KREATIVT SAMFUND

Internationalt projekt

Menneskeliv er den Højeste Værdi
#creativesociety
KREATIVT SAMFUND er et internationalt projekt, der forener mennesker fra over 180 lande på frivillig basis. Målet med projektet er på en lovlig og fredelig måde og inden for den kortest mulige tid at overgå til et nyt kreativt samfundsformat verden over, hvor menneskeliv vil være den højeste værdi.

Hvordan opstod Det Kreative Samfund?

Den største frivillige sociale undersøgelse, der blev gennemført i løbet af ti år, afslørede en reel efterspørgsel efter et nyt samfundsformat. Svarene fra millioner af mennesker i 180 forskellige lande bekræftede, at den højeste prioritet i samfundet bør være værdien af menneskeliv.

Alle deltagere i den sociale undersøgelse blev stillet det samme spørgsmål: "Hvilken slags verden vil du gerne leve i?" Baseret på svarene blev 8 grundpiller dannet og blev grundlaget for at opbygge et samfund i et nyt format kaldet Det Kreative Samfund. For at implementere det forener folk fra hele verden sig i øjeblikket og handler inden for projektet med samme navn.

Hvem står bag Det Kreative Samfundsprojekt?

Millioner af mennesker fra forskellige kulturer, nationaliteter, religioner og overbevisninger, som ønsker at ændre vores verden til det bedre, og som ved, hvordan man gør det lovligt og fredeligt. Hver dag vokser antallet af sådanne mennesker.

Mennesker fra hele verden, der organiserer sig og handler strengt inden for de juridiske rammer, forenet af et fælles mål: at skabe ordentlige forhold for et fredeligt og velstående liv for hele menneskeheden og fremtidige generationer.

Hvem finansierer Det Kreative Samfund-projektet?

Alle handlinger og aktiviteter inden for rammerne af Det Kreative Samfund-projektet udføres udelukkende af projektdeltagerne selv, på deres initiativ, efter deres valg og vilje og på bekostning af deres egne midler.

Det Kreative Samfunds projekt har ikke bankkonti, økonomi eller ejendom, akkumulerer ikke midler og giver ikke overskud.

Det Kreative Samfund er et helt igennem frivilligt baseret projekt, der opererer inden for de juridiske rammer. Det repræsenterer udelukkende folks egne interesser snarere end specifikke stater, partier eller organisationer.

Hvorfor har vi brug for det kreative samfund på verdensplan?

Der er brug for Kreative Samfund-formatet i hele verden, fordi det er den eneste model, der:

Tilvejebringer løsninger på alle globale kriser, herunder klimakrisen;
Sikrer en fremtid uden krige, konflikter, vold, fattigdom eller sult;
Gør det muligt for menneskeheden hurtigt og fredeligt at komme videre til et nyt stadie i den evolutionære udvikling;
Garanterer hvert enkelt individs sikkerhed, sundhed, trivsel og alsidige udvikling.

Er det muligt at opbygge det kreative samfund i et enkelt land eller i en alliance af flere lande?

I dag er verdens lande tæt forbundne og indbyrdes afhængige. Derfor vil et forsøg på at etablere et kreativt samfundsformat i et enkelt land eller endda en alliance af flere lande ikke være levedygtigt.

Opbygningen af Det Kreative Samfund er kun mulig, når hele menneskeheden deltager samtidigt over hele verden. Før der vedtages en positiv beslutning ved en global folkeafstemning, kan de enkelte lande kun erklære, at de har til hensigt at overgå til det Kreative Samfund. Hvis enkelte lande eller en gruppe af lande forsøger at skifte til Det Kreative Samfund på egen hånd, kan deres sikkerhed såvel som deres befolknings velbefindende blive kompromitteret. De ville blive sårbare og ubeskyttede over for lande, der endnu ikke har taget Det Kreative Samfund til sig.

8 Grundpiller i Det Kreative Samfund

De 8 Grundpiller i Det Kreative Samfund er, hvad mennesker fra hele verden ønsker. Det er de grundlæggende værdier i Det Kreative Samfund, som kan blive grundlaget for international lov og lovgivning i alle lande gennem et lovligt udtryk for folks vilje ved verdensfolkeafstemningen.
1.Menneskeliv

Menneskeliv er den højeste værdi. Ethvert Menneskes Liv skal beskyttes som ens eget. Samfundets mål er at sikre og garantere værdien af hvert enkelt Menneskes Liv. Der findes ikke og kan aldrig findes noget andet, der er mere værdifuldt end et Menneskes Liv. Hvis et Menneske er værdifuldt, så er alle Mennesker værdifulde!

