Logo Creative Society შემოქმედებითი
საზოგადოება
Everyone is in charge of the future of humanity

შემოქმედებითი საზოგადოება

საერთაშორისო პროექტი 

#CREATIVESOCIETY
„შემოქმედებითი საზოგადოება“ ეს არის მთელი კაცობრიობის პროექტი, რაც შესაძლებელს ხდის უმოკლეს დროში მშვიდობიანად მივიყვანოთ ჩვენი ცივილიზაცია ევოლუციური განვითარების ახალი ეტაპზე.
ამ პროექტის მთავარი მიზანი
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შემოქმედებითი საზოგადოების აშენება, რომელშიც ადამიანის სიცოცხლე უმაღლესი ღირებულებაა.

პროექტის მიზნები:

  • მთელ პლანეტაზე შემოქმედებითი საზოგადოების შექმნის პირობების შექმნა მშვიდობიანი გზით.
  •  შევეკითხოთ მთელ მსოფლიოში ხალხს, სურთ თუ არა ცხოვრება შემოქმედებით საზოგადოებაში და როგორ ითვალისწინებენ ამას.
  • შექმნა პლატფორმა უნივერსალური საერთაშორისო ღია განხილვის შესახებ შემოქმედებითი საზოგადოების კონცეფციისა და მოდელის შესახებ ადამიანის ცხოვრების ყველა სფეროში.
  • იპოვნეთ მთელი კაცობრიობის გაერთიანების ახალი გზები და შექმნან პირობები თითოეული ადამიანის აქტიური მონაწილეობისთვის საზოგადოების ცხოვრებაში, განურჩევლად სოციალური სტატუსისა, რელიგიისა, ეროვნებისა
დეტალურად
Pope Francis
The international project Creative Society
has received an apostolic blessing from His Holiness Pope Francis

საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია გლობალური კრიზისი. დროა სიმართლისთვის.

სინქრონული თარგმანი <b>100</b> ენაზე
Dec 04, 2021 | 15:00 GMT
კონფერენციის მიზანი გულწრფელად და ჭეშმარიტად აცნობოს კაცობრიობას კლიმატისა და ეკოლოგიური კრიზისების მასშტაბების, მოსალოდნელი საფრთხეების და რეალური გამოსავლის შესახებ. 
კონფერენციის ძირითადი თემები:
როგორია კლიმატის რეალური მდგომარეობა პლანეტაზე?
რატომ დუმს გლობალური მედია საფრთხეების მასშტაბებზე?
 
