Logo Creative Society ЖАРАТМАН
КООМ
Кошулуу

ЖАРАТМАН КООМДУН 8 НЕГИЗДЕРИ

Адам — коомдун негизги бирдиги болуп саналат.
Адамзат — бир чоң үй-бүлө.
1
Адам жашоосу

Адам өмүрү эң жогорку баалуулук. Ар бир адамдын өмүрү өзүнүн өмүрүндөй корголушу керек. Коомдун максаты — ар бир Адамдын жашоосунун баалуулугун камсыз кылуу жана кепилдөө. Адамдын өмүрүнөн кымбат эч нерсе жок жана болушу мүмкүн эмес. Бир адам баалуу болсо, анда бардык адамдар баалуу!

2
Адамдын эркиндиги

Ар бир адам төрөлгөндөн баштап Адам болуу укугуна ээ. Бардык адамдар эркин жана бирдей төрөлүшөт. Ар бир адам тандоого укуктуу. Жер бетинде эч ким жана эч нерсе Адамдан, анын эркиндигинен жана укуктарынан жогору боло албайт. Адамдын укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашыруу башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин бузбашы керек.

3
Адам коопсуздугу

Коомдо эч ким жана эч нерсе Адамдын өмүрүнө жана эркиндигине коркунуч келтирүүгө укугу жок!

Ар бир Адамга турмуш-тиричиликтин негизги керектөөлөрү, анын ичинде тамак-аш, турак-жай, медициналык жактан тейлөө, билим алуу жана толук социалдык камсыздоо кепилденет.

Коомдун илимий, өндүрүштүк жана технологиялык ишмердүүлүгү адамдын жашоосунун сапатын жакшыртууга гана багытталышы керек.

Кепилденген экономикалык туруктуулук: инфляциянын жана кризистин жоктугу, дүйнө жүзү боюнча туруктуу жана бирдей баа, бирдиктүү валюта, белгиленген минималдуу салык же анын такыр жоктугу.

Адамдын жана коомдун ар кандай коркунучтардан коопсуздугу бирдиктүү глобалдык өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү кызматы тарабынан камсыз кылынат.

4
Баары үчүн маалыматтын айкындыгы жана ачыктыгы

Ар бир адам мамлекеттик каражаттардын кыймылы жана бөлүштүрүлүшү жөнүндө так маалымат алууга укуктуу. Ар бир адам коомдун чечимдеринин аткарылышынын абалы жөнүндө маалыматка ээ.

Массалык маалымат каражаттары коомчулукка гана таандык жана маалыматты таза, ачык жана чынчыл чагылдырат.

5
Жаратмандык идеология

Идеология адамдык мыкты сапаттарды жайылтууга, Адамга каршы багытталган нерселердин бардыгын басууга багытталышы керек. Негизги приоритет — адамгерчиликтин, Адамдын бийик руханий-адептик умтулууларынын, адамкерчиликтин, абийирдүүлүктүн, бири-бирин сыйлоонун жана достукту чыңдоонун артыкчылыктары.

Баш тамга менен Адамды өнүктүрүү жана тарбиялоо үчүн шарттарды түзүү, ар бир адамда жана коомдо адеп-ахлактык баалуулуктарды тарбиялоо.

Зордук-зомбулукту пропагандалоого тыюу салуу, ар кандай түрдөгү бөлүнүүнүн, агрессиянын, адамгерчилике каршы  көрүнүштөрүн айыптоо.

6
Инсандык өнүгүү

Жаратман коомдо ар бир адам ар тараптуу өнүгүүгө жана өзүн-өзү ишке ашырууга укуктуу.

Билим акысыз жана баарына бирдей жеткиликтүү болушу керек. Адамдын өзүнүн чыгармачылык жөндөмүн жана талантын ишке ашыруусу үчүн шарттарды түзүү жана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү.

7
Адилеттик жана Теңдик

Бардык жаратылыш ресурстары Адамга таандык жана бардык адамдар арасында адилеттүү бөлүштүрүлгөн. Ресурстарды монополиялаштырууга жана аларды ысраптуу пайдаланууга жол берилбейт. Бул ресурстар бүт жер шарынын тургундарынын ортосунда адилеттүү бөлүштүрүлөт.

Адамдын каалоосу менен жумушка орношуу кепилденет. Бирдей кызматка, адистикке, кесипке акы төлөө дүйнө жүзү боюнча бирдей болушу керек.

Ар бир адам жеке менчикке жана коом тарабынан белгиленген жеке капиталдаштыруунун өлчөмүнүн чегинде киреше алууга укуктуу.

8
Өзүн-өзү башкаруу коому

Жаратман коомдо «бийлик» деген түшүнүк жок, анткени бүтүндөй коом, анын өнүгүшү, жашоо шарттары жана гармониялуу түзүлүшүнүн жоопкерчилиги ар бир Адамда.

Ар бир адам Жаратман коомдун иштерин башкарууга жана адамдын жашоосун жакшыртуу үчүн мыйзамдарды кабыл алууга катышууга укуктуу.

Адамдын жашоосунун сапатынын өзгөрүшүнө таасир этүүчү социалдык маанилүү, экономикалык маселелерди чечүү бүткүл элдик талкууга жана добуш берүүгө (референдумга) коюлат.