Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО
Присъединете се

8 ОСНОВИ НА СЪЗИДАТЕЛНОТО ОБЩЕСТВО

Човекът — това е основополагаща единица на обществото.
Човечеството — едно голямо семейство.
1
Човешкият живот

Човешкият живот се явява най-висшата ценност. Животът на всеки Човек трябва да се пази, както своя собствен. Целта на обществото — да обезпечи и гарантира ценността на живота на всеки Човек. Няма и не може да има нищо по-ценно от живота на Човека. Ако е ценен един Човек, значи са ценни всички Хора!

2
Човешката свобода

Всеки човек по рождение е надарен с правото да бъде Човек. Всички Хора се раждат свободни и равни. Всеки има правото на избор. Не може да има никой и нищо на Земята по-висше от Човека, неговата свобода и права. Осъществяването на правата и свободите на Човека не трябва да нарушава правата и свободите на другите хора.

3
Безопасността на Човека

Никой и нищо в обществото няма право да създава заплахи за живота и свободата на Човека!

На всеки Човек се гарантира безплатно обезпечение на основните жизнено необходими потребности, включително храна, жилище, медицинско обслужване, образование и пълно социално обезпечение.

Научната, производствената и технологичната дейност на обществото трябва да бъдат насочени изключително на подобряване на качеството на човешкия живот.

Гарантирана икономическа стабилност: отсъствие на инфлации и кризи, стабилни и равни цени по целия свят, единна парична единица, фиксирано минимално данъчно облагане или отсъствие на такова.

Безопасността на Човека и обществото от каквито и да е заплахи се обезпечава от единна обща световна служба за борба при извънредни ситуации.

4
Прозрачност и откритост на информацията за всички

Всеки Човек има право да получава достоверна информация за движението и разпределението на обществените парични средства. За всеки Човек е достъпна информацията за статуса на изпълнението на решенията на обществото.

Медиите принадлежат изключително на обществото и отразяват информацията правдиво, открито и честно.

5
Съзидателна идеология

Идеологията трябва да бъде насочена на популяризиране на най-добрите човешки качества и прекъсване на всичко, което е насочено против Човека. Главният приоритет се явява човечността, високите духовно-нравствени стремежи на Човека, хуманността, добросъвестността, взаимоуважението и укрепването на дружбата.

Създаване на условия за развитие и възпитание на Човека с главна буква и стимулиране на морално-нравствените ценности във всеки човек и в обществото.

Забрана за пропагандата на насилие, порицание и осъждане на всяка форма на разделение, агресия и прояви на античовечност.

6
Развитие на Личността

Всеки човек в Съзидателното общество има право на всестранно развитие и самореализация.

Образованието трябва да бъде безплатно и еднакво достъпно за всички. Създаване на условия и разширяване на възможностите на човека да реализира своите творчески способности и дарби.

7
Справедливост и равенство

Всички природни ресурси принадлежат на Човека и честно се разпределят между всички хора. Не се допуска монополизацията на ресурси и тяхното нерационално използване. Тези ресурси се разпределят справедливо между жителите на цялата Земя.

На всеки човек се гарантира трудова заетост при негово желание. Заплащането на труда за идентична длъжност, специалност, професия трябва да бъде еднакво по целия свят.

Всеки има право на частна собственост и доходи, но в рамките на установения от обществото размер на капитализацията на индивида.

8
Самоуправление на обществото

Понятието „власт” в Съзидателното общество отсъства, така както отговорността за обществото като цяло, неговото развитие, условията на живот и хармоничен строй лежи на всеки Човек.

Всеки Човек има право да участва