Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Everyone is in charge of the future of humanity

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ

MEDZINÁRODNÝ PROJEKT

#CREATIVESOCIETY
Tvorivá spoločnosť je projekt celého ľudstva, ktorý poskytuje príležitosť priviesť našu civilizáciu v čo najkratšom čase mierovou cestou na nový stupeň evolučného rozvoja.
Hlavný cieľ tohto projektu
VYBUDOVAŤ TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ v celosvetovom meradle, v ktorej je Život Človeka najvyššou hodnotou.

Úlohy projektu:

  • Vytvoriť podmienky pre vybudovanie tvorivej spoločnosti na celej planéte mierovou cestou.
  • Dozvedieť sa mienku ľudí na celom svete, či chcú žiť v spoločnosti tvorivého formátu a ako ju vidia.
  • Poskytnúť platformu pre všeobecnú medzinárodnú otvorenú diskusiu o koncepcii a modeli tvorivej spoločnosti vo všetkých sférach ľudského života.
  • Nájsť nové spôsoby zjednotenia celého ľudstva a vytvoriť podmienky pre aktívnu účasť každého človeka v živote spoločnosti nezávisle od sociálneho postavenia, vierovyznania a národnosti.
Podrobnejšie

Viac sa o etapách vybudovania Tvorivej spoločnosti môžete dozvedieť v článku „OSNOVY A ETAPY VYBUDOVANIA TVORIVEJ SPOLOČNOSTI“

Čítajte
Pope Francis
Medzinárodnému projektu Tvorivá spoločnosť
bolo udelené apoštolské požehnanie od Jeho Svätosti pápeža Františka

Medzinárodná online konferencia Globálna kríza. Čas Pravdy

100 jazykov simultánneho prekladu
Dec 04, 2021 | 15:00 GMT
Cieľom konferencie je čestne a pravdivo informovať ľudstvo o rozsahu klimatickej a environmentálnej krízy, blížiacich sa hrozbách a skutočnom východisku.
Kľúčové témy konferencie:
Aká je skutočná klimatická situácia na planéte?
Prečo svetové médiá mlčia o rozsahu hrozieb?
Prečo sa napriek medzinárodným dohovorom a dohodám, ktorých oficiálnym cieľom je obmedziť klimatické zmeny, klíma naďalej rýchlo mení?
Čo je skutočnou príčinou globálnej zmeny klímy?
Od akých rizík a globálnych hrozieb sa odvádza pozornosť ľudí?
K akým ekologickým dôsledkom dospelo bezmyšlienkovité spotrebiteľské konanie človeka?
Prečo je možné stabilizovať ekologickú rovnováhu našej planéty len v Tvorivej spoločnosti?
Prečo je Tvorivá spoločnosť jediným východiskom v preddverí planetárnych katakliziem?
TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ
8 OSNOV
TVORIVEJ SPOLOČNOSTI
creativesociety.com
1. Život Človeka
Život Človeka je najvyššou hodnotou. Život každého Človeka je potrebné chrániť ako svoj vlastný. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť a garantovať hodnotu života každého Človeka. Nie je a nemôže byť nič cennejšie ako život Človeka. Ak je dôležitý jeden Človek, znamená to, že sú dôležití všetci Ľudia!
2. Sloboda Človeka
Každý človek tým, že sa narodí, dostáva právo byť Človekom. Všetci Ľudia sa rodia slobodní a rovnoprávni. Každý má právo voľby. Nikto a nič na Zemi nemôže byť nad Človekom, jeho slobodou a právami. Uplatnenie práv a slobôd Človeka nesmie porušovať práva a slobody iných ľudí.
3. Bezpečnosť Človeka
Nikto a nič v spoločnosti nemá právo ohrozovať život a slobodu Človeka!
Každý Človek má garantované bezplatné poskytovanie základných životne nevyhnutných potrieb vrátane stravy, bývania, lekárskej starostlivosti, vzdelávania a úplného sociálneho zabezpečenia.
Vedecká, priemyselná a technologická činnosť spoločnosti sa musí zameriavať výlučne na zvyšovanie kvality ľudského života.
Garantovaná je ekonomická stabilita: neprítomnosť inflácie a kríz, stabilné a rovnaké ceny na celom svete, jednotná menová jednotka, pevné minimálne zdanenie alebo jeho absencia.
Bezpečnosť Človeka a spoločnosti pred akýmkoľvek ohrozením sa zabezpečuje jednotnou celosvetovou službou na boj s mimoriadnymi situáciami.
4. Transparentnosť a otvorená dostupnosť informácií pre všetkých
Každý Človek má právo na získanie spoľahlivých informácií o pohybe a rozdelení verejných finančných prostriedkov. Každému Človeku sú dostupné informácie o stave uskutočnenia rozhodnutí spoločnosti.
Médiá patria výlučne spoločnosti a odrážajú informácie pravdivo, otvorene a čestne.
5. Tvorivá ideológia
Ideológia sa musí zameriavať na popularizáciu najlepších ľudských vlastností a na skoncovanie so všetkým, čo je namierené proti Človeku. Hlavnou prioritou je priorita ľudskosti, vysoké duchovno-mravné zameranie Človeka, humánnosť, poctivosť, vzájomný rešpekt a posilnenie priateľstva.
Vytvorenie podmienok pre rozvoj a výchovu Človeka s veľkým Č, kultivácia morálno-mravných hodnôt v každоm človeku a spoločnosti.
Zákaz propagandy násilia, neprípustnosť a odsúdenie akejkoľvek formy rozdelenia, agresie, prejavu proti ľudskosti.
6. Rozvoj Osobnosti
Každý človek v Tvorivej spoločnosti má právo na všestranný rozvoj a sebarealizáciu.
Vzdelávanie musí byť bezplatné a rovnako dostupné pre všetkých. Vytvorenie podmienok a rozšírenie možností Človeka na realizáciu jeho tvorivých schopností a talentov.
7. Spravodlivosť a rovnosť
Všetky prírodné zdroje patria Človeku a sú spravodlivo rozdeľované medzi všetkých ľudí. Monopolizácia zdrojov a ich iracionálne využitie je neprípustné. Tieto zdroje sa spravodlivo rozdeľujú medzi obyvateľov celej Zeme.
Človeku je garantované zamestnanie, ak si to želá. Odmena za prácu v rovnakej pozícii, špecializácii a povolaní musí byť rovnaká na celom svete.
Každý má právo na súkromný majetok a príjem, avšak v rozsahu individuálnej kapitalizácie stanovenej spoločnosťou.
8. Samospráva spoločnosti
Pojem „moc“ v Tvorivej spoločnosti neexistuje, pretože zodpovednosť za spoločnosť ako celok, za jej vývoj, životné podmienky a harmonický poriadok leží na každom Človeku.
Každý Človek má právo podieľať sa na riadení záležitostí Tvorivej spoločnosti a na prijímaní zákonov na zlepšenie života Človeka.
Riešenie spoločensky dôležitých, sociálne závažných a ekonomických otázok vplývajúcich na zmenu kvality života Človeka je predmetom celonárodnej diskusie a hlasovania (referendum).

Medzinárodné konferencie

Zostaňte v obraze aktuálneho diania
- 1 -
Prihláste sa na odber YouTube kanála „Tvorivá Spoločnosť“ a kliknite na „zvonček“
- 2 -
Prihláste sa na odber Telegram kanála a buďte v centre aktuálneho diania