Logo Creative Society KREATIVT
SAMHÄLLE
Delta

8 GRUNDER FÖR DET KREATIVA SAMHÄLLET

En Människa är samhällets grundläggande enhet.
Mänskligheten är en stor familj.
1
Mänskligt liv

Människolivet är det högsta värdet. Alla människors liv måste skyddas som sitt eget. Målet med samhället är att säkerställa och garantera värdet av varje människas liv. Det finns inte och kan aldrig finnas något mer värdefullt än en människas liv. Om en människa är värdefull är alla människor värdefulla!

2
Mänsklig frihet

Varje människa är född med rätten att vara en människa. Alla människor är födda fria och lika. Alla har rätt att välja. Det kan inte finnas någon och ingenting på jorden ovanför en människa, hans frihet och rättigheter. Genomförandet av mänskliga rättigheter och friheter får inte kränka andras rättigheter och friheter.

3
Mänsklig säkerhet

Ingen och ingenting i samhället har rätt att skapa hot mot människans liv och frihet!

Varje människa garanteras fri tillgång till livsnödvändigheter, inklusive mat, boende, sjukvård, utbildning och full social trygghet.

Samhällets vetenskapliga, industriella och tekniska verksamhet bör uteslutande syfta till att förbättra människors livskvalitet.

Garanterad ekonomisk stabilitet: ingen inflation och kriser, stabila enhetliga priser runt om i världen, en enda monetär enhet och en fast minimal beskattning eller ingen skatt.

Säkerheten för människan och samhället från alla slags hot säkerställs av den globala tjänsten som hanterar nödsituationer.

4
Insyn och öppenhet till information för alla

Varje människa har rätt att få tillförlitlig information om förflyttning och fördelning av offentliga medel. Varje människa har tillgång till information om status för genomförandet av samhällets beslut.

Massmedierna tillhör uteslutande samhället och reflekterar information sanningsenligt, öppet och ärligt.

5
Den kreativa ideologin

Ideologi bör syfta till att popularisera de bästa mänskliga egenskaperna och stoppa allt som är riktat mot en människa. Huvudprioriteten är att prioritera mänskligheten, höga andliga och moraliska ambitioner för en människa, mänsklighet, dygd, ömsesidig respekt och förstärkning av vänskap.

Skapa förutsättningar för utveckling och utbildning av en Människa med ett stort ”M”, som odlar moraliska värderingar i varje person och samhälle.

Förbud mot våldspropaganda, kritik och fördömande av varje form av splittring, aggression, och manifestationer av icke medmänsklighet.

6
Utveckling av personlighet

Varje person i det kreativa samhället har rätt till omfattande utveckling och personlig uppfyllande.

Utbildning bör vara gratis och lika tillgänglig för alla. Skapa förutsättningar och utöka möjligheterna för en människa att genomföra sina kreativa förmågor och talanger.

7
Rättvisa och jämlikhet

Alla naturresurser tillhör människor och är rättvist fördelade mellan alla människor. Monopolisering av resurser och deras irrationella användning är förbjudet. Dessa resurser är rättvist fördelade mellan medborgarna på hela jorden.

En människa är garanterad anställning om han eller hon vill. Lön för en identisk position, specialitet eller yrke bör vara densamma över hela världen.

Alla har rätt till privat egendom och inkomst, dock inom gränserna för individens kapitalbelopp som fastställs av samhället.

8
Självstyrande samhälle

Begreppet "makt" i det kreativa samhället saknas, eftersom ansvaret för samhället som helhet, dess utveckling, levnadsförhållanden och harmoniska format, ligger hos varje människa.

Alla har rätt att delta i hanteringen av det kreativa samhällets angelägenheter och i antagandet av lagar som förbättrar människors liv.

Lösningen av socialt viktiga, socialt signifikanta och ekonomiska frågor som påverkar människans livskvalitet läggs fram för allmän diskussion och omröstning (folkomröstning).

Creative society Logo with ALLATRA ornament
Du kan lära dig mer om stadierna för att bygga ett Kreativt Samhälle i artikeln ”GRUNDER OCH STEG FÖR ATT BYGGA DET KREATIVA SAMHÄLLET”
Läsa