Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

OSNOVY A ETAPY VYBUDOVANIA TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

18. mája 2020
Komentáre

Pre nikoho už nie je tajomstvom, že nastala epocha globálnych zmien v spoločnosti, zmien v samom sebe ako človeku. Už je mnohým zrejmé, že spoločnosť sa teraz nachádza na úplnej hrane. Doslova ako studený masív zmrazený v klamstve, podvádzaní a neľudskosti na horskom svahu, na ktorom uviazla celá naša spotrebiteľská civilizácia. Toto je jej vrchol? Pád lavíny stresu spoločenského vedomia, vyprovokovaný klimatickými, ekonomickými, politickými, pandemickými a inými príčinami, je neodvratný. Otázkou sú len následky. Ako teraz môžeme my, ľudia, odvrátiť svoju nastávajúcu budúcnosť? Ako máme prežiť a minimalizovať riziká nevyhnutných strát? Východisko existuje!

Ako je známe, pád lavíny môže byť vyvolaný bezvýznamným podnetom, dokonca aj tlakom na sneh jedným človekom. Ale kam bude nasmerovaný spoločný pohyb spoločnosti? Do smrtiacej priepasti egoizmu a pýchy alebo do naplneného koryta tvorivej rieky, ktorá dá spoločnosti novú formu existencie a vytvorí blahodárne podmienky pre obrodenie života ďalších pokolení našej civilizácie? Kto, ak nie ty, je schopný zmeniť tento vektor?! Tento článok je o tom, ako to urobiť.

 

*     *     *

 

11. mája 2019 sa uskutočnila udalosť celoplanetárneho rozsahu, ktorá položila základy nevyhnutných globálnych premien celého svetového spoločenstva. Prvýkrát v histórii sa obrovské množstvo ľudí z celého sveta stretlo spoločne v rámci online konferencie Spoločnosť. Posledná šanca na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA. Ľudia otvorene a čestne prediskutovali všetky najpálčivejšie otázky, ktoré dnes stoja pred celým ľudstvom. A čo je najdôležitejšie, okrem otvoreného, pravdivého položenia týchto otázok, ako to v skutočnosti je, boli predstavené spôsoby riešenia týchto problémov. Výsledkom tejto bezprecedentnej udalosti sa stalo vytvorenie unikátneho celosvetového projektu Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA — Tvorivá spoločnosťV čom je jeho unikátnosť? Najmä v tom, že tento projekt je životne dôležitý pre celú našu civilizáciu. V podstate je to jediný možný východ z tejto egoistickej, spotrebiteľskej slepej uličky samozničenia, v ktorej sa teraz nachádza ľudstvo. Tento precedens i nasledujúci sled udalostí po ňom mi pomohli ešte viac v sebe upevniť nádej v to, že pre mňa osobne, a tiež pre celé ľudstvo ešte nie je všetko stratené.

Za poslednú dobu sa vďaka spoločnému úsiliu účastníkov Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA z rôznych krajín, ktorí sa, tak ako aj ja, nadchli tvorivými nápadmi, urobilo veľmi veľa. Uskutočnilo sa obrovské množstvo sociálnych prieskumov po celom svete, medzinárodných online stretnutí, konferencií, natočilo sa množstvo interview, boli uverejnené veľmi zaujímavé články, a tiež sa realizovalo mnoho ďalších spoločensky významných projektov. Spoločne sme urobili skutočne mnohé. Ale zrejme ešte nedostatočne pre to, aby sme sa doklopali ku všetkým.

Počas tohto obdobia sme hovorili s veľkým množstvom ľudí na celom svete, a každý, naozaj každý, s kým sme sa rozprávali, hovoril o tom, že potrebuje Tvorivú spoločnosť, že je to pre neho dôležité, a že by chcel žiť v takom svete.

Počas celej tejto doby som premýšľal o tom, ako urýchliť proces rozšírenia informácií o Tvorivej spoločnosti do celého sveta. Ako sa môžeme všetci zjednotiť a ešte viac zefektívniť naše úsilie? Ako doniesť tieto informácie, túto možnosť ku všetkým ľuďom na Zemi? Veď čas beží! Už je nás takmer osem miliárd ľudí a týka sa to každého. Veď ak teraz niečo neurobíme, tak ešte chvíľu a lavína katastrof zavalí všetkých. Čo teda robiť?

