TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO

Międzynarodowy projekt

Życie ludzkie jest najwyższą wartością
#creativesociety
TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO to międzynarodowy projekt, który zrzesza na zasadach wolonatariatu ludzi z ponad 180 krajów. Celem projektu jest przejście w sposób legalny i pokojowy, w najkrótszym czasie, do nowego twórczego formatu społeczeństwa na całym świecie, w którym życie ludzkie będzie najwyższą wartością.

Jak powstało Twórcze Społeczeństwo?

Największe badanie społeczne przeprowadzone przez ochotników w ciągu dziesięciu lat ujawniło rzeczywiste zapotrzebowanie na nowy format społeczeństwa. Odpowiedzi milionów ludzi w 180 różnych krajach potwierdziły, że najwyższym priorytetem w społeczeństwie powinna być wartość ludzkiego życia.

Każdemu uczestnikowi badania społecznego zadano to samo pytanie: „W jakim świecie chciałbyś żyć?”. Na podstawie odpowiedzi utworzono 8 Podstaw, które stały się fundamentem do budowy nowego formatu społeczeństwa o nazwie Twórcze Społeczeństwo. Aby wcielić go w życie, ludzie z całego świata obecnie jednoczą się i podejmują działania w ramach projektu o tej samej nazwie.

Kto stoi za projektem Twórcze Społeczeństwo?

Miliony ludzi z różnych kultur, narodowości, religii i przekonań, którzy chcą zmienić nasz świat na lepsze i wiedzą, jak to zrobić zgodnie z prawem i pokojowo. Każdego dnia liczba takich osób rośnie.

Ludzie z całego świata, którzy organizują się i działają ściśle w ramach prawa, zjednoczeni wspólnym celem: stworzeniem godnych warunków dla pokojowego i dostatniego życia dla całej ludzkości i przyszłych pokoleń.

Kto finansuje projekt Twórcze Społeczeństwo?

Wszystkie działania i wydarzenia w ramach projektu Twórcze Społeczeństwo są realizowane wyłącznie przez samych uczestników projektu z ich własnej inicjatywy, wyboru i chęci, na własny koszt.

Projekt Twórcze Społeczeństwo nie posiada rachunków bankowych, finansów ani aktywów, nie gromadzi funduszy i nie osiąga zysków.

Twórcze Społeczeństwo jest projektem całkowicie opartym na wolontariacie, działającym w ramach prawa. Reprezentuje wyłącznie interesy samych ludzi, a nie konkretnych państw, partii czy organizacji.

Dlaczego potrzebujemy Twórczego Społeczeństwa na całym świecie?

Format Twórczego Społeczeństwa jest potrzebny na całym świecie, ponieważ jest to jedyny model, który:

Zapewnia rozwiązania wszystkich globalnych kryzysów, w tym kryzysu klimatycznego;
Zapewnia przyszłość bez wojen, konfliktów, przemocy, ubóstwa i głodu;
Umożliwia ludzkości szybkie i pokojowe przejście do nowego etapu rozwoju ewolucyjnego;
Gwarantuje bezpieczeństwo, zdrowie, dobre samopoczucie i wszechstronny rozwój każdej osoby.

Czy możliwe jest zbudowanie Twórczego Społeczeństwa w pojedynczym kraju lub w sojuszu kilku krajów?

Obecnie kraje świata są ze sobą ściśle powiązane i współzależne. Dlatego próba ustanowienia twórczego formatu społeczeństwa w pojedynczym kraju lub nawet sojuszu kilku krajów nie byłaby wykonalna.

Budowanie Twórczego Społeczeństwa jest możliwe tylko wtedy, gdy cała ludzkość uczestniczy w nim jednocześnie na całym świecie. Przed podjęciem pozytywnej decyzji w światowym referendum, poszczególne kraje mogą jedynie zadeklarować zamiar przejścia do Twórczego Społeczeństwa. Jeśli poszczególne kraje lub grupy krajów spróbują przejść do Twórczego Społeczeństwa na własną rękę, ich bezpieczeństwo, a także dobrobyt ich ludności mogą być zagrożone. Stałyby się bezbronne i pozbawione ochrony przed krajami, które jeszcze nie przyjęły Twórczego Społeczeństwa.

