СЪЗИДАТЕЛНО ОБЩЕСТВО

Международен проект

Животът на човека – най-висшата ценност
#creativesociety
СЪЗИДАТЕЛНО ОБЩЕСТВО е международен проект, който обединява на доброволни начала хора от повече от 180 страни. Целта на проекта е в най-кратки срокове по законен и мирен път да преминем на нов съзидателен формат на общество по целия свят, в който животът на човека ще бъде най-висшата ценност.

Как се е зародило Съзидателното общество?

Заявката за нов формат на общество, където главният приоритет се явява ценността на човешкия живот, идва от милиони хора от цял свят. Това показа най-мащабното социологическо проучване в историята, което се проведе в 180 страни от доброволци в продължение на 10 години.

На всеки участник в проучването беше зададен един и същ въпрос: „В какъв свят Вие бихте искали да живеете?“ Въз основа на резултатите от отговорите на хората бяха формирани 8-те Основи, които станаха фундамент за построяване на общество от нов формат, получило наименованието „Съзидателно общество“. С цел да го реализират хора от целия свят днес се обединяват и действат в едноименния проект „Съзидателно общество“.

Кой стои зад проекта „Съзидателно общество“?

Милиони хора от различни култури, националности, вероизповедания и убеждения, които искат да променят нашия свят към по-добро и които знаят как да го направят по законен и мирен път. Всеки ден такива хора стават все повече и повече.

Хора от цял свят, които в строго съответствие със законодателството се обединяват и действат с единна цел – да се създадат достойни условия за мирен и процъфтяващ живот за цялото човечество и бъдещите поколения.

Кой финансира проекта „Съзидателно общество“?

Всички действия и дейности в рамките на проект „Съзидателно общество“ се осъществяват изключително от самите участници в проекта по тяхна инициатива, избор и желание, за сметка на техни лични средства.

Проектът Съзидателно общество не разполага с банкови сметки, финанси или собственост, не акумулира средства и не получава печалба.

„Съзидателното общество“ е напълно доброволчески проект, действащ в рамките на законодателствата, който представлява изключително интересите на самите хора, а не на отделни държави, партии или организации.

Защо ни е необходимо Съзидателно общество по целия свят?

Необходимо ни е Съзидателно общество по целия свят, защото само Съзидателното общество:

Осигурява изход от всички глобални кризи, включително климатичната;
Осигурява бъдеще без войни, конфликти, насилие, нищета и глад;
Дава възможност в най-кратки срокове по мирен и законен път да се изведе човечеството на нов етап от еволюционното развитие;
Осигурява на всеки човек безопасност, здраве, благополучие и всестранно развитие.

Възможно ли е да се построи Съзидателно общество в отделно взета страна или съюз от няколко страни?

Днес страните по целия свят са тясно взаимосвързани и зависят една от друга, ето защо съзидателен формат на общество в отделно взета страна или даже в съюз от няколко страни е нежизненоспособен.

Да се построи Съзидателно общество е възможно единствено от цялото човечество по цялото земно кълбо едновременно. До приемането на положително решение на световния референдум, отделно взети държави могат само да декларират своите намерения за преход към Съзидателно общество. В противен случай безопасността на страните, които поотделно или групово пробват със собствени сили да преминат към Съзидателно общество, а също и безопасността на тяхното население могат да бъдат поставени под заплаха. Те ще станат уязвими и незащитени срещу онези страни, които все още не подкрепят Съзидателното общество.

8 Основи на Съзидателното общество

8-те Основи на „Съзидателното общество“ е това, което искат всички хора по целия свят. Това са базовите ценностти на Съзидателното общество, които чрез законното волеизявление на хората на световния референдум могат да станат основа на законодателствата на всички страни по света и международното право.
1.Човешкият живот

Човешкият живот се явява най-висшата ценност. Животът на всеки Човек трябва да се пази, както своя собствен. Целта на обществото — да обезпечи и гарантира ценността на живота на всеки Човек. Няма и не може да има нищо по-ценно от живота на Човека. Ако е ценен един Човек, значи са ценни всички Хора!

2.Човешката свобода

Всеки човек по рождение е надарен с правото да бъде Човек. Всички Хора се раждат свободни и равни. Всеки има правото на избор. Не може да има никой и нищо на Земята по-висше от Човека, неговата свобода и права. Осъществяването на правата и свободите на Човека не трябва да нарушава правата и свободите на другите хора.

3.Безопасността на Човека

Никой и нищо в обществото няма право да създава заплахи за живота и свободата на Човека!

На всеки Човек се гарантира безплатно обезпечение на основните жизнено необходими потребности, включително храна, жилище, медицинско обслужване, образование и пълно социално обезпечение.