Odpovede na tieto otázky sme dostali s priateľmi počas diskusie s váženým Igorom Michajlovičom Danilovom. Ako vždy, Igor Michajlovič s ohromnou trpezlivosťou a dobrotou obšírne objasňoval spásonosné východisko zo vzniknutej situácie, podstatu a zmysel vybudovania Tvorivej spoločnosti, o ktoré sa chceme podeliť s vami všetkými, naši milí priatelia!

CIEĽ A ZMYSEL

To najdôležitejšie je cieľ! Ak máme cieľ, všetko má zmysel, a ak cieľ nemáme, všetko ostatné je nezmyselné. Čo je naším cieľom? Naším cieľom je vyjsť z tejto slepej uličky spotrebiteľskej spoločnosti, a v podstate z podoby skrytého otroctva, zakamuflovaného otrokárskeho systému, v ktorom my všetci ako ľudstvo dnes existujeme, a začať žiť ako Človek, a nie ako zver. A hlavný cieľ – to je dosiahnutie a vybudovanie Ideálneho spoločenstva duchovne slobodných ľudí, spoločnosti, ktorá by našim budúcim pokoleniam zaručila dôstojný život, blaho a duchovno-morálny rozkvet. Spoločnosť Lásky a Ľudskosti, alebo ako ju nazývajú v rôznych náboženstvách – Eden. Spoločnosť budúcnosti, ktorá ťa už teraz mení tým, že konáš a napĺňa tvoj život vysokým zmyslom.

Čo je k tomu potrebné? Postupný vývoj. Igor Michajlovič povedal kľúčové pochopenia, že Tvorivá spoločnosť je len medzistupňom v evolúcii ľudstva od otrokársko-feudálneho zriadenia dnešných ľudí k celkom novému spôsobu života spoločnosti, k Ideálnej spoločnosti. Tvorivá spoločnosť je prechodnou etapou, bez ktorej nie je možné prísť k vyššiemu cieľu – Ideálnej spoločnosti duchovne slobodných ľudí.

Igor Michajlovič uviedol zaujímavý asociatívny príklad: „Predstavte si rozbúrenú širokú rieku, ktorá oddeľuje potápajúci sa ostrovček od veľkého brehu. Na tomto ostrovčeku sa nachádzajú divé zvery. Ale veď naša dnešná spoločnosť sa v podstate od nich ničím nelíši. Deklarujeme správne veci, hovoríme o výšinách, o ideáloch, ale v skutočnosti žijeme ako zvery. Sme nejednotní. Vytvorili sme enklávy. Neustále bojujeme o územia, vyjasňujeme si vzťahy, budujeme hierarchie, bojujeme o dominanciu.

Vari je to dôstojné Človeka? Vari to sú podmienky vhodné pre život Človeka? V dnešnej spoločnosti je všetko proti človeku. Ľudia sami vytvorili nadstavby, ktoré ich zotročili. Prioritami sú záujmy „na papieri“, záujmy štátu, záujmy spoločnosti zastúpené malými skupinami, a až na samom konci sú záujmy človeka, ktorý ich rozprávky premení na skutočnosť svojimi vlastnými rukami, čím sa dostane do ešte väčšieho otroctva. Vari je to normálne? Vytvorením týchto abstrakcií sme im odovzdali svoje práva. Ale spolu s našimi právami si od nás vzali aj naše blaho. Prišiel čas vrátiť to všetko späť ľuďom. Pretože tento svet je stvorený a daný Človeku. A človek nesmie stratiť status Človeka, len vtedy máme šancu vybudovať Ideálnu spoločnosť.

