Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

O PROJEKTU TVOŘIVÁ SPOLEČNOST

Tvořivá společnost je globální projekt celého lidstva a týká se každého.
PŘIPOJIT SE #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

IDEA PROJEKTU

Precedentem pro vytvoření daného projektu se stala globální mezinárodní konference „Společnost. Poslední šance“, která spojila lidi z mnoha zemí světa.
  • Lidé, nacházející se na různých místech planety, se sešli v mnoha konferenčních sálech a současně se propojili v online živém vysílání, aby otevřeně a upřímně prodiskutovali ty výzvy, kterým je současná civilizace nucena tvrdě čelit.
  • Konference přivedla k závěru, že hlavním problémem našeho lidstva je spotřebitelský formát společnosti. A jediná cesta ven z této slepé uličky je úplná změna formátu ze spotřebitelského na tvořivý.
Jaký může být tvořivý vektor společnosti, který:
icon
vyvede naší civilizaci ze slepé uličky sebedestrukce;
icon
zabezpečí budoucnost bez válek, konfliktů, násilí a hladu;
icon
zabezpečí důstojný život lidem na celém světě, bez strachu o přítomnost i budoucnost;
icon
přivede současnou společnost na novou úroveň sjednocení a mírového rozvoje civilizace ve všech sférách života?
Jak takovou tvořivou společnost vidíme my, představitelé lidstva?
Jak se pro tento cíl sjednotit a společně ho dosáhnout?
Pro to, abychom mohli celosvětově odpovědět na tyto otázky, byl vytvořen globální projekt „Tvořivá společnost“.
Projekt „Tvořivá společnost“ je záležitost všech lidí, a proto se tato iniciativa realizuje samotnými účastníky. Účastníci projektu „Tvořivá společnost“ jsou představitelé široké veřejnosti, která usiluje o zavedení 8 osnov Tvořivé společnosti ve všech zemích světa v zájmu lidí. Podrobněji o etapách vybudování Tvořivé společnosti čtěte v článku „Osnovy a etapy vybudování Tvořivé společnosti“.
Interview s Igorem Michajlovičem Danilovem o Tvořivé společnosti
TVOŘIVÁ SPOLEČNOST
8 OSNOV
TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
creativesociety.com
1. Život Člověka
Život Člověka je nejvyšší hodnotou. Je nutné chránit Život každého Člověka jako svůj vlastní. Cílem společnosti je zabezpečit a garantovat, že život každého Člověka má tu nejvyšší hodnotu. Není a nemůže být nic cennějšího, než život Člověka. Pokud je cenný jeden Člověk, znamená to, že jsou cenní všichni Lidé!
2. Svoboda Člověka
Každý člověk má, už díky samotnému narození, právo být Člověkem. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní. Každý má právo volby. Na Zemi nemůže být nikdo a nic důležitější než Člověk, než jeho svoboda a práva. Realizace práv a svobod Člověka nesmí narušovat práva a svobody ostatních lidí.
3. Bezpečnost Člověka
Nikdo a nic ve společnosti nemá právo ohrožovat život a svobodu Člověka!
Každý Člověk má garantované bezplatné zajištění základních životních potřeb, včetně jídla, bydlení, lékařské péče, vzdělání a plného sociálního zabezpečení.
Vědecká, výrobní a technologická činnost ve společnosti musí být nasměrována výhradně na zlepšení kvality lidského života.
Zaručená ekonomická stabilita: absence inflace a krizí, stabilní a stejné ceny na celém světě, jediná měnová jednotka, minimální fixní zdanění nebo žádné zdanění.
Bezpečnost Člověka a společnosti před jakýmkoliv druhem ohrožení je zajištěna jednotnou celosvětovou službou na řešení mimořádných situací.
4. Transparentnost a dostupnost informací pro všechny
Každý Člověk má právo být věrohodně informován o pohybu a přerozdělení finančních prostředků společnosti. Každému Člověku jsou dostupné informace, v jakém stavu je plnění rozhodnutí přijatých společností.
Masmédia patří výhradně společnosti a poskytují informace pravdivě, otevřeně a čestně.
5. Tvořivá ideologie
Ideologie musí být zaměřena na popularizaci nejlepších lidských vlastností a na ochranu před vším, co je namířeno proti Člověku. Hlavní prioritou je lidskost, vysoké duchovně morální zásady Člověka, humánnost, poctivost, vzájemná úcta a upevňování přátelství.
Vytvoření podmínek pro rozvoj a výchovu Člověka s velkým Č, pěstování mravních hodnot v každém člověku a ve společnosti.
Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost a odsouzení jakékoliv formy rozdělení, agrese a antihumánních projevů.
6. Rozvoj Osobnosti
Každý člověk v Tvořivé společnosti má právo na všestranný rozvoj a seberealizaci.
Vzdělání musí být bezplatné a stejně dostupné všem. Vytvoření podmínek a rozšiřování možností pro realizaci tvůrčích schopností a nadání Člověka.
7. Spravedlnost a rovnost
Všechny přírodní zdroje patří Člověku a spravedlivě se rozdělují mezi všechny lidi. Monopolizace zdrojů a jejich iracionální využívání jsou nepřípustné. Tyto zdroje se spravedlivě přerozdělují mezi obyvatele celé planety.
Přeje-li si to Člověk, je mu garantováno pracovní místo. Mzdy za vykonávání identických pozic, za stejnou specializaci či profesi musí být stejné na celém světě.
Každý má právo na osobní vlastnictví a příjem, avšak v mezích výše kapitalizace jednotlivce, která je stanovená společností.
8. Samospráva společnosti
Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti neexistuje, protože zodpovědnost za celou společnost, její rozvoj, podmínky pro život a harmonické uspořádání je na každém Člověku.
Každý Člověk má právo se podílet na řízení Tvořivé společnosti a na schvalování zákonů pro zlepšení života Člověka.
Řešení společensky důležitých, sociálně významných, ekonomických otázek, které vedou ke změně kvality života Člověka, se předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování (referendum).
icon

CÍLE A ÚKOLY

#CREATIVESOCIETY
CÍL PROJEKTU:
icon
Vybudování tvořivé společnosti svobodné od systému spotřebitelských šablon.
ÚKOLY PROJEKTU:
1
Vytvořit podmínky pro vybudování tvořivé společnosti na celé planetě mírovou cestou.
2
Zjistit mínění lidí z celého světa, zda chtějí žít ve společnosti tvořivého formátu a jak si sami tento formát představují.
3
Poskytnout platformu pro globální otevřenou diskuzi o konceptu tvořivé společnosti ve všech sférách života člověka.
4
Najít nové cesty sjednocení celého lidstva a vytvořit podmínky pro aktivní účast každého člověka v životě společnosti nezávisle na sociálním statusu, náboženském vyznání a národnosti.
icon

AKTIVITY

Pro realizaci úkolů projektu „Tvořivá společnost“ se uskutečňují následující aktivity:
collage
Sociální průzkum a rozhovory, které se provádějí po celé planetě s cílem zjistit mínění mezinárodního společenství.
Mezinárodní konference odborníků ve formátu „Hra profesionálů“.
Organizování sociálně významných společenských událostí, fór, tematických setkání, kulatých stolů, webinářů, online video podcastů a účast na podobných událostech, které se konají na jiných platformách po celém světě.
Publikace analytických a výzkumných článků, autorských a odborných mínění, interview a jiných informačních materiálů.
Vytváření videopořadů, prezentačních a sociálních videí, dokumentárních filmů a video obzorů.
Pojďme společně vytvořit Budoucnost, která je důstojná lidstva!