Logo Creative Society CREATIEVE
MAATSCHAPPIJ

Prof. Robert Kennedy

Doctor in de politieke wetenschappen, voorzitter van de Atlanta Council on International Relations, professor emeritus in internationale zaken, Sam Nunn School van het Georgia Institute of Technology (VS)

Prof. Robert Kennedy

Bio spreker

Professor Kennedy ontving de Joint Distinguished Civilian Service Award van de voorzitter van de Joint Chiefs of Staff van de VS, een Doctorate Honoris Causа van het Bulgaarse National Defense College en de Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award.

Professor Kennedy was lid van het Uitvoerend Comité van de voorzitter van de Joint Chiefs of Staff voor de accreditatie van gezamenlijke militaire opleidingen, als academisch medewerker van de Atlantische Raad van de V.S., en als algemeen redacteur van The Atlanta Papers. Hij heeft veel lezingen gegeven en gepubliceerd en is adviseur geweest op het gebied van internationale veiligheid en defensiezaken.

Speech

Dank je wel, Olga! En dank aan de organisatoren van deze conferentie om me uit te nodigen om hier vandaag te spreken.

Het is zeker een grote eer en een voorrecht om mij bij zo'n vooraanstaande groep mensen te voegen en een duidelijk zeer belangrijk onderwerp aan te snijden.

Dames en Heren. Vandaag leven wij, zoals u hebt gezien, in tijden van grote beloften, maar ook van grote trauma's. Enerzijds zijn wij, zoals u hebt gehoord, gezegend met opkomende technologieën die de gehele mensheid tot groot voordeel kunnen strekken. Aan de andere kant worden we nu geconfronteerd met een aantal uitdagingen die ontwrichtend en vaak gevaarlijk zijn. Uitdagingen die op de een of andere manier ieder van ons, onze families, onze vrienden en de generaties na ons beïnvloeden en zullen blijven beïnvloeden. Helaas worden onze reacties op deze uitdagingen tot nu toe gekenmerkt door ontkenning, verwarring, onenigheid en vertraging, vaak ingegeven door onwetendheid of hebzucht of door nationale agenda's die haaks staan op de bredere behoeften van hun eigen burgers en de grotere internationale gemeenschap.

Om er in de korte tijd die ik heb een paar kort te noemen

Het eerste onderwerp dat u veel zult horen nadat ik heb gesproken is klimaatverandering. Iedereen is zich bewust van de klimaatveranderingen die momenteel aan de gang zijn.

 • Ja, het klimaat is op sommige momenten zowel warmer als kouder geweest dan het nu is. 

 • Vandaag maken wetenschappers zich echter ernstig zorgen dat menselijke activiteiten een dramatisch en gevaarlijk effect hebben op het klimaat op aarde. U kent allemaal de oorzaken — de verbranding van fossiele brandstoffen, de toename van methaangassen, het kappen van bossen, enzovoort.

 • Helaas is het probleem niet alleen van ecologische, maar ook van economische, sociale en politieke aard.

 • Hogere temperaturen, frequentere en verwoestende weerpatronen — meer tornado's, meer orkanen, meer tyfoons, de zeespiegel, opdrogende meren — zullen allemaal gevolgen hebben voor miljarden mensen.

 • Gevaarlijke emissies tasten de individuele gezondheid aan, de stijgende zeeën zullen massale volksverhuizingen tot gevolg hebben, de stijgende temperaturen zullen gevolgen hebben voor de gewassen die kunnen worden verbouwd, met als gevolg massale hongersnoden en/of massale volksverhuizingen.

 • En bovenal, dames en heren, is klimaatverandering een politiek probleem, want er is politiek voor nodig om de crisis op te lossen, naties zullen beslissingen moeten nemen die vaak zeer controversieel zullen zijn — zowel in eigen land als internationaal. Misschien nog belangrijker is dat het falen om de uitdaging van de klimaatverandering aan te gaan onvermijdelijk zal leiden tot meer wrijving en conflicten tussen volkeren en naties.

2e de voortdurende verspreiding van massavernietigingswapens

 • Ondanks internationale verdragen die dergelijke wapens beperken, is van verscheidene staten die zich niet bij deze verdragen hebben aangesloten bekend dat zij nucleaire en andere massavernietigingswapens hebben ontwikkeld of aan het ontwikkelen zijn, en is bekend dat terroristische groeperingen op zoek zijn naar de splijtstoffen en andere componenten die nodig zijn voor de productie van dergelijke wapens.

 • Het vooruitzicht van opzettelijk gebruik van dergelijke wapens of gebruik als gevolg van escalerende spanningen en misrekening is een reëel en aanwezig gevaar, met massale slachtoffers en langetermijngevolgen voor de planeet die niet gemakkelijk kunnen worden gemeten.