Vráťme sa k nášmu príkladu, Ideálna spoločnosť je tá, ktorá je na druhej strane rieky, na veľkom brehu stability a blahobytu, ktorý sa nazýva Eden. A aby sme opustili topiaci sa ostrov a prepravili sa cez rieku smrti, musíme postaviť most od spotrebiteľského, zvieracieho formátu vzájomných vzťahov, kde vládne klamstvo a ohováranie, k Edenu, kde vládne Pravda a Láska. A tento most musí byť vybudovaný z pevného kameňa jediného prejavu vôle ľudí a ich spoločného konania. Tento most je Tvorivá spoločnosť, ktorá stojí na 8 pilieroch.” Rozhodol som sa objasniť to: „Čo sú tieto piliere?“ Igor Michajlovič povedal, že piliermi tohto mosta je 8 Osnov Tvorivej spoločnosti.

8 OSNOV TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

Človek je základnou jednotkou spoločnosti. Ľudstvo – to je jedna veľká rodina.

 1. Život Človeka

  Ľudský život je najvyššou hodnotou. Život každého Človeka je potrebné chrániť ako svoj vlastný. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť a garantovať hodnotu života každého Človeka. Nie je a nemôže byť nič cennejšie ako život Človeka. Ak je jeden Človek dôležitý, to znamená, že sú dôležití všetci Ľudia!

 2. Sloboda Človeka

  Každý človek, na základe práva narodiť sa, má právo byť Človekom. Všetci Ľudia sa rodia slobodní a rovní. Každý má právo voľby. Na Zemi nemôže byť nikto a nič nad Človekom, jeho slobodou a právami. Uplatnenie práv a slobôd Človeka nesmie porušovať práva a slobody iných ľudí.

 3. Bezpečnosť Človeka

  Nikto a nič v spoločnosti nemá právo ohrozovať život a slobodu Človeka!

  Každý Človek má garantované bezplatné poskytovanie základných životne nevyhnutných potrieb vrátane stravy, bývania, lekárskej starostlivosti, vzdelávania a úplného sociálneho zabezpečenia.

  Vedecké, priemyselné a technologické činnosti spoločnosti sa musia zameriavať výlučne na zvyšovanie kvality ľudského života.

  Garantovaná ekonomická stabilita: bez inflácie a kríz, stabilné a rovnaké ceny na celom svete, jednotná menová jednotka, pevné minimálne zdanenie alebo jeho absencia.

  Bezpečnosť Človeka a spoločnosti pred akýmkoľvek ohrozením sa zabezpečuje jednotnou celosvetovou službou na boj s mimoriadnymi situáciami.

 4. Transparentnosť a otvorená dostupnosť informácií pre všetkých

  Každý Človek má právo na získanie spoľahlivých informácií o pohybe a rozdelení verejných finančných prostriedkov. Každému Človeku sú dostupné informácie o stave uskutočnenia rozhodnutí spoločnosti.

  Médiá patria výlučne spoločnosti a odrážajú informácie pravdivo, otvorene a čestne.

 5. Tvorivá ideológia

  Ideológia sa musí zameriavať na popularizáciu najlepších ľudských vlastností a na skoncovanie so všetkým, čo je namierené proti Človeku. Hlavnou prioritou je priorita ľudskosti, vysoké duchovno-mravné zameranie Človeka, humánnosť, poctivosť, vzájomný rešpekt a posilnenie priateľstva.

  Vytvorenie podmienok pre rozvoj a výchovu Človeka s veľkým Č, kultivácia morálno-mravných hodnôt v každom človeku a spoločnosti.

  Zákaz propagandy násilia, neprípustnosť a odsúdenie akejkoľvek formy rozdelenia, agresie, prejavu proti ľudskosti.

 6. Rozvoj Osobnosti

  Každý človek v Tvorivej spoločnosti má právo na všestranný rozvoj a sebarealizáciu.

  Vzdelávanie musí byť bezplatné a rovnako dostupné pre všetkých. Vytvorenie podmienok a rozšírenie možností Človeka na realizáciu jeho tvorivých schopností a talentov.

 7. Spravodlivosť a rovnosť

  Všetky prírodné zdroje patria Človeku a sú spravodlivo rozdeľované medzi všetkých ľudí. Monopolizácia zdrojov a ich iracionálne využitie je neprípustné. Tieto zdroje sa spravodlivo rozdeľujú medzi obyvateľov celej Zeme.

