Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

VEDCI, KTORÍ SA NEBOJA HOVORIŤ PRAVDU

11. júna 2022
Komentáre

V dnešnom svete pre človeka príliš veľa znamená kariéra, verejná mienka a profesionálne uplatnenie. Niekedy od toho závisí nielen výška platu, ale aj samotný život. Málokedy niekto súhlasí s tým byť čiernou ovcou alebo vyvrheľom.

Predstavte si však, že za peniaze sa vymieňa nielen odbornosť, zručnosti a skúsenosti, ale aj svedomie, a čo je strašné – pravda, od ktorej závisia životy miliónov ľudí. Práve to sa deje v týchto dňoch.

Počas medzinárodnej konferencie „Globálna kríza. Čas pravdy", ktorá sa uskutočnila v decembri 2021, sa ľudstvo dozvedelo skrytú pravdu o cyklickosti katakliziem. Každých 12 000 rokov býva naša planéta vystavená galaktickej interakcii a my teraz vstupujeme do aktívnej fázy takého cyklu.

Už pred 12 000 rokmi prechádzala Zem drastickými klimatickými zmenami. Tie boli sprevádzané katastrofickými sopečnými erupciami, posunom magnetických pólov, globálnym otepľovaním, stúpajúcou hladinou oceánov a skončili rýchlym zaľadnením. Na našej planéte sa zachovali dôkazy o minulých katastrofách, ku ktorým došlo nielen pred 12 000 rokmi, ale aj pred 24 000 a 36 000 rokmi.

Široké masy obyvateľov o blížiacej sa katastrofe prakticky nevedia, pretože tieto informácie sa neobjavujú v masmédiách, sú zamlčované a nezverejňujú sa. Ľudstvo má však šťastie, že sú medzi nami vedci, čestní ľudia, ktorí otvorene a nahlas hovoria pravdu.

Čo nám hovoria experti IPCC, klimatológovia a masmédiá

Čo z toho všetkého sa oznamuje ľudstvu? Namiesto pravdy sa ľuďom hovorí len jedna mantra: antropogénny (s ľudskou činnosťou súvisiaci) faktor ovplyvňuje zmenu klímy, dochádza ku globálnemu otepľovaniu a preto je naliehavo potrebné znížiť emisie oxidu uhličitého.

Priamym dôkazom toho, že CO2 nie je hlavnou hybnou silou otepľovania našej planéty, je však skutočnosť, že sa súčasne otepľujú aj iné planéty a satelity v Slnečnej sústave, na ktorých zjavne neexistujú žiadne antropogénne emisie skleníkových plynov. Mohli vari náš antropogénny CO2 a metán doletieť k iným planétam?

Masmédiá vnucujú lož o zmene klímy, údajne spôsobenej emisiami oxidu uhličitého do atmosféry. A ľudia, ktorí nemajú pravdivé informácie, týmto klamstvám veria.

Je pochopiteľné, že vedci mali byť prvými, kto otvorene hovorí o príčinách klimatických zmien. Preto bol v roku 1988 zriadený Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC). Za svoj cieľ si táto skupina stanovila posúdenie rizík zmeny klímy spôsobenej aktivitami človeka. Skupina začala vydávať krátke správy pre politikov a médiá. A teraz si veľmi žiarlivo stráži svoj monopol v oblasti poskytovania údajov – alebo skôr hegemóniu.

Climategate

V rokoch 2009 a 2011 neznámi hackeri zverejnili archív e-mailov kľúčových výskumníkov v systéme písania správ IPCC. Z tejto korešpondencie vyplynulo, že popri diskusii o vedeckých otázkach sa mimovoľne rozoberali aj témy šikanovania oponentov a ich koncepcií. Rozhodovalo sa o tom, ako zdiskreditovať, zatlačiť alebo vyhodiť redaktorov vedeckých časopisov, ktorí sa odvážili uverejniť články vedeckých oponentov. Diskutovalo sa, ako skryť údaje, ktoré nezodpovedajú trendu otepľovania. Ukázalo sa, že odborníci zneužili svoju autoritu, aby rozhodli, čo je veda a čo nie.

Po verejnom škandále oznámili, že v korešpondencii to mysleli úplne inak. Činnosť vedcov IPCC bola vyšetrovaná, ale nakoniec boli vo všetkých bodoch oslobodení.

