DÖREDIJILIK JEMGYÝETI

Halkara taslama

Adamyň jany iň ýokary gymmatlygydyr
#creativesociety
DÖREDIJILIK JEMGYÝETI meýletin esasda 180-den gowrak ýurtdan adamlary birleşdirýän halkara taslama. Taslamanyň maksady, adam ömrüniň iň ýokary gymmaty boljak iň gysga wagtyň içinde bütin dünýäde jemgyýetiň täze döredijilik görnüşine kanuny we parahatçylykly geçmekdir.

Döredijilik jemgyýeti nähili başlandy?

Jemgyýetiň täze formatyna bolan isleg, esasy ähmiýeti adamyň jany iň gymmatly bolup, dünýäniň dürli künjeklerinden millionlarça adam gelýär. Taryhdaky iň uly sosial gözleg, 180 ýurtda 10 ýyldan gowrak wagtdan bäri meýletinçiler tarapyndan geçirildi.

Anketa gatnaşanlaryň hersine şol bir sorag berildi: “Haýsy dünýäde ýaşamak isleýärsiňiz?” Adamlaryň beren jogaplarynyň netijelerine esaslanyp, “Döredijilik jemgyýeti” diýlip atlandyrylýan täze formatda jemgyýet gurmagyň esasyna öwrülen 8 esas döredildi. Muny durmuşa geçirmek üçin häzirki wagtda dünýäniň dürli künjeginden adamlar şol bir at bilen döredilen “Döredijilik jemgyýeti” taslamasynda birleşýärler we hereket edýärler.

“Döredijilik jemgyýeti” taslamasynyň arkasynda kim bar?

Dünýämizi gowulaşdyrmak we muny kanuny we parahatçylykly etmelidigini bilmek isleýän dürli medeniýetlerden, milletlerden, dinlerden we ynançlardan bolan millionlarça adam. Her gün şeýle adamlar barha köpelýär.

Dünýäniň dürli künjeginden gelenler, kanuna laýyklykda, birleşip, umumy maksat bilen hereket edýän adamlar — ähli adamzadyň we geljekki nesilleriň asuda we abadan durmuşy üçin amatly şertleri döretmek.

“Döredijilik jemgyýetiniň” taslamasyny kim maliýeleşdirýär?

“Döredijilik jemgyýetiniň” taslamasynyň çägindäki ähli hereketler we wakalar diňe taslama gatnaşyjylaryň özleri, başlangyçlary, saýlamalary we islegleri boýunça, şahsy serişdeleriniň hasabyna amala aşyrylýar.

“Döredijilik jemgyýeti” taslamasynda bank hasaplary, maliýe ýa-da emläk ýok, serişdeleri toplamaýar we girdeji almaýar.

“Döredijilik jemgyýeti”, aýry-aýry ştatlaryň, partiýalaryň ýa-da guramalaryň däl-de, diňe halkyň bähbitlerini görkezýän kanunçylygyň çäginde işleýän doly meýletin taslama.

Näme üçin döredijilik jemgyýeti bütin dünýäde gerek?

Bütin dünýäde döredijilik jemgyýeti gerek, sebäbi diňe döredijilik jemgyýeti:
 

Howanyň üýtgemegi ýaly ähli global krizislerden çykalga berýär;
Uruş, dawa, zorluk, garyplyk we açlyksyz geljegi üpjün edýär;
Parahatçylykly we kanuny taýdan adamzady gysga wagtyň içinde ewolýusiýa ösüşiniň täze basgançagyna çykarmaga mümkinçilik berýär;
Her bir adama howpsuzlygy, saglygy, abadançylygy we hemmetaraplaýyn ösüşi üpjün edýär.

Bir ýurtda döredijilik jemgyýetini ýa-da birnäçe ýurduň bileleşigini gurmak mümkinmi?

Häzirki wagtda dünýä ýurtlary biri-biri bilen ýakyn baglanyşykly we biri-birine garaşly, şonuň üçin bir ýurtda ýa-da hatda birnäçe ýurduň bileleşiginde jemgyýetiň döredijilik formaty mümkin däl.

