Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО
Присъединете се

ЗА ПРОЕКТА СЪЗИДАТЕЛНО ОБЩЕСТВО

Съзидателно общество е глобален проект на цялото човечество който касае всеки.
Collage
icon

ИДЕЯТА НА ПРОЕКТА

Прецедентът за създаването на днешния проект бе глобалната международна конференция „Обществото. Последен шанс“, която обедини хора от много страни по света.
  • Намирайки се в различни точки на планетата, хората се събраха в многобройни конферентни зали и едновременно, чрез видео връзка през интернет, се свързаха едни с други за да обсъдят открито и честно предизвикателствата, пред които се намира съвременната цивилизация.
  • Конференцията доведе до заключението, че основният проблем на съвременното човечество е потребителският формат на обществото. А единственият изход от настоящата безизходна ситуация е промяна на формата на обществото изцяло от потребителски към съзидателен.
Как може да изглежда съзидателен формат на обществото, който би:
icon
извадил нашата цивилизация от мъртвата точка на самоунищожението;
icon
осигурил бъдеще без войни, конфликти, насилие и глад;
icon
осигурил достоен живот на хората по целия свят и без страх за настоящето и бъдещето;
icon
извел съвременното общество на ново ниво на единство и спокойно развитие на цивилизацията във всички сфери на живота?
Как ние, представителите на човечеството, виждаме такова съзидателно общество?
Как ние можем да се обединим за тази цел и всички заедно да я достигнем?
Глобалният проект „Съзидателно общество“ е създаден именно за да отговори целия свят на тези въпроси.
Проектът „Съзидателно общество“ е дело на всички хора, поради което тази инициатива се реализира от самите участници. Участниците в проекта „Съзидателно общество“ се явяват представители на широката общественост, която се застъпва за въвеждането на 8-те основи на Съзидателното общество във всички страни по света в интерес на всички хора. Прочетете повече за етапите на построяването на Съзидателното общество в статията „Основи и етапи на построяването на Съзидателното общество.“
Интервютата на Игор Михайлович Данилов за Съзидателното общество
СЪЗИДАТЕЛНО ОБЩЕСТВО
8 ОСНОВИ
НА СЪЗИДАТЕЛНОТО ОБЩЕСТВО
creativesociety.com
1. Човешкият живот
Човешкият живот се явява най-висшата ценност. Животът на всеки Човек трябва да се пази, както своя собствен. Целта на обществото — да обезпечи и гарантира ценността на живота на всеки Човек. Няма и не може да има нищо по-ценно от живота на Човека. Ако е ценен един Човек, значи са ценни всички Хора!
2. Човешката свобода
Всеки човек по рождение е надарен с правото да бъде Човек. Всички Хора се раждат свободни и равни. Всеки има правото на избор. Не може да има никой и нищо на Земята по-висше от Човека, неговата свобода и права. Осъществяването на правата и свободите на Човека не трябва да нарушава правата и свободите на другите хора.
3. Безопасността на Човека
Никой и нищо в обществото няма право да създава заплахи за живота и свободата на Човека!
На всеки Човек се гарантира безплатно обезпечение на основните жизнено необходими потребности, включително храна, жилище, медицинско обслужване, образование и пълно социално обезпечение.
Научната, производствената и технологичната дейност на обществото трябва да бъдат насочени изключително на подобряване на качеството на човешкия живот.
Гарантирана икономическа стабилност: отсъствие на инфлации и кризи, стабилни и равни цени по целия свят, единна парична единица, фиксирано минимално данъчно облагане или отсъствие на такова.
Безопасността на Човека и обществото от каквито и да е заплахи се обезпечава от единна обща световна служба за борба при извънредни ситуации.
4. Прозрачност и откритост на информацията за всички
Всеки Човек има право да получава достоверна информация за движението и разпределението на обществените парични средства. За всеки Човек е достъпна информацията за статуса на изпълнението на решенията на обществото.
Медиите принадлежат изключително на обществото и отразяват информацията правдиво, открито и честно.
5. Съзидателна идеология
Идеологията трябва да бъде насочена на популяризиране на най-добрите човешки качества и прекъсване на всичко, което е насочено против Човека. Главният приоритет се явява човечността, високите духовно-нравствени стремежи на Човека, хуманността, добросъвестността, взаимоуважението и укрепването на дружбата.
Създаване на условия за развитие и възпитание на Човека с главна буква и стимулиране на морално-нравствените ценности във всеки човек и в обществото.
Забрана за пропагандата на насилие, порицание и осъждане на всяка форма на разделение, агресия и прояви на античовечност.
6. Развитие на Личността
Всеки човек в Съзидателното общество има право на всестранно развитие и самореализация.
Образованието трябва да бъде безплатно и еднакво достъпно за всички. Създаване на условия и разширяване на възможностите на човека да реализира своите творчески способности и дарби.
7. Справедливост и равенство
Всички природни ресурси принадлежат на Човека и честно се разпределят между всички хора. Не се допуска монополизацията на ресурси и тяхното нерационално използване. Тези ресурси се разпределят справедливо между жителите на цялата Земя.
На всеки човек се гарантира трудова заетост при негово желание. Заплащането на труда за идентична длъжност, специалност, професия трябва да бъде еднакво по целия свят.
Всеки има право на частна собственост и доходи, но в рамките на установения от обществото размер на капитализацията на индивида.
8. Самоуправление на обществото
Понятието „власт” в Съзидателното общество отсъства, така както отговорността за обществото като цяло, неговото развитие, условията на живот и хармоничен строй лежи на всеки Човек.
Всеки Човек има право да участва в управлението на делата на Съзидателното общество и в приемането на закони за подобряване на живота на Човека.
Решаване на обществено важни, социално-значими, икономически въпроси, влияещи на промяната в качеството на живот на Човека, се внася за всенародно обсъждане и гласуване (референдум).
icon

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

#CREATIVESOCIETY
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
icon
Създаване на съзидателно общество, свободно от системата на потребителското мислене.
ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА:
1
Да се създадат условия за изграждането на съзидателно общество на цялата планета с мирни средства.
2
Да запитаме хората по целия свят дали искат да живеят в съзидателно общество и как си го представят.
3
Да се осигури платформа за глобална, международна, открита дискусия за концепцията и модела на съзидателното общество във всички сфери на човешкия живот.
4
Да се намерят нови начини за обединяване на цялото човечество и създаване на условия за активното участие на всеки човек в живота на обществото, независимо от социалния статус, религия или националност.
icon

НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА

За изпълнението на задачите на проекта „Съзидателно общество“ се извършват дейности в следните области като:
collage
Социални проучвания и интервюта, проведени по цялата планета, за да хвърлят светлина върху мнението на международната общност
Международни конференции на специалисти в формата „Игра на професионалисти“.
Организиране на социално значими мероприятия, форуми, тематични срещи, кръгли маси, уебинари, онлайн видеосрещи и участие в подобни събития на други платформи по света.
Публикуване на аналитични и изследователски статии, авторски и експертни мнения, рецензии, интервюта и други информационни материали.
Създаване на видео програми, презентационни и социални видеоклипове, документални филми и видео рецензии.
Нека заедно създадем бъдещето, което е достойно за човечеството!

новини