Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz

PODSTAWY I ETAPY BUDOWANIA TWÓRCZEGO SPOŁECZEŃSTWA

18 maja 2020
Komentarze

Dla nikogo nie jest już tajemnicą, że nadeszła epoka globalnych zmian w społeczeństwie, zmian w sobie jako w człowieku. Dla wielu jest już oczywiste, że społeczeństwo stoi teraz na ostatniej krawędzi. Jakby zamrożona w kłamstwie, oszustwie, nieludzkości, zimna masa śniegu na stromym zboczu góry, na którym utknęła cała nasza cywilizacja konsumpcyjna. Czy to jest jej szczyt? Nieuniknione jest zejście lawiny stresu świadomości społecznej, wywołanej przyczynami klimatycznymi, ekonomicznymi, politycznymi, pandemicznymi i innymi. Pytanie dotyczy tylko konsekwencji. Jak teraz, my ludzie, możemy uprzedzić naszą przyszłość? Jak wszyscy możemy przetrwać i zminimalizować ryzyko nieuchronnych strat? Jest wyjście!

Jak wiadomo lawinę można zainicjować przez lekkie pchnięcie, nawet przez nacisk na śnieg jednej osoby. Ale dokąd skierowany będzie ogólny ruch społeczeństwa? Do katastrofalnej otchłani egoizmu i pychy, czy też do koryta pełnowodnej twórczej rzeki, która da społeczeństwu nową formę egzystencji i stworzy sprzyjające warunki do odrodzenia życia dla kolejnych pokoleń naszej cywilizacji? Kto oprócz ciebie jest w stanie zmienić tę ścieżkę? Ten artykuł jest o tym, jak to zrobić.


*     *     *


11 maja 2019 r. miało miejsce wydarzenie na skalę planetarną, które zapoczątkowało nieuniknione globalne przemiany całego światowego społeczeństwa. Po raz pierwszy w historii ogromna liczba ludzi z całego świata zgromadziła się w ramach konferencji internetowej „Społeczeństwo. Ostatnia szansa” na platformie Międzynarodowego ruchu społecznego „ALLATRA”. Ludzie otwarcie i szczerze omawiali wszystkie najbardziej palące problemy, przed którymi stoi dziś ludzkość. A co najważniejsze, oprócz otwartej, prawdziwego postawienia tych zagadnień, jak to naprawdę jest, zostały przedstawione sposoby rozwiązania tych problemów. Rezultatem tego bezprecedensowego wydarzenia były narodziny unikalnego globalnego projektu Międzynarodowego ruchu społecznego „ALLATRA” — „Twórcze społeczeństwо». ”. Na czym polega jego unikalność? Przede wszystkim ten projekt jest niezbędny dla całej naszej cywilizacji. W rzeczywistości jest to jedyna możliwa droga wyjścia z egoistycznego, konsumpcyjnego impasu samozagłady, w którym obecnie znajduje się ludzkość. Ten precedens i późniejszy ciąg wydarzeń pomogły jeszcze bardziej wzmocnić we mnie nadzieję, że dla mnie osobiście i dla całej ludzkości nie wszystko jeszcze zostało stracone.

W ostatnim czasie, dzięki wspólnym wysiłkom uczestników Międzynarodowego ruchu społecznego „ALLATRA” z różnych krajów, którzy, podobnie jak ja, zostali zainspirowani twórczymi pomysłami, wiele zostało zrobione. Przeprowadzono ogromną liczbę badań społecznych na całym świecie, międzynarodowych spotkań online, konferencji, nagrano wiele wywiadów, opublikowano ciekawe artykuły i zrealizowano wiele innych społecznie znaczących projektów. Razem naprawdę dużo zrobiliśmy. Ale oczywiście wciąż za mało, żeby dotrzeć do wszystkich.

W tym czasie rozmawialiśmy z ogromną liczbą ludzi na całym świecie, i wszyscy, naprawdę każdy, z którym rozmawialiśmy, mówił o tym, że potrzebuje Twórczego społeczeństwa, jest to dla niego ważne i chciałby żyć w takim świecie.