8 Podstaw Twórczego Społeczeństwa

8 Podstaw Twórczego Społeczeństwa jest tym, czego pragną ludzie z całego świata. Są to podstawowe wartości Twórczego Społeczeństwa, które mogą stać się podstawą prawa międzynarodowego i ustawodawstwa we wszystkich krajach poprzez zgodne z prawem wyrażenie woli ludzi w światowym referendum.
1.Życie Człowieka

Życie Człowieka jest najwyższą wartością. Życie każdego Człowieka musi być chronione, jak własne. Celem społeczeństwa jest zapewnienie i zagwarantowanie wartości życia każdemu Człowiekowi. Nie może być nic cenniejszego niż życie Człowieka. Jeśli jeden Człowiek jest cenny, znaczy, wszyscy Ludzie są cenni!

2.Wolność Człowieka

Każdemu człowiekowi od urodzenia przysługuje prawo do bycia Człowiekiem. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Każdy ma prawo wyboru. Na ziemi nie może być nikogo i niczego ponad człowiekiem, jego wolnością i prawami. Korzystanie z praw i wolności człowieka nie może naruszać praw i wolności innych ludzi.

3.Bezpieczeństwo Człowieka

Nikt i nic w społeczeństwie nie ma prawa stwarzać zagrożeń dla życia i wolności Człowieka!

Każdy Człowiek ma zagwarantowane bezpłatne zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, w tym żywności, mieszkania, opieki medycznej, edukacji i pełnego zabezpieczenia socjalnego.

Naukowe, przemysłowe i technologiczne działania społeczeństwa powinny być skierowane wyłącznie na poprawę jakości życia ludzkiego.

Gwarantowana stabilność ekonomiczna: brak inflacji i kryzysów, stabilne i równe ceny na całym świecie, jedyna jednostka monetarna, stałe minimalne opodatkowanie lub jego brak.

Bezpieczeństwo Człowieka i społeczeństwa przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami zapewnia ujednolicona globalna służba zarządzania kryzysowego.

4.Przejrzystość i otwartość informacji dla wszystkich

Każdy Człowiek ma prawo do otrzymywania wiarygodnych informacji na temat przepływu i dystrybucji środków publicznych. Informacja o stanie realizacji decyzji społeczeństwa jest dostępna dla każdego Człowieka.

Media należą wyłącznie do społeczeństwa i zgodnie z prawdą, otwarcie i szczerze odzwierciedlają informacje.

5.Twórcza ideologia

Ideologia powinna mieć na celu popularyzację najlepszych ludzkich cech i tłumienie wszystkiego, co jest skierowane przeciwko Człowiekowi. Głównym priorytetem jest priorytet człowieczeństwa, wysokie duchowe i moralne aspiracje Człowieka, ludzkość, sumienność, wzajemny szacunek i umocnienie przyjaźni.

Tworzenie warunków do rozwoju i wychowania Człowieka przez duże „C”, kultywowanie wartości moralnych w każdym człowieku i społeczeństwie.

Zakaz propagandy przemocy, osądzenie i potępienie wszelkich form rozdzielenia, agresji, przejawów anty-ludzkości.

6.Rozwój Osobowości

Każdy człowiek w Twórczym społeczeństwie ma prawo do wszechstronnego rozwoju i samorealizacji.

Edukacja powinna być bezpłatna i równie dostępna dla wszystkich. Tworzenie warunków i poszerzanie możliwości do realizacji przez Człowieka jego zdolności twórczych i talentów.

7.Sprawiedliwość i równość

Wszystkie zasoby naturalne należą do Człowieka i są uczciwie rozdzielone między wszystkich ludzi. Monopolizacja zasobów i ich nieracjonalne wykorzystanie jest niedopuszczalne. Zasoby te są sprawiedliwie rozdzielone między mieszkańców całej Ziemi.