2.Menneskelig Frihed

Ethvert menneske er født med retten til at være Menneske. Alle Mennesker er født frie og med de samme rettigheder. Ethvert Menneske har ret til at vælge. Der kan ikke være nogen eller noget på Jorden, der står over et Menneske, dets frihed og rettigheder. Implementeringen af menneske-rettigheder og frihed må ikke krænke rettigheder og frihed for andre Mennesker.

3.Menneskelig Sikkerhed

Ingen og intet i samfundet har ret til at udgøre trusler mod et Menneskes liv og frihed!

Ethvert Menneske er garanteret gratis adgang til essentielle livsfornødenheder, herunder mad, bolig, lægehjælp, uddannelse og komplet social sikkerhed.

Samfundets videnskabelige, industrielle og teknologiske aktiviteter bør udelukkende have til formål at forbedre menneskers livskvalitet.

Garanteret økonomisk stabilitet: ingen inflation og kriser, stabile og identiske priser i hele verden, en fælles valuta enhed og en fast minimal beskatning eller ingen skat.

Tryghed for Mennesker og samfund mod enhver form for trusler sikres af den fælles globale tjeneste, der tager sig af nødsituationer.

4.Gennemsigtighed og åbenhed i forbindelse med information til alle

Ethvert Menneske har ret til at modtage pålidelige oplysninger om bevægelser og fordeling af offentlige midler. Ethvert Menneske har adgang til oplysninger om status for gennemførelsen af samfundets beslutninger.

Massemedierne tilhører udelukkende samfundet og afspejler information sandfærdigt, åbent og ærligt.

5.Den Kreative ideologi

Ideologien bør fokusere på at popularisere de bedste menneskelige kvaliteter og bremse alt, som er et angreb imod et Menneske. Hovedprioriteten er at prioritere menneskeheden, høje åndelige og moralske bestræbelser i et Menneske, medmenneskelighed, dyd, gensidig respekt og styrkelse af venskab.

Skabe betingelser for udvikling og uddannelse af et Menneske med et hovedbogstaver "M" og dyrke moralske værdier i hvert enkelt Menneske og i samfundet.

Forbud mod voldspropaganda, fordømmelse og påtale af enhver form for splittelse, aggression og umenneskelige manifestationer.

6.Udvikling af Personlighed

Ethvert Menneske i det Kreative Samfund har ret til omfattende udvikling og personlig selvudfoldelse.

Uddannelse bør være gratis og lige tilgængelig for alle. Der skal skabes betingelser og udvides muligheder for, at et Menneske kan udnytte sine kreative evner og talenter.

7.Retfærdighed og ligestilling

Alle naturressourcer tilhører Menneskene og er retfærdigt fordelt mellem alle mennesker. Monopolisering af ressourcer og irrationel udnyttelse af dem er forbudt. Disse ressourcer fordeles retfærdigt mellem borgerne på hele Jorden.

Et Menneske er garanteret beskæftigelse, hvis han eller hun ønsker det. Lønnen for en identisk stilling, specialitet eller profession bør være den samme over hele verden.

Enhver har ret til privat ejendom og indkomst, dog inden for grænserne af den individuelle kapital formue, der er fastsat af samfundet.

8.Selvstyrende samfund

Begrebet "magt" er fraværende i det Kreative Samfund, da ansvaret for samfundet som helhed, dets udvikling, levevilkår og harmoniske styre hviler hos hvert enkelt Menneske.

Enhver har ret til at deltage i forvaltningen af det Kreative Samfunds anliggender og i vedtagelsen af love, der har til formål at forbedre menneskers  levevilkår.

Løsningen af samfundsmæssigt vigtige, socialt betydningsfulde og økonomiske spørgsmål, der påvirker Menneskers livskvalitet, forelægges til offentlig diskussion og afstemning (folkeafstemning).