  Človeku je garantované zamestnanie, ak si to želá. Odmena za prácu v rovnakej funkcii, špecializácii a povolaní musí byť rovnaká na celom svete.

  Každý má právo na súkromný majetok a príjem, avšak v rozsahu individuálnej kapitalizácie stanovenej spoločnosťou.

 8. Samospráva v spoločnosti

  Pojem „moc“ v Tvorivej spoločnosti chýba, pretože zodpovednosť za spoločnosť ako celok, za jej vývoj, životné podmienky a harmonický poriadok leží na každom Človeku.

  Každý Človek má právo podieľať sa na riadení záležitostí Tvorivej spoločnosti a na prijímaní zákonov na zlepšenie života Človeka.

  Riešenie spoločensky dôležitých, sociálne-významných a ekonomických otázok vplývajúcich na zmenu kvality života Človeka je predmetom celonárodnej diskusie a hlasovania (referendum).

Táto informácia nami otriasla svojou múdrosťou a hĺbkou. Prirodzene, v takej spoločnosti chce žiť každý človek. A dnes pred nami, ľuďmi žijúcimi na planéte Zem, zostáva iba jedna otázka: ako to realizovať v čo najkratšom čase?

ETAPY VYTVORENIA TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

Igor Michajlovič odpovedal, že na vytvorenie Tvorivej spoločnosti je dôležitá etapovitosť a vysvetlil, z čoho každá etapa pozostáva.

 1. Etapa informovania. Je to informovanie ľudstva o Tvorivej spoločnosti. Každý neľahostajný človek môže informovať o Tvorivej spoločnosti čo najväčší počet ľudí. To je to, čo teraz aktívne robí množstvo poctivých a čestných ľudí z mnohých krajín sveta.

 2. Politická etapa. Vytvorenie politických strán s názvom Tvorivá spoločnosť v rôznych krajinách s jednotnou ideológiou Tvorivej spoločnosti. Celkovú koordináciu strán zabezpečuje Medzinárodný ústredný výbor, ktorý je kontrolovaný medzinárodným spoločenstvom - Medzinárodným spoločenským hnutím ALLATRA, t.j. komunitou mimo politiky a náboženstva. Cieľ je jednoduchý: využiť politiku ako nástroj nie na rozdelenie, ale na zjednotenie ľudí.

 3. Celosvetové referendum. Uskutočnenie celosvetového referenda o prijatí tvorivého modelu rozvoja celým ľudstvom ako jediného prijateľného a nevyhnutného modelu na prežitie ľudstva.

Prvá etapa je upovedomenie ľudstva o možnosti vytvorenia Tvorivej spoločnosti. Je to to, čo teraz aktívne robíme. Za ľudí hovoria ich skutky. Účastníci Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA každý deň uskutočňujú veľké množstvo tvorivých projektov a každý, kto má záujem, sa o nich môže dozvedieť z oficiálnych zdrojov Hnutia a zapojiť sa do tejto životne dôležitej iniciatívy.

V súčasnej spoločnosti zohráva kľúčovú úlohu jeden základný nástroj, prostredníctvom ktorého sa riadi naša spoločnosť. Je to politika. Ak ho použijeme, znamená to, že výrazne urýchlime realizáciu vytvorenia Tvorivej spoločnosti.

Už 6 000 rokov slúži politika na zotročenie človeka a posilnenie systému spotrebiteľských hodnôt. Dnes však môže poslúžiť celému ľudstvu pri budovaní Tvorivej spoločnosti!

Systém riadenia súčasnej spoločnosti je navrhnutý tak, že volíme v našej krajine a vyberáme z navrhovaných kandidátov, ktorým po voľbách delegujeme svoje práva. To znamená, že prevádzame svoje práva na ľudí, ktorých nepoznáme, a tak seba ponechávame bez práv. Veď sme ich delegovali. Ale spolu s našimi právami sme odovzdali aj naše blaho. Presne takto sme sami vytvorili nadstavbu nad človekom. Bude taký poverený pracovník, ktorého sme splnomocnili, pracovať pre nás alebo v našom záujme? Vráti nám naše blaho? Nie, pretože je na neho zvyknutý a naše blaho považuje za svoj majetok. Bude myslieť na seba, na svoju rodinu, ale nie na nás. Prečo? Pri spotrebiteľskom sebeckom myslení bude veriť, že naopak, ak začne brániť záujmy ľudí, klesne na našu úroveň a zostane ako my, iba s deklarovanými právami a bez skutočných výhod. Nie je to absurdné? Nie je to forma skrytého otroctva?

