Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

O PROJEKTE „TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ“

Tvorivá spoločnosť je globálny projekt celého ľudstva a týka sa každého.
Pridať sa #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

IDEA PROJEKTU

Precedensom pre vytvorenie tohto projektu sa stala globálna medzinárodná konferencia „Spoločnosť. Posledná šanca“, ktorá zjednotila ľudí z mnohých krajín sveta.
  • Nachádzajúc sa na rôznych miestach planéty sa ľudia zhromaždili v početných konferenčných sálach a súčasne sa vzájomne vizuálne prepojili cez internet, aby otvorene a čestne prediskutovali tie otázky, ktoré naliehavo stoja pred súčasnou civilizáciou.
  • Konferencia priviedla k záveru, že centrálnym problémom terajšieho ľudstva je – spotrebiteľský formát spoločnosti. A jediným východiskom zo vzniknutej patovej situácie je zmena formátu spoločnosti v celom zo spotrebiteľského na tvorivý.
Aký môže byť tvorivý formát spoločnosti, ktorý:
icon
vyvedie našu civilizáciu z patového stavu sebazničenia;
icon
zabezpečí budúcnosť bez vojen, konfliktov, násilia a hladu;
icon
zabezpečí dôstojný život ľuďom na celom svete bez strachu o prítomnosť i budúcnosť;
icon
vyvedie súčasnú spoločnosť na novú úroveň jednoty a mierového rozvoja civilizácie vo všetkých sférach života?
Ako vidíme my, predstavitelia ľudstva, takúto tvorivú spoločnosť?
Ako sa v tomto cieli máme zjednotiť a všetci spoločne ho dosiahnuť?
Práve kvôli tomu, aby celý svet odpovedal na túto otázku, bol vytvorený globálny projekt „Tvorivá spoločnosť“.
Projekt „Tvorivá spoločnosť" je dielom všetkých ľudí, preto túto iniciatívu realizujú samotní účastníci. Účastníkmi projektu „Tvorivá spoločnosť" sú predstavitelia širokej verejnosti, ktorá v záujme všetkých ľudí stojí za implementáciou 8 Osnov tvorivej spoločnosti vo všetkých krajinách sveta. Viac o etapách budovania Tvorivej spoločnosti si prečítajte v článku „Osnovy a etapy vybudovania Tvorivej spoločnosti“.
Rozhovory s Igorom Michajlovičom Danilovom o Tvorivej spoločnosti
TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ
8 OSNOV
TVORIVEJ SPOLOČNOSTI
creativesociety.com
1. Život Človeka
Život Človeka je najvyššou hodnotou. Život každého Človeka je potrebné chrániť ako svoj vlastný. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť a garantovať hodnotu života každého Človeka. Nie je a nemôže byť nič cennejšie ako život Človeka. Ak je dôležitý jeden Človek, znamená to, že sú dôležití všetci Ľudia!
2. Sloboda Človeka
Každý človek tým, že sa narodí, dostáva právo byť Človekom. Všetci Ľudia sa rodia slobodní a rovnoprávni. Každý má právo voľby. Nikto a nič na Zemi nemôže byť nad Človekom, jeho slobodou a právami. Uplatnenie práv a slobôd Človeka nesmie porušovať práva a slobody iných ľudí.
3. Bezpečnosť Človeka
Nikto a nič v spoločnosti nemá právo ohrozovať život a slobodu Človeka!
Každý Človek má garantované bezplatné poskytovanie základných životne nevyhnutných potrieb vrátane stravy, bývania, lekárskej starostlivosti, vzdelávania a úplného sociálneho zabezpečenia.
Vedecká, priemyselná a technologická činnosť spoločnosti sa musí zameriavať výlučne na zvyšovanie kvality ľudského života.
Garantovaná je ekonomická stabilita: neprítomnosť inflácie a kríz, stabilné a rovnaké ceny na celom svete, jednotná menová jednotka, pevné minimálne zdanenie alebo jeho absencia.
Bezpečnosť Človeka a spoločnosti pred akýmkoľvek ohrozením sa zabezpečuje jednotnou celosvetovou službou na boj s mimoriadnymi situáciami.
4. Transparentnosť a otvorená dostupnosť informácií pre všetkých
Každý Človek má právo na získanie spoľahlivých informácií o pohybe a rozdelení verejných finančných prostriedkov. Každému Človeku sú dostupné informácie o stave uskutočnenia rozhodnutí spoločnosti.
Médiá patria výlučne spoločnosti a odrážajú informácie pravdivo, otvorene a čestne.
5. Tvorivá ideológia
Ideológia sa musí zameriavať na popularizáciu najlepších ľudských vlastností a na skoncovanie so všetkým, čo je namierené proti Človeku. Hlavnou prioritou je priorita ľudskosti, vysoké duchovno-mravné zameranie Človeka, humánnosť, poctivosť, vzájomný rešpekt a posilnenie priateľstva.
Vytvorenie podmienok pre rozvoj a výchovu Človeka s veľkým Č, kultivácia morálno-mravných hodnôt v každоm človeku a spoločnosti.
Zákaz propagandy násilia, neprípustnosť a odsúdenie akejkoľvek formy rozdelenia, agresie, prejavu proti ľudskosti.
6. Rozvoj Osobnosti
Každý človek v Tvorivej spoločnosti má právo na všestranný rozvoj a sebarealizáciu.
Vzdelávanie musí byť bezplatné a rovnako dostupné pre všetkých. Vytvorenie podmienok a rozšírenie možností Človeka na realizáciu jeho tvorivých schopností a talentov.
7. Spravodlivosť a rovnosť
Všetky prírodné zdroje patria Človeku a sú spravodlivo rozdeľované medzi všetkých ľudí. Monopolizácia zdrojov a ich iracionálne využitie je neprípustné. Tieto zdroje sa spravodlivo rozdeľujú medzi obyvateľov celej Zeme.
Človeku je garantované zamestnanie, ak si to želá. Odmena za prácu v rovnakej pozícii, špecializácii a povolaní musí byť rovnaká na celom svete.
Každý má právo na súkromný majetok a príjem, avšak v rozsahu individuálnej kapitalizácie stanovenej spoločnosťou.
8. Samospráva spoločnosti
Pojem „moc“ v Tvorivej spoločnosti neexistuje, pretože zodpovednosť za spoločnosť ako celok, za jej vývoj, životné podmienky a harmonický poriadok leží na každom Človeku.
Každý Človek má právo podieľať sa na riadení záležitostí Tvorivej spoločnosti a na prijímaní zákonov na zlepšenie života Človeka.
Riešenie spoločensky dôležitých, sociálne závažných a ekonomických otázok vplývajúcich na zmenu kvality života Človeka je predmetom celonárodnej diskusie a hlasovania (referendum).
icon