Note til de 8 Grundpiller
I Det Kreative Samfund, takket være indførelsen af en ny økonomisk model og nye teknologier, vil der ikke være behov for at bruge penge. Derfor vil visse bestemmelser i Det Kreative Samfunds 8 Grundpiller, som udspringer af eksistensen af monetære relationer, kun være relevante i overgangsperioden til Det Kreative Samfund.

Hvad giver Det Kreative Samfund til alle mennesker på planeten?

Samfundets kreative format åbner op for enorme perspektiver og muligheder for hver enkelt.
For at sikre en fuldstændig implementering af Det Kreative Samfund er det nødvendigt at indføre en ny økonomisk model og nye teknologier, samt at omorganisere mange processer i samfundet. Derfor er der brug for en overgangsperiode til det kreative samfund, som kan vare 5 til 6 år ifølge foreløbige estimater. Allerede i overgangsperioden til Det Kreative Samfund skal hver person ved førstefødselsret vil modtage følgende fordele:
En månedlig universel basisindkomst svarende til 10.000 USD for hver voksen;
En engangsbetaling svarende til 100.000 USD ved det første barns fødsel, 200.000 USD ved det andet barns fødsel og så videre. En månedlig betaling svarende til USD 5.000 for hvert barn op til og med 6 år og USD 7.000 for et barn fra 7 år til myndighedsalderen;
Privatejede rummelige og komfortable gratis boliger med et minimumsareal på 60 kvadratmeter pr. person;
Gratis sundhedsydelser af høj kvalitet i hele verden;
Gratis uddannelse af høj kvalitet overalt i verden;
Fire timers arbejdsdag, fire arbejdsdage om ugen, med lige høje lønninger i hele verden for identiske stillinger, specialer og erhverv. Betalt ferie på ikke mindre end 30 kalenderdage mindst to gange om året;
En sikker verden uden krige, konflikter, kriminalitet og korruption;
Garanteret økonomisk stabilitet: ingen inflation, økonomisk konkurs eller kriser; stabile faste priser i hele verden;
Ingen skat for enkeltpersoner, små og mellemstore virksomheder;
Ubegrænset brug af forsyningsselskaber (gas, elektricitet, vand, varme osv.) for enkeltpersoner, gratis;
Annullering af al gæld og alle lån, herunder realkreditlån;
Visumfri rejse og ubegrænset bevægelighed i hele verden;
Fremskridt inden for banebrydende teknologier, der forbedrer menneskers liv, og som er tilgængelige for alle i alle dele af verden.

Hvordan vil disse fordele blive leveret i Det Kreative Samfund til alle mennesker på planeten?

I Det Kreative Samfund vil en høj levestandard blive sikret for alle mennesker på planeten gennem en fuldstændig ny model af økonomi der ikke har noget sidestykke i menneskets historie. Denne model er blevet udviklet og foreslået af eksperter fra hele verden, og den vil forandre vores liv fra den allerførste dag, den bliver implementeret.
Du kan gøre dig bekendt med denne model ved at se en detaljeret videopræsentation, der blev præsenteret offentligt på det internationale forum "Global Krise. Der Findes en Udvej"

Når man tænker på, at der i Det Kreative Samfund er mange goder, som en person får ved fødslen, hvad kræves der så af et individ?

I Det Kreative Samfund modtager en person mange fordele og goder. Det kræver, at hver enkelt deltager aktivt i samfundets aktiviteter gennem sit arbejde, intellektuelle bidrag og talenter. I Det Kreative Samfund udvikler den enkelte sig selv og er til gavn for hele samfundet som en integreret del af det.
Individets aktive og ansvarlige deltagelse i styringen af samfundets anliggender og vedtagelsen af love og beslutninger om vigtige nøglespørgsmål i samfundslivet er uundværlig. Det skyldes, at Det Kreative Samfund er den eneste samfundsform, hvor autoritet ikke uddelegeres til nogen, men implementeres af folk selv, af hvert enkelt individ i hele verden gennem fuldstændig selvstyre: kollektiv beslutningstagning på en enkelt verdensomspændende valgplatform.
I Det Kreative Samfund vil der således ikke være noget begreb som "magt over mennesker", da magten reelt vil tilhøre alle. Folk vil selv kollektivt løse både globale og lokale problemer.

