Logo Creative Society LOOMINGULINE ÜHISKOND
Liituda

LOOMINGULISE ÜHISKONNA PROJEKTI KOHTA

Loominguline ühiskond on kogu inimkonna globaalne projekt ja mis puudutab igat ühte.
Liituda #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

PROJEKTI IDEE

Selle projekti loomise pretsedendiks sai ülemaailmne rahvusvaheline konverents „Ühiskond. Viimane võimalus“, mis ühendas inimesi paljudest maailma riikidest.
  • Maailmas erinevates paikades viibides kogunesid inimesed arvukatesse konverentsisaalidesse ja käisid samal ajal Interneti kaudu video kõnedes, et ausalt arutada väljakutseid, millega tänapäeva tsivilisatsioon teravalt silmitsi seisab.
  • Konverents on viinud järeldusele, et kaasaegse inimkonna peamine probleem on ühiskonna tarbijalik vorm.Ja ainus väljapääs praegusest ummikseisust on kogu ühiskonna formaadi muutmine tarbijalikust loomingulisele.
Milline saab olla ühiskonna loominguline formaat mis:
icon
viib meie tsivilisatsiooni välja enesehävitamise tupikust;
icon
tagab tulevikku, kus pole sõdu, konflikte, vägivalda ja nälga;
icon
tagab inimväärse elu inimestele kogu maailmas, kartmata oleviku ja tuleviku ees;
icon
kas viib kaasaegse ühiskonna tsivilisatsiooni ühtsuse ja rahumeelse arengu uuele tasemele kõigis eluvaldkondades?
Millisena näeme meie, inimkonna esindajad, sellist loomingulist ühiskonda?
Kuidas saaksime selle eesmärgi nimel ühineda ja kõik koos selle saavutada?
Selleks, et kogu maailm neile küsimustele vastaks, oli loodud ülemaailmne projekt „Loominguline ühiskond“.
Loomingulise ühiskonna projekt on kõigi inimeste töö, seetõttu viivad selle algatuse ellu osalejad ise. „Loomingulise ühiskonna“ projektis osalejad on laiema avalikkuse esindajad, mis seisab loomingulise ühiskonna 8 Aluse rakendamise eest kõigis maailma riikides kõigi inimeste huvides. Loomingulise ühiskonna loomise etappide kohta loe lähemalt artiklist „Loomingulise ühiskonna ülesehitamise alused ja etapid“.
Igor Mihhailovitš Danilovi intervjuu Loomingulise ühiskonna kohta
LOOMINGULINE ÜHISKOND
8 PÕHIALUST
LOOMINGULISES ÜHISKONNAS
creativesociety.com
1. Inimese elu
Inimese elu on kõrgeima väärtusega. Iga inimese elu tuleks hoida kui oma elu. Ühiskonna eesmärk on tagada ja garanteerida iga inimese elu väärtus. On olemas ja ei saa olla midagi väärtuslikumat kui Inimese elu. Kui üks Inimene on väärtuslik, siis on kõik inimesed väärtuslikud!
2. Inimese vabadus
Igale inimesele on sünnipäraselt antud õigus olla inimene. Kõik inimesed on sündinud vabad ja võrdsed. Igaühel on õigus valida. Maal ei saa olla keegi ega midagi, mis on kõrgemal kui inimene, tema vabadus ja õigused. Inimese õiguste ja vabaduste kasutamine ei tohi rikkuda teiste inimeste õigusi ja vabadusi.
3. Inimese turvalisus
Mitte kellelgi ja mitte millelgi ühiskonnas ei ole õigust ohustada Inimese elu ja vabadust!
Igale inimesele tagatakse tasuta eluks vajalikud põhitarbed, sealhulgas toit, peavarju, arstiabi, haridus ja täielik sotsiaalkindlustus.
Ühiskonna teaduslik, tööstuslik ja tehnoloogiline tegevus peaks olema suunatud üksnes inimelu kvaliteedi parandamisele.
Tagatud majanduslik stabiilsus: inflatsiooni ja kriiside puudumine, stabiilsed ja võrdsed hinnad kogu maailmas, ühtne valuuta, fikseeritud minimaalne maksustamine või maksude puudumine.
Inimese ja ühiskonna turvalisuse mis tahes ohu eest tagab ühtne ülemaailmne hädaolukordade haldamise teenus.
4. Läbipaistvus ja teabe avatus kõigile
Igal inimesel on õigus saada usaldusväärset teavet avaliku sektori raha liikumise ja jaotamise kohta. Igal isikul on juurdepääs teabele ühenduse otsuste rakendamise seisu kohta.
The mass media belong exclusively to the society and reflect information truthfully, openly, and honestly.
5. Loov ideoloogia
Ideoloogia peaks olema suunatud parimate inimlike omaduste edendamisele ja kõige selle mahasurumisele, mis on suunatud inimese vastu. Peamine prioriteet on inimlikkuse, inimese kõrgete vaimsete ja moraalsete püüdluste, inimlikkuse, aususe, vastastikuse austuse ja sõpruse tugevdamise tähtsus.
Creating conditions for the development and education of a Human with a capital “H”, cultivating moral values in each person and society.
Vägivallapropaganda keelamine, igasuguse jagunemise, agressiooni ja inimsusevastasuse ilmingute hukkamõistmine ja hukkamõistmine.
6. Isiksuse areng
Loovas ühiskonnas on igal inimesel õigus täielikule arengule ja eneseteostusele.
Haridus peaks olema tasuta ja kõigile võrdselt kättesaadav. Luua tingimused ja laiendada võimalusi, et inimene saaks realiseerida oma loomingulisi võimeid ja andeid.
7. Õiglus ja võrdsus
Kõik loodusvarad kuuluvad inimesele ja on õiglaselt jaotatud kõigi inimeste vahel. Ressursside monopoliseerimine või nende mittesäästev kasutamine ei ole lubatud. Need ressursid on jaotatud õiglaselt kogu maakera elanike vahel.
Isikule on tagatud töö, kui ta seda soovib. Sama ametikoha, eriala, elukutse eest makstav palk peaks olema kogu maailmas ühesugune.
Igaühel on õigus eraomandile ja sissetulekule, kuid ühiskonna poolt üksikisiku kapitaliseerituse summa piires.
8. Ühiskonna omavalitsus
Loovas ühiskonnas puudub mõiste „võim“, sest vastutus ühiskonna kui terviku, selle arengu, elutingimuste ja harmoonilise korra eest lasub igal inimesel.
Igal inimesel on õigus osaleda Loomise Ühiskonna asjade juhtimises ja inimeste elu paremaks muutmise seaduste vastuvõtmisel.
Otsused ühiskondlikult oluliste, sotsiaalselt oluliste, inimeste elukvaliteeti mõjutavate majandusküsimuste kohta pannakse üleriigilisele arutelule ja hääletusele (rahvahääletusele).
icon