CIELE A ÚLOHY

#CREATIVESOCIETY
CIEĽ PROJEKTU:
icon
Vybudovanie tvorivej spoločnosti, oslobodenej od systému spotrebiteľských šablón.
Úlohy projektu:
1
Vytvoriť podmienky pre vybudovanie tvorivej spoločnosti na celej planéte mierovou cestou.
2
Dozvedieť sa mienku ľudí na celom svete, či chcú žiť v spoločnosti tvorivého formátu a ako ju vidia.
3
Poskytnúť platformu pre všeobecnú medzinárodnú otvorenú diskusiu o koncepcii a modeli tvorivej spoločnosti vo všetkých sférach ľudského života.
4
Nájsť nové spôsoby zjednotenia celého ľudstva a vytvoriť podmienky pre aktívnu účasť každého človeka v živote spoločnosti nezávisle od sociálneho postavenia, vierovyznania a národnosti.
icon

ZAMERANIE AKTIVÍT

Pre realizáciu úloh projektu „Tvorivá spoločnosť“ sa uskutočňujú aktivity v týchto smeroch:
collage
Sociálne ankety a rozhovory, uskutočňované na celej planéte pre spoznanie mienky medzinárodnej verejnosti.
Medzinárodné konferencie odborníkov vo formáte „Hra Profesionálov“.
Organizácia sociálne významných podujatí, fór, profilových stretnutí, okrúhlych stolov, tematických webinárov, video podcastov a účasť na podobných podujatiach na iných platformách po celom svete.
Publikácia analytických a výskumných článkov, autorských a expertných názorov, prehľadov, rozhovorov a iných informačných materiálov.
Vytváranie relácií, prezentačných a sociálnych videí, dokumentárnych filmov, video prehľadov.
Poďme spolu vytvárať Budúcnosť, ktorú si ľudstvo zaslúži!