TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ

Medzinárodný projekt

Život Človeka je najvyššou hodnotou
#creativesociety
DEZINFORMÁCIE VS FAKTY
Odhalenie manipulácií masmédií o Tvorivej spoločnosti: od právnej analýzy k Etickému kódexu novinára.
TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ je medzinárodný projekt, ktorý spája ľudí z viac ako 180 krajín na dobrovoľnej báze. Cieľom projektu je čo najrýchlejšie, legálnou a mierovou cestou prejsť na nový, tvorivý formát spoločnosti na celom svete, v ktorom bude ľudský život najvyššou hodnotou.

Ako vznikla Tvorivá spoločnosť?

Milióny ľudí na celom svete požadujú nový formát spoločnosti, kde je hodnota ľudského života najvyššou prioritou. Dokazuje to najväčší sociálny prieskum v dejinách, ktorý vykonali dobrovoľníci v 180 krajinách za viac ako 10 rokov.

Každému z opýtaných bola položená rovnaká otázka: V akom svete by ste chceli žiť? Na základe odpovedí ľudí bolo vytvorených 8 Osnov, ktoré sa stali základom pre vybudovanie nového formátu spoločnosti s názvom Tvorivá spoločnosť. S cieľom zrealizovať ju, sa dnes ľudia z celého sveta zjednocujú a konajú v rámci projektu s rovnakým názvom Tvorivá spoločnosť.

Kto stojí za projektom Tvorivá spoločnosť?

Milióny ľudí z rôznych kultúr, národností, vierovyznaní a presvedčení, ktorí chcú zmeniť náš svet k lepšiemu a vedia, ako to urobiť legálnym a mierovým spôsobom. Takýchto ľudí pribúda každým dňom stále viac.

Ľudia z celého sveta, ktorí sa organizujú v prísnom súlade s legislatívou, sa zjednocujú a konajú s jednotným cieľom — vytvoriť dôstojné podmienky pre mierový a prosperujúci život celého ľudstva aj budúcich generácií.

Kto financuje projekt Tvorivá spoločnosť?

Všetky aktivity a podujatia v rámci projektu Tvorivá spoločnosť realizujú výlučne samotní účastníci projektu z vlastnej iniciatívy, na základe vlastnej voľby, želania a na vlastné náklady.

Projekt Tvorivá spoločnosť nemá bankové účty, financie ani majetok, nehromadí finančné prostriedky a nevytvára zisk.

Tvorivá spoločnosť je plne dobrovoľnícky projekt fungujúci v rámci legislatívy, ktorý predstavuje výlučne záujmy samotných ľudí, a nie jednotlivých štátov, strán alebo organizácií.

Prečo potrebujeme Tvorivú spoločnosť na celom svete?

Tvorivú spoločnosť potrebujeme na celom svete, pretože iba Tvorivá spoločnosť:
 

Zabezpečuje východisko zo všetkých globálnych kríz vrátane klimatickej;
Zabezpečuje budúcnosť bez vojen, konfliktov, násilia, chudoby a hladu;
Dáva možnosť v čo najkratšom čase mierovou a legálnou cestou vyviesť ľudstvo na nový stupeň evolučného vývoja;
Zaisťuje každému človeku bezpečnosť, zdravie, blahobyt a všestranný rozvoj.

Je možné vybudovať Tvorivú spoločnosť v jednotlivej krajine alebo v aliancii niekoľkých krajín?

Krajiny sveta sú dnes úzko prepojené a na sebe závislé, preto tvorivý formát spoločnosti v jednotlivej krajine či dokonca aliancii niekoľkých krajín nie je životaschopný.

Tvorivú spoločnosť je možné vybudovať iba celým ľudstvom na celej zemeguli súčasne. Kým nebude prijaté kladné rozhodnutie na celosvetovom referende, jednotlivé štáty môžu len deklarovať svoj zámer prejsť k Tvorivej spoločnosti. V opačnom prípade bezpečnosť krajín, ktoré sa samostatne alebo ako skupina pokúsia prejsť k Tvorivej spoločnosti, a tiež bezpečnosť ich obyvateľstva, môžu byť ohrozené. Stanú sa zraniteľnými a nechránenými pred tými krajinami, ktoré zatiaľ ešte nepodporujú Tvorivú spoločnosť.