Döredijilik jemgyýetini gurmak diňe bir wagtyň özünde bütin adamzat tarapyndan mümkindir. Global referendumda oňyn karar kabul edilýänçä, aýry-aýry döwletler diňe döredijilik jemgyýetine geçmek niýetlerini mälim edip bilerler. Bolmasa, özbaşdak ýa-da topar hökmünde özbaşdak döredijilik jemgyýetine geçmäge synanyşýan ýurtlaryň howpsuzlygy, şeýle hem ilatynyň howpsuzlygy howp astyna düşüp biler. Döredijilik jemgyýetini entek goldamaýan ýurtlardan goragsyz we bolarlar.

8 Döredijilik jemgyýetiniň esaslary

“Döredijilik jemgyýetiniň” 8 binýady, dünýädäki adamlaryň isleýän zady. Bütindünýä referendumda adamlaryň islegini kanuny beýan etmek bilen dünýäniň ähli ýurtlarynda kanunçylygyň we halkara hukugynyň esasyna öwrülip bilýän Döredijilik jemgyýetiniň esasy gymmatlyklary.
1.Ynsan durmuşy

Ynsan durmuşy iň ýokary gymmatlykdyr. Islendik adamyň ömri, özki ýaly goralmalydyr. Jemgyýetiň maksady, her bir adam ömrüniň gymmatyny we kepillendirmek. Ynsan durmuşyndan has gymmatly zat bar we bolup bilmez. Bir adam gymmatly bolsa, ähli adamlar gymmatlydyr!

2.Ynsan azatlygy

Her adama Ynsan bolmak üçin dogulmak hukugy berilýär. Ynsanlaryň hemmesi erkin we deň dogulýarlar. Her kimiň saýlamaga hukugy bar. ýer ýüzünde hiç kim we hiç zat adamdan, erkinliginden we hukuklaryndan beýik bolup bilmez. Adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň ulanylmagy beýleki adamlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny bozmaly däldir.

3.Ynsan howpsuziygy

Jemgyýetde hiç kimiň we hiç bir zadyň janyna we erkinligine howp salmaga hukugy ýok!

Her bir adama durmuşyň esasy zerurlyklary, iýmit, ýaşaýyş jaýy, lukmançylyk kömegi, bilim we doly durmuş üpjünçiligi ýaly mugt kepillendirilýär.

Jemgyýetiň ylmy, önümçilik we tehnologiki işleri diňe adam durmuşynyň hilini ýokarlandyrmaga gönükdirilmelidir.

Kepillendirilen ykdysady durnuklylyk: inflýasiýanyň we krizisleriň bolmazlygy, dünýäde durnukly we deň bahalar, ýeke walýuta, kesgitlenen iň az salgyt ýa-da beýle ýok.

Adamyň we jemgyýetiň islendik howplardan howpsuzlygy, global adatdan daşary ýagdaýlara garşy göreş gullugy tarapyndan üpjün edilýär.

4.Aç-açanlyk we açyklyk her kim üçin maglumat

Her bir adamyň döwlet gaznalarynyň hereketi we paýlanyşy barada ygtybarly maglumatlary almaga hukugy bar. Her bir adam, jemgyýetiň kararlaryny ýerine ýetirmegiň ýagdaýy barada maglumat alyp biler.

Habar beriş serişdeleri diňe köpçülige degişlidir we maglumatlary hakykatda, aç-açan we dogruçyl görkezýär.

5.Döredijilik ideologiýasy

Ideologiýa adamzadyň iň gowy häsiýetlerini wagyz etmäge we Ynsana garşy gönükdirilen hemme zady basyp ýatyrmaga gönükdirilmelidir. Esasy ileri tutulýan zat, adamzadyň ileri tutulmagy, adamyň ýokary ruhy we ahlak islegleri, adamzat, bitewilik, birek-birege hormat goýmak we dostlugy berkitmekdir.

Baş harply adamyň ösmegi we bilim almagy, her bir adamda we jemgyýetde ahlak gymmatlyklaryny ösdürmek üçin şert döretmek.

Zorlugy wagyz etmegiň gadagan edilmegi, aýrylyşmagyň, agressiýanyň, adamzada garşy çykyşlaryň islendik görnüşini ýazgarmak.

6.Şahsy ösüş

Döredijilik jemgyýetindäki her bir adamyň ähli taraplaýyn ösüşe we özüni durmuşa geçirmäge hukugy bar.

Bilim mugt we hemmeler üçin deň derejede elýeterli bolmaly. Adamyň döredijilik ukyplaryny we zehinlerini durmuşa geçirmek üçin şertleri döretmek we mümkinçilikleri giňeltmek.