რატომ განაგრძობს კლიმატი სწრაფად ცვლას საერთაშორისო პაქტებისა და შეთანხმებების მიუხედავად , რომელთა ოფიციალური მიზანია კლიმატის ცვლილების შეკავება?
რა არის კლიმატის გლობალური ცვლილების რეალური მიზეზი?
რომელი რისკებისა და გლობალური საფრთხეებისგან აშორებენ ადამიანების ყურადღებას?
როგორ ეკოლოგიურ შედეგებამდე მიიყვანა ადამიანის დაუფიქრებელმა, სამომხმარებლო საქმიანობამ?
რატომ არის შესაძლებელი ჩვენი პლანეტის ეკოლოგიური ბალანსის სტაბილიზაცია მხოლოდ შემოქმედებით საზოგადოებაში?
რატომ არის შემოქმედებითი საზოგადოება ერთადერთი გამოსავალი პლანეტარული კატაკლიზმების წინაშე?
შემოქმედებითი საზოგადოება
შემოქმედებითი საზოგადოების
8 საფუძველი
creativesociety.com
1. ადამიანის სიცოცხლე
ადამიანის სიცოცხლე წარმოადგენს უმაღლეს ღირებულებას. საჭიროა გავუფრთხილდეთ ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლეს, როგორც საკუთარს. საზოგადოების მიზანი - უზრუნველყოს და იყოს გარანტი თითოეული ადამიანის სიცოცხლის ფასეულობისა. არ არსებობს და არ შეიძლება არსებობდეს უფრო ფასეული რამ, ვიდრე ადამიანის სიცოცხლე. თუ ფასეულია ერთი ადამიანი, ესე იგი, ფასეულია ყველა ადამიანი!
2. ადამიანის თავისუფლება
თითოეული ადამიანი იბადება უფლებით იყოს ადამიანი. ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და თანასწორი. ნებისმიერს აქვს არჩევანის უფლება. არავის და არაფერს არ შეუძლია დედამიწაზე იდგეს ადამიანზე, მის თავისუფლებაზე და უფლებებზე მაღლა. ადამიანის თავისუფლებისა და უფლებების განხორციელება არ უნდა არღვევდეს სხვა ადამიანების უფლებებსა და თავისუფლებებს.
3. ადამიანის უსაფრთხოება
არავის და არაფერს საზოგადოებაში არ აქვს უფლება საფრთხე შეუქმნას ადამიანის სიცოცხლესა და თავისუფლებას!
თითოეულ ადამიანს გარანტირებული აქვს ძირითადი სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების უფასო უზრუნველყოფა, საცხოვრებლის, სამედიცინო მომსახურების, განათლებისა და სრული სოციალური უზრუნველყოფის ჩათვლით.
საზოგადოების სამეცნიერო, საწარმოო და ტექნოლოგიური საქმიანობა მიმართული უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესაკენ.
გარანტირებული ეკონომიკური სტაბილურობა: ინფლაციისა და კრიზისების არარსებობა, სტაბილური და თანაბარი ფასები მთელ მსოფლიოში, ერთიანი ფულადი ერთეული, ფიქსირებული მინიმალური დაბეგვრა ან ასეთის არარსებობა.
ადამიანისა და საზოგადოების უსაფრთხოება რაიმენაირი საფრთხისაგან უზრუნველყოფილია საგანგებო სიტუაციებთან ბრძოლის ერთიანი საერთო მსოფლიო სამსახურით.
4. ინფორმაციის გამჭვირვალეობა და ღიაობა ყველასათვის
თითოეულ ადამიანს აქვს უფლება მიიღოს სარწმუნო ინფორმაცია საზოგადოებრივი ფულადი სახსრების გადანაწილებისა და მოძრაობის შესახებ. თითოეული ადამიანისათვის ხელმისაწვდომია ინფორმაცია საზოგადოების გადაწყვეტილებათა შესრულების სტატუსის შესახებ.
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ეკუთვნის მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოებას და ასახავენ ინფორმაციას მართლად, ღიად და პატიოსნად.
5. შემოქმედებითი იდეოლოგია
იდეოლოგია მიმართული უნდა იყოს საუკეთესო ადამიანური თვისებების პოპულარიზაციისაკენ და ყველაფრის აღკვეთისაკენ, რაც ადამიანის წინააღმდეგაა მიმართული. მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ადამიანურობის პრიორიტეტი, ადამიანის მაღალი სულიერ-ზნეობრივი მისწრაფებანი, ჰუმანურობა, კეთილსინდისიერება, ურთიერთპატივისცემა და მეგობრობის გაძლიერება.
პირობების შექმნა ჭეშმარიტი ადამიანის განვითარებისა და აღზრდისათვის, თითოეულ ადამიანსა და საზოგადოებაში სულიერ-ზნეობრივ ფასეულობათა კულტივაცია.
ძალადობის პროპაგანდის აკრძალვა, დაყოფის, აგრესიის, არაადამიანურობის გამოვლინების ნებისმიერი ფორმის გაკიცხვა და დაგმობა.
6. პიროვნეპის განვითარება
შემოქმედებით საზოგადოებაში ნებისმიერ ადამიანს აქვს ყოველმხრივი განვითარებისა და თვითრეალიზაციის უფლება.
განათლება უნდა იყოს უფასო და ერთნაირად ხელმისაწვდომი ყველასათვის. ადამიანის მიერ თავისი შემოქმედებითი უნარებისა და ნიჭის რეალიზაციისათვის პირობების შექმნა და შესაძლებლობათა გაფართოება.
7. სამართლიანობა და თანასწორობა
ყველა ბუნებრივი რესურსი ეკუთვნის ადამიანს და პატიოსნად ნაწილდება ყველა ადამიანზე. არ არის დაშვებული რესურსების მონოპოლიზაცია და მათი არარაციონალური გამოყენება. ეს რესურსები სამართლიანად ნაწილდება მთელი დედამიწის მცხოვრებთა შორის.
ადამიანს გარანტირებული აქვს შრომითი დასაქმება მისი სურვილის შემთხვევაში. შრომის ანაზღაურება იდენტური თანამდებობის, სპეციალობის, პროფესიისათვის უნდა იყოს ერთნაირი მთელ მსოფლიოში.
თითოეულს აქვს უფლება კერძო საკუთრებაზე და შემოსავლებზე, მაგრამ საზოგადოების მიერ დაწესებული ინდივიდის კაპიტალიზაციის ოდენობის ფარგლებში.
8. საზოგადოების თვითმმართველობა
ცნება „ძალაუფლება“ შემოქმედებით საზოგადოებაში არ არსებობს, რამდენადაც პასუხისმგებლობა საზოგადოებაზე მთლიანობაში, მის განვითარებაზე, ცხოვრების პირობებზე და ჰარმონიულ წყობაზე, აკისრია თითოეულ ადამიანს.
თითოეულ ადამიანს აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს შემოქმედებითი საზოგადოების საქმეების მართვაში და კანონების მიღებაში ადამიანის ცხოვრების გასაუმჯობესებლად
საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი, სოციალურად ყურადსაღები, ეკონომიკური საკითხების გადაწყვეტა, რომელიც გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრების ხარისხზე, ხდება საერთო სახალხო მსჯელობითა და კენჭისყრით(რეფერენდუმით).
გაეცანით მიმდინარე მოვლენებს
- 1 -
Creative Society YouTube არხის გამოწერა და "ზარზე" დაწკაპუნება
- 2 -
გამოწერა ტელეგრამ-არხზე და გაეცანით მიმდინარე მოვლენებს