sta prepovedani. Ti viri so pošteno razporejeni med ljudi po vsej Zemlji.

Človeku je zagotovljena zaposlitev, če to želi. Plačilo za enako delovno mesto, specializacijo ali poklic mora biti enako po vsem svetu.

Vsak ima pravico do zasebne lastnine in prihodka, vendar v okviru individualne kapitalizacije, ki jo določi družba.

8.Samoupravna družba

Koncept »moči« v Ustvarjalni družbi ne obstaja, saj je vsak Človek odgovoren za celo družbo, njen razvoj, življenjske razmere in harmoničen ustroj.

Vsak ima pravico sodelovati v upravljanju zadev Ustvarjalne družbe in pri sprejemanju zakonov za izboljšanje Človekovega življenja.

Reševanje družbeno in socialno pomembnih ter ekonomskih vprašanj, ki vplivajo na kakovost življenja Človeka, je predmet javne razprave in glasovanja (referenduma).

Opomba k 8 Temeljem
V Ustvarjalni družbi, zahvaljujoč uvedbi novega gospodarskega modela in novih tehnologij, ne bo več potrebe po uporabi denarja. Zato bodo nekatere določbe 8 Temeljev Ustvarjalne družbe, ki izhajajo iz obstoja denarnih odnosov, pomembne le v prehodnem obdobju v Ustvarjalno družbo.

Kaj Ustvarjalna družba zagotavlja vsakemu človeku na planetu?

Ustvarjalni format družbe odpira izjemne perspektive in priložnosti za vsakega posameznika.
Za popolno udejanjenje Ustvarjalne družbe je treba uvesti nov model gospodarstva, nove tehnologije in reorganizirati številne procese v družbi. Zato je potrebno prehodno obdobje v Ustvarjalno družbo, ki bi po predhodnih izračunih lahko trajalo 5 do 6 let. In že v prehodnem obdobju v Ustvarjalno družbo bo vsak človek po rojstni pravici prejme naslednje ugodnosti:
Brezpogojni osnovni mesečni prihodek v protivrednosti 10.000 ameriških dolarjev za vsakega odraslega človeka;
Enkratno plačilo v protivrednosti 100.000 USD ob rojstvu prvega otroka, 200.000 USD ob rojstvu drugega otroka in tako naprej. Mesečno plačilo v protivrednosti 5 000 USD za vsakega otroka do vključno 6. leta starosti in 7 000 USD za otroka od 7. leta starosti do polnoletnosti;
Prostorno in udobno brezplačno stanovanje v zasebni lasti s površino najmanj 60 kvadratnih metrov na osebo;
Visokokakovostno brezplačno zdravstveno varstvo po vsem svetu;
Visokokakovostno brezplačno izobraževanje kjer koli na svetu;
Delovnik 4 ure na dan, 4 dni na teden, enako visoke plače po vsem svetu za enaka delovna mesta, specializacije in poklice. Plačan dopust v trajanju najmanj 30 koledarskih dni vsaj dvakrat na leto;
Varen svet brez vojn, konfliktov, kriminala in korupcije;
Zagotovljena gospodarska stabilnost: brez inflacije, gospodarskih zlomov ali kriz; stabilne fiksne cene po vsem svetu;
Nobenih davkov za fizične osebe ter mala in srednje velika podjetja;
Neomejena brezplačna uporaba komunalnih storitev (plin, elektrika, voda, ogrevanje itd.) za fizične osebe;
Odpis vseh dolgov in posojil, skupaj s hipotekami;
Potovanje brez vizumov in neomejeno gibanje po vsem svetu;
Razvoj najsodobnejših tehnologij, ki izboljšujejo človekovo življenje in so dostopne vsakomur kjer koli na svetu.

Kako bodo te ugodnosti v Ustvarjalni družbi zagotovljene vsakemu človeku na planetu?

V Ustvarjalni družbi bo vsakemu človeku na planetu zagotovljen visok življenjski standard, saj bo udejanjen nov gospodarski model, ki nima analogije v človeški zgodovini. Ta model so razvili in predlagali strokovnjaki z vsega sveta, naša življenja pa bo spremenil že od prvega dne njegove uvedbe.
S tem modelom se lahko seznanite z ogledom podrobne video predstavitve, ki je bila javno predstavljena na Mednarodnem forumu »Globalna kriza. Izhod obstaja«.

Glede na to, da so v Ustvarjalni družbi mnoge ugodnosti človeku zagotovljene že po njegovi rojstni pravici, kaj se od posameznika zahteva?