Przez cały ten czas zastanawiałem się, jak przyspieszyć proces rozpowszechniania informacji o Twórczym społeczeństwie na całym świecie. Jak nam wszystkim się zjednoczyć i uczynić nasze wysiłki jeszcze bardziej skuteczne? Jak donieść tę informację, tę możliwość do wszystkich ludzi na Ziemi? Przecież czas nie czeka! Nas, ani dużo ani mało, jest prawie 8 miliardów, i to dotyczy każdego. Przecież jeśli czegoś teraz nie podjąć, za chwilę, lawina katastrof obejmie wszystkich. Co należy zrobić?

Wraz z przyjaciółmi otrzymaliśmy odpowiedzi na te pytania podczas rozmowy z szanownym Igorem Michajłowiczem Daniłowym. Jak zawsze Igor Michajłowicz z wielką cierpliwością i życzliwością dokładnie wyjaśnił zbawcze wyjście z obecnej sytuacji społecznej, istotę i znaczenie Twórczego społeczeństwa, którymi chcemy się podzielić z wami wszystkimi, nasi drodzy przyjaciele!

CEL I ZNACZENIE

Najważniejsze to mieć cel! Jeśli mamy cel — wszystko ma sens, a jeśli nie ma celu, to wszystko jest pozbawione sensu. Jaki jest nasz cel? Naszym celem jest wyjście z tego kryzysu społeczeństwa konsumpcyjnego, a w rzeczywistości jest to forma ukrytego niewolnictwa, zamaskowanego ustroju niewolniczego, w którym wszyscy obecnie jako ludzkość istniejemy, i rozpocząć życie jako Człowiek, a nie jako bestia. A głównym celem jest osiągnięcie i zbudowanie Doskonałego społeczeństwa ludzi wolnych duchowo, społeczeństwa, które zagwarantowałoby naszym przyszłym pokoleniom godne życie, dobrobyt oraz duchowy i moralny rozkwit. Społeczeństwo Miłości i Człowieczeństwa, czyli Eden, jak to się nazywa w różnych religiach. Społeczeństwo przyszłości, które już teraz zmienia Ciebie w działaniu i wypełnia Twoje życie wysokim znaczeniem.

Co jest do tego potrzebne? Etapowość rozwoju. Igor Michajłowicz opowiedział o kluczowych założeniach, że Twórcze społeczeństwo jest tylko pośrednim etapem ewolucji ludzkości od ustroju niewolniczo-feudalnego do zupełnie nowego dla współczesnych ludzi sposobu życia — Idealnego społeczeństwa. Twórcze społeczeństwo jest etapem przejściowym, bez którego niemożliwe jest osiągnięcie najwyższego celu — Idealnego społeczeństwa ludzi duchowo wolnych.

Igor Michajłowicz podał następujące ciekawe skojarzenie: „Wyobraźcie sobie burzliwą szeroką rzekę, która oddziela tonącą wyspę od dużego brzegu. Na tej wyspie znajdują się dzikie zwierzęta. Przecież nasze współczesne społeczeństwo, w rzeczywistości, nie różni się od nich. Deklarujemy właściwe rzeczy, mówimy o wysokim, o ideałach, ale faktycznie żyjemy jak zwierzęta. Jesteśmy rozproszeni. Stworzyliśmy enklawy. Ciągle walczymy o terytoria, wyjaśniamy stosunki, budujemy hierarchie, walczymy o dominację.

Czy to jest godne Człowieka? Czy właściwe jest życie w takich warunkach? We współczesnym społeczeństwie wszystko jest przeciwko człowiekowi. Ludzie sami stworzyli nadbudowy, które je zniewoliły. W priorytecie są interesy „na papierze”, interesy „państwa”, interesy „społeczeństwa” reprezentowane przez małe grupy, a tylko na samym końcu interesy człowieka, który własnoręcznie ucieleśnia ich „bajki”, pogrążając się w jeszcze większym niewolnictwie. Czy jest to normalne? Tworząc te abstrakcje, przekazaliśmy im nasze prawa. Ale wraz z naszymi prawami zabrali nam nasze dobra.. Czas zwrócić to wszystko ludziom. Bo ten świat został stworzony i oddany Człowiekowi. I człowiek nie powinien tracić statusu Człowieka, i tylko wtedy mamy szansę zbudować Idealne społeczeństwo.