Człowiek ma zagwarantowane zatrudnienie, jeśli sobie tego życzy. Wynagrodzenie za identyczne stanowisko, specjalizację i zawód musi być takie same na całym świecie.

Każdy ma prawo do własności prywatnej i dochodów, jednak w granicach kwoty indywidualnej kapitalizacji ustalonej przez społeczeństwo.

8.Samorząd społeczny

Pojęcie „władzy” jest nieobecne w Twórczym społeczeństwie, ponieważ odpowiedzialność za społeczeństwo jako całość, jego rozwój, warunki życia i harmonijny ustrój spoczywa na każdym Człowieku.

Każdy Człowiek ma prawo uczestniczyć w zarządzaniu sprawami Twórczego społeczeństwa oraz w przyjmowaniu przepisów mających na celu poprawę życia Człowieka.

Rozwiązanie społecznie ważnych, społecznie znaczących zagadnień ekonomicznych wpływających na zmianę jakości życia Człowieka poddaje się powszechnej dyskusji i głosowaniu (referendum).

Uwaga do 8 Podstaw
W Twórczym Społeczeństwie nie będzie potrzeby używania pieniędzy, dzięki wprowadzeniu nowego modelu gospodarki i nowych technologii. Dlatego niektóre postanowienia 8 Podstaw Twórczego Społeczeństwa, które wynikają z istnienia relacji pieniężnych, będą istotne tylko w okresie przejściowym do Twórczego Społeczeństwa.

Co Twórcze Społeczeństwo zapewnia każdemu mieszkańcowi planety?

Twórczy format społeczeństwa otwiera przed każdą jednostką ogromne perspektywy i możliwości.
Aby zapewnić pełne wdrożenie Twórczego Społeczeństwa, konieczne jest wprowadzenie nowego modelu gospodarki i nowych technologii, a także reorganizacja wielu procesów w społeczeństwie. Dlatego potrzebny jest okres przejściowy do Twórczego Społeczeństwa, który według wstępnych szacunków może trwać od 5 do 6 lat. Już w okresie przejściowym do Twórczego Społeczeństwa, każda osoba z tytułu urodzenia otrzyma następujące korzyści:
Miesięczny uniwersalny dochód podstawowy w wysokości 10 000 USD dla każdego dorosłego;
Jednorazowa wypłata stanowiąca równowartość 100 000 USD po urodzeniu pierwszego dziecka, 200 000 USD po urodzeniu drugiego dziecka itd. Miesięczna wypłata w wysokości 5 000 USD na każde dziecko w wieku do 6 lat włącznie i 7 000 USD na dziecko w wieku od 7 lat do osiągnięcia pełnoletności;
Prywatne, przestronne i komfortowe bezpłatne zakwaterowanie o minimalnej powierzchni 650 stóp kwadratowych (60 metrów kwadratowych) na osobę;
Czterogodzinny dzień pracy, cztery dni w tygodniu, z równie wysokimi wynagrodzeniami na całym świecie dla identycznych stanowisk, specjalności i zawodów. Płatne urlopy w wymiarze co najmniej 30 dni kalendarzowych co najmniej dwa razy w roku;
Bezpłatna edukacja wysokiej jakości w dowolnym miejscu na świecie; 
Czterogodzinny dzień pracy, cztery dni w tygodniu, z równie wysokimi wynagrodzeniami na całym świecie dla identycznych stanowisk, specjalności i zawodów. Płatne urlopy w wymiarze co najmniej 30 dni kalendarzowych co najmniej dwa razy w roku;
Bezpieczny świat bez wojen, konfliktów, przestępczości i korupcji;
Gwarantowana stabilność gospodarcza: brak inflacji, niewypłacalności lub kryzysów gospodarczych; stabilne stałe ceny na całym świecie;
Brak podatków od osób fizycznych, małych i średnich przedsiębiorstw;
Bezpłatne oraz nieograniczone korzystanie z mediów (gaz, prąd, woda, ogrzewanie itp.) dla osób fizycznych;
Anulowanie wszystkich długów i pożyczek, w tym kredytów hipotecznych;
Ruch bezwizowy i nieograniczone przemieszczanie się po całym świecie;
Postęp w najnowocześniejszych technologiach, które poprawiają jakość ludzkiego życia, dostępne dla każdego w dowolnej części świata.