Научната, производствената и технологичната дейност на обществото трябва да бъдат насочени изключително на подобряване на качеството на човешкия живот.

Гарантирана икономическа стабилност: отсъствие на инфлации и кризи, стабилни и равни цени по целия свят, единна парична единица, фиксирано минимално данъчно облагане или отсъствие на такова.

Безопасността на Човека и обществото от каквито и да е заплахи се обезпечава от единна обща световна служба за борба при извънредни ситуации.

4.Прозрачност и откритост на информацията за всички

Всеки Човек има право да получава достоверна информация за движението и разпределението на обществените парични средства. За всеки Човек е достъпна информацията за статуса на изпълнението на решенията на обществото.

Медиите принадлежат изключително на обществото и отразяват информацията правдиво, открито и честно.

5.Съзидателна идеология

Идеологията трябва да бъде насочена на популяризиране на най-добрите човешки качества и прекъсване на всичко, което е насочено против Човека. Главният приоритет се явява човечността, високите духовно-нравствени стремежи на Човека, хуманността, добросъвестността, взаимоуважението и укрепването на дружбата.

Създаване на условия за развитие и възпитание на Човека с главна буква и стимулиране на морално-нравствените ценности във всеки човек и в обществото.

Забрана за пропагандата на насилие, порицание и осъждане на всяка форма на разделение, агресия и прояви на античовечност.

6.Развитие на Личността

Всеки човек в Съзидателното общество има право на всестранно развитие и самореализация.

Образованието трябва да бъде безплатно и еднакво достъпно за всички. Създаване на условия и разширяване на възможностите на човека да реализира своите творчески способности и дарби.

7.Справедливост и равенство

Всички природни ресурси принадлежат на Човека и честно се разпределят между всички хора. Не се допуска монополизацията на ресурси и тяхното нерационално използване. Тези ресурси се разпределят справедливо между жителите на цялата Земя.

На всеки човек се гарантира трудова заетост при негово желание. Заплащането на труда за идентична длъжност, специалност, професия трябва да бъде еднакво по целия свят.

Всеки има право на частна собственост и доходи, но в рамките на установения от обществото размер на капитализацията на индивида.

8.Самоуправление на обществото

Понятието „власт” в Съзидателното общество отсъства, така както отговорността за обществото като цяло, неговото развитие, условията на живот и хармоничен строй лежи на всеки Човек.

Всеки Човек има право да участва в управлението на делата на Съзидателното общество и в приемането на закони насочени към подобряване живота на Човека.

Решаване на обществено важни, социално-значими, икономически въпроси, влияещи на промяната в качеството на живот на Човека, се внася за всенародно обсъждане и гласуване (референдум).

Забележка към 8-те Основи
В Съзидателното общество няма да има необходимост от използването на пари, благодарение на въвеждането на нов модел на икономика и нови технологии. Ето защо някои положения от 8-те Основи на Съзидателното общество, изхождащи от наличието на парични отношения, ще бъдат актуални само в преходния период към Съзидателното общество.

Какво дава Съзидателното общество на всеки човек на планетата?

Съзидателният формат на обществото открива отгромни перспективи и възможности за всеки човек.
За пълноценното реализиране на Съзидателното общество е необходимо въвеждането на нов икономически модел, нови технологии и реорганизиране на много процеси в обществото. Затова е необходим преходен период към Съзидателното общество, който по предварителни разчети може да продължи 5-6 години. И вече по време на преходния период към Съзидателното общество всеки човек по рожденно право ще получи следните изгоди:
Ежемесечен безусловен базов доход, еквивалентен на сегашните 10 000 $ (за всеки пълнолетен);
Еднократна помощ за раждане на първо дете, еквивалентна на 100 000 $, а за второ дете – 200 000 $ и така за всяко следващо. Ежемесечна помощ за дете до 6 години включително – еквивалентна на 5 000 $, за дете от 7 години до пълнолетие – еквивалентна на 7 000 $;
Просторно и комфортно безплатно жилище в частна собственост, разчетено на не по-малко от 60 квадратни метра на човек;
Безплатна висококачествена медицина по целия свят;
Безплатно и качествено образование във всяка точка по света;
Работа 4 часа на ден, 4 дни в седмицата с еднакво високо ниво на заплащане по целия свят за идентична длъжност, специалност и професия. Платен отпуск не по-малко от 2 пъти в годината с продължителност не по-малко от 30 календарни дни;
Безопасен свят без войни, конфликти, престъпност и корупция;
Гарантирана икономическа стабилност: отсъствие на инфлации, дефолти и кризи, стабилни фиксирани цени по целия свят;
Отсъствие на данъци за физически лица, както и за малкия и средния бизнес;
Неограничени и безплатни комунални услуги за физически лица (газ, електричество, вода, отопление и т.н.);
Отписване на всички дългове по кредитите, включително ипотеките;
Безвизов режим и свободно придвижване по целия свят;
Напредък в най-модерните технологии, подобряващи живота на човека, които ще са достъпни на всеки във всяка точка по света.