8 Osnov Tvorivej spoločnosti

8 Osnov Tvorivej spoločnosti je to, čo chcú ľudia na celom svete. Toto sú základné hodnoty Tvorivej spoločnosti, ktoré sa legitímnym vyjadrením vôle ľudí na celosvetovom referende môžu stať základom legislatívy všetkých krajín sveta a medzinárodného práva.
1.Život Človeka

Život Človeka je najvyššou hodnotou. Život každého Človeka je potrebné chrániť ako svoj vlastný. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť a garantovať hodnotu života každého Človeka. Nie je a nemôže byť nič cennejšie ako život Človeka. Ak je dôležitý jeden Človek, znamená to, že sú dôležití všetci Ľudia!

2.Sloboda Človeka

Každý človek tým, že sa narodí, dostáva právo byť Človekom. Všetci Ľudia sa rodia slobodní a rovnoprávni. Každý má právo voľby. Nikto a nič na Zemi nemôže byť nad Človekom, jeho slobodou a právami. Uplatnenie práv a slobôd Človeka nesmie porušovať práva a slobody iných ľudí.

3.Bezpečnosť Človeka

Nikto a nič v spoločnosti nemá právo ohrozovať život a slobodu Človeka!

Každý Človek má garantované bezplatné poskytovanie základných životne nevyhnutných potrieb vrátane stravy, bývania, lekárskej starostlivosti, vzdelávania a úplného sociálneho zabezpečenia.

Vedecká, priemyselná a technologická činnosť spoločnosti sa musí zameriavať výlučne na zvyšovanie kvality ľudského života.

Garantovaná je ekonomická stabilita: neprítomnosť inflácie a kríz, stabilné a rovnaké ceny na celom svete, jednotná menová jednotka, pevné minimálne zdanenie alebo jeho absencia.

Bezpečnosť Človeka a spoločnosti pred akýmkoľvek ohrozením sa zabezpečuje jednotnou celosvetovou službou na boj s mimoriadnymi situáciami.

4.Transparentnosť a otvorená dostupnosť informácií pre všetkých

Každý Človek má právo na získanie spoľahlivých informácií o pohybe a rozdelení verejných finančných prostriedkov. Každému Človeku sú dostupné informácie o stave uskutočnenia rozhodnutí spoločnosti.

Médiá patria výlučne spoločnosti a odrážajú informácie pravdivo, otvorene a čestne.

5.Tvorivá ideológia

Ideológia sa musí zameriavať na popularizáciu najlepších ľudských vlastností a na skoncovanie so všetkým, čo je namierené proti Človeku. Hlavnou prioritou je priorita ľudskosti, vysoké duchovno-mravné zameranie Človeka, humánnosť, poctivosť, vzájomný rešpekt a posilnenie priateľstva.

Vytvorenie podmienok pre rozvoj a výchovu Človeka s veľkým Č, kultivácia morálno-mravných hodnôt v každоm človeku a spoločnosti.

Zákaz propagandy násilia, neprípustnosť a odsúdenie akejkoľvek formy rozdelenia, agresie, prejavu proti ľudskosti.

6.Rozvoj Osobnosti

Každý človek v Tvorivej spoločnosti má právo na všestranný rozvoj a sebarealizáciu.

Vzdelávanie musí byť bezplatné a rovnako dostupné pre všetkých. Vytvorenie podmienok a rozšírenie možností Človeka na realizáciu jeho tvorivých schopností a talentov.

7.Spravodlivosť a rovnosť

Všetky prírodné zdroje patria Človeku a sú spravodlivo rozdeľované medzi všetkých ľudí. Monopolizácia zdrojov a ich iracionálne využitie je neprípustné. Tieto zdroje sa spravodlivo rozdeľujú medzi obyvateľov celej Zeme.

Človeku je garantované zamestnanie, ak si to želá. Odmena za prácu v rovnakej pozícii, špecializácii a povolaní musí byť rovnaká na celom svete.

Každý má právo na súkromný majetok a príjem, avšak v rozsahu individuálnej kapitalizácie stanovenej spoločnosťou.

8.Samospráva spoločnosti

Pojem „moc“ v Tvorivej spoločnosti neexistuje, pretože zodpovednosť za spoločnosť ako celok, za jej vývoj, životné podmienky a harmonický poriadok leží na každom Človeku.

Každý Človek má právo podieľať sa na riadení záležitostí Tvorivej spoločnosti a na prijímaní zákonov zameraných na zlepšenie života Človeka.

Riešenie spoločensky dôležitých, sociálne závažných a ekonomických otázok vplývajúcich na zmenu kvality života Človeka je predmetom celonárodnej diskusie a hlasovania (referendum).

