Logo Creative Society БҮТЭЭЛЧ
НИЙГЭМ
Нэгдэх

БҮТЭЭЛЧ НИЙГМИЙН 8 ҮНДЭС

Хүн — нийгмийг бүрдүүлэгч нэгж юм.
Хүн төрөлхтөн бол — нэг том гэр бүл юм.
1
Хүний амьдрал

Хүний амьдрал бол хамгийн дээд үнэ цэнэ юм. Хүн бүрийн амьдралыг яг өөрийнх шигээ хайрлаж хамгаалах ёстой. Нийгмийн зорилго — Хүн бүрийн амьдралыг хангаж түүний үнэ цэнийг баталгаажуулах явдал юм. Хүний амьдралаас илүү үнэ цэнэтэй зүйл байхгүй ба байж болошгүй Нэг Хүн үнэ цэнэтэй байх юм бол Энэ нь бүх хүмүүс үнэ цэнэтэй гэсэн үг.

2
Хүний эрх чөлөө

Төрсөн эрхээрээ хүн болгон Хүн байх эрхтэй болно. Бүх Хүмүүс эрх чөлөөтэй ба тэгш эрхтэй төрдөг. Бүгд сонголт хийх эрхтэй. Хүн, түүний эрх чөлөө ба эрхээс дээгүүр хэн нэгэн эсвэл зүйл энэ Дэлхий дээр байж болохгүй. Хүний эрх чөлөө ба эрхийг хэрэгжүүлэх нь бусдын эрх ба эрх чөлөөнд саад учруулах ёсгүй.

3
Хүний аюулгүй байдал

Хэн ч юу ч нийгэмд Хүний амьдрал ба эрх чөлөөнд аюул заналхийлэл учруулах эрхгүй!

Хүн бүрт хоол унд, орон гэр, эмнэлгийн үйлчилгээ, боловсрол ба нийгмийн бүрэн халамжийг оролцуулсан амин чухал хэрэгцээг үнэ төлбөргүйгээр хангахыг баталгаажуулна.

Нийгмийн шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл ба технологийн үйл ажиллагааг зөвхөн хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглүүлсэн байх ёстой.

Эдийн засгийн баталгаажсан тогтвортой байдал: инфляци болон хямрал байхгүй,бүх дэлхий даяар тогтвортой ижил үнэ, нэгдсэн мөнгөний нэгж, тогтвортой багахан татвар, эсвэл бүр байхгүй.

Хүний болон нийгмийн аюулгүй байдлыг аливаа нэгэн аюул заналхийлээс хамгаалах бүх дэлхийн нэгдсэн онцгой байдлын алба хангах болно.

4
Мэдээллийн нээлттэй тунгалаг байдал

Нийгмийн мөнгөний хэрэгслийн хөдөлгөөн ба хуваарилалтын тухай үнэн зөв мэдээллийг Хүн бүр авах эрхтэй. Нийгмийн шийдвэрийн гүйцэтгэлийн байдлын тухай мэдээлэл Хүн бүрт нээлттэй байна.

ХМХ зөвхөн нийгмийн мэдэлд байж мэдээллийг үнэн зөв, нээлттэй ба шудрагаар тусгана.

5
Бүтээлч үзэл суртал

Үзэл суртал нь хүний хамгийн сайн сайхан чанарыг дэлгэрүүлж Хүний эсрэг чиглэсэн бүхнийг таслан зогсоох чиглэлтэй байх ёстой.
Нэн тэргүүнд тавигдах гол зүйл бол хүнлэг чанар, Хүний оюун санааны болон ёс суртахууны өндөр хүсэл эрмэлзэл, хүнлэг ёс, ухамсар, харилцан хүндэтгэл, нөхөрлөлийг бэхжүүлэх байдал юм.

Том үсгээр бичигдэх Хүнийг хөгжүүлэх ба хүмүүжүүлэх нөхцлийг бий болгож хүн бүхэн ба нийгэмд ёс суртахууны үнэт зүйлсийг төлөвшүүлэх.

Хүчирхийлэл сурталчлахыг хориглож, тусгаарлах, түрэмгийлэх, хүнлэг бус байдлын ямар ч хэлбэрийг буруутган, буруушаана.

6
Хүвь хүний хөгжил

Бүтээлч нийгэмд хүн бүр бүх талын хөгжих ба өөрийгөө илэрхийлэх эрхтэй байна.

Боловсрол хүн бүрт үнэ төлбөргүй ба ижил нээлттэй байх ёстой.Хүнд өөрийн бүтээлч чадвар ба авьясыг хэрэгжүүлэх бүх нөхцөл ба боломжийг бий болгож өргөтгөж өгнө.

7
Шудрага ёс ба тэгш байдал

Байгалын бүх нөөц Хүний мэдэлд байх ёстой ба бүх хүмүүсийн дунд шудрагаар хуваарилагдана. Нөөцийг дангаар эзэмших болон оновчгүй хэрэглээг хориглоно. Энэхүү нөөцсийг Дэлхийн бүх хүмүүсийн дунд шудрагаар хуваарилна.

Хүн хүссэн тохиолдолд ажлаар хангана. Ижил албан тушаал, мэргэжил, мэргэшлийн цалин хөлс бүх дэлхийд ижил байна.

Хүн бүр хувийн өмч ба орлого олох эрхтэй, гэхдээ нийгмээс тогтоосон нэгж хүний хөрөнгөжих хэмжээний хүрээнд.

8
Өөрөө өөрийгөө удирдах нийгэм

“Эрх мэдэл” гэсэн ойлголт Бүтээлч нийгэмд байхгүй байна, учир нь нийгмийн хариуцлага бүхэлдээ, түүний хөгжил, амьдралын нөхцөл байдал ба эв найр зохистой байдлыг хариуцах хариуцлага Хүн бүр дээр байх болно.

Хүн бүр Бүтээлч нийгмийн үйл ажиллагааг удирдах үйл явцад оролцох болон Хүний амьдралыг сайжруулах хууль тогтоолыг тогтоох эрхтэй.

Нийгмийн чухал, нийгэмд мэдэгдэхүйц, Хүний амьдралын чанарт нөлөөлөхүйц эдийн засгийн асуудлыг шийдвэрлэхдээ тэднийг бүх ард түмний хэлэлцүүлэг ба санал асуулгаар шийдвэрлэнэ.