Wracając do naszego przykładu, Idealnym społeczeństwem jest to, co znajduje się po drugiej stronie rzeki, na wielkim brzegu stabilności i dobrobytu zwanym Edenem. Aby opuścić tonącą wyspę i przejść przez rzekę śmierci, musimy zbudować most od konsumpcyjnego, bestialskiego formatu relacji, w którym rządzą kłamstwo i oszczerstwo, do Edenu, gdzie króluje Prawda i Miłość. Most ten powinien być wykonany z twardego kamienia jednolitej woli ludzi i ich wspólnego działania. Ten most to Twórcze społeczeństwo, które opiera się na 8 filarach”. Postanowiłem wyjaśnić: „Czym są te filary?” Igor Michajłowicz powiedział, że filarami tego mostu są 8 Podstaw Twórczego społeczeństwa.

8 PODSTAW TWÓRCZEGO SPOŁECZEŃSTWA

Człowiek jest fundamentalną jednostką społeczeństwa. Ludzkość jest jedną wielką rodziną.


 1. Życie Człowieka

Życie Człowieka jest najwyższą wartością. Życie każdego Człowieka musi być chronione, jak własne. Celem społeczeństwa jest zapewnienie i zagwarantowanie wartości życia każdemu Człowiekowi. Nie może być nic cenniejszego niż życie Człowieka. Jeśli jeden Człowiek jest cenny, znaczy, wszyscy Ludzie są cenni!

 1. Wolność Człowieka

Każdemu człowiekowi od urodzenia przysługuje prawo do bycia Człowiekiem. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Każdy ma prawo wyboru. Na ziemi nie może być nikogo i niczego ponad człowiekiem, jego wolnością i prawami. Korzystanie z praw i wolności człowieka nie może naruszać praw i wolności innych ludzi.

 1. Bezpieczeństwo Człowieka

Nikt i nic w społeczeństwie nie ma prawa stwarzać zagrożeń dla życia i wolności Człowieka!

Każdy Człowiek ma zagwarantowane bezpłatne zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, w tym żywności, mieszkania, opieki medycznej, edukacji i pełnego zabezpieczenia socjalnego.

Naukowe, przemysłowe i technologiczne działania społeczeństwa powinny być skierowane wyłącznie na poprawę jakości życia ludzkiego.

Gwarantowana stabilność ekonomiczna: brak inflacji i kryzysów, stabilne i równe ceny na całym świecie, jedyna jednostka monetarna, stałe minimalne opodatkowanie lub jego brak.

Bezpieczeństwo Człowieka i społeczeństwa przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami zapewnia ujednolicona globalna służba zarządzania kryzysowego.

 1. Przejrzystość i otwartość informacji dla wszystkich

Każdy Człowiek ma prawo do otrzymywania wiarygodnych informacji na temat przepływu i dystrybucji środków publicznych. Informacja o stanie realizacji decyzji społeczeństwa jest dostępna dla każdego Człowieka.

Media należą wyłącznie do społeczeństwa i zgodnie z prawdą, otwarcie i szczerze odzwierciedlają informacje.

 1. Twórcza ideologia

Ideologia powinna mieć na celu popularyzację najlepszych ludzkich cech i tłumienie wszystkiego, co jest skierowane przeciwko Człowiekowi. Głównym priorytetem jest priorytet człowieczeństwa, wysokie duchowe i moralne aspiracje Człowieka, ludzkość, sumienność, wzajemny szacunek i umocnienie przyjaźni.

Tworzenie warunków do rozwoju i wychowania Człowieka przez duże „C”, kultywowanie wartości moralnych w każdym człowieku i społeczeństwie.

Zakaz propagandy przemocy, osądzenie i potępienie wszelkich form rozdzielenia, agresji, przejawów anty-ludzkości.

 1. Rozwój Osobowości

Każdy człowiek w Twórczym społeczeństwie ma prawo do wszechstronnego rozwoju i samorealizacji.

Edukacja powinna być bezpłatna i równie dostępna dla wszystkich. Tworzenie warunków i poszerzanie możliwości do realizacji przez Człowieka jego zdolności twórczych i talentów.

 1. Sprawiedliwość i równość

Wszystkie zasoby naturalne należą do Człowieka i są uczciwie rozdzielone między wszystkich ludzi. Monopolizacja zasobów i ich nieracjonalne wykorzystanie jest niedopuszczalne. Zasoby te są sprawiedliwie rozdzielone między mieszkańców całej Ziemi.