„Hokejkový graf”

Dôležitým bodom v prípade úniku informácií sa stal takzvaný „hokejkový graf”. V ňom boli teploty počas niekoľkých tisícročí takmer na rovnakej úrovni, ale v posledných 100 rokoch začali prudko stúpať. A vznikla takzvaná „hokejka”.

Tento graf zverejnený IPCC bol veľmi rozšírený v masmédiách i politikmi. Stal sa súčasťou dokumentárnych filmov a skvel sa aj na protestoch. Aj v listoch klimatológov sa objavilo veľa kritiky údajov a štatistických metód, použitých na zostavenie tohto grafu. Autori však tieto informácie ignorovali.

Niektorí vedci napísali práce, v ktorých pripomienkovali tento graf, tieto práce však neboli publikované v prestížnych časopisoch. Články vedeckých oponentov teórie antropogénneho vplyvu na zmenu klímy stále nie sú akceptované a na ich výskum sa nevyčleňujú žiadne finančné prostriedky. Ak sa podarí článok publikovať, nasleduje ostrá kritika zo strany médií.

Vedci, ktorí otvorene hovoria pravdu

Účastníci projektu Tvorivá spoločnosť sa spojili s vedcami, ktorí súhlasili počas konferencie „Globálna kríza. Čas pravdy” otvorene odhaliť falošnú teóriu klimatických zmien. Vyjadrili svoj postoj k vplyvu antropogénneho faktora, k príčinám na Zemi prebiehajúcich katastrof a k svojmu výskumu v oblasti klimatických zmien.

Napríklad Harold Sterling Burnett, doktor aplikovanej filozofie, vedúci vedecký pracovník v oblasti ekologickej politiky a vedúci redaktor Environment & Climate News vo svojom komentári na konferencii uviedol, že hladina oxidu uhličitého v atmosfére v priebehu geologickej histórie Zeme časom radikálne kolísala. V minulosti dosahovali hodnoty až 5 000 častíc z milióna. Dnes je to približne 420 častíc z milióna. Takže sa počas dlhých období hodnoty menili, ale vo všeobecnosti klesali, vysvetlil vedec.

„Sopečná činnosť, podzemná sopečná činnosť v Antarktíde a dokonca aj v niektorých častiach Grónska a Islandu, prispieva k topeniu ľadovcov. To sa nijako nedá ovplyvniť emisiami CO2. My neovplyvňujeme oceánske prúdy, neovplyvňujeme geomagnetické pole Zeme a to, ako sa v čase mení a posúva – mám na mysli magnetické póly. Neovplyvňujeme obežnú dráhu našej Zeme. Ak na tieto veci nemáme vplyv, ale v skutočnosti všetko podmieňujú, to je dôvod, prečo ich musíme študovať”, povedal pán Burnett.

Vedec uviedol, že svetové vlády prostredníctvom OSN vytvorili rámcový dohovor OSN o zmene klímy.

„Človek by si myslel, že budú skúmať klimatické zmeny, ale jasne uviedli, že sa venujú skúmaniu antropogénnych príčin. Preto vylúčili všetky prírodné faktory. Povedali: „Nie, nie, nebudeme skúmať, či Slnko zohráva nejakú úlohu. Nebudeme skúmať, či sopky zohrávajú nejakú úlohu. Nebudeme skúmať, či zohrávajú úlohu odchýlky morských prúdov. A oblakom veľmi nerozumieme, takže sa im nebudeme príliš venovať. Budeme študovať ľudské emisie CO2, pretože to je to, čo môžeme riadiť.“ Takto by veda fungovať nemala“, zdôraznil Harold Sterling Burnett.

Doktor vied doplnil, že ak sú urobené nespoľahlivé alebo neúplné predpoklady, modely budú nefunkčné, pretože ich kvalita závisí výlučne od presnosti toho, čo sa do nich vloží.

„Klimatické modely neboli schopné správne predpovedať alebo presne zobraziť teploty v minulosti. Nemôžu presne odrážať teploty v súčasnosti. Tvrdia nám však, že ich predpovediam o teplotách v budúcnosti môžeme veriť. Podľa mňa je to nerozumné”, povedal vedec.

„Chcem žiť v adaptabilnej spoločnosti. Adaptabilná spoločnosť je spoločnosť, ktorá nie je uväznená v riešení nesprávnej úlohy”, dodal pán Burnett.