W jaki sposób korzyści te zostaną zapewnione w Twórczym Społeczeństwie każdej osobie na planecie?

W Twórczym Społeczeństwie wysoki standard życia zostanie zapewniony każdemu mieszkańcowi planety dzięki całkowicie nowemu modelowi gospodarki który nie ma odpowiednika w historii ludzkości. Model ten został opracowany i zaproponowany przez ekspertów z całego świata i zmieni nasze życie od pierwszego dnia jego wdrożenia.
Możesz zapoznać się z tym modelem, oglądając szczegółową prezentację wideo przedstawioną publicznie na Międzynarodowym Forum „Globalny Kryzys. Jest wyjście”.

Biorąc pod uwagę, że w Twórczym Społeczeństwie wiele korzyści jest zapewnianych człowiekowi od urodzenia, czego wymaga się od jednostki?

W Twórczym Społeczeństwie człowiek otrzymuje liczne korzyści i przywileje. Wymaga to aktywnego uczestnictwa każdej jednostki w działaniach społecznych poprzez jej pracę, wkład intelektualny i talenty. W Twórczym Społeczeństwie jednostki rozwijają się i przynoszą korzyści całemu społeczeństwu, będąc jego integralną częścią.
Aktywne i odpowiedzialne uczestnictwo jednostek w zarządzaniu sprawami społecznymi oraz przyjmowaniu praw i decyzji w ważnych kluczowych kwestiach życia społecznego jest niezbędne. Wynika to z faktu, że Twórcze Społeczeństwo jest jedynym formatem społecznym, w którym władza nie jest nikomu delegowana, ale jest realizowana przez samych ludzi, przez każdą jednostkę na całym świecie poprzez pełną samorządność: zbiorowe podejmowanie decyzji na jednej światowej Platformie Wyborczej.
Tak więc w Twórczym Społeczeństwie nie będzie pojęcia "władzy nad ludźmi", ponieważ władza będzie faktycznie należeć do wszystkich. Sami ludzie będą wspólnie rozwiązywać zarówno globalne, jak i lokalne problemy.

Dlaczego format Twórczego Społeczeństwa nie powinien być porównywany do innych modeli,

które zostały wdrożone wcześniej, a nawet do tych, które zostały opracowane teoretycznie, ale nie zostały wdrożone? Ponieważ we wszystkich innych modelach organizacji społecznej władza nielicznych nad większością ludzi była zawsze zachowana albo w formie ukrytej, albo jawnej. Natomiast w Twórczym Społeczeństwie nikt nigdy nie będzie w stanie uzurpować sobie władzy ani odbierać jej ludziom, ponieważ funkcja władzy będzie równomiernie rozłożona na wszystkich ludzi poprzez samorządność.

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat tego, jak samorządność będzie funkcjonować w Twórczym „Globalny Kryzys. Jest wyjście”:

Jak zbudować Twórcze Społeczeństwo na całym świecie w nadchodzących latach?

Istnieje konkretny dwuetapowy plan budowy Twórczego Społeczeństwa. Oba etapy budowy Twórczego Społeczeństwa są realizowane zgodnie z normami międzynarodowymi i ustawodawstwem krajowym.
1
Etap informowania
Korzystając ze swoich praw i wolności, ludzie informują innych o Twórczym Społeczeństwie. W ten sposób na całym świecie powstaje uzasadnione i pokojowe żądanie budowy Twórczego Społeczeństwa. Im szybciej większość ludzi sformułuje to żądanie, tym szybciej będzie można przejść do kolejnego etapu budowania Twórczego Społeczeństwa.
2
Etap przygotowania i przeprowadzenia referendum światowego
Kiedy większość ludzi we wszystkich krajach świata poprze Twórcze Społeczeństwo, światowe referendum zostanie przygotowane i przeprowadzone w celu przyjęcia twórczego modelu rozwoju jako jedynego akceptowalnego i niezbędnego dla przetrwania ludzkości.
W ramach przygotowań do światowego referendum zostaną opracowane i przyjęte niezbędne ramy prawne i techniczne dla jego organizacji.