Keď nám vzali všetko, predpísali nám veľmi prísne povinnosti, ktoré v skutočnosti nie sú pre väčšinu splniteľné. Je jednoducho nemožné ich naplniť v plnom rozsahu. Núti to ľudí žiť neustále v obavách a strachu, cítiť sa zraniteľnými a neplnohodnotnými. Sme nútení existovať práve v takejto spoločnosti. Úplná zámena a manipulácia! To je celá podstata spotrebiteľskej, konzumnej spoločnosti. Takto je v nej všetko usporiadané, pretože je namierená proti človeku. A to je skutočnosť. Môže takáto spoločnosť trvať dlho? Má budúcnosť? Očividne nie.

Akýkoľvek nástroj však môže byť použitý na škodu, ale i pre dobro, môže ničiť alebo budovať. Preto sa politika môže a musí stať naším nástrojom na budovanie správneho a skutočne spravodlivého, životaschopného a život podporujúceho legislatívneho základu na vybudovanie Tvorivej spoločnosti.

Dnes žijeme stále pod vedením rímskeho práva, ktoré je už dávno zastarané. Je potrebné vytvoriť také zákony, ktoré zaručia dodržiavanie záujmov každého človeka. Ich základom bude 8 Osnov Tvorivej spoločnosti. Politika sa v skutočnosti musí stať nástrojom medzinárodnej komunikácie a zjednotenia, podporovať priateľstvo medzi národmi a nemala by byť nástrojom nátlaku, agresie, ako sa to deje teraz. Nemôže a nesmie sa používať na ďalšie rozdeľovanie, ale naopak, na rýchlejšie zjednotenie celej ľudskej rodiny.

Ak pôjdeme rovnakým tempom ako teraz, bez toho, aby sme použili politiku ako nástroj, tak proces vytvárania Tvorivej spoločnosti bude trvať mnoho rokov. Pozrime sa rozumne, ale má ľudstvo ten čas? Aby sme urýchlili proces prechodu ľudstva od spotrebiteľského formátu k Tvorivej spoločnosti, môžeme a musíme už teraz využívať politiku ako najúčinnejší nástroj.

Všetci sme občanmi našich krajín. Chodíme k volebným urnám a hlasujeme za rôznych kandidátov a potom sme naštvaní, že zhoršujú náš život a posilňujú spotrebiteľský formát. Prijímajú zákony, ktoré pôsobia proti nám ako Jedinej Ľudskej Rodine, a nie v prospech našich záujmov. V dôsledku toho sa podmienky našej existencie neustále zhoršujú. To znamená, že títo ľudia, keď sa dostanú k moci, obhajujú záujmy niekoho, ale nie záujmy Človeka a Jedinej Ľudskej Rodiny. Ako možno hlasovať za politika, ak je proti Človeku a jeho právam? Ako za neho hlasovať, ak má sklon klamať a podvádzať?

Aby sme túto situáciu zmenili, je nevyhnutné hlasovať za tých politikov, ktorí budú realizovať a legislatívne implementovať 8 Osnov Tvorivej spoločnosti! A ešte lepšie, jednoduchšie a korektnejšie – je vytvoriť jednotnú svetovú stranu s názvom Tvorivá spoločnosť, ktorá v každej krajine sveta bude zavádzať 8 Osnov Tvorivej spoločnosti. A tak použitím našich práv, ktoré boli zverené im, už teraz sa nám začne vracať naše blaho a budeme sa snažiť čo najskôr zjednotiť celé ľudstvo do Jedinej Rodiny – Tvorivej spoločnosti. A až potom, ako budú všetky krajiny sveta pripravené na prechod od spotrebiteľského k tvorivému formátu, budeme môcť usporiadať Celosvetové referendum, ktoré nás, všetkých obyvateľov Zeme, legislatívne vráti do Jedinej Ľudskej Rodiny – Tvorivej spoločnosti.