7.Adalat we deňlik

Ähli tebigy baýlyklar adama degişlidir we ähli adamlaryň arasynda adalatly paýlanýar. Çeşmeleriň monopoliýasyna we olaryň manysyz ulanylmagyna ýol berilmeýär. Bu çeşmeler tutuş ýeriň ýaşaýjylarynyň arasynda paýlanýar.

Adam islese işe kepillendirilýär. Birmeňzeş wezipe, hünär, hünär üçin hak tölemek bütin dünýäde birmeňzeş bolmaly.

Her kimiň, hususy eýeçilige we girdeji almaga hukugy bar, muňa garamazdan, jemgyýet tarapyndan döredilen şahsyýetiň kapitalizasiýasynyň çäginde.

8.Jеmgyýetiň özüni dolandirmak

Döredijilik jemgyýetinde “güýç” düşünjesi ýok, sebäbi tutuş jemgyýet üçin jogapkärçilik, onuň ösüşi, ýaşaýyş şertleri we sazlaşykly ulgam her bir adamyň üstüne düşýär.

Her bir ynsan Döredijilik jemgyýetiňiň işlerini dolandyrmaga we Adamyň durmuşyny kämilleşdirmäge, gönükdirilen kanunlary kabul etmäge gatnaşmaga hukugy bardyr.

Adamyň durmuş derejesiniň üýtgemegine täsir edýän sosial taýdan möhüm, sosial taýdan ähmiýetli, ykdysady meseleleriň çözgüdi tutuş ýurt boýunça ara alyp maslahatlaşmak we ses bermek (referendum) üçin hödürlenýär.

8 esas barada bellik
Döredijilik jemgyýetinde täze ykdysady modeliň we täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy netijesinde pul ulanmagyň zerurlygy bolmaz. Şol sebäpden, pul gatnaşyklarynyň barlygyna esaslanýan Döredijilik jemgyýetiniň 8 esaslarynyň käbir düzgünleri diňe döredijilik jemgyýetine geçiş döwründe degişlidir.

Döredijilik jemgyýeti ýer ýüzündäki her bir adama näme berýär?

Jemgyýetiň döredijilik formaty her bir adam üçin ägirt uly mümkinçilikleri we açýar.
Döredijilik jemgyýetini doly durmuşa geçirmek üçin täze ykdysady model, täze tehnologiýalar girizmek we jemgyýetdäki köp prosesi üýtgedip gurmak zerur. Şonuň üçin döredijilik jemgyýetine geçiş döwri zerurdyr, deslapky hasaplamalara görä 5-6 ýyl dowam edip biler. Döredijilik jemgyýetine geçiş döwründe eýýäm her bir adam dogulmak hukugy bilen aşakdaky artykmaçlyklary alýar:
Aýlyk şertsiz esasy girdeji 10 000 dollara barabar (her ulular üçin);
Ilkinji çaganyň dünýä inmegi üçin 100,000 $, ikinji çaga üçin — 200,000 $ we ş.m. 6 ýaşa çenli çagalar üçin aýlyk tölegler 5000 — ekwiwalentde $, 7 ýaşdan uly çagalar üçin 7000 — ekwiwalentinde 7 ýaşa ýetmezden ozal;
Adam başyna azyndan 60 inedördül metr meýdanda giň we amatly mugt ýaşaýyş jaýy;
Bütin dünýäde mugt ýokary hilli derman;
Dünýäniň islendik ýerinde mugt we ýokary hilli bilim;
Günde 4 sagat, hepdede 4 gün, birmeňzeş wezipe, hünär, hünär, dünýäde azyndan 30 senenama güni üçin azyndan 2 gezek aýlyk rugsady bilen bütin dünýäde deň derejede ýokary aýlyk;
Uruşlar, konfliktler, jenaýat we korrupsiýa bolmazdan howpsuz dünýä;
Kepillendirilen ykdysady durnuklylyk: inflýasiýanyň bolmazlygy, defoltlar we krizisler, dünýäde durnukly kesgitlenen bahalar;
Şahsy adamlar, kiçi we orta kärhanalar üçin salgyt ýok;
Çäklendirmesiz we şahsyýetler üçin ähli hyzmatlar (gaz, elektrik, suw, ýyladyş we ş.m.) mugt;
Karz bergileriniň hemmesini, şol sanda ipotekany ýapmak;
Bütin dünýäde wizasyz re andim we erkin hereket;
Adam durmuşyny gowulandyrýan iň ösen tehnologiýalary ösdürmek we olaryň dünýäniň islendik ýerinde elýeterli bolmagy.