EESMÄRGID JA ÜLESANDED

#CREATIVESOCIETY
PROJEKTI EESMÄRK:
icon
Ehitada loominguline ühiskond, mis on vaba tarbijamõtte süsteemist.
Projekti ülesanded:
1
Luua tingimused loomingulise ühiskonna rahumeelseks ülesehitamiseks kogu planeedil.
2
Saada teada inimeste arvamust kogu maailmas, kas nad tahavad elada loomingulise ühiskonna formaadis ja kuidas nad seda näevad.
3
Pakkuda platvormi loomingulise ühiskonna kontseptsiooni ja mudeli universaalseks rahvusvaheliseks avatud aruteluks kõigis inimelu valdkondades.
4
Leida uusi viise kogu inimkonna ühendamiseks ja tingimuste loomiseks iga inimese aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelus sõltumata sotsiaalsest staatusest, usust, rahvusest.
icon

TEGEVUSALAD

Loomingulise ühiskonna projekti ülesannete täitmiseks viiakse läbi tegevusi järgmistes valdkondades:
collage
Sotsiaalsed küsitlused ja intervjuud, mis viidi läbi kogu planeedil, et tuua esile rahvusvahelise üldsuse vaateid.
Rahvusvahelised spetsialistide konverentsid formaadis „Professionaalide mäng“.
Ühiskondlikult oluliste ürituste, foorumite, profiilikoosolekute, ümarlaudade, temaatiliste veebiseminaride, veebipõhiste podcastide korraldamine ja osalemine sarnastel üritustel muudel platvormidel üle maailma.
Analüütiliste ja uurimisartiklite, autori- ja ekspertarvamuste, ülevaadete, intervjuude ja muude infomaterjalide avaldamine.
Videosaadete, esitluste ja sotsiaalklippide, dokumentaalfilmide, videoarvustuste loomine.
Loome koos inimkonna väärilise tuleviku!