Logo Creative Society КРЕАТИВНО
ОПШТЕСТВО
Придружи се

8 ОСНОВИ НА КРЕИТИВНОТО ОПШТЕСТВО

Човекот е основната единица на општеството.
Човештвото е едно големо семејство.
1
Човечки живот

Човечкиот живот е најголема вредност. Животот на кој било човек мора да биде заштитен како свој. Целта на општеството е да се обезбеди и гарантира вредноста на животот на секој човек. Не може и никогаш не може да има нешто повредно од животот на човекот. Ако еден човек е вреден, тогаш сите луѓе се вредни!

2
Човечка слобода

Секој човек е роден со право да биде човечко суштество. Сите луѓе се раѓаат слободни и еднакви. Секој има право да избере. Не може да има никој и ништо на Земјата над човекот, неговата слобода и права. Спроведувањето на човековите права и слободи не смее да ги нарушува правата и слободите на другите.

3
Безбедност на човекот

Никој и ништо во општеството нема право да создава закани по животот и слободата на човекот!

Секое лице загарантирано да има обезбедување на основните животни потреби, вклучувајќи храна, домување, медицинска нега, образование и целосна социјална сигурност.

Научните, индустриските и технолошките активности на општеството треба да бидат насочени исклучиво кон подобрување на квалитетот на животот на човекот.

Загарантирана економска стабилност: без инфлација и кризи, стабилни и исти цени низ целиот свет, единствена монетарна единица и фиксен минимален данок или без данок.

Безбедноста на човекот и општеството од какви било закани е обезбедена од унифицираната глобална служба која се занимава со итни ситуации.

4
Транспарентност и отвореност на информации за сите

Секој човек има право да добие веродостојни информации за движењето и распределбата на јавните средства. Секој човек има пристап до информации за состојбата во спроведувањето на одлуките во општеството.

Масовните медиуми припаѓаат исклучиво на општеството и ги рефлектираат информациите вистинито, отворено и искрено.

5
Креативна идеологија

Идеологијата треба да биде насочена кон популаризација на најдобрите човечки квалитети и запирање на сè што е насочено против човекот. Главниот приоритет е приоритет на човештвото, високи духовни и морални аспирации на човекот, хуманост, доблест, взаемно почитување и зајакнување на пријателството.

Создавање услови за развој и едукација на Човекот со големи букви, култивирање на морални вредности во секоја личност и општество.

Забрана за пропаганда на насилство, осуда и осудување на каква било форма на поделба, агресија и антихумани манифестации.

6
Развој на личност

Секоја личност во Креативното Општество има право на сеопфатен развој и лично исполнување.

Образованието треба да биде бесплатно и подеднакво достапно за сите. Создавање услови и проширување на можностите за човекот да ги спроведе своите креативни способности и таленти.

7
Правда и еднаквост

Сите природни ресурси им припаѓаат на луѓето и се прилично распоредени меѓу сите луѓе. Забрането е монополизирање на ресурсите и нивна ирационална употреба. Овие ресурси се прилично распределени меѓу граѓаните на целата Земја.

На човекот му е загарантирано вработување ако тој / таа сака. Плаќања за идентична позиција, специјалност или професија треба да бидат исти низ целиот свет.

Секој има право на приватна сопственост и приход, сепак во границите на износот на капитализацијата на поединецот утврден од општеството.

8
Самоуправно општество

Концептот на „моќ“ во Креативното Општество е отсутен, бидејќи одговорноста за општеството како целина, нејзиниот развој, услови за живеење и хармоничен формат, лежи во секој Човек.

Секој има право да учествува во управувањето со работите на Креативното Општество и во донесувањето на законите кои го подобруваат човековиот живот.

Решението на социјално важни, социјално значајни и економски прашања што влијаат на квалитетот на животот на човекот е поднесено со јавна дискусија и гласање (референдум).

Creative society Logo with ALLATRA ornament
Можете да дознаете повеќе за фазите на изградба на Креативно Општество во написот „Основи на Креативното Општество и фазите на неговата конструкција“
Прочитај