Как тези изгоди ще бъдат осигурени в Съзидателното общество за всеки човек на планетата?

В Съзидателното общество всеки човек на планетата ще бъде осигурен с висок стандарт на живот, благодарение на съвършено нов модел на икономика, който няма аналог в историята на човечеството. Този модел е разработен и предложен от експерти от целия свят, той ще промени нашия живот още от първия ден на неговото внедряване.
Можете да се запознаете с него в подробната видеопрезентация, която беше публично представена на Международния фурум „Глобална криза. Изход има“.

Имайки предвид, че в Съзидателното общество по рождено право се дават на всеки човек много неща, то какво се изисква от самия човек?

В Съзидателното общество човек получава множество блага и изгоди. Това изисква активното участие на всеки човек в жизнедейността на обществото – неговия труд, интелектуален принос и таланти. Човек в Съзидателното общество се развива сам и принася полза на цялото общество, като неотменна негова част.
Необходимо е активното и отговорно участие на човека в управлението на делата на обществото, както и в приемането на закони и решения по важни, ключови въпроси, относно живота на обществото. Това е така, защото Съзидателното общество е единственият формат на обществено мироустройство, при който властта не се делегира на някого, а се реализира от самите хора, тоест от всеки човек в света посредством пълно самоуправление: колективно взимане на решения на единна световна Електорална платформа.
По такъв начин в Съзидателното общество понятието „власт над хората“ ще отсъства, защото властта фактически ще принадлежи на всички хора. Самите хора заедно ще решават и глобалните, и локалните въпроси.

Защо Съзидателния формат на общество не трябва да се сравнява с други модели,

които са били реализирани по-рано и дори с онези, които са били разработвани хипотетично, но не са се реализирали? Защото при всички други модели на организиране на обществото винаги се е запазвала властта на единици над болшинството в скрита или открита форма. А в Съзидателното общество никой и никога няма да може да узурпира властта или да я отнеме от хората, тъй като при самоуправлението функцията на властта ще бъде равномерно разпределена между всички хора.

Подробно за това как ще функционира самоуправлението в Съзидателното общество гледайте във видеото, което беше представено на Международния форум „Глобална криза. Изход има“:

Как да се построи Съзидателно общество по целия свят в близките години?

За построяването на Съзидателното общество има ясен план, състоящ се от два етапа. И двата етапа по построяване на Съзидателното общество се осъществяват в съответствие с нормите на международното и националното законодателство.
1
Информационен етап
Хората, реализирайки своите права и свободи, информират другите хора за Съзидателното общество. По такъв начин законно и по мирен път се създава обществена заявка за построяване на Съзидателно общество по целия свят.
Колкото по-бързо болшинството от хора формират дадената заявка, толкова по-бързо ще стане възможен преходът към следващия етап по построяване на Съзидателното общество.
2
Етап по подготовка и провеждане на световния референдум
След като болшинството хора във всички страни подкрепят Съзидателното общество, ще бъде подготвен и проведен световен референдум за приемане от цялото човечество на съзидателния модел на развитие, като единствено приемлив и необходим за оцеляването на човечеството.
В процеса по подготовка на световния референдум ще бъде разработена и приета необходимата законодателна и техническа база за неговото провеждане.

На световния референдум ще се внесе следният въпрос:

подкрепят ли хората прехода на цялото човечество от потребителския формат на общество в съзидателен и обединението на цялото човечество в единна цивилизация – Съзидателно общество?

Положителното решение ще означава:

приемане на 8-те Основи на Съзидателното общество като базови точки на световната Конституция;

утвърждаване на единна световна Електорална платформа като най-висшия орган на власт на Земята;

назначаване на дата за начало на преходния период към Съзидателно общество.

След взимане на положително решение на световния референдум хората започват да реализират своята власт непосредствено, а политиците се превръщат в изпълнители на волята на народа. Тоест приемането на закони, назначаването, контрола и отзоваването на всички изпълнители, както и всички други общественоважни решения ще се извършват изключително от самите хора чрез гласуване на единната световна Електорална платформа. Тази платформа се превръща в законодателна база, тоест в единствения източник на общозадължителни правила, по които живее човечеството.

Какво можете да направите Вие, за да започнем да живеем по-скоро в Съзидателно общество?

