Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО
Присъединете се

Основи и етапи на построяване на Съзидателното общество

18 май 2020 г.
Коментари

За никого вече не е тайна, че е настъпила епохата на глобални промени в обществото, измененията в себе си като човек. Вече за мнозина е очевидно, че обществото сега стои на ръба. Сякаш е замръзнало в лъжа, измама, нечовечност като студена снежна маса по стръмен планински склон, върху който е затънала цялата ни потребителска цивилизация. Това ли е нейния връх? Спускането на лавината на стреса в общественото съзнание, провокирана от климатичните, икономическите, политическите, пандемичните и други причини, е неизбежно. Въпросът е само в последствията. Как ние, хората, можем да предопределим своето бъдеще? Как ние всички да оцелеем и да минимизираме рисковете от неизбежните загуби? Изход има!

Както е известно, спускането на лавина може да се инициира от незначителен тласък, даже и от натиска на снега от един човек. Но накъде ще бъде насочено общото движение на обществото? В гибелната пропаст на егоизма и горделивостта или в руслото на пълноводната съзидателна река, която ще даде на обществото нова форма на съществуване и ще създаде благоприятни условия за възраждането на живота за следващите поколения на нашата цивилизация? Кой ако не ти е способен да промени този вектор? Тази статия е за това, как да го направим.


*     *     *


На 11 май 2019 г. се състоя събитие от световен мащаб, което положи началото на неизбежните глобални преобразувания на цялата световна общност. За пръв път в историята, огромно количество хора от цял свят се събраха заедно в рамките на онлайн конференцията „Обществото. Последен шанс“ на платформата на Международното обществено движение „АЛЛАТРА“. Хората открито и честно обсъдиха всички най-остри въпроси, стоящи днес пред цялото човечество. И което е най-главното, освен откритото, правдиво поставяне на тези въпроси, такива каквито са, бяха огласени пътищата за решение на тези проблеми. Резултатът от безпрецедентно събитие стана раждането на уникалния общосветовен проект на Международно обществено движение „АЛЛАТРА“ — „Съзидателно общество“. В какво е неговата уникалност? Преди всичко в това, че дадения проект се явява жизнено необходим за цялата наша цивилизация. Всъщност, това е единственият възможен изход от тази егоистична, потребителска задънена улица на самоунищожение, в която сега се намира човечеството. Този прецедент и последвалата верига от събития помогнаха още повече да се укрепи в мен надеждата на това, че за мен лично и за цялото човечество още не всичко е загубено.

За изминалото време, благодарение на съвместните усилия на участниците от Международно обществено движение „АЛЛАТРА“ от различни страни, които също, като мен, са се вдъхновили от съзидателните идеи, било направено изключително много. Проведоха се огромно количество социални проучвания по целия свят, международни онлайн срещи, конференции, бяха заснети множество интервюта, бяха публикувани най-интересните статии и реализирани много други социално значими проекти. Заедно ние действително направихме толково много. Но, очевидно, все още не е достатъчно, за да достигнем до всички.

За това време ние общувахме с огромно количество хора по целия свят, и всеки, ето реално всеки, с когото ние общувахме, говореше за това, че Съзидателното общество му е нужно, че за него това е важно и той би искал да живее в такъв свят.

През цялото това време аз размишлявах над това, как всъщност да се ускори процесът на разпространение на информацията за Съзидателното общество по целият свят. Как ние всички да се обединим и да направим нашите усилия още по-ефективни? Как да се предаде тази информация, тази възможност до всички хора на Земята? Нали времето не чака! Ние вече сме нито много, нито сме малко, почти осем милиарда души, и това касае всеки. Нали, ако ние сега не предприемем нещо, то още съвсем малко и лавина от бедствия ще покрие всички. Какво да се направи?

Отговорите на тези въпроси ние с нашите приятели получихме по време на общуването ни с уважаемия Игор Михайлович Данилов. Както винаги, Игор Михайлович с огромно търпение и доброта обстоятелно разясни спасителния изход от настояща ситуация в обществото, същността и смисъла на създаването на Съзидателно общество, което ние и искаме да споделим с всички вас, наши скъпи приятели!

ЦЕЛ И СМИСЪЛ

Най-главното — това е целта! Ако има цел — всичко има смисъл, а ако няма цел, то всичко останало е безсмислено. В какво е нашата цел? Нашата цел — да излезем от задънената улица на потребителското общество, а всъщност, скрита форма на робство, замаскирания робовладелчески строй, в който всички ние като човечество днес съществуваме, и да се започне да се живее като Човек, а не като звяр. А главната цел - това е достигането и построяването на Идеално общество от духовно свободни хора, общество, което би гарантирало на нашите бъдещи поколения достоен живот, блага и духовно-нравствено процъфтяване. Общество на Любовта и Човечността, или както го наричат в различните религии — Едем. Общество на бъдещето, което още сега променя теб в действие и изпълва твоя живот с висок смисъл.

Какво всъщност е необходимо за това? Поетапност на развитие. Игор Михайлович разказа за ключовите разбирания за това, че Съзидателното общество — това е само промеждутъчен етап от еволюцията на човечеството от робовладелческо-феодалния строй към съвършено нов за съвременните хора начин на живот на обществото — Идеално общество. Съзидателното общество се явява преходен етап, без който е невъзможно да се достигне по-висшата цел — Идеално общество на духовно свободните хора.

Игор Михайлович приведе такъв интересен асоциативен пример: „Представете си широка бурна река, която отделя потъващо островче от големия бряг. На това островче се намират диви зверове. А нали нашето съвременно общество, всъщност, по нищо не се отличава от тях. Ние декларираме правилни неща, говорим за възвишеното, за идеалите, а фактически живеем, като зверове. Ние сме разединени. Ние създадохме анклави. Постоянно воюваме за територии, изясняваме отношения, изграждаме йерархии, борим се за доминация.

Нима това е достойно за Човека? Нима в такива условия е подобаващо да живее Човек? В съвременното общество всичко е против човека. Хората сами са създали надстройки, които и са ги поробили. В приоритет са интересите „на хартия“, интересите на „държавата“, интересите на „обществото“ в лицето на малки групи, и само в самият край стоят интересите на човека, който със собствените си ръце “прави техните приказки реалност“, вкарвайки себе си в още по-голямо робство. Нима това е нормално? Създавайки тези абстракции, ние сме им предали своите права. Но заедно с нашите права от нас са отнели и нашите блага. Дошло е времето да върнем всичко това на хората. Защото този свят е създаден и даден на Човека. И човек не трябва да изгуби статуса си на Човек, и само тогава ние имаме шанс да построим Идеално общество.

Връщайки се към нашия пример, Идеалното общество е това, което се намира на другата страна на реката, на големия бряг на стабилността и благополучието, който се нарича Едем. И за да се напусне потъващия остров и да се премине през реката на смъртта, на нас ни е нужно да построим мост от потребителския, зверинен формат на взаимоотношения, където властва лъжата и клеветата, към Едем, където царства Истината и Любовта. И този мост трябва да бъде направен от твърдия камък на единното волеизявление на хората и съвместните им действия. Точно този мост е Съзидателното общество, което стои на 8 опори.“ Аз реших да уточня: „А какви са тези опори?“ и Игор Михайлович каза, че опорите на този мост се явяват 8-те Основи на Съзидателното общество.

8 ОСНОВИ НА СЪЗИДАТЕЛНОТО ОБЩЕСТВО

Човекът — това е основополагаща единица на обществото. Човечеството — едно голямо семейство.

 1. Човешкият живот

  Човешкият живот се явява най-висшата ценност. Животът на всеки Човек трябва да се пази, както своя собствен. Целта на обществото — да обезпечи и гарантира ценността на живота на всеки Човек. Няма и не може да има нищо по-ценно от живота на Човека. Ако е ценен един Човек, значи са ценни всички Хора!

 2. Човешката свобода

  Всеки човек по рождение е надарен с правото да бъде Човек. Всички Хора се раждат свободни и равни. Всеки има правото на избор. Не може да има никой и нищо на Земята по-висше от Човека, неговата свобода и права. Осъществяването на правата и свободите на Човека не трябва да нарушава правата и свободите на другите хора.

 3. Безопасността на Човека

  Никой и нищо в обществото няма право да създава заплахи за живота и свободата на Човека!

  На всеки Човек се гарантира безплатно обезпечение на основните жизнено необходими потребности, включително храна, жилище, медицинско обслужване, образование и пълно социално обезпечение.

  Научната, производствената и технологичната дейност на обществото трябва да бъдат насочени изключително на подобряване на качеството на човешкия живот.

  Гарантирана икономическа стабилност: отсъствие на инфлации и кризи, стабилни и равни цени по целия свят, единна парична единица, фиксирано минимално данъчно облагане или отсъствие на такова.

  Безопасността на Човека и обществото от каквито и да е заплахи се обезпечава от единна обща световна служба за борба при извънредни ситуации.

 4. Прозрачност и откритост на информацията за всички

  Всеки Човек има право да получава достоверна информация за движението и разпределението на обществените парични средства. За всеки Човек е достъпна информацията за статуса на изпълнението на решенията на обществото.

  Медиите принадлежат изключително на обществото и отразяват информацията правдиво, открито и честно.

 5. Съзидателна идеология

  Идеологията трябва да бъде насочена на популяризиране на най-добрите човешки качества и прекъсване на всичко, което е насочено против Човека. Главният приоритет се явява човечността, високите духовно-нравствени стремежи на Човека, хуманността, добросъвестността, взаимоуважението и укрепването на дружбата.

  Създаване на условия за развитие и възпитание на Човека с главна буква и стимулиране на морално-нравствените ценности във всеки човек и в обществото.

  Забрана за пропагандата на насилие, порицание и осъждане на всяка форма на разделение, агресия и прояви на античовечност.

 6. Развитие на Личността

  Всеки човек в Съзидателното общество има право на всестранно развитие и самореализация.

  Образованието трябва да бъде безплатно и еднакво достъпно за всички. Създаване на условия и разширяване на възможностите на човека да реализира своите творчески способности и дарби.

 7. Справедливост и равенство

  Всички природни ресурси принадлежат на Човека и честно се разпределят между всички хора. Не се допуска монополизацията на ресурси и тяхното нерационално използване. Тези ресурси се разпределят справедливо между жителите на цялата Земя.

  На всеки човек се гарантира трудова заетост при негово желание. Заплащането на труда за идентична длъжност, специалност, професия трябва да бъде еднакво по целия свят.

  Всеки има право на частна собственост и доходи, но в рамките на установения от обществото размер на капитализацията на индивида.

 8. Самоуправление на обществото

  Понятието „власт” в Съзидателното общество отсъства, така както отговорността за обществото като цяло, неговото развитие, условията на живот и хармоничен строй лежи на всеки Човек.

  Всеки Човек има право да участва в управлението на делата на Съзидателното общество и в приемането на закони за подобряване на живота на Човека.

  Решаване на обществено важни, социално-значими, икономически въпроси, влияещи на промяната в качеството на живот на Човека, се внася за всенародно обсъждане и гласуване (референдум).

Тази информация ни потресе със своята мъдрост и дълбочина. Естествено, в такова общество иска да живее всеки човек. И днес пред нас, хората живеещи на планетата Земя, остава само един въпрос: как това да се реализира в най-кратки срокове?

ЕТАПИ НА ПОСТРОЯВАНЕТО НА СЪЗИДАТЕЛНОТО ОБЩЕСТВО

Игор Михайлович отговори, че за построяване на Съзидателното общество е важна етапността, и поясни, в какво се заключава всеки един от етапите.

 1. Етап на информиране. Това е информиране на човечеството за Съзидателното общество. Всеки неравнодушен човек може да информира за Съзидателното общество максимално възможно количество хора. Това е, което сега активно правят много добросъвестни, порядъчни хора от различни страни по света.

 2. Политически етап. Създаване в различни страни на политически партии „Съзидателно общество“ с единна идеология на Съзидателното общество. Общата координация на партиите се осъществява от Международен Централен Комитет, който се контролира от международната общественост — Международно обществено движение „АЛЛАТРА“, тоест от съобщество, което се намира извън политиката и религията. Целта е проста: да се използва политиката като инструмент не за разединяване, а за обединяване на хората.

 3. Общосветовен референдум. Провеждане на общочовешки референдум за приемане от цялото човечество на съзидателен модел на развитие като единствен приемлив и необходим за оцеляването на човечеството.

Първият етап — това е оповестяване на човечеството за възможността за създаването на Съзидателното общество. Това е нещото, с което ние сега активно се занимаваме. За хората говорят техните дела. Огромно количество съзидателни проекти се претворяват в живота от участниците на Международно обществено движение „АЛЛАТРА“, и всеки желаещ може да узнае за тях от официалните ресурси на Движението и да се присъедини към тази жизнено необходима инициатива.

Има базов инструмент, който играе ключова роля в съвременното общество, с помощта на който се и управлява нашето общество. Това е политиката. Ако ние го използваме, значи, значително ще ускорим реализацията на построяването на Съзидателното общество.

Ето вече 6 000 години политиката служи за поробване на човека и за укрепване на системата на потребителските ценности. Обаче днес тя може да послужи на цялото човечество при построяването на Съзидателното общество!

Системата за управление на съвременното общество е устроена по такъв начин, че ние отиваме на гласуване в собствената си страна и избираме от предложените ни кандидати, на които след изборите делегираме своите права. Тоест ние предаваме своите права на хора, които не познаваме, и оставаме по такъв начин без права самите себе си. Нали ние сме ги делегирали. Но заедно със своите правата ние сме им предали и нашите блага. Именно така ние самите сме и създали надстройка над човека. Дали такъв назначен, който сме упълномощили, ще работи за нас или в наш интерес? Ще ни върне ли той на нас нашите благата? Не, защото той е свикнал с тях, и счита нашите блага вече за своя собственост. Той ще мисли за себе си, за своето семейството, но не и за нас. Защо? При потребителското егоистично мислене, той ще счита, че в противен случай, ако започне да защитава интересите на хората, то ще падне до нашето ниво и ще остане, като нас — само с декларирани права и без реални облаги. Нима това не е абсурд? Не е ли това форма на скрито робство?

Отнемайки всичко от нас, са ни предписали много строги задължения, които, всъщност, за болшинството са неизпълними. Те просто не е възможно да се изпълнят в пълен обем. Това заставя хората да живеят в постоянна тревога и страх, заставя ги да чувстват своята уязвимост и ущърбност. Именно в такова общество ние с вас сме принудени да съществуваме. Непрестанни подмени и манипулации! В това е цялата същност на потребителското общество. В него всичко е устроено така, защото то е насочено против човека. И това е факт. Способно ли е такова общество да просъществува дълго? Има ли то бъдеще? Очевидно, е че няма.

Но всеки инструмент може да бъде използван както във вреда, така и за благо, с него може да се разрушава или строи. За това политиката може и трябва да стане нашия инструмент за построяване на правилната и действително справедлива, жизнеспособна, жизнеутвърждаваща законодателна база за построяване на Съзидателното общество.

Днес ние все още живеем ръководени от римското право, което вече отдавна е остаряло. Необходимо е да се създадат такива закони, които ще гарантират съблюдаването на интересите на всеки човек. Техният фундамент ще станат 8-те Основи на Съзидателното общество. Политиката е длъжна на практика да стане инструмент за международно общуване и обединение, да способства за дружбата между народите, а не да се явява инструмент за натиск, агресия, както това се случва сега. Тя може и е длъжна да се използва не за по-нататъшно разделение, а, обратното, за скорошното обединение на цялото човешко семейство.

Ако ние ще вървим със същото темпо както сега, не използвайки политиката като инструмент, то процесът на създаване на Съзидателното общество ще се проточи дълги години. Давайте да погледнем трезво, а има ли човечеството това време? За да ускорим процеса на преход на човечеството от потребителския формат към Съзидателно общество, ние можем и сме длъжни още сега да използваме политиката като най-ефективния инструмент.

Ние всички се явяваме граждани на своите страни. Ние ходим на избори и гласуваме за различни кандидати, а после се разстройваме за това, че те влошават нашия живот и укрепват потребителския формат. Приемат закони, които работят против нас като Единно Човешко Семейство, а не в нашите интереси. Като следствие, условията на нашето съществуване постоянно се влошават. Тоест, идвайки на власт, тези хора защитават чиито им е угодно интереси, но не интересите на Човека и Единното Човешко Семейство. Как въобще може да се гласува за политик, ако той е против Човека и неговите права? Как да се гласува за него, ако той е склонен към лъжа и измама?

За да изменим тази ситуация на нас ни е необходимо да гласуваме за онези политици, които ще реализират и внедряват законодателно 8-те Основи на Съзидателното общество! А още по-добре, по-просто и по-правилно — това е да се създаде единна световна партия под названието „Съзидателно общество“, която във всяка страна по света ще внедрява 8-те Основи на Съзидателното общество. И по този начин, използвайки нашите права, които сме им делегирали, тя още сега ще започне да ни връща нашите блага и ще работи над това, да се обедини по-скоро цялото човечество в Единно Семейство — Съзидателно общество. И само след това, когато всички страни по света ще бъдат готови за прехода от потребителския формат към съзидателния, ние ще можем да проведем Световен референдум, възвръщайки нас — всички жители на Земята законодателно в Единно Човешко Семейство — Съзидателно общество.

И да направим това ние можем само по мирен път. Както е казал уважаемия Игор Михайлович: „На човечеството не се му нужни революции, на човечеството му е нужна Еволюция.“


Участник на МОД „АЛЛАТРА“

Елчин

Интервю с Игор Михайлович Данилов за Съзидателното общество


Остави коментар

Коментари (5)

 • Елза Мирчева Димитрова
  02.10.2021   |   00:10
  Подкрепям тази идея и проект за създаване на съзидателно общество.
 • Руми Димчева
  03.09.2021   |   11:09
  Чудесно! Започваме! Успех!🍀
 • Румяна
  29.08.2021   |   18:04
  Абсолютно подкрепям идеята за Съзидателно общество, но също съм на мнението, че пари не бива да съществуват. В един роднински и приятелски кръг няма разплащателни средства, винаги се отзоваваме при нужда на някого. Ако това се разшири и приложи постепенно във всяка нация и в целия свят би могло да изчезне всяка валута. Колко хора са готови за това е друга тема. Ние имаме нужда не от пари, а от нещата, за които ги разменяме. Ако винаги има налични суровини разменната единица е излишна. Имате ли план за премахването на парите, защото ако се остави възможността да бъде цел печалбата може пак да е разрушително вместо да е съзидателно обществото?
 • Марин
  18.08.2021   |   18:16
  Здравейте , Тук виждам отразени собствените си мисли, предполагам че всеки здравомислещ човек по света би стигнал до същите изводи. И наистина подкрепям идеята за създаване на такова общество. Мечта на много философи и мечтатели. Но има един пункт който ме притеснява и въобще не съм съгласен с него. - "Гарантирана икономическа стабилност: отсъствие на инфлации и кризи, стабилни и равни цени по целия свят, единна парична единица, фиксирано минимално данъчно облагане или отсъствие на такова." Смятам че присъствието на каквато и да е форма на пари ,било дигитални или материални е като да поставиш мина в основите на това ново общество. Това вече сме го виждали една от основните причини да се провали социалистическия (комунистическия) проект е именно запазването на паричните единици като средство за обмен и връзки в обществото. Както и банковата система която е една от основните причини за днешните несгоди на нашето съвременно общество. Тези неща трябва да останат в историята като лош спомен и пример за бъдещите поколения за да не допускат такива грешки. Разбира се разбирам и трудностите пред които ще бъдат изправяни обществата пред едно такова драстично подменяне на обществените връзки и товаро обмен. Но така или иначе нямаме много време. А също така не бива да се гласува твърде много доверие на човека като единица особено в този преходен период. Не бива да се оставят никакви слаби места в основите на новото общество които биха се пропукали поради свойствените качества на съвременния човек. Това е моето скромно мнение.
  Диана
  06.10.2022   |   19:21
  Съзидателното общество е преходен етап към Идеалното общество и по време на този преходен етап постепенно парите ще изчезнат, тъй като в едно идеално общество те не са необходими.
 • Йонка
  11.08.2021   |   19:57
  Звучи прекрасно.защо не сте я създали вече тази партия в България и преходът да започва.няма ли вече лидери които да прегърнат идеята и които разбират от икономика и политика