Człowiek ma zagwarantowane zatrudnienie, jeśli sobie tego życzy. Wynagrodzenie za identyczne stanowisko, specjalizację i zawód musi być takie same na całym świecie.

Każdy ma prawo do własności prywatnej i dochodów, jednak w granicach kwoty indywidualnej kapitalizacji ustalonej przez społeczeństwo.

 1. Samorząd społeczny

Pojęcie „władzy” jest nieobecne w Twórczym społeczeństwie, ponieważ odpowiedzialność za społeczeństwo jako całość, jego rozwój, warunki życia i harmonijny ustrój spoczywa na każdym Człowieku.

Każdy Człowiek ma prawo uczestniczyć w zarządzaniu sprawami Twórczego społeczeństwa oraz w przyjmowaniu przepisów mających na celu poprawę życia Człowieka.

Rozwiązanie społecznie ważnych, społecznie znaczących zagadnień ekonomicznych wpływających na zmianę jakości życia Człowieka poddaje się ogólnokrajowej dyskusji i głosowaniu (referendum).

Ta informacja zaskoczyła nas swoją mądrością i głębią. Oczywiście w takim społeczeństwie każdy człowiek chce żyć. A dzisiaj, przed nami, ludźmi żyjącymi na planecie Ziemia, pozostaje tylko jedno pytanie: jak wdrożyć to w jak najkrótszym czasie?

ETAPY BUDOWY TWÓRCZEGO SPOŁECZEŃSTWA

Igor Michajłowicz odpowiedział, że dla budowania Twórczego społeczeństwa ważna jest etapowość, i wyjaśnił, na czym polega każdy z etapów.

 1. Etap informowania. To informowanie ludzkości o Twórczym społeczeństwie. Każdy zainteresowany człowiek może poinformować maksymalną liczbę ludzi o Twórczym społeczeństwie. Właśnie to robi obecnie wielu sumiennych, przyzwoitych ludzi z różnych krajów świata.
 1. Etap polityczny. Tworzenie partii politycznych „Twórcze społeczeństwo” w różnych krajach z jednolitą ideologią Twórczego społeczeństwa. Ogólna koordynacja partii jest prowadzona przez Międzynarodowy Komitet Centralny, który jest kontrolowany przez społeczność międzynarodową — Międzynarodowy Ruch Społeczny „ALLATRA”, czyli społeczność, która jest poza polityką i religią. Cel projektu jest prosty: skorzystać z polityki, jak narzędzia nie do rozdzielenia, lecz do zjednoczenia ludzi.
 1. Światowe referendum. Przeprowadzenie powszechnego referendum w sprawie przyjęcia przez całą ludzkość twórczego modelu rozwoju jako jedynego możliwego do przyjęcia i niezbędnego do przetrwania ludzkości.

Pierwszym etapem jest powiadomienie ludzkości o możliwości stworzenia Twórczego społeczeństwa. Właśnie to aktywnie robimy teraz. Za ludzi mówią ich uczynki. Ogromną liczbę twórczych projektów codziennie realizują uczestnicy Międzynarodowego Ruchu Społecznego „ALLATRA” i każdy chętny może się o nich dowiedzieć z oficjalnych źródeł Ruchu i dołączyć do tej życiowo niezbędnej inicjatywy.

Istnieje podstawowe narzędzie, które odgrywa kluczową rolę we współczesnym społeczeństwie, dzięki któremu nasze społeczeństwo jest zarządzane. Chodzi o politykę. Jeśli z niego skorzystamy, oznacza to, że znacząco przyspieszyć realizację budowy Twórczego społeczeństwa.

Od 6000 lat polityka służy do zniewalania ludzi i wzmocnienia systemu wartości konsumenckich. Ale dziś może to posłużyć całej ludzkości w budowaniu Twórczego społeczeństwa!

