Logo Creative Society შემოქმედებითი
საზოგადოება
Everyone is in charge of the future of humanity

შემოქმედებითი საზოგადოება

საერთაშორისო პროექტი 

#CREATIVESOCIETY
„შემოქმედებითი საზოგადოება“ ეს არის მთელი კაცობრიობის პროექტი, რაც შესაძლებელს ხდის უმოკლეს დროში მშვიდობიანად მივიყვანოთ ჩვენი ცივილიზაცია ევოლუციური განვითარების ახალი ეტაპზე.
ამ პროექტის მთავარი მიზანი
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შემოქმედებითი საზოგადოების აშენება, რომელშიც ადამიანის სიცოცხლე უმაღლესი ღირებულებაა.

პროექტის მიზნები:

  • მთელ პლანეტაზე შემოქმედებითი საზოგადოების შექმნის პირობების შექმნა მშვიდობიანი გზით.
  •  შევეკითხოთ მთელ მსოფლიოში ხალხს, სურთ თუ არა ცხოვრება შემოქმედებით საზოგადოებაში და როგორ ითვალისწინებენ ამას.
  • შექმნა პლატფორმა უნივერსალური საერთაშორისო ღია განხილვის შესახებ შემოქმედებითი საზოგადოების კონცეფციისა და მოდელის შესახებ ადამიანის ცხოვრების ყველა სფეროში.
  • იპოვნეთ მთელი კაცობრიობის გაერთიანების ახალი გზები და შექმნან პირობები თითოეული ადამიანის აქტიური მონაწილეობისთვის საზოგადოების ცხოვრებაში, განურჩევლად სოციალური სტატუსისა, რელიგიისა, ეროვნებისა
დეტალურად

შემოქმედებითი საზოგადოების შექმნის ეტაპების შესახებ შეგიძლიათ შეიტყოთ სტატიაში „შემოქმედებითი საზოგადოების მშენებლობის საფუძვლები და ეტაპები“

კითხვა
Pope Francis
The international project Creative Society
has received an apostolic blessing from His Holiness Pope Francis
The international project Creative Society
has received an apostolic blessing from His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians
The international project Creative Society
has received blessing from Amir Aziz, Imam of the oldest mosque in Germany

At the request of people around the world, we asked religious leaders whether they support Creative Society or not.

The first to support the Creative Society was His Holiness Pope Francis, followed by His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, and Amir Aziz, Imam of the oldest mosque in Germany.

These religious leaders saw that the Creative Society is what all the prophets spoke about, therefore, they supported this project of all humanity.

What about others?