Poniższe pytanie zostanie poddane pod głosowanie podczas światowego referendum:

сzy ludzie popierają przejście całej ludzkości od konsumpcyjnego formatu społeczeństwa do twórczego i zjednoczenie całej ludzkości w jedną cywilizację — Twórcze Społeczeństwo?

Pozytywna decyzja będzie oznaczać:

przyjęcie 8 Podstaw Twórczego Społeczeństwa jako podstawowych przepisów światowej konstytucji;

zatwierdzenie jednej ogólnoświatowej Platformy Wyborczej jako najwyższego organu zarządzającego na Ziemi;

wyznaczenie daty rozpoczęcia okresu przejściowego do Twórczego Społeczeństwa.

Po przyjęciu pozytywnej decyzji w światowym referendum, ludzie zaczną bezpośrednio wdrażać swoją władzę, podczas gdy politycy staną się realizatorami woli ludzi. Oznacza to, że przyjmowanie ustaw, nominowanie, kontrolowanie i odwoływanie wszystkich realizatorów, a także wszystkie inne ważne społecznie decyzje, będą podejmowane wyłącznie przez samych ludzi poprzez głosowanie na jednej światowej Platformie Wyborczej. Platforma ta jest podstawą legislacyjną, czyli jedynym źródłem obowiązkowych ustaw, według których będzie żyła ludzkość.

Co zrobić, by jak najszybciej zacząć żyć w Twórczym Społeczeństwie?

Dołącz do milionów ludzi na całym świecie, którzy już działają i w legalny sposób informują swoją społeczność, znajomych i nieznajomych o formacie Twórczego Społeczeństwa. Działania te są niezbędne do stworzenia ogólnoświatowego publicznego zapotrzebowania na budowę Twórczego Społeczeństwa. Im szybciej większość ludzi na planecie uświadomi sobie, że godne warunki życia są możliwe dla każdego, tym szybciej odbędzie się światowe referendum.

Jeśli na światowym referendum większość ludzi zdecyduje się na zmianę formatu społeczeństwa z konsumpcyjnego na twórczy, za około 6 miesięcy rozpocznie się okres przejściowy do Twórczego Społeczeństwa, który według wstępnych obliczeń może potrwać od 5 do 6 lat. Po jego zakończeniu wejdziemy w nową erę Twórczego Społeczeństwa.

Warto zauważyć, że wiele korzyści i przywilejów stanie się dostępnych dla ludzi już od pierwszego dnia okresu przejściowego: każdy otrzyma bezpieczne, dostatnie stabilne i wolne życie.

Jak mogę zostać uczestnikiem
projektu Twórcze Społeczeństwo?

Jeśli udostępniasz informacje o Twórczym Społeczeństwie, nawet po prostu informując o istnieniu projektu, jesteś już jego uczestnikiem. Jeśli wspierasz projekt, możesz korzystać z różnych metod informowania o Twórczym Społeczeństwie, takich jak przedstawione tutaj:

Wzory z logo „Twórcze społeczeństwo”

Oglądaj

Czy chcesz szybciej i skuteczniej informować wszystkich o Twórczym Społeczeństwie, aby mogło ono nadejść szybciej?