System zarządzania współczesnym społeczeństwem jest zorganizowany w taki sposób, że idziemy głosować w naszym kraju i wybieramy proponowanych nam kandydatów, którym przekazujemy nasze prawa po wyborach. Oznacza to, że przekazujemy nasze prawa ludziom, których nie znamy, a tym samym pozostawiamy siebie bez żadnych praw. Przecież przekazaliśmy ich. Ale wraz z naszymi prawami, przekazaliśmy również nasze dobra. W ten sposób stworzyliśmy nadbudowę nad człowiekiem. Czy będzie wyznaczona przez nas taka osoba z nadanymi uprawnieniami, i wyznaczona przez nas, pracować dla nas czy w naszych interesach? Czy zwróci nam nasze dobra? Nie, bo jest do nich przyzwyczajona i już uważa nasze dobra za swoją własność. Będzie myślała o sobie, o swojej rodzinie, ale nie o nas. Dlaczego? W konsumpcyjnym egoistycznym myśleniu będzie myślała, że w przeciwnym razie, jeśli zacznie bronić interesów ludzi, obniży się do naszego poziomu i pozostanie taką jak my – z jedynie deklarowanymi prawami i bez realnych dóbr. Czy to nie jest absurdalne? Czy to nie jest forma ukrytego niewolnictwa?

Po zabraniu nam wszystkiego, narzucono nam bardzo restrykcyjne obowiązki, które w rzeczywistości są dla większości ludzi niemożliwe do spełnienia. Po prostu nie da się ich zrealizować w pełni. To sprawia, że ludzie żyją w ciągłym lęku i strachu, i zmusza to czuć się bezbronnym i upośledzonym. To właśnie w takim społeczeństwie zmuszeni jesteśmy do istnienia. Ciągle podmiany i manipulacje! To jest esencja społeczeństwa konsumpcyjnego. Jest tak zorganizowane, bo jest skierowane przeciwko człowiekowi. I to jest fakt. Czy takie społeczeństwo jest w stanie przetrwać długo? Czy ma przyszłość? Najwyraźniej nie.

Ale każde narzędzie może być użyte zarówno na dobre jak i na złe, można nim niszczyć lub budować. Dlatego też polityka może i musi stać się naszym narzędziem budowy właściwych i rzeczywiście sprawiedliwych, żywotnych, potwierdzających życie przepisów prawnych w zakresie budowy Twórczego społeczeństwa.

Dziś nadal żyjemy według prawa rzymskiego, które dawno już odżyło. Konieczne jest stworzenie takiego prawa, które będzie gwarantowało zachowanie interesów każdego człowieka. Ich fundamentem będą 8 Podstaw Twórczego społeczeństwa. Polityka powinna w rzeczywistości stać się narzędziem międzynarodowej komunikacji i stowarzyszenia, wspierać przyjaźń między narodami, a nie być narzędziem nacisku, agresji, jak to ma miejsce obecnie. Nie może i nie powinna być wykorzystywana do dalszego rozdzielania, ale wręcz przeciwnie, do szybkiego zjednoczenia całej rodziny ludzkiej.

Jeśli pójdziemy w tym samym tempie, co teraz, bez wykorzystania polityki jako narzędzia, proces tworzenia Twórczego społeczeństwa będzie przeciągnie się o długie lata. Sprawdźmy szczerze, czy ludzkość ma na to czas? Aby przyspieszyć proces przechodzenia ludzkości z formatu konsumpcyjnego do Twórczego społeczeństwa, możemy i powinniśmy już teraz wykorzystać politykę jako najbardziej skuteczne narzędzie.

Wszyscy jesteśmy obywatelami naszych krajów. Idziemy na wybory i głosujemy na różnych kandydatów, a potem denerwujemy z powodu tego, że pogarszają one nasze życie i wzmacniają format konsumpcyjny. Przyjmują oni ustawy, które działają przeciwko nam jako Jednolitej Rodzinie Ludzkiej, a nie w naszym interesie. W związku z tym warunki naszego istnienia stale się pogarszają. To znaczy, kiedy dochodzą do władzy, ci ludzie chronią czyjekolwiek interesy, ale nie interesy Człowieka i Jednolitej Rodziny Ludzkiej. Jak można w ogóle głosować na polityka, skoro jest on przeciwny Człowiekowi i jego prawom? Jak na niego głosować, skoro jest skłonny kłamać i oszukiwać?