Vzápätí Gregory Wrightstone, geológ a odborný recenzent Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny z USA vo svojej prezentácii na konferencii uviedol, že medzi zvyšovaním hladiny CO2 a teplotou zrejme neexistuje absolútne žiadna súvislosť.

„Ak sa na to pozrieme z boku, okrem iného nás presviedčajú, že súčasné teploty sú netypické a bezprecedentné. Že sme takéto teploty nevideli tisíce rokov. Ale to vôbec nie je pravda,“ povedal vedec.

Podľa jeho slov sa súčasný trend otepľovania začal pred viac ako 300 rokmi. Otepľovanie však bolo pozorované 250 rokov predtým, ako ľudstvo začalo vypúšťať CO2.

„Žiadajú od nás, aby sme uverili, že prírodné sily, ktoré od nepamäti určovali dynamiku teplôt, v 20. storočí náhle prestali pôsobiť. A to už ako?“ – opýtal sa pán Wrightstone.

Ole Henrik Ellestad, profesor chémie s magisterským titulom z fyzikálnej chémie a spektroskopie z Nórska na konferencii povedal, že existuje mapa, zobrazujúca zmeny teploty za posledných 11 000 rokov. Ide o grónske ľadové jadrá.

Pán Ellestad skonštatoval, že podľa tvrdení IPCC nás Slnko neovplyvňuje, ale to je paradox.

„Je nepochopiteľné, ako k tomu dospeli. Okrem toho dnes vidíme, že k otepľovaniu dochádza nielen na našej planéte, ale aj na iných planétach. Aj na Mesiaci, kde je úplne iná atmosféra, nemajúca nič spoločné s CO2. V ich modeli teda absolútne zjavne chýba slnečný faktor“, uviedol.

Na konferencii vystúpil aj Hans Borge, doktor priemyselnej matematiky a generálny riaditeľ organizácie The Climate Realists z Nórska.

„Ako vidíme, pred tisícimi rokmi, asi pred dvetisíc rokmi a asi pred tritisíc rokmi sme mali teplé obdobia. A to všetko naznačuje, že išlo o obdobia globálneho otepľovania. Bolo to dávno predtým, ako antropogénne emisie CO2 dosiahli významný objem. Vieme teda, že prirodzené výkyvy môžu byť veľké“, uviedol vedec.

Podľa neho je CO2 plyn s veľmi malým vplyvom na klímu.

„Modely IPCC predpokladali, že čím vyššia je hladina CO2, tým vyššia je hladina vodnej pary. Vodná para je pritom plyn, ktorý najviac ovplyvňuje klímu. Predpoklad, že čím viac CO2, tým viac vodnej pary, sa však nikdy nepreukázal“, povedal Hans Borge.

Jan-Erik Solheim, emeritný profesor Inštitútu teoretickej astrofyziky na Univerzite v Osle, tiež poskytol svoje vyjadrenie pre medzinárodnú konferenciu „Globálna kríza. Čas pravdy“. Vedec okomentoval slávny graf IPCC „hokejka“.


График

„Na tomto grafe sme videli, čo robia experti IPCC. Túto líniu do určitej miery predlžujú do nekonečna, akoby sa teplota zvyšovala stále viac a viac v dôsledku emisií CO2 alebo klímy. A to je to, čo považujeme za nesprávne. Podľa našich predpovedí čoskoro začne ochladzovanie. A na to musíme byť pripravení“, povedal Solheim.

Profesor uviedol, že spolu s niektorými kolegami robil pokusy, aby zistil, či CO2 môže alebo nemôže uvoľňovať teplo.

„Postavili sme malé skleníky a skúsili sme ich vykurovať energiou Slnka zvonku alebo vo vnútri pomocou umelého kúrenia. Podarilo sa nám preukázať, že oxid uhličitý zadržiava teplo, ale nepodarilo sa nám preukázať nijaké ohrievanie. Je to záhada. CO2 teda nemôže prispievať k ohrievaniu. Ale to, čo môže v skutočnosti ohrievať, je voda, vodná para“, uviedol vedec.

Ukázal graf, na ktorom modrá krivka predstavuje povrchovú teplotu oceánu a červená krivka teplotu pevniny.