INTERNATIONAL ONLINE FORUM Global Crisis. We Are People.
We Want To Live

სინქრონული თარგმანი 100 ენაზე
May 7, 2022 | 15:00 (GMT)
The purpose of the forum is to truthfully and objectively inform humanity about the increasing danger of climate and environmental disasters, to reflect the real scale of the multiple crises of the consumerist format of society, and to consider practical solutions to overcome all the crises by building the Creative Society
KEY TOPICS OF THE FORUM:
Climate. Сommon enemy of the entire humanity
Record-breaking speed of climate cataclysms. Why are the world media silent about the scale of threats?
Modern collaborationism. Who plays on the side of humanity's common enemy?
The true cause of global climate change. Who conceals the truth from people, and why?
Influence of astronomic processes and their cyclicity on the climate
Climate disasters from the perspective of eyewitnesses
Refugees. Why does this concern everyone?
Escalation of violence in society
Slavery and human trafficking
Critical environmental situation during escalating cataclysms as a threat of the planet’s destruction
Threat of hunger and drinking water shortage on the planet
Loan slavery. Problems and a solution
How do climate change and the aggravating environmental situation affect human health?
What environmental consequences has humanity’s thoughtless consumerist activity resulted in?
Unpreparedness of rescue agencies for global cataclysms
Why is it impossible to use innovative technology for the benefit of all people in the consumerist format of society?
Urgent need to mobilize and unite all the forces of humanity
Practical solutions to all crises by building the Creative Society
შემოქმედებითი საზოგადოება
შემოქმედებითი საზოგადოების
8 საფუძველი
creativesociety.com
1. ადამიანის სიცოცხლე
ადამიანის სიცოცხლე წარმოადგენს უმაღლეს ღირებულებას. საჭიროა გავუფრთხილდეთ ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლეს, როგორც საკუთარს. საზოგადოების მიზანი - უზრუნველყოს და იყოს გარანტი თითოეული ადამიანის სიცოცხლის ფასეულობისა. არ არსებობს და არ შეიძლება არსებობდეს უფრო ფასეული რამ, ვიდრე ადამიანის სიცოცხლე. თუ ფასეულია ერთი ადამიანი, ესე იგი, ფასეულია ყველა ადამიანი!
2. ადამიანის თავისუფლება
თითოეული ადამიანი იბადება უფლებით იყოს ადამიანი. ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და თანასწორი. ნებისმიერს აქვს არჩევანის უფლება. არავის და არაფერს არ შეუძლია დედამიწაზე იდგეს ადამიანზე, მის თავისუფლებაზე და უფლებებზე მაღლა. ადამიანის თავისუფლებისა და უფლებების განხორციელება არ უნდა არღვევდეს სხვა ადამიანების უფლებებსა და თავისუფლებებს.
3. ადამიანის უსაფრთხოება
არავის და არაფერს საზოგადოებაში არ აქვს უფლება საფრთხე შეუქმნას ადამიანის სიცოცხლესა და თავისუფლებას!
თითოეულ ადამიანს გარანტირებული აქვს ძირითადი სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების უფასო უზრუნველყოფა, საცხოვრებლის, სამედიცინო მომსახურების, განათლებისა და სრული სოციალური უზრუნველყოფის ჩათვლით.
საზოგადოების სამეცნიერო, საწარმოო და ტექნოლოგიური საქმიანობა მიმართული უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესაკენ.
გარანტირებული ეკონომიკური სტაბილურობა: ინფლაციისა და კრიზისების არარსებობა, სტაბილური და თანაბარი ფასები მთელ მსოფლიოში, ერთიანი ფულადი ერთეული, ფიქსირებული მინიმალური დაბეგვრა ან ასეთის არარსებობა.
ადამიანისა და საზოგადოების უსაფრთხოება რაიმენაირი საფრთხისაგან უზრუნველყოფილია საგანგებო სიტუაციებთან ბრძოლის ერთიანი საერთო მსოფლიო სამსახურით.
4. ინფორმაციის გამჭვირვალეობა და ღიაობა ყველასათვის
თითოეულ ადამიანს აქვს უფლება მიიღოს სარწმუნო ინფორმაცია საზოგადოებრივი ფულადი სახსრების გადანაწილებისა და მოძრაობის შესახებ. თითოეული ადამიანისათვის ხელმისაწვდომია ინფორმაცია საზოგადოების გადაწყვეტილებათა შესრულების სტატუსის შესახებ.
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ეკუთვნის მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოებას და ასახავენ ინფორმაციას მართლად, ღიად და პატიოსნად.
5. შემოქმედებითი იდეოლოგია
იდეოლოგია მიმართული უნდა იყოს საუკეთესო ადამიანური თვისებების პოპულარიზაციისაკენ და ყველაფრის აღკვეთისაკენ, რაც ადამიანის წინააღმდეგაა მიმართული. მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ადამიანურობის პრიორიტეტი, ადამიანის მაღალი სულიერ-ზნეობრივი მისწრაფებანი, ჰუმანურობა, კეთილსინდისიერება, ურთიერთპატივისცემა და მეგობრობის გაძლიერება.
პირობების შექმნა ჭეშმარიტი ადამიანის განვითარებისა და აღზრდისათვის, თითოეულ ადამიანსა და საზოგადოებაში სულიერ-ზნეობრივ ფასეულობათა კულტივაცია.
ძალადობის პროპაგანდის აკრძალვა, დაყოფის, აგრესიის, არაადამიანურობის გამოვლინების ნებისმიერი ფორმის გაკიცხვა და დაგმობა.
6. პიროვნეპის განვითარება
შემოქმედებით საზოგადოებაში ნებისმიერ ადამიანს აქვს ყოველმხრივი განვითარებისა და თვითრეალიზაციის უფლება.
განათლება უნდა იყოს უფასო და ერთნაირად ხელმისაწვდომი ყველასათვის. ადამიანის მიერ თავისი შემოქმედებითი უნარებისა და ნიჭის რეალიზაციისათვის პირობების შექმნა და შესაძლებლობათა გაფართოება.
7. სამართლიანობა და თანასწორობა
ყველა ბუნებრივი რესურსი ეკუთვნის ადამიანს და პატიოსნად ნაწილდება ყველა ადამიანზე. არ არის დაშვებული რესურსების მონოპოლიზაცია და მათი არარაციონალური გამოყენება. ეს რესურსები სამართლიანად ნაწილდება მთელი დედამიწის მცხოვრებთა შორის.
ადამიანს გარანტირებული აქვს შრომითი დასაქმება მისი სურვილის შემთხვევაში. შრომის ანაზღაურება იდენტური თანამდებობის, სპეციალობის, პროფესიისათვის უნდა იყოს ერთნაირი მთელ მსოფლიოში.
თითოეულს აქვს უფლება კერძო საკუთრებაზე და შემოსავლებზე, მაგრამ საზოგადოების მიერ დაწესებული ინდივიდის კაპიტალიზაციის ოდენობის ფარგლებში.
8. საზოგადოების თვითმმართველობა
ცნება „ძალაუფლება“ შემოქმედებით საზოგადოებაში არ არსებობს, რამდენადაც პასუხისმგებლობა საზოგადოებაზე მთლიანობაში, მის განვითარებაზე, ცხოვრების პირობებზე და ჰარმონიულ წყობაზე, აკისრია თითოეულ ადამიანს.
თითოეულ ადამიანს აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს შემოქმედებითი საზოგადოების საქმეების მართვაში და კანონების მიღებაში ადამიანის ცხოვრების გასაუმჯობესებლად
საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი, სოციალურად ყურადსაღები, ეკონომიკური საკითხების გადაწყვეტა, რომელიც გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრების ხარისხზე, ხდება საერთო სახალხო მსჯელობითა და კენჭისყრით(რეფერენდუმით).
გაეცანით მიმდინარე მოვლენებს
- 1 -
Creative Society YouTube არხის გამოწერა და "ზარზე" დაწკაპუნება
- 2 -
გამოწერა ტელეგრამ-არხზე და გაეცანით მიმდინარე მოვლენებს