Poznámka k 8 Osnovám
V Tvorivej spoločnosti nebude potrebné používať peniaze vďaka zavedeniu nového ekonomického modelu a nových technológií. Preto niektoré ustanovenia 8 Osnov Tvorivej spoločnosti, vychádzajúce z existencie peňažných vzťahov, budú aktuálne len v prechodnom období k Tvorivej spoločnosti.

Čo poskytuje Tvorivá spoločnosť každému človeku na planéte?

Tvorivý formát spoločnosti otvára obrovské perspektívy a možnosti pre každého človeka.
Pre plnohodnotnú realizáciu Tvorivej spoločnosti je nutné zaviesť nový ekonomický model, nové technológie a reorganizovať mnoho procesov v spoločnosti. Preto je nevyhnutné prechodné obdobie k Tvorivej spoločnosti, ktoré podľa predbežných prepočtov môže trvať 5-6 rokov. A už počas prechodného obdobia k Tvorivej spoločnosti získava každý človek právom narodenia tieto výhody:
Mesačný nepodmienený základný príjem ekvivalentný 10 000 USD (pre každého dospelého);
Jednorazovú výplatu za narodenie prvého dieťaťa v ekvivalente 100 000 USD, za druhé dieťa 200 000 USD atď. Mesačné výplaty pre deti do 6 rokov vrátane v ekvivalente 5 000 USD, pre deti vo veku od 7 rokov až do dospelosti v ekvivalente 7 000 USD;
Priestranné a pohodlné bezplatné bývanie v súkromnom vlastníctve s výmerou najmenej 60 m2 na osobu;
Bezplatnú vysokokvalitnú medicínu na celom svete;
Bezplatné a kvalitné vzdelávanie kdekoľvek na svete;
Prácu 4 hodiny denne, 4 dni v týždni, na celom svete rovnako vysokú úroveň platov v rovnakej pozícii, špecializácii, profesii, platenú dovolenku najmenej 2-krát do roka v trvaní minimálne 30 kalendárnych dní;
Bezpečný svet bez vojen, konfliktov, kriminality a korupcie;
Garantovanú ekonomickú stabilitu: bez inflácie, defaultov a kríz, stabilné pevné ceny na celom svete;
Žiadne dane pre fyzické osoby, malé a stredné podniky;
Bez obmedzení a bezplatne všetky komunálne služby pre fyzické osoby (plyn, elektrina, voda, kúrenie atď.);
Zrušenie všetkých dlhov z úverov vrátane hypoték;
Bezvízový režim a voľný pohyb po celom svete;
Vývoj najpokročilejších technológií, ktoré zlepšujú ľudský život, a ich dostupnosť pre každého kdekoľvek na svete.

Ako budú v Tvorivej spoločnosti tieto výhody zabezpečené každému človeku na planéte?

V Tvorivej spoločnosti bude zabezpečená vysoká životná úroveň každému človeku na planéte vďaka úplne novému ekonomickému modelu, ktorý nemá v dejinách ľudstva obdoby. Tento model, vyvinutý a navrhnutý odborníkmi z celého sveta, zmení naše životy od prvého dňa jeho zavedenia.
Možno sa s ním oboznámiť v podrobnej videoprezentácii, ktorá bola verejne predstavená na medzinárodnom fóre „Globálna kríza. Východisko existuje.“

Vzhľadom na to, že v Tvorivej spoločnosti je človeku veľa dané právom narodenia, čo sa potom vyžaduje od samotného človeka?

V Tvorivej spoločnosti dostáva človek množstvo úžitku a výhod. To si vyžaduje aktívnu účasť každého človeka na živote spoločnosti — jeho prácou, intelektuálnym prínosom, talentmi. Človek v Tvorivej spoločnosti rozvíja sám seba a prináša osoh celej spoločnosti ako jej neoddeliteľná súčasť.
Je potrebná aktívna a zodpovedná účasť človeka na riadení záležitostí spoločnosti, ako aj na prijímaní zákonov a rozhodovaní o dôležitých, kľúčových otázkach života spoločnosti. Je to podmienené tým, že Tvorivá spoločnosť je jediným formátom spoločenského zriadenia, v ktorom moc nie je delegovaná na nikoho, ale je vykonávaná samotnými ľuďmi, teda každým človekom na svete prostredníctvom úplnej samosprávy: kolektívneho rozhodovania na jednotnej globálnej Elektorálnej platforme.
V Tvorivej spoločnosti tak bude absentovať pojem „moc nad ľuďmi“, pretože moc bude vlastne patriť všetkým ľuďom. Ľudia sami spoločne budú riešiť globálne i lokálne problémy.