Döredijilik jemgyýetinde bu peýdalar ýer ýüzündäki her bir adama nähili berler?

Döredijilik jemgyýetinde, ýer ýüzündäki her bir adam üçin doly durmuş derejesi üpjün ediler täze ykdysady model, adamzat taryhynda meňzeşligi ýok. Bu model dünýäniň dürli künjeginden gelen hünärmenler tarapyndan işlenip düzüldi we teklip edildi, durmuşa geçirilen ilkinji gününden durmuşymyzy üýtgeder.
Ony “Global krizis” halkara forumynda köpçülige hödürlenen jikme-jik wideo görkezişinde tapyp bilersiňiz. Çykyş bar”.

Döredijilik jemgyýetinde adama dogluş hukugy bilen köp zat berilýär diýip hasaplasak, adamyň özünden näme talap edilýär?

Döredijilik jemgyýetinde adam köp peýdalary we peýdalary alýar. Munuň üçin her bir adamyň jemgyýetiň durmuşyna — işine, intellektual goşandyna we zehinine işjeň gatnaşmagy talap edilýär. Döredijilik jemgyýetindäki adam özüni ösdürýär we aýrylmaz bölegi hökmünde tutuş jemgyýete peýda getirýär.
Adamyň jemgyýetiň işlerini dolandyrmakda, şeýle hem jemgyýetiň durmuşynda möhüm, möhüm meseleler boýunça kanunlar we kararlar kabul etmekde işjeň we jogapkärçilikli gatnaşmagy zerurdyr. Munuň sebäbi, döredijilik jemgyýetiniň häkimiýetiň hiç kime berilmeýän, ýöne halkyň özleri, ýagny dünýädäki her bir adam tarapyndan doly öz-özüňi dolandyryş arkaly amala aşyrýan jemgyýetçilik gurluşynyň ýeke-täk formatydygy bilen baglanyşyklydyr global global saýlaw platformasynda karar bermek.
Şeýlelik bilen, döredijilik jemgyýetinde “adamlaryň üstünden güýç” düşünjesi bolmaz, sebäbi güýç aslynda ähli adamlara degişlidir. Adamlaryň özleri global we ýerli meseleleri bilelikde çözerler.

Näme üçin Döredijilik jemgyýetiniň formatyny beýleki modeller bilen deňeşdirmegiň zerurlygy ýok,

öň we hatda gipotetiki taýdan ösen, ýöne durmuşa geçirilmedikler bilen amala aşyrylanmy? Sebäbi jemgyýetçilik guramasynyň beýleki ähli modellerinde köplükden az sanly adamyň güýji hemişe gizlin ýa-da açyk görnüşde saklanýar. Döredijilik jemgyýetinde hiç kim hiç wagt häkimiýeti elinden alyp bilmez ýa-da ony adamlardan alyp bilmez, sebäbi öz-özüňi dolandyryş bilen häkimiýet funksiýasy ähli adamlaryň arasynda deň paýlanar.

Döredijilik jemgyýetinde öz-özüňi dolandyrmagyň nähili işlejekdigi barada has giňişleýin maglumat üçin “Global krizis” halkara forumynda hödürlenen wideo serediň. Çykyş bar”:

Öňümizdäki ýyllarda dünýäde döredijilik jemgyýetini nädip gurmaly?

Döredijilik jemgyýetini gurmak üçin iki basgançakdan ybarat anyk meýilnama bar. Döredijilik jemgyýetini gurmagyň iki basgançagy hem halkara we milli kanunçylygyň kadalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.
1
Maglumat etaby
Adamlar, hukuklaryna we azatlyklaryna göz ýetirip, döredijilik jemgyýeti barada beýleki adamlara habar berýärler. Şeýlelik bilen, bütin dünýäde döredijilik jemgyýetini gurmak islegi kanuny we parahatçylykly ýagdaýda döredilýär. Adamlaryň köpüsi bu haýyşy näçe çalt düzseler, döredijilik jemgyýetini gurmagyň indiki tapgyryna çalt geçmek mümkin bolar.
2
Bütindünýä referendumy taýýarlamak we geçirmek
Dünýäniň ähli ýurtlaryndaky adamlaryň köpüsi Döredijilik jemgyýetini goldandan soň, adamzadyň ýaşamagy üçin ýeke-täk kabul ederlikli we zerur hökmünde döredijilik ösüş modeliniň ähli adamzat tarapyndan kabul edilmegi üçin dünýä referendumy taýýarlanar we geçiriler.
Bütindünýä sala salşygyna taýýarlyk görülýän mahalynda, ony geçirmek üçin zerur kanunçylyk we tehniki esas dörediler we kabul ediler.

Global referenduma aşakdaky sorag berler:

adamlar ähli adamzadyň jemgyýetiň sarp ediji görnüşinden döredijilik görnüşine geçmegini we ähli adamzadyň bitewi siwilizasiýa — Döredijilik jemgyýetine birleşmegini goldaýarlarmy?

Oňyn karar:

Döredijilik jemgyýetiniň 8 binýadyny global konstitusiýanyň esasy düzgünleri hökmünde kabul etmek;

ýerdäki häkimiýetiň iň ýokary edarasy hökmünde ýeke-täk umumy Elektroral platformany emele getirmek;

Döredijilik jemgyýetine geçiş döwrüniň başlanjak senesini bellemek.

Bütindünýä sala salşygynda oňyn karar kabul edilenden soň adamlar öz güýjüni gönüden-göni ulanyp başlaýarlar we syýasatçylar halkyň islegini ýerine ýetiriji bolýarlar. ýagny, kanunlaryň kabul edilmegi, ähli ýerine ýetirijileri bellemek, gözegçilikde saklamak we yzyna çagyrmak, şeýle hem beýleki möhüm sosial kararlar, ýeke-täk global saýlaw platformasynda ses bermek arkaly diňe halkyň özi tarapyndan kabul ediler. Bu platforma kanunçylyk binýadyna, ýagny adamzadyň ýaşaýan umumy hökmany düzgünleriniň ýeke-täk çeşmesine öwrülýär.

Döredijilik jemgyýetinde çalt ýaşap başlamak üçin näme edip bilersiňiz?

Bütin dünýäde eýýäm herekete geçýän millionlarça adama goşulyň we daş-töweregiňize, tanyşlaryňyza we nätanyş adamlara jemgyýetiň döredijilik formaty barada kanuny habar beriň. Bu hereketler, döredijilik jemgyýetini gurmak üçin giňden ýaýran islegi döretmek üçin zerurdyr. Planeter togalagynda ýaşaýanlaryň köpüsi her kim üçin oňat ýaşaýyş şertleriniň mümkindigini näçe ir bilse, şonça-da global referendum geçiriler.

Bütindünýä sala salşygynda adamlaryň köpüsi jemgyýetiň görnüşini sarp edijiden döredijilige üýtgetmek kararyna gelse, takmynan 6 aýdan döredijilik jemgyýetine geçiş döwri başlar, deslapky hasaplamalara görä 5-6 ýyl dowam edip biler. Gurlup gutarylandan soň, döredijilik jemgyýetiniň täze eýýamyna girýäris.

Geçiş döwrüniň ilkinji gününden başlap adama köp artykmaçlyklaryň we elýeterlidigini bellemelidiris: her bir adam howpsuz, abadan, durnukly we erkin durmuş alar.

Nädip gatnaşmaly
taslama “Döredijilik jemgyýeti”?

Döredijilik jemgyýeti barada maglumat paýlaşsaňyz, hatda taslamanyň barlygy barada maglumat berseňiz, eýýäm gatnaşyjy bolarsyňyz. Taslamany goldaýan bolsaňyz, döredijilik jemgyýeti barada habar bermegiň dürli usullaryny ulanyp bilersiňiz, şu ýerden tapyp bilersiňiz:

“Döredijilik jemgyýetiniň” nyşany bolan tertipler:

Serediň

Döredijilik jemgyýeti barada has çalt we netijeli habar bermek isleýärsiňizmi?

Ýaşaýan ýeriňizdäki bar bolan utgaşdyryş merkezlerine goşulyň, eger olar ýok bolsa, olary özüňiz döredip bilersiňiz. Bu has täsirli maglumat berer we döredijilik jemgyýetiniň çalt gurulmagyna getirer.
Siziň utgaşdyryş merkeziňiz, döredijilik jemgyýeti barada öýüňiziň, köçäňiziň, etraplaryňyzyň, şäherleriň ýaşaýjylaryna habar bermek we ýerli kanunçylyga laýyklykda meýletin hereket etmek üçin jogapkär adamlardyr.
Bar bolan utgaşdyryş merkezine goşulmak ýa-da utgaşdyryş merkeziniň açylyşy barada bize habar bermek isleseňiz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris: [email protected]

Syýasatçylaryň roly
Döredijilik jemgyýetini gurmakda

Syýasatçylar, şol sanda syýasy partiýalaryň agzalary we ýurtlaryň ýolbaşçylary, hünär işleri, wezipeleri, meşhurlygy we şöhraty sebäpli döredijilik jemgyýeti barada maglumat bermek üçin möhüm mümkinçiliklere eýe. Syýasatçylaryň habar bermäge gatnaşmagy döredijilik jemgyýetini gurmak işini ep-esli çaltlaşdyrar.

Döredijilik jemgyýeti taslamasyna gatnaşyjylar, döredijilik jemgyýeti barada işjeň maglumat berjek syýasatçylary islendik kanuny ýollar bilen goldap bilerler.

Döredijilik jemgyýetini goldaýan syýasatçylaryň, şol sanda taslamanyň meýletinçileri bolmak, hatda güýji, köplügiň goldawy, şeýle hem ýurduň konstitusiýasy ýaly kanunlary üýtgetmek üçin hakyky pursat hökmany suratda hökmanydygyna üns bermelidiris. territorial bütewiligini, özygtyýarlylygyny we öz ýurdunyň bähbitlerini, halkynyň, şeýle hem partiýanyň bähbitlerini goramak.

Şol bir wagtyň özünde, syýasatçylar öz ýurtlarynda we halkara arenasynda döredijilik jemgyýeti barada maglumat bermek we onuň çalt gurulmagyna goşant goşmak üçin diňe kanuny usullary ulanyp bilerler. ýurduň mümkinçiliklerinden ugur alyp, olar diňe kanuny we halkyň goldawy bilen Döredijilik jemgyýetiniň käbir esaslaryny konstitusiýa girizip bilerler, ýöne bu diňe adamlara, hukuklaryna we azatlyklaryna zyýan ýetirmese, howp abandyrmaz ýa-da gowşamaz. ykdysady, syýasy, jemgyýetçilik. medeni we başgaça, syýasy ulgamyny ýykmaz, özygtyýarlylygynyň, garaşsyzlygynyň we territorial bitewiliginiň ýitmegine, ýurdy bäsdeşlige ukyply etmez we beýleki ýaramaz netijelere getirmez.

Bu duýduryşlar, global referendumda jemgyýetiň döredijilik formaty kabul edilýänçä, beýle ýurduň, namyssyz, agressiw, söweşiji syýasatlaryna esaslanýan sarp ediji formaty şertlerinde beýleki ýurtlar bilen aragatnaşyk saklamagyny dowam etdirýär. we döredijilik jemgyýetiniň iň möhüm binýadynyň - adam ömrüniň gymmatyny durmuşa geçirmegi üpjün edip bilmez. Islendik üýtgeşme girizilende syýasatçylar ilki bilen öz ýurdunyň we raýatlarynyň abadançylygy barada alada etmeli.

Döredijilik jemgyýetini goldaýan adamlar, öz gezeginde, öz ýurtlarynyň hereket edýän kanunlaryny berjaý etmelidirler we syýasatçylardan belli bir ýurtda döredijilik jemgyýetiniň peýdalaryny girizmegini talap etmeli däldirler, bu ýagdaý halk we ýurt üçin ýaramaz netijelere sebäp bolup biler. tutuşlygyna. Döredijilik jemgyýetiniň ähli esaslaryny we peýdalaryny doly durmuşa geçirmek diňe global referendumda gurmak karary kabul edilenden soň mümkindir.

Döredijilik jemgyýetinde her bir adam haýsy artykmaçlyklary, artykmaçlyklary we geljegi alar?

Döredijilik jemgyýeti barada jikme-jik maglumaty 150 dile terjime edilen Halkara onlaýn forumlarda tapyp bilersiňiz:
Global krizis. Halas bolmagymyz Agzybirlikde | Halkara onlaýn forum 11/12/2022
Global krizis. Çykyş ýoly bar | Halkara onlaýn forum 04/22/2023