A môžeme to urobiť iba pokojnou cestou. Ako povedal vážený Igor Michajlovič: „Ľudstvo nepotrebuje revolúcie, ľudstvo potrebuje Evolúciu.“

 

Účastník MSH ALLATRA

Eľčin

Relácia Tvorivá spoločnosť


Relácia Tvorivá spoločnosť zjednocuje všetkých

Pridať komentár

Komentáre (9)

 • Richard
  10.07.2021   |   12:30
  Myslím, že v poslednej časti článku je nepatrná ale zároveň závažná chybyčka. Autor píše " A tak použitím našich práv, ktoré boli zverené im, už ..... " Myslím, že v tvorivej spoločnosti, nikomu svoje práva dobrovoľne nezverujeme. Politikov, ktorý si vezmú na seba zodpovednosť, realizovať zaujmi ľudu, bude nutné kontrolovať ako svojich zamestnancov. A naše práva zostanú našimi :)
  Natylas
  26.11.2021   |   11:14
  "ktoré boli zverené im," - myslím že autor mal ma mysli, ako práva ktoré do teraz "BOLI" zverené do rúk politikom v spotrebiteľsej spoločnosti. :) , alebo sa jedná len o chybičku detailného prekladu ....
 • Juraj K.K.
  15.04.2021   |   09:56
  Od čias, kedy si pamätám na svoje detstvo a moje "Uvedenie do života", som sa pokúšal pochopiť, ako tento svet funguje. Kto riadi a diktuje všetky procesy, prečo žijeme tak ako žijeme a prečo nemôžeme inak, lepšie? Postavili predo mňa odpovede: "Politika, zákony, nariadenia, ekonomika"... zahltili moju myseľ, vytvorili sociálny tlak a dali mi pocítiť, že som iba malá myška, ktorá sa musí ešte veľa učiť, aby obsiahla a pochopila aspoň časť toho ich kolosu, ktorý tu bol vytvorený preto, aby sme sa mali vždy lepšie a lepšie. Ponúkli mi program, aby som tomu neprehľadnému kolosu slepo veril a dôveroval ľuďom v jeho čele, ktorí sú tí najšikovnejší, najspravodlivejší a najpovolanejší. A ja som naozaj na chvíľu - dve desaťročia - uveril tejto hre a myslel som si, že musíme tento kolos stále vylepšovať dovtedy, kým nebude dokonalý. Keď som si ale urobil revíziu prežitých desaťročí, uvedomil som si, že celý ten čas to bola iba šikovná lož. Lož, založená na vtiahnutí ľudí do snahy zmeniť kolos. Naštastie som včas pochopil, že je to vopred prehraná bitka a súčasť stratégie kolosu samého. Až pochopenie pravdy mi otvorilo oči. Dnes už viem, že jedinou cestou je zmena každého z nás! Zmena v skutočných ľudí! Ak obrátime svoje životy ku skutočným hodnotám, pravde a spravodlivosti, žiaden kolos, nech už by mal akúkoľvek formu, nám už nemôže brániť žiť podľa nášho výberu. Tento článok, za ktorý veľmi ďakujem jeho tvorcom, dal malej myške znova chuť rásť, učiť sa a tešiť sa na chvíľu, keď sa konečne dočká volieb, ktoré skutočne zmenia svet k lepšiemu! Volieb, kde s radosťou odovzdám svoj hlas Tvorivej spoločnosti!
  Ján Jedlička
  14.09.2021   |   17:54
  Obávam sa, že sa tu zabúda na vlastnosti ľudí. Myšlienka je dobrá, ale realizacia predpokladá ľudí, ktorí ju jednoznačne pochopia a zoberú za svoju vlastnú. Ak sa niečo takéto má realizovať, treba brať do úvahy všetky zlé vlastnosti rôznych ľudí. Treba ľuďom jasne a jednoznačne ukázať cestu realizácie, tak aby to dokázal pochopiť každý.
  Ivan
  02.06.2022   |   12:42