3e Kunstmatige Intelligentie. U heeft vanochtend veel gehoord over Kunstmatige Intelligentie. De problemen die gepaard gaan met de opkomst van Kunstmatige Intelligentie worden nu pas duidelijk. U hebt er veel over gehoord, zoals ik al zei, ze omvatten, zoals al is gezegd, minimaal:

 • Verlies van banen, omdat machines niet alleen produceren wat nodig is, maar ook beslissen over hoe en wat er geproduceerd moet worden en wanneer.

 • Het veiligheidsprobleem: de losgeslagen robot

 • Het vertrouwensproblee: kan kunstmatige intelligentie cognitieve niveaus bereiken die gelijk zijn aan of beter zijn dan die van de mens, en zo ja, kan erop worden vertrouwd dat zij het juiste doen — het morele en het ethische. Trek er hard aan

Tot slot, inkomensongelijkheid, zowel binnen als tussen naties,

 • Slechts 8 mensen bezitten nu dezelfde rijkdom als 3,6 miljard mensen of bijna ½ van de mensheid.

 • Binnen naties kan de ongelijkheid in rijkdom groot zijn, met de rijken die rijker worden, en de armen met inkomens die stagneren.

 • Wereldwijd is het probleem misschien nog groter. Zo varieert het inkomen per hoofd van de bevolking, gemeten in koopkrachtpariteit in 2020 door het Internationaal Monetair Fonds, van Luxemburg met 118.000 dollar, op het hoogste niveau, tot Burundi met ongeveer 760 dollar, op het laagste niveau.

Deze ongelijkheid leidt niet alleen tot minachting, maar ook tot ontevredenheid onder de armste volkeren en naties en geeft aanleiding tot conflicten binnen en tussen naties.

In vele opzichten zijn deze uitdagingen ongekend. Vandaag krijgen we echter ook een ongekende kans. Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid zijn we meer met elkaar verbonden geweest. Het vliegtuig, het internet, de smartphone, Zoom hebben de barrières van tijd en afstand bijna opgeheven. We kunnen chatten met iemand aan de andere kant van de wereld. We kunnen leren over andere mensen, andere culturen, andere religies, gewoon door een paar woorden op onze computer te typen.  We hebben facetime, we hebben Facebook, Twitter enzovoort als verdere communicatiemiddelen.

Toch zal niets van dit alles er toe doen.

Zolang wij, als volkeren en naties, onze eigen persoonlijke verlangens en individueel eigenbelang blijven nastreven zonder rekening te houden met de belangen en behoeften van de grotere gemeenschap, zal de mensheid niet in staat zijn de steeds gevaarlijker uitdagingen die voor ons liggen met succes aan te gaan. De gevolgen, dames en heren, van een dergelijk falen zullen verschrikkelijk zijn in termen van verlies van mensenlevens, nationale schatten en menselijke ontberingen.

De vraag die wij ons daarom moeten stellen is: kunnen wij onze verschillen overwinnen en als volkeren en naties samenwerken? De wereld zal niet uit zichzelf veranderen. Het is aan ons om te handelen. Verschillende standpunten zullen een natuurlijk en permanent kenmerk van het menselijk bestaan blijven. Zij vloeien voort uit factoren als verschillen in cultuur, tradities, geloofsovertuigingen, ervaringen en zelfs taal. Ja, inderdaad, verschillen kunnen verdeeldheid zaaien. Maar dat hoeft niet. Verschillen kunnen de bron zijn van creatief denken dat alleen voortkomt uit verschillende gezichtspunten. En, dames en heren, om de uitdagingen die voor ons liggen aan te gaan, moeten we samenwerken en creatief denken.

We moeten verder gaan dan de enge definitie van individueel en nationaal eigenbelang en creatief nadenken over hoe we de dringende problemen kunnen oplossen die onze toekomst en de toekomst van onze planeet bedreigen.

Is dit mogelijk? Ja, ik geloof van wel.

Maar daarvoor is leiderschap nodig — een nieuw soort leiders — mannen en vrouwen van alle geloofsovertuigingen, rassen, etnische achtergronden, seksuele geaardheden, enzovoort, die bereid zijn te luisteren voor ze spreken, de dialoog aan te gaan, de nodige kennis te verwerven, leiders die anderen voor zichzelf laten gaan, leiders die vechten voor het grotere goed, leiders die trachten te begrijpen en te analyseren alvorens te beslissen, die de morele moed hebben om te doen wat juist is, niet wat opportuun is, de nederigheid om te erkennen dat zij niet altijd gelijk hebben, en de integriteit om zich slaafs in te zetten om de waarheid te spreken. Ik heb het niet over een of andere abstracte persoon. Ik heb het over u en mij. We moeten vandaag markeren als de dag waarop we besloten hebben te handelen voor het grotere goed van de mensheid en van de leiders van onze naties eisen dat zij hetzelfde doen. Alleen dan zullen we in staat zijn de enorme uitdagingen die voor ons liggen, het hoofd te bieden.

Nogmaals, hartelijk dank voor de uitnodiging om vandaag het woord te voeren.