V Ustvarjalni družbi človek prejme številne ugodnosti in prednosti. To zahteva aktivno udeležbo vsakega posameznika v družbenih aktivnostih s svojim delom, intelektualnim prispevkom in talenti. V Ustvarjalni družbi se posamezniki kot njen sestavni del razvijajo in prinašajo koristi celotni družbi.
Aktivno in odgovorno sodelovanje posameznikov pri upravljanju družbenih zadev ter sprejemanju zakonov in odločitev o pomembnih ključnih vprašanjih družbenega življenja je nepogrešljivo. Ustvarjalna družba je namreč edini družbeni format, v katerem oblast ni prenesena na nikogar, temveč jo izvajajo ljudje sami, vsak posameznik po vsem svetu s popolnim samoupravljanjem: kolektivnim odločanjem na enotni svetovni Volilni platformi.
V Ustvarjalni družbi tako ne bo koncepta »oblasti nad ljudmi«, saj bo oblast dejansko pripadala vsem. Ljudje bodo sami kolektivno reševali globalna in lokalna vprašanja.

Zakaj se format Ustvarjalne družbe ne bi smel primerjati z drugimi modeli,

ki so bili vzpostavljeni prej, in tudi tistimi, ki so bili teoretično razviti, vendar niso bili realizirani? Ker se je v vseh drugih modelih družbene ureditve vedno ohranila oblast peščice nad večino ljudi, bodisi v prikriti obliki bodisi odkrito. Medtem ko si v Ustvarjalni družbi nihče nikoli ne bo mogel prisvojiti oblasti ali jo odvzeti ljudem, saj bo funkcija oblasti prek samoupravljanja enakomerno porazdeljena med vse ljudi.

Več podrobnosti o tem, kako bo samouprava delovala v Ustvarjalni družbi, najdete v videu, ki je bil predstavljen na Mednarodnem forumu »Globalna kriza. Izhod obstaja«.

Kako v prihodnjih letih zgraditi Ustvarjalno družbo po vsem svetu?

Obstaja konkreten dvostopenjski načrt za izgradnjo Ustvarjalne družbe. Obe fazi gradnje Ustvarjalne družbe se izvajata v skladu z mednarodnimi normami in nacionalno zakonodajo.
1
Faza informiranja
Z uporabo svojih pravic in svoboščin ljudje druge obveščajo o Ustvarjalni družbi. Na ta način se ustvarja legitimna in mirna družbena zahteva za izgradnjo Ustvarjalne družbe po vsem svetu. Prej ko bo večina ljudi izrazila to zahtevo, prej bo mogoče preiti na naslednjo stopnjo gradnje Ustvarjalne družbe.
2
Faza priprave in izvedbe svetovnega referenduma
Ko bo večina ljudi v vseh državah sveta podprla Ustvarjalno družbo, bo pripravljen in izveden svetovni referendum, na katerem bo ustvarjalni razvojni model sprejet kot edini sprejemljiv in nujen za preživetje človeštva.
V okviru priprav na svetovni referendum bo razvit in sprejet potreben zakonodajni in tehnični okvir.

Na svetovnem referendumu bo postavljeno naslednje vprašanje:

Ali ljudje podpirajo prehod celotnega človeštva iz potrošniškega formata v ustvarjalnega in združitev celotnega človeštva v enotno civilizacijo – Ustvarjalno družbo?

Pozitivna odločitev bo pomenila:

Sprejetje 8 Temeljev Ustvarjalne družbe kot osnovnih določb svetovne Ustave;

vzpostavitev enotne globalne Volilne platforme kot najvišjega zakonodajnega organa na Zemlji;

določitev datuma začetka prehodnega obdobja v Ustvarjalno družbo.

Ko bo na svetovnem referendumu sprejeta pozitivna odločitev, bodo ljudje začeli neposredno izvajati svojo oblast, politiki pa bodo postali izvajalci volje ljudi. To pomeni, da bodo sprejemanje zakonov, imenovanje, nadzor in odpoklic vseh izvajalcev ter vse druge družbeno pomembne odločitve sprejemali izključno ljudje sami z glasovanjem na enotni svetovni Volilni platformi. Ta platforma je zakonodajna podlaga, torej edini vir zavezujočih zakonov, po katerih bo živelo človeštvo.

Kaj lahko naredite Vi, da boste čim prej začeli živeti v Ustvarjalni družbi?

Pridružite se milijonom ljudi po vsem svetu, ki že delujejo, in na zakonit način obvestite svojo skupnost, znance in neznance o formatu Ustvarjalne družbe. Ta dejanja so potrebna za ustvarjanje svetovne družbene zahteve po izgradnji Ustvarjalne družbe. Hitreje ko se bo večina ljudi na planetu začela zavedati, da so dostojne življenjske razmere mogoče za vsakogar, prej bo prišlo do svetovnega referenduma.

Če se bo večina ljudi na svetovnem referendumu odločila za spremembo formata družbe iz potrošniškega v ustvarjalnega, se bo čez približno šest mesecev začelo prehodno obdobje v Ustvarjalno družbo, ki lahko po predhodnih izračunih traja od pet do šest let. Po njegovem zaključku bomo vstopili v novo dobo Ustvarjalne družbe.