Hvorfor skal Det Kreative Samfunds format ikke sammenlignes med andre modeller

som blev implementeret tidligere, og endda til dem, som blev udviklet teoretisk, men ikke implementeret? Fordi i alle andre modeller for social organisation blev nogle få menneskers magt over flertallet af mennesker altid bevaret enten i en skjult form eller åbent. Men i Det Kreative Samfund vil ingen nogensinde kunne tilrane sig magten eller tage den fra folk, fordi magtfunktionen vil være ligeligt fordelt mellem alle mennesker via selvstyre.

For flere detaljer om, hvordan selvstyre vil fungere i Det Kreative Samfund, se videoen, der blev præsenteret på det internationale forum "Global Krise. Der Findes en Udvej":

Hvordan opbygger man Det Kreative Samfund rundt om i verden i de kommende år?

Der er en konkret to-trins plan for opbygningen af Det Kreative Samfund. Begge faser af opbygningen af Det Kreative Samfund udføres i overensstemmelse med internationale normer og national lovgivning.
1

Den Informerende Fase
 
Ved at udøve deres rettigheder og friheder informerer folk andre om Det Kreative Samfund. På denne måde skabes der et legitimt og fredeligt offentligt krav om at opbygge Det Kreative Samfund over hele verden. Jo før et flertal af mennesker stiller dette krav, jo før vil det være muligt at gå videre til næste fase i opbygningen af Det Kreative Samfund.
2
Fasen med forberedelse og gennemførelse af verdensreferendummet
Når flertallet af mennesker i alle verdens lande støtter Det Kreative Samfund, vil der blive forberedt og afholdt en folkeafstemning på verdensplan om at vedtage den kreative udviklingsmodel som den eneste acceptable og nødvendige for menneskehedens overlevelse.
Som forberedelse til verdensfolkeafstemningen vil de nødvendige juridiske og tekniske rammer for dens organisation blive udviklet og vedtaget.

Følgende spørgsmål vil blive sat til afstemning ved verdensfolkeafstemningen:

Støtter folk overgangen for hele menneskeheden fra det forbrugeristiske samfundsformat til det kreative, og foreningen af hele menneskeheden i en enkelt civilisation - det Kreative Samfund?

En positiv beslutning vil indebære:

vedtagelse af de 8 Grundpiller for det Kreative Samfund som grundlæggende bestemmelser i verdensforfatningen;

godkendelse af en enkelt verdensomspændende valgplatform som det højeste styrende organ på jorden;

udnævnelse af datoen for begyndelsen af overgangsperioden til Det Kreative Samfund.

Når en positiv beslutning er vedtaget ved verdensfolkeafstemningen, vil folk begynde at implementere deres magt direkte, mens politikere vil blive implementatorer af folkets vilje. Det betyder, at vedtagelsen af love, udnævnelsen, kontrollen og tilbagekaldelsen af alle implementatorer, såvel som alle andre socialt vigtige beslutninger, udelukkende vil blive truffet af folket selv ved at stemme på den fælles Verdensomspændende Valgplatform. Denne platform er et lovgivningsgrundlag, dvs. den eneste kilde til obligatoriske vedtægter, som menneskeheden vil leve efter.

Hvad Kan Du Gøre for at Begynde at Leve i det Kreative Samfund så Hurtigt som muligt?

Slut dig til millioner af mennesker over hele verden, der allerede handler og informerer dit samfund, bekendte og fremmede på en legitim måde om Det Kreative Samfunds format. Disse handlinger er nødvendige for at skabe en verdensomspændende offentlig efterspørgsel efter at opbygge det Kreative Samfund. Jo hurtigere flertallet af mennesker på planeten bliver klar over, at anstændige levevilkår er mulige for alle, jo hurtigere vil verdensfolkeafstemningen finde sted.

Hvis flertallet af mennesker ved verdensfolkeafstemningen beslutter at ændre samfundsformatet fra forbrugeristisk til kreativt, vil overgangsperioden til Det Kreative Samfund begynde om cirka 6 måneder, hvilket ifølge foreløbige beregninger kan tage 5 til 6 år. Når den er afsluttet, vil vi træde ind i en ny æra af Det Kreative Samfund.

Det er værd at bemærke, at mange fordele og privilegier vil blive tilgængelige for folk allerede fra den første dag i overgangsperioden: alle vil få et sikkert, velstående og stabilt liv i frihed.