  Do istej miery máte pravdu, pán Ján. Ale len ak sa na to pozeráme zo zotrvačného hľadiska minulých skúseností. Globálne udalosti, ktoré sa prehnali "nenazdajky" planétou v posledných cca 2 rokoch - pandémia, nárast klimatických katakliziem, ozbrojené konflikty, prudká inflácia (hlavne cien potravín), hroziaci hladomor... vytrhli veľké množstvo ľudí z doterajšej letargie, zo svojich teplých, s prepáčením vypr...ených gaučov, z iluzórneho pocitu, že majú všetky veci pod kontrolou. Pod kontrolou nemáme takmer nič, alebo matematicky vyjadrené, naše kontrolovanie všetkých okolností, ktoré silne ovplyvňujú náš život, sa limitne blíži k nule. Triezve uvedomenie si týchto súvislostí (i keď nadobúdané cez "šoky", pretože sa nám už dávno odnechcelo rozmýšľať) veľmi uľahčuje prijatie týchto myšlienok na prežitie civilizácie, teda aj každého z nás. Krásne na celom je to, že každý môže priložiť ruky k dielu a informovať ďalších ľudí podľa miery svojho pochopenia i možností. Veľa zdaru nám všetkým!
 • Jozef Ragan
  21.02.2021   |   21:23
  Som za to ,aby sa brali úvahy aj ľudi s inými názormi a riešeniami vzniknutej tzv. pandemickej situácia .To aby mala skupinka ľudí diktovala veľkej skupine i a svoj názor nie je správne a prípustné. Je potrebné sprístupniť širokú diskúsiu naslovovzatých odborníkov v mienkotvorných a iných médiách . Mám taký dojem,že tým pár ľuďom čo to všetko na Slovenskú riadia nejde vôbec o vyriešenie situácia, ale naopak o vnesenie ešte väčšieho chaosu a strachu medzi ľuďmi.
 • Gabika S.
  02.02.2021   |   09:08
  Tento článok mi veľmi pomohol pochopiť, ako doniesť túto informáciu ľuďom. Sama som dovtedy úplne nechápala, ako to môžeme urobiť a práve tá etapovosť mi ukázala, že všetko je jednoduché, treba ísť postupne, krok za krokom. Veľká vďačnosť všetkým, ktorí pracujú na tom, aby sme všetci mali krajšiu budúcnosť. Je to úplne reálne.
 • Gabika S.
  21.01.2021   |   09:26
  Toto video mi veľmi pomohlo si viac do hĺbky uvedomiť dôležitosť vytvorenia Tvorivej spoločnosti a bezvýchodiskovosť súčasného formátu spoločnosti. Je to všetko veľmi jednoduché, stačí sa len rozhodnúť a konať. Ďakujem tvorcom za toto skvelé video.
 • Jaro
  16.01.2021   |   22:25
  Velmi pekny clanok a tak isto aj relacie. Vsetky tieto osnovy uz ciastocne zavedene su, zial moc ostala stale v rukach jednotlivcov. Z toho mi vychadza, ze musia byt v zakonoch ci ustave implementovne vsetky osnovy, inac bude stale sposob ako to obist..
 • Jozef Turzik
  22.12.2020   |   19:21
  Ako sa hovori: kto hlada, ten najde... ja som uz nasiel ;) Dakujem
 • Eva Mierková
  30.11.2020   |   08:24
  Som za vybudovanie správneho a skutočne spravodlivého života a život podporujúceho legislatívneho základu na vybudovanie Tvorivej spoločnosti.
 • Domin
  22.11.2020   |   23:02
  Znie to neuveriteľne priam až fantasticky. Na druhej strane, ale viem a cítim, že je to ľahko uskutočniteľné. Všímam si dnešnú situáciu vo svete, rozprávam sa s ľuďmi. Každý má už dosť tohto zhnitého systému a každý človek túži po zmene k lepšiemu. Ďakujem za informácie budem ich šíriť ďalej, to je asi najľahšia a najefektívnejšia pomoc, kedže sa nachádzame v informačnej etape budovania TS. :)