Присъединете се към милионите хора по целия свят, които вече действат и информирайте по законен път своето обкръжение, познатите и непознатите хора за Съзидателния формат на общество. Тези действия са необходими за да се създаде повсеместна обществена заявка за построяване на Съзидателното общество. Колкото по-бързо болшинството хора на планетата узнае, че за всеки един човек са възможни достойни условия за живот, толкова по-бързо ще бъде проведен световният референдум.

Ако на световния референдум от болшинството хора бъде взето решение за промяна на формата на обществото от потребителски на съзидателен, то приблизително след 6 месеца ще започне преходният период към Съзидателното общество, който по предварителни разчети може да продължи 5-6 години. При неговото завършване ние навлизаме в новата ера на Съзидателното общество.

Струва си да се отбележи, че много от благата и привилегиите стават достъпни за човека още от първия ден на преходния период: всеки човек ще получи безопасен, благополучен, стабилен и свободен живот.

Как да стана участник
в проекта „Съзидателно общество“?

Ако Вие споделяте информация за Съзидателното общество, дори просто препредавайки информация за съществуването на проекта – Вие вече сте участник в него. Ако Вие подкрепяте проекта, то можете да използвате различни методи за информиране за Съзидателното общество. С някои от тях можете да се запознаете тук:

Макети с логото на „Съзидателното общество“:

Разгледай

Искате по-бързо и ефективно да информирате всички за Съзидателното общество, за да настъпи то по-скоро?

Присъединете се към съществуващите Координационни Центрове по Вашето местопребиваване, а ако такива няма, то Вие можете да ги създатете сами. Това ще осигури по-ефективното информиране и ще доведе до по-скорошно построяване на Съзидателното общество.
Вашият Координационен Център – това са хората, които поемат отговорността да информират за Съзидателното общество жителите на Вашия дом, улица, район или град и действат на доброволни начала в съответствие с местното законодателство.
Ако искате да се присъедините към съществуващ Кординационен Център или да информирате за открит от Вас Координационен Център, свържете се с нас на: [email protected]

Ролята на политиците
в построяването на Съзидателното общество

Политиците, в това число членовете на политическите партии и лидерите на страните, благодарение на своята професионална дейност, заемана длъжност, публичност и известност, имат значителни възможности да информират за Съзидателното общество. Участието на политици в информирането съществено ще ускори процеса по построяване на Съзидателното общество.

Участниците в проекта „Съзидателно общество“ могат да подкрепят с всякакви законни способи онези политици, които активно ще информират за Съзидателното общество.

Трябва да се има предвид, че политиците, подкрепящи Съзидателното общество, явявайки се в това число доброволци в проекта, даже имайки власт, подкрепата на болшинството, а също и реалната възможност да променят законодателството, включително и конституцията на страната, на първо място са длъжни да отстояват териториалната цялост, суверенитета и интересите на своя народ, а също и на партията, ако те са избрани чрез нея.

При това политиците изключително със законни средства в своята страна и на международната арена могат да информират за Съзидателното общество и да способстват за по-скорошното му построяване. Изхождайки от възможностите на страната, те също така могат изключително по законен път и при подкрепа от хората да имплементират в Конституцията отделни основи на Съзидателното общество, но само, ако това няма да навреди на хората, на техните права и свободи, няма да подложи на опасност и да отслаби страната в икономически, политически, социален, културен или друг план, няма да разруши нейния държавен строй, няма да доведе до загуба на нейния суверенитет, независимост и териториална цялост, няма да направи страната по-малко конкурентноспособна и няма да доведе до други негативни последици.

Тези съображения се дължат на това, че до приемането на съзидателния формат на обществото на световен референдум, такава страна продължава да взаимодейства с други страни в условията на потребителски формат, който се основава на нечестна, агресивна и войнствена политика и не може реално да осигури реализацията дори на най-главната основа на Съзидателното общество – ценността на човешкия живот. Въвеждайки всяка промяна, политиците трябва преди всичко да се грижат за благосъстоянието на своята страна и нейните граждани.

Хората, които подкрепят Съзидателното общество, от своя страна трябва да спазват действащите закони на своята държава и да не изискват от политиците да въвеждат ползите от Съзидателното общество в отделно взетата държава, ако това може да доведе до негативни последици за хората и държавата като цяло. Пълното прилагане на всички основи и изгоди от Съзидателното общество е възможно само след решението за неговото построяване на световния референдум.

Какви други изгоди, преимущества и перспективи ще получи всеки човек в Съзидателното общество?

Подробна информация за Съзидателното общество можете да намерите на Международните онлайн форуми, които са преведени на 150 езика по света:
Глобална криза. Нашето спасение е в Единението | Международен онлайн форум 12.11.2022
Глобална криза. Изход има | Международен онлайн форум 22.04.2023