Dołącz do istniejących Centrów Koordynacyjnych w swoim regionie lub, jeśli jeszcze nie istnieją, sam je stwórz. Zapewni to skuteczniejsze informowanie i doprowadzi do szybszej budowy Twórczego Społeczeństwa.
Twoje Centrum Koordynacyjne to osoby, które biorą na siebie odpowiedzialność za informowanie o Twórczym Społeczeństwie mieszkańców Twojego domu, ulicy, dzielnicy, miasta i działają na zasadzie ochotnika zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Jeśli chcesz dołączyć do istniejącego Centrum Koordynacyjnego lub poinformować o otwarciu swojego Centrum Koordynacyjnego, skontaktuj się z nami: [email protected]

Rola polityków
w budowaniu Twórczego Społeczeństwa

Politycy, w tym członkowie partii politycznych i przywódcy państw, mają znaczne możliwości informowania o Twórczym Społeczeństwie ze względu na swoją działalność zawodową, stanowiska, rozgłos i sławę. Zaangażowanie polityków w informowanie o Twórczym Społeczeństwie znacząco przyspieszy proces budowania Twórczego Społeczeństwa.

Uczestnicy projektu Twórcze Społeczeństwo mogą wykorzystać wszelkie zgodne z prawem środki, aby wesprzeć tych polityków, którzy aktywnie informują o Twórczym Społeczeństwie.

Należy wciąż pamiętać, że politycy, którzy wspierają Twórcze Społeczeństwo i działają jako ochotnicy tego projektu, nawet jeśli mają władzę, poparcie większości i realną zdolność do zmiany ustawodawstwa, w tym konstytucji swojego kraju, są przede wszystkim zobowiązani do obrony integralności terytorialnej, suwerenności i interesów swojego kraju, interesów jego obywateli, a także swojej partii, jeśli zostaną wybrani jako jej przedstawiciele.

Co więcej, politycy mogą wykorzystywać wyłącznie zgodne z prawem metody, aby informować o Twórczym Społeczeństwie i przyczyniać się do jego szybkiej budowy. W oparciu o możliwości swojego kraju, mogą oni również włączyć niektóre podstawy Twórczego Społeczeństwa do krajowej konstytucji wyłącznie w sposób zgodny z prawem i przy wsparciu ludzi, ale tylko wtedy, gdy nie szkodzi to ludziom, ich prawom i wolnościom; nie zagraża ani nie osłabia kraju ekonomicznie, politycznie, społecznie, kulturowo lub w jakikolwiek inny sposób; nie niszczy systemu państwowego ani nie powoduje utraty suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej kraju; nie czyni kraju mniej konkurencyjnym i nie prowadzi to do zniszczenia, ruiny, bankructwa, niewypłacalności gospodarczej, rewolucji, zamieszek, wojen i konfliktów zbrojnych, utraty terytorium lub innych negatywnych konsekwencji.

Te warunki wynikają z faktu, że taki kraj będzie nadal wchodził w interakcje z innymi krajami, które pozostają w formacie konsumpcyjnym, opartym na nieuczciwej, agresywnej i wojowniczej polityce. Tak więc, zanim twórczy format społeczeństwa zostanie przyjęty na światowym referendum, kraj ten nie byłby w stanie zapewnić wdrożenia nawet głównej Podstawy Twórczego Społeczeństwa - wartości ludzkiego życia. Wprowadzając jakiekolwiek zmiany, politycy są zobowiązani przede wszystkim dbać o dobro swojego kraju i jego obywateli.

Ludzie, którzy popierają Twórcze Społeczeństwo, z kolei powinni przestrzegać obowiązujących praw swojego kraju i nie domagać się od polityków wprowadzania korzyści Twórczego Społeczeństwa w danym kraju, jeśli może to prowadzić do negatywnych skutków dla ludzi i kraju jako całości. Pełna realizacja wszystkich zasad i korzyści Twórczego Społeczeństwa jest możliwa tylko po podjęciu decyzji o jego budowaniu podczas referendum ogólnoświatowego.

Jakie jeszcze korzyści, zalety i perspektywy otrzyma każdy człowiek w Twórczym Społeczeństwie?

Wszystkich szczegółów na temat Twórczego Społeczeństwa można dowiedzieć się z Międzynarodowych forów online, które zostały przetłumaczone na 150 języków świata:
Globalny kryzys. Nasze ocalenie w jedności | Międzynarodowe Fora Online 12.11.2022
Globalny kryzys. Jest wyjście | Międzynarodowe Forum Online 22.04.2023