Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA
Pievienoties

PAR PROJEKTU “RADOŠA SABIEDRĪBA”

Radoša sabiedrība — visas cilvēces globāls projekts, kas skar ik vienu.
Pievienoties #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

PROJEKTA IDEJA

Par šā projekta izveides precendentu kļuva starptautiskā globālā konference “Sabiedrība. Pēdējā iespēja”, kas apvienoja cilvēkus no daudzām pasaules valstīm.
  • Atrodoties dažādās planētas vietās, cilvēki sanāca kopā daudzās konferenču zālēs un vienlaicīgi pieslēdzās video tiešraidē viens ar otru ar Interneta palīdzību, lai atklāti un godīgi apspriestu tos izaicinājumus, kas atrodas mūsdienu civilizācijas priekšā.
  • Konfernecē nonāca pie slēdziena, ka mūsdienu sabiedrības centrālā problēma — tas ir sabiedrības patērēšanas formāts. Un vienīgā izeja no šī strupceļa — sabiedrības formāta nomaiņa kopumā no patērēšanas uz radošo.
Kāds var būt radošas sabiedrības formāts, kas:
icon
izvedīs mūsu civilizāciju no pašiznīcības strupceļa;
icon
nodrošinās nākotni bez kariem, konfliktiem, vardarbības un bada;
icon
nodrošinās pienācīgu dzīvi cilvēkiem visā pasaulē bez bailēm par tagadni un nākotni;
icon
ievedīs mūsdienu sabiedrību jaunā vienotības un vispasaules civilizācijas attīstības līmenī it visās dzīves sfērās?
Kādu mēs, cilvēces pārstāvji, redzam tādu radošu sabiedrību?
Kā mums apvienoties šajā mērķī un visiem kopīgi to sasniegt?
Lai visa pasaule kopīgi atbildētu uz šiem jautājumiem, tika radīts globāls projekts “Radoša sabiedrība”.
Projekts "Radoša sabiedrība" - tā ir visu cilvēku lieta, tāpēc šo iniciatīvu realizē paši dalībnieki un tā netiek finansēta. Projekts "Radoša sabiedrība" dalībnieki ir plašās sabiedrības pārstāvji, kas atbalsta 8 Radošas sabiedrības pamatu implementāciju visās pasaules valstīs cilvēku interešu vārdā. Sīkāk par Radošas sabiedrības izveides etapiem lasiet rakstā: "Radošas sabiedrības pamati un izveides etapi".
Intervija ar Igoru Mihailoviču Daņilovu par Radošu sabiedrību
RADOŠA SABIEDRĪBA
8 RADOŠAS
SABIEDRĪBAS PAMATI
creativesociety.com
1. Cilvēka Dzīvība
Cilvēka dzīvība ir visaugstākā vērtība. Jebkura Cilvēka dzīvību vajag sargāt kā savu personīgo. Sabiedrības mērķis — nodrošināt un garantēt katra Cilvēka dzīvības vērtību. Nav un nevar būt nekā vērtīgāka, kā Cilvēka dzīvība. Ja vērtīgs ir viens Cilvēks, tātad, vērtīgi ir visi Cilvēki!
2. Cilvēka Brīvība
Katram cilvēkam ar piedzimšanu tiek piešķirtas tiesības būt par Cilvēku. Visi Cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi. Katram ir izvēles tiesības. Nekas un neviens uz Zemes nevar būt augstāks par Cilvēku, viņa brīvību un tiesībām. Cilvēka tiesību un brīvības īstenošana nedrīkst pārkāpt citu cilvēku tiesības un brīvību.
3. Cilvēka drošība
Nekam un nevienam sabiedrībā nav tiesību radīt draudus Cilvēka dzīvībai un brīvībai!
Katram Cilvēkam ir garantēta nepieciešamo dzīves pamatvajadzību bezmaksas nodrošināšana, ietverot ēdienu, mājokli, medicīnisko aprūpi, izglītību un pilnu sociālo nodrošinājumu.
Sabiedrības zinātniskajai, ražošanas un tehnoloģiskajai darbībai jābūt virzītai tikai un vienīgi uz cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Garantēta ekonomiskā stabilitāte: inflācijas un krīžu neesamība, stabilas un vienādas cenas visā pasaulē, vienota naudas vienība, fiksēta minimāla nodokļu aplikšana vai to neesamība.
Cilvēka un sabiedrības drošība no jebkādiem draudiem tiek nodrošināta ar vienotu vispasaules dienestu, kas cīnās ar ārkārtas situācijām.
4. Informācijas caurspīdīgums un atklātība visiem
Katram Cilvēkam ir tiesības saņemt uzticamu informāciju par sabiedrības naudas līdzekļu apriti un sadali. Katram Cilvēkam ir pieejama informācija par sabiedrības lēmumu izpildes statusu.
Plašsaziņas līdzekļi pieder tikai un vienīgi sabiedrībai un atspoguļo informāciju patiesi, atklāti un godīgi.
5. Radoša ideoloģija
Ideoloģijai jābūt virzītai uz labāko cilvēku īpašību popularizēšanu un visa, kas ir vērsts pret Cilvēku, apspiešanu. Galvenā prioritāte ir cilvēcība, cēli garīgi-tikumiskie Cilvēka centieni, humānisms, godprātība, savstarpēja cieņa un draudzības stiprināšana.
Radīt apstākļus, lai audzinātu Cilvēku ar lielo burtu, morāli-tikumisko vērtību kultivēšana katrā cilvēkā.
Vardarbības propagandas aizliegums, jebkāda veida šķelšanas, agresijas un necilvēcības izpausmju nopelšana un nosodīšana.
6. Personības attīstīšana
Katram cilvēkam Radošā sabiedrībā ir tiesības uz vispusīgu attīstību un pašrealizāciju.
Izglītībai jābūt bezmaksas un vienādi pieejamai visiem. Apstākļu radīšana un iespēju paplašināšana, lai Cilvēks realizētu savas radošās spējas un talantus.
7. Taisnīgums un vienlīdzība
Visi dabas resursi pieder Cilvēkam un godīgi tiek pārdalīti starp visiem cilvēkiem. Netiek pieļauta resursu monopolizācija un to neracionāla izmantošana. Šie resursi ir taisnīgi sadalīti starp visiem Zemes iedzīvotājiem.
Cilvēkam tiek garantēta nodarbinātība, ja viņš to vēlas. Atalgojumam par identiskiem amatiem, specialitāti, profesiju jābūt vienādam visā pasaulē.
Katram ir tiesības uz privāto īpašumu un ienākumiem, tomēr sabiedrības noteiktā indivīda kapitalizācijas apmēra ietvaros.
8. Sabiedrības pašpārvalde
Radošā sabiedrībā „varas“ jēdziens nepastāv, jo atbildība par visu sabiedrību kopumā, tās attīstību, dzīves apstākļiem un harmonisku kārtību gulstas uz katru Cilvēku.
Katram Cilvēkam ir tiesības piedalīties Radošās sabiedrības lietu pārvaldībā un likumu pieņemšanā, lai uzlabotu Cilvēka dzīvi.
Sabiedriski svarīgu, sociāli nozīmīgu, ekonomisku jautājumu risinājumi, kas ietekmē un maina Cilvēka dzīves kvalitāti, tiek nodoti visas tautas apspriešanai un balsošanai (referendumam).
icon

MĒRĶI UN UZDEVUMI

#CREATIVESOCIETY
PROJEKTA MĒRĶIS:
icon
Radošas sabiedrības izveide, kas ir brīva no patērēšanas šablonu sistēmas.
Projekta uzdevumi:
1
Radīt apstākļus, lai miermīlīgā ceļā izveidotu radošu sabiedrību uz visas planētas.
2
Uzzināt cilvēku viedokli visā pasaulē, vai viņi vēlas dzīvot radoša formāta sabiedrībā un kādu viņi to redz.
3
Piedāvāt platformu vispārējai starptautiskai koncepcijas un radošas sabiedrības modeļa apspriešanai it visās cilvēka dzīves sfērās.
4
Atrast jaunus apvienošanās ceļus un radīt apstākļus, lai katrs cilvēks varētu aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē, neatkarīgi no sociālā statusa, ticības, nacionalitātes.
icon

DARBĪBAS VIRZIENI

Lai realizētu projekta “Radoša sabiedrība” uzdevumus, notiek darbība šādos virzienos:
collage
Socialās aptaujas un intervijas, kas notiek pa visu planētu, lai apsekotu starptautiskās sabiedrības viedokli.
Starptautiskās speciālistu konferences „Profesionāļu spēles“ formāta ietvaros.
Sociāli nozīmīgu pasākumu, forumu, profesionālu tikšanos, apaļo galdu, tematisko vebināru, online videopodkāstu organizēšana un dalība līdzīgos pasākumos citās platformās visā pasaulē.
Analītisku un pētniecisku rakstu publicēšana, ekspertu viedokļu publikācijas, pārskatu, interviju un citu informatīvo materiālu publikācijas.
Video reportāžu veidošana, prezentācijas un sociālie videoklipi, dokumentālās filmas, videopārskati.
Veidosim kopā Nākotni, kas ir cilvēces cienīga!