Aby zmienić tą sytuację, musimy głosować na tych polityków, którzy będą wdrażać i prawnie realizować 8 Podstaw Twórczego społeczeństwa! A jeszcze lepiej, prościej i poprawniej – jest stworzenie jednej światowej partii o nazwie „Twórcze społeczeństwo”, która w każdym kraju świata będzie realizować 8 Podstaw Twórczego społeczeństwa. I w ten sposób, korzystając z naszych przekazanych praw, ona zacznie już teraz zwracać nasze dobra i pracować na rzecz zjednoczenia całej ludzkości w Jednolitą Rodzinę – Twórcze społeczeństwo, tak szybko jak to możliwe. I dopiero gdy wszystkie kraje świata będą gotowe na przejście od formatu konsumpcyjnego do formatu twórczego, będziemy mogli przeprowadzić Światowe referendum, które przywróci nas – wszystkich mieszkańców Ziemi – do Jednolitej Rodziny Ludzkiej – Twórczego społeczeństwa.

A jedyny sposób, w jaki możemy to zrobić, to przez pokojowe działanie. Jak powiedział szanowny Igor Michajłowicz: „Ludzkość nie potrzebuje rewolucji, ludzkość potrzebuje Ewolucji”.


Członek MRS „ALLATRA”

Elczin

Zostaw komentarz

Komentarze (5)

 • Tereska
  14.11.2022   |   23:27
  Pragnę dla nas wszystkich szczęśliwych dni uśmiechu radości beztroskiej drogi życia z zachowaniem zasad moralnych. Widzę przed sobą kolorowy świat i szczęśliwych ludzi szanujących się. Bez kłamstw i tajemnic. Zbyt wiele zlego doświadczyłam i doświadczam jednak mam taki malutki płomyczek nadzieji w sercu że będzie dobrze będzie pięknie ❤️
 • Marta
  05.12.2021   |   12:01
  Jest to piękny projekt. Powinnismy informować o nim jak największa ilość ludzi.
 • Roland
  09.08.2021   |   18:48
  Jeśli coś robisz. Rób jak dla siebie. Bo w szerszej perspektywie robisz dla siebie Można wszystko ale tylko z tymi co tego chcą z własnej nieprzymuszonej woli Praca dla chętnych. Pracować aby uzyskać efekt Zero podatków. Pieniądz to narzędzie do ułatwienia wymiany towarów i usług oraz określania zapotrzebowania na powyższe Brak patentów. Wynagrodzenie dla twórcy,oraz możliwie szybkie wprowadzenie nowego pomysłu w jak najlepszej jakości Powrót do medycyny naturalnej. Szpitale i służba zdrowia tylko do pomocy w nagłych wypadkach. Urazy, wypadki Gwarantowany bezwarunkowy dochód osobisty zapewniajacy podstawy utrzymania. Minimum pracy, maksimum automatyzacji oraz likwidacja niepotrzebnych stanowisk mn urzędników, pośredników, miejsc pracy możliwych do zastąpienia przez automatyzację itp Jedna karta będąca dowodem, kartą płatniczą, prawem jazdy, kluczem do domu pojazdu itp Wprowadzenie do produkcji produktów/patentów sławnego Tesli Powołanie "rady starszych" na wzór "rady plemienia" do decydowania w najważniejszych kwestiach Zadania rządu to organizacja życia na danym obszarze. Np państwa Tj zapewnienie każdemu mieszkania pożywienia oraz pracy którą osoba sobie wybierze. Gospodarka surowcami i odpadami. Bezpłatne wspieranie twórców. Pozostawienie małych firm pod warunkiem zainteresowania ich usługami lub produktami Legalizacja wszystkich roślin (tylko dla dorosłych) z dużym naciskiem na rzetelna informację skutków ich stosowania oraz badanie jakości. Dbanie o środowisko naturalne poprzez budowanie domów o jak najmniejszym wpływie na naturę. Darmowy transport publiczny. Oto większość moich warunków przystąpienia :) Pozdrawiam
  Marta
  05.12.2021   |   11:58
  Bardzo bym pragnęła żeby ten projekt się udał. Powinnismy szeroko o tym informować innych ludzi.
 • Monika Jan
  09.03.2021   |   17:24
  Jesteśmy za 👍😀❤️
 • Anna
  19.09.2020   |   17:43
  Dziękuję za tą inicjatywę. Tego właśnie szukałam, będąc świadoma upadku człowieczeństwa. Jest nadzieja na lepsze jutro !!! Jestem z Wami. Anna.