Hvordan Kan Du Blive Deltager
i Det Kreative Samfunds Projekt?

Hvis du deler information om Det Kreative Samfund, selv ved blot at kommunikere, at projektet eksisterer, er du allerede en deltager i det. Hvis du støtter projektet, kan du bruge forskellige metoder til at informere om Det Kreative Samfund, som vi præsenterer her:

Design med Det Kreative Samfunds logo:

Se her

Vil du informere alle om Det Kreative Samfund hurtigere og mere effektivt, så det kan komme hurtigere?

Slut dig til de eksisterende koordinationscentre i din region, eller, hvis de ikke findes endnu, kan du selv oprette et. Det vil sikre mere effektiv information og vil føre til en hurtigere opbygning af Det Kreative Samfund.
Dit koordinationscenter er mennesker, der påtager sig ansvaret for at informere beboerne i dit hus, din gade, dit kvarter eller din by om Det Kreative Samfund og handler på frivillig basis i overensstemmelse med lokale love.
Hvis du gerne vil være med i et eksisterende Koordinationscenter eller fortælle os om åbningen af et Koordinationscenter, bedes du kontakte os på [email protected]

Politikernes Rolle
i Opbygning af Det Kreative Samfund

Politikere, herunder medlemmer af politiske partier og ledere af lande, har betydelige muligheder for at informere om Det Kreative Samfund på grund af deres professionelle aktiviteter, positioner, omtale og berømmelse. Inddragelse af politikere i at informere om Det Kreative Samfund vil fremskynde processen med at opbygge Det Kreative Samfund betydeligt.

Deltagere i Det Kreative Samfund-projektet kan bruge alle lovlige midler til at støtte de politikere, der aktivt informerer om Det Kreative Samfund.

Man skal huske på, at politikere, der støtter Det Kreative Samfund og fungerer som frivillige i projektet, selv om de har magt, støtte fra flertallet og en reel mulighed for at ændre lovgivningen, herunder forfatningen i deres land, først og fremmest er forpligtet til at forsvare deres lands territoriale integritet, suverænitet og interesser, folkets interesser samt deres parti, hvis de er valgt som dets repræsentanter.

Desuden kan politikere i deres eget land og på den internationale arena kun bruge lovlige metoder til at informere om Det Kreative Samfund og bidrage til dets hurtige opbygning. Baseret på deres lands evner kan de også indarbejde visse grundpiller i Det Kreative Samfund i den nationale forfatning udelukkende på en lovlig måde og med folkets støtte, men kun hvis det ikke skader folk, deres rettigheder og friheder; ikke bringer landet i fare eller svækker det økonomisk, politisk, socialt, kulturelt eller på nogen anden måde; ikke ødelægger statssystemet eller forårsager tab af landets suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet; ikke gør landet mindre konkurrencedygtigt, og ikke fører til andre negative konsekvenser.

Disse formaninger skyldes, at et sådant land vil fortsætte med at interagere med andre lande, der forbliver i det forbrugeristiske format, som er baseret på uærlige, aggressive og militante politikker. Før det kreative samfundsformat er vedtaget ved verdensfolkeafstemningen, vil dette land således ikke være i stand til at sikre implementeringen af selv den vigtigste søjle i Det Kreative Samfund - værdien af menneskeliv. Når politikerne indfører ændringer, er de forpligtet til først og fremmest at tage sig af deres lands og dets borgeres velfærd.

Til gengæld bør folk, der støtter Det Kreative Samfund, overholde de nuværende love i deres land og ikke kræve, at politikerne indfører fordelene ved Det Kreative Samfund i netop deres land, hvis det kan have negative konsekvenser for folk og landet som helhed. En fuldstændig implementering af alle søjlerne og fordelene ved Det Kreative Samfund er først mulig, når beslutningen om at opbygge Det Kreative Samfund er vedtaget ved verdensfolkeafstemningen.

Hvilke Andre Fordele, Goder og Muligheder vil Hvert Individ Modtage i Det Kreative Samfund?

Du kan finde ud af alle detaljer om Det Kreative Samfund i de internationale Online Forums, der er oversat til 150 sprog verden over:
Global Krise. Vores Overlevelse er gennem Sammenhold | International Online Forum 12.11.2022
Global Krise. Der Findes en Udvej | Internationalt Online Forum 22.04.2023