Prečo netreba porovnávať formát Tvorivej spoločnosti s inými modelmi,

ktoré boli realizované prv a dokonca ani s tými, ktoré boli hypoteticky rozpracované, ale neboli realizované? Pretože vo všetkých ostatných modeloch organizácie spoločnosti sa v skrytej alebo otvorenej podobe vždy zachovávala moc niekoľkých nad väčšinou. Ale v Tvorivej spoločnosti si nikto nikdy nebude môcť uzurpovať moc alebo ju ľuďom vziať, keďže pri samospráve bude funkcia moci rovnomerne rozdelená medzi všetkých ľudí.

Viac informácií o tom, ako bude fungovať samospráva v Tvorivej spoločnosti, uvidíte vo videu, ktoré bolo prezentované na medzinárodnom fóre „Globálna kríza. Východisko existuje“:

Ako vybudovať Tvorivú spoločnosť na celom svete v najbližších rokoch?

Existuje jasný plán budovania Tvorivej spoločnosti, ktorý pozostáva z dvoch etáp. Obe etapy budovania Tvorivej spoločnosti prebiehajú v súlade s normami medzinárodnej a národnej legislatívy.
1
Informačná etapa
Ľudia pri uplatňovaní svojich práv a slobôd informujú ostatných ľudí o Tvorivej spoločnosti. Takto sa zákonným a mierovým spôsobom vytvára spoločenská požiadavka na vybudovanie Tvorivej spoločnosti na celom svete. Čím skôr väčšina ľudí sformuluje túto požiadavku, tým skôr bude možné prejsť do ďalšej etapy budovania Tvorivej spoločnosti.
2
Etapa prípravy a konania svetového referenda
Potom, čo väčšina ľudí vo všetkých krajinách sveta podporí Tvorivú spoločnosť, bude pripravené a uskutočnené svetové referendum o prijatí tvorivého modelu rozvoja celým ľudstvom ako jediného prijateľného a potrebného pre prežitie ľudstva.
V procese prípravy svetového referenda bude pre jeho uskutočnenie vypracovaná a prijatá potrebná legislatívna a technická báza.

Vo svetovom referende bude predložená nasledujúca otázka:

Podporujú ľudia prechod celého ľudstva od spotrebiteľského formátu spoločnosti k tvorivému a zjednotenie celého ľudstva do jedinej civilizácie – Tvorivej spoločnosti?

Pozitívne rozhodnutie bude znamenať:

prijatie 8 Osnov Tvorivej spoločnosti ako základných ustanovení celosvetovej Ústavy;

schválenie jednotnej globálnej Elektorálnej platformy ako najvyššieho orgánu moci na Zemi;

stanovenie dátumu začiatku prechodného obdobia k Tvorivej spoločnosti.

Po prijatí kladného rozhodnutia na svetovom referende začínajú ľudia realizovať svoju moc priamo, a politici sa stávajú vykonávateľmi vôle ľudu. Čiže prijímanie zákonov, menovanie, kontrolu a odvolávanie všetkých vykonávateľov, ako aj všetky ostatné spoločensky dôležité rozhodnutia, budú prijímané výlučne samotnými ľuďmi hlasovaním na jednotnej globálnej Elektorálnej platforme. Táto platforma sa stáva legislatívnou základňou, teda jediným zdrojom všeobecne záväzných pravidiel, podľa ktorých ľudstvo žije.

Čo môžete urobiť Vy, aby ste začali žiť v Tvorivej spoločnosti čo najskôr?

Pridajte sa k miliónom ľudí po celom svete, ktorí už konajú a legálnym spôsobom informujte o tvorivom formáte spoločnosti svoje okolie, známych aj neznámych. Tento postup je potrebný, aby sa vytvorila široká spoločenská požiadavka na vybudovanie Tvorivej spoločnosti. Čím skôr bude väčšina ľudí na planéte vedieť, že dôstojné životné podmienky sú možné pre každého, tým skôr sa svetové referendum uskutoční.

Ak sa na svetovom referende väčšina ľudí rozhodne zmeniť formát spoločnosti zo spotrebiteľského na tvorivý, tak približne o 6 mesiacov začne prechodné obdobie k Tvorivej spoločnosti, ktoré môže podľa predbežných prepočtov trvať 5-6 rokov. Po jeho dokončení vstupujeme do novej éry Tvorivej spoločnosti.

Stojí za zmienku, že od prvého dňa prechodného obdobia sa človeku sprístupnia mnohé blahá a privilégiá: každý človek získa bezpečný, šťastný, stabilný a slobodný život.

Ako sa stať účastníkom
projektu Tvorivá spoločnosť?

Ak zdieľate informácie o Tvorivej spoločnosti, hoci len odovzdávate informácie o existencii projektu, ste už jeho účastníkom. Ak projekt podporujete, môžete využiť rôzne spôsoby informovania o Tvorivej spoločnosti, s ktorými sa môžete zoznámiť tu:

Makety s logom Tvorivá spoločnosť:

Pozrieť

Chcete o Tvorivej spoločnosti informovať všetkých rýchlejšie a efektívnejšie, aby nastala skôr?

Pripojte sa k existujúcim Koordinačným centrám v mieste vášho bydliska, a ak žiadne neexistujú, môžete si ich vytvoriť sami. Zaistí to efektívnejšie informovanie a povedie to k rýchlejšiemu vybudovaniu Tvorivej spoločnosti.
Vaše Koordinačné centrum, to sú ľudia, ktorí preberajú zodpovednosť za informovanie obyvateľov vášho domu, ulice, okresu, mesta o Tvorivej spoločnosti a konajú na dobrovoľníckej báze v súlade s miestnou legislatívou.
Ak sa chcete pripojiť k existujúcemu Koordinačnému centru alebo informovať o otvorení svojho Koordinačného centra, kontaktujte nás: [email protected]

Úloha politikov
pri budovaní Tvorivej spoločnosti

Politici, vrátane členov politických strán a lídrov krajín, majú vďaka svojej profesionálnej činnosti, postaveniu, publicite a popularite významné možnosti informovania o Tvorivej spoločnosti. Účasť politikov na informovaní výrazne urýchli proces vybudovania Tvorivej spoločnosti.

Účastníci projektu Tvorivá spoločnosť môžu akýmikoľvek právnymi prostriedkami podporovať tých politikov, ktorí budú o Tvorivej spoločnosti aktívne informovať.

Treba brať do úvahy, že politici podporujúci Tvorivú spoločnosť a vystupujúci ako dobrovoľníci projektu, aj keď majú moc, podporu väčšiny, ako aj reálnu možnosť zmeniť legislatívu, vrátane ústavy krajiny, sú predovšetkým povinní brániť územnú celistvosť, suverenitu a záujmy svojej krajiny, záujmy svojho ľudu, ako aj strany, ak sú za ňu zvolení.

Politici vo svojej krajine a na medzinárodnej scéne môžu pritom výlučne legálnymi metódami o Tvorivej spoločnosti informovať a prispieť k jej rýchlemu vybudovaniu. Na základe možností krajiny môžu tiež, výlučne zákonným spôsobom a s podporou ľudí, implementovať niektoré osnovy Tvorivej spoločnosti do Ústavy, ale len ak to nepoškodí ľudí, ich práva a slobody, neohrozí a neoslabí krajinu v ekonomickej, politickej, sociálnej, kultúrnej a inej rovine, nezničí jej politický systém, nepovedie k strate jej suverenity, nezávislosti a územnej celistvosti, nezníži konkurencieschopnosť krajiny a neprivedie ju k iným negatívnym dôsledkom.

Tieto varovania sú podmienené tým, že pred prijatím tvorivého formátu spoločnosti na svetovom referende takáto krajina pokračuje v interakcii s inými krajinami v podmienkach spotrebiteľského formátu, ktorý je založený na nečestnej, agresívnej, militantnej politike a nebude schopná reálne zabezpečiť realizáciu ani najdôležitejšej osnovy Tvorivej spoločnosti – hodnotu ľudského života. Pri zavádzaní akýchkoľvek zmien sa politici musia v prvom rade postarať o blaho svojej krajiny a jej občanov.

Ľudia, ktorí podporujú Tvorivú spoločnosť, musia zase dodržiavať platné zákony svojej krajiny a nevyžadovať od politikov zavedenie výhod Tvorivej spoločnosti v konkrétnej krajine, ak to môže viesť k negatívnym dôsledkom pre ľudí a krajinu ako celok. Plná realizácia všetkých osnov a výhod Tvorivej spoločnosti je možná až po prijatí rozhodnutia o jej vybudovaní v celosvetovom referende.

Aké ďalšie výhody, prínosy a perspektívy získa každý človek v Tvorivej spoločnosti?

Detailné informácie o Tvorivej spoločnosti sa môžete dozvedieť na medzinárodných online fórach, ktoré boli preložené do 150 jazykov sveta:
Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení | Medzinárodné online fórum 12.11.2022
Globálna kríza. Východisko existuje | Medzinárodné online fórum 22.04.2023