График температуры суши и поверхности океана

„Najprv sa mení teplota mora, o niečo neskôr sa mení teplota pevniny. A potom, približne po roku, presnejšie po 10-11 mesiacoch, sa mení hladina oxidu uhličitého. Takže keď teplota mora klesne, o 10-11 mesiacov neskôr klesne aj hladina oxidu uhličitého“, dodal Solheim.

Vedec uviedol, že červená krivka znázorňuje antropogénny alebo ľudský príspevok z hľadiska rastu emisií oxidu uhličitého. Od roku 1960 je to menej ako 3 %. A príroda produkuje celý zvyšok oxidu uhličitého. Takže 97 % rastu pripadá na prírodu.

Pravdu skrývajú, závery vedcov nezverejňujú

Vedci, ktorí na konferencii vystúpili, spoločne poukázali na to, aké ťažké je povedať pravdu, vyjadriť svoj názor, ktorý sa nezhoduje so stanoviskom IPCC. Napríklad pán Harold Sterling Burnett uviedol, že je ťažké publikovať, pretože časopisy to nechcú počuť.

„Ovplyvňuje to vašu kariéru. Vaši kolegovia sa na vás pozerajú s nevôľou a vy nedostávate vládne granty, pretože vláda neposkytuje granty na výskum prírodných faktorov klimatických zmien alebo na výskum, ktorý dokazuje, že človek nemá vplyv na zmenu klímy. Pretože vláda má motív – rozšíriť svoju sféru vplyvu. Poznám výskumníkov, ktorí opustili túto oblasť, pretože majú pocit, že nemôžu vyjadriť svoje čestné hodnotenie, zverejniť ho v publikácii alebo získať uznanie vo svojej kariére“, povedal vedec.

Pán Gregory Wrightstone k tomu dodal, že ak sa zaujímate o vedecký proces, nepodarí sa vám zverejniť veľa údajov.

„Doktor Will Happer je naším predsedom v CO2 Coalition. Spolu s doktorom van Wijngaardenom vypracoval dokument o citlivosti klímy. Nemôžu ho publikovať v žiadnom prestížnom časopise. Ale veď je to prelomová štúdia“, povedal pán Wrightstone.

Okrem toho vedec uviedol, že bol nedávno zablokovaný na sieti LinkedIn.

„Ja však nehovorím o nejakých sporných veciach, zverejňujem vedecké fakty, ale odstraňujú ich. Kontaktovali ma a povedali: „Nie, je to definitívne. Takéto informácie na sieti LinkedIn nepovoľujeme zverejňovať“”, dodal pán Wrightstone.

O agresívnej diskusii informoval aj pán Ole Henrik Ellestad. „Ak pôjdete do masmédií, môžete vyjadriť svoj názor, ale potom vás budú tvrdo kritizovať. A potom už nebudete mať veľa možností povedať niečo na svoju obhajobu. Ale najdôležitejšie je, že s prvou publikáciou sa do médií nedostanete”, povedal.

Hans Borge poznamenal, že akademická sloboda je pod tlakom. „Treba povedať, že mnohí, ktorí sa pridávajú do radov klimatických realistov, tak robia, až keď sú na dôchodku, pretože pred dôchodkom sa na to jednoducho neodvážia. Výskumníci, tvrdiaci čosi iné, nedostávajú granty a nemôžu sa vyjadrovať vo vedeckých publikáciách“, povedal Hans Borge.

Výzva klimatológom

Počas konferencie zaznela výzva vedcom-klimatológom, ktorí obhajujú antropogénny faktor, aby prekonali svoju pýchu a hovorili o skutočných príčinách zmeny klímy. V tejto chvíli ešte existuje šanca všetko napraviť a prejaviť svoje ľudské kvality. Nie je potrebné viesť vzájomnú vojnu, jediným nepriateľom ľudstva je dnes klíma.

Účastníci konferencie zdôraznili, že ľudia sa musia dozvedieť pravdu o tom, že v najbližších desaťročiach môžu celé ľudstvo zmietnuť kataklizmy, ak sa celé ľudstvo spoločne nepousiluje prekonať tohto nepriateľa. Lži, ktoré zaznievajú zo všetkých zdrojov, nás všetkých môžu priviesť k priepasti, ak spoločne nezmeníme situáciu, v ktorej sme sa ocitli.


Pridať komentár