Poudariti je treba, da bodo številne ugodnosti in privilegiji zagotovljeni vsem ljudem že od prvega dne prehodnega obdobja: vsakdo bo imel varno, uspešno, stabilno in svobodno življenje.

Kako postanem udeleženec
projekta Ustvarjalna družba?

Če delite informacije o Ustvarjalni družbi, četudi samo s posredovanjem informacije o obstoju projekta, ste že udeleženec. Če projekt podpirate, lahko za širjenje informacij o Ustvarjalni družbi uporabite različne načine informiranja, ki so na voljo tukaj:

Dizajni z logotipom »Ustvarjalna družba«:

Oglejte si

Želite hitreje in učinkoviteje širiti informacije o Ustvarjalni družbi, da bi lahko nastopila prej?

Pridružite se obstoječim Koordinacijskim centrom na svojem območju, če pa jih ni, jih lahko ustanovite sami. Tako boste zagotovili učinkovitejše obveščanje in hitrejšo izgradnjo Ustvarjalne družbe.
Vaš Koordinacijski center so ljudje, ki so odgovorni za obveščanje prebivalcev vaše zgradbe, ulice, soseske in mesta o Ustvarjalni družbi in delujejo prostovoljno in v skladu z lokalno zakonodajo.
Če se želite pridružiti že obstoječemu Koordinacijskemu centru ali nas obvestiti o vašem odprtju Koordinacijskega centra, se obrnite na nas: [email protected]

Vloga politikov
pri gradnji Ustvarjalne družbe

Politiki, skupaj s člani političnih strank in voditelji držav, imajo zaradi svojega poklicnega delovanja, funkcij, publicitete in prepoznavnosti velike možnosti za obveščanje o Ustvarjalni družbi. Vključevanje politikov v obveščanje bo močno pospešilo proces izgradnje Ustvarjalne družbe.

Udeleženci projekta Ustvarjalna družba lahko z vsemi zakonitimi sredstvi podprejo tiste politike, ki aktivno obveščajo o Ustvarjalni družbi.

Upoštevati je treba, da so politiki, ki podpirajo Ustvarjalno družbo in delujejo kot prostovoljci projekta, čeprav imajo oblast, podporo večine in dejansko možnost spreminjanja zakonodaje, skupaj z ustavo svoje države, dolžni predvsem braniti ozemeljsko celovitost, suverenost in interese svoje države, interese njenih prebivalcev in svoje stranke, če so izvoljeni za njene predstavnike.

Poleg tega lahko politiki v lastni državi in na mednarodnem prizorišču uporabljajo le zakonite metode za obveščanje o Ustvarjalni družbi in prispevajo k njeni čim hitrejši izgradnji. Glede na zmožnosti svoje države lahko nekatere temelje Ustvarjalne družbe vključijo v nacionalno Ustavo izključno na zakonit način in s podporo ljudi, vendar le, če to ne škoduje ljudem, njihovim pravicam in svoboščinam; ne ogroža ali slabi države gospodarsko, politično, socialno, kulturno ali na kakršen koli drug način; ne uničuje državnega sistema ali povzroča izgube suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti države; ne zmanjšuje njene konkurenčnosti in ne povzroča drugih negativnih posledicc.

Ti varnostni zadržki so posledica dejstva, da bi takšna država, dokler na svetovnem referendumu ne bo sprejet format Ustvarjalne družbe, še naprej sodelovala z drugimi državami v potrošniškem formatu, ki temelji na nepoštenih, agresivnih in militantnih politikah, in zato v resnici ne bi mogla zagotoviti udejanjanja niti glavnega temelja Ustvarjalne družbe – vrednosti človekovega življenja. Pri uvajanju kakršnih koli sprememb se morajo politiki v prvi vrsti ukvarjati z dobrobitjo svoje države in njenih državljanov.

Ljudje, ki podpirajo Ustvarjalno družbo, morajo spoštovati obstoječe zakone v svoji državi in ne smejo zahtevati od politikov, da v posamezni državi uresničujejo ugodnosti Ustvarjalne družbe, če bi to lahko imelo negativne posledice za ljudi in za državo kot celoto. Popolna uresničitev vseh temeljev in ugodnosti Ustvarjalne družbe je mogoča šele po sprejetju odločitve o njeni izgradnji na svetovnem referendumu.

Katere druge ugodnosti, prednosti in priložnosti bo imel vsak posameznik v Ustvarjalni družbi?

Vse podrobnosti o Ustvarjalni družbi lahko izveste na mednarodnih online forumih, ki so prevedeni v 150 svetovnih jezikov:
Globalna kriza. Naša rešitev je v enotnosti | Mednarodni online forum 12. 11. 2022
Globalna kriza. Izhod obstaja | Mednarodni online forum 22. 4. 2023