Logo Creative Society สร้างสรรค์
สังคม
เข้าร่วมกับเรา

8 รากฐานของสังคมสร้างสรรค์

มนุษย์เป็นหน่วยพื้นฐานของสังคม
มนุษยชาติเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง
1
ชีวิตมนุษย์

ชีวิตมนุษย์มีค่าสูงสุด
ชีวิตของมนุษย์ทุกคนต้องได้รับการปกป้องเช่นเดียวกับชีวิตของตนเอง
เป้าหมายของสังคมคือการประกันและรับประกันคุณค่าของชีวิตมนุษย์แต่ละคน
ไม่มีและไม่มีวันจะมีสิ่งอื่นที่มีค่าไปกว่าชีวิตมนุษย์
ไม่มีและไม่มีวันจะมีสิ่งอื่นที่มีค่าไปกว่าชีวิตมนุษย์
หากมนุษย์คนหนึ่งมีค่า มนุษย์ทุกคนก็มีค่า!

2
เสรีภาพของมนุษย์

มนุษย์ทุกคนเกิดมามีสิทธิที่จะเป็นมนุษย์ ทุกคนเกิดมามีอิสระและเท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิ์เลือก ไม่มีใครและสิ่งใดบนโลกที่เหนือกว่ามนุษย์ เสรีภาพและสิทธิของเขา การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพจะต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 

3
ความปลอดภัยของมนุษย์

ไม่มีใครและสิ่งใดในสังคมมีสิทธิ์สร้างภัยคุกคามต่อชีวิตและเสรีภาพของมนุษย์!

มนุษย์ทุกคนรับประกันการจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่จำเป็นฟรี ซึ่งรวมถึงอาหาร ที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล การศึกษา และประกันสังคมเต็มรูปแบบ

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของสังคมควรมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ

รับประกันเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ: ไม่มีภาวะเงินเฟ้อหรือวิกฤต ราคาคงที่ทั่วโลก หน่วยการเงินเดียว ภาษีขั้นต่ำคงที่ หรือไม่เก็บภาษีเลย

ความปลอดภัยของมนุษย์และสังคมจากภัยคุกคามทุกรูปแบบได้รับการประกันโดยบริการระดับโลกแบบครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

4
ความโปร่งใสและการเปิดกว้างของข้อมูลสำหรับทุกคน

มนุษย์ทุกคนมีสิทธิได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายและการกระจายกองทุนสาธารณะ มนุษย์แต่ละคนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการดำเนินการตามการตัดสินใจของสังคม
 

สื่อมวลชนเป็นของสังคมเท่านั้นและสะท้อนข้อมูลตามความเป็นจริง เปิดเผย และตรงไปตรงมา

5
อุดมการณ์สร้างสรรค์

อุดมการณ์ควรมุ่งเป้าไปที่การเผยแพร่คุณสมบัติของมนุษย์ที่ดีที่สุดและหยุดทุกสิ่งที่มุ่งเป้าไปที่มนุษย์ ลำดับความสำคัญหลักคือลำดับความสำคัญของมนุษยชาติ ความทะเยอทะยานทางจิตวิญญาณและศีลธรรมขั้นสูงของมนุษย์ ความเป็นมนุษย์ คุณธรรม ความเคารพซึ่งกันและกัน และการเสริมสร้างมิตรภาพ

การสร้างเงื่อนไขเพื่อการพัฒนาและการศึกษาของมนุษย์ ด้วยทุนที่ปลูกฝังค่านิยม ทางศีลธรรมอันดีในแต่ละบุคคลและสังคม

การห้ามการโฆษณาชวนเชื่อของความรุนแรง การประณามและการบอกเลิกรูปแบบใด ๆ ของการแบ่งแยก การรุกราน และการแสดงออกที่ต่อต้านมนุษย์

6
การพัฒนาบุคลิกภาพ

ทุกคนในสังคมสร้างสรรค์มีสิทธิที่จะพัฒนาอย่างครอบคลุมและเติมเต็มส่วนตน

การศึกษาควรฟรีและทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน สร้างเงื่อนไขและขยายโอกาสให้มนุษย์ใช้ความสามารถและพรสวรรค์เชิงสร้างสรรค์ของเขาหรือเธอ

7
ความยุติธรรมและความเสมอภาค

ความยุติธรรมและความเสมอภาค ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดเป็นของมมุษย์และมีการแจกจ่ายอย่างเป็นธรรมให้กับทุกคน การผุกขาดทรัพยากรที่ถูกดึงมาใข้อย่างไม่สมเหตุสมผลเป็นสิ่งต้องห้าม ทรัพยากรเหล่านี้จะแจกจ่ายอย่างเป็นธรรมให้กับพลเมืองทั้งโลก

มนุษย์ได้รับการประกันการจ้างงานหากเขาหรือเธอต้องการ การจ่ายเงินสำหรับตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญพิเศษ หรืออาชีพที่เหมือนกันควรเหมือนกันทั่วโลก

ทุกคนมีสิทธิในทรัพย์สินส่วนตัวและรายได้ อย่างไรก็ตาม ภายในขอบเขตของมูลค่าตัวพิมพ์ใหญ่ของแต่ละบุคคลที่สังคมกำหนด

8
สังคมปกครองตนเอง

สังคมการปกครองตนเอง แนวคิดของ พลัง ในสังคมสร้างสรรค์นั้นได้ขาดหายไป เนื่องจากความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม การพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ และรูปแบบที่กลมกลืนกันนั้นได้ตกอยู่กับมนุษย์แต่ละคน

ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการกิจการของสังคมสร้างสรรค์และในการนำกฎหมายที่ปรับปรุงชีวิตมนุษย์

แนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญทางสังคม ประเด็นสำคัญทางสังคม และเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ถูกส่งไปเพื่ออภิปรายในที่สาธารณะและลงคะแนนเสียง (ประชามติ)

Creative society Logo with ALLATRA ornament
คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนของการสร้างสังคมสร้างสรรค์ได้ในบทความ "รากฐานและขั้นตอนสำหรับการสร้างสังคมสร้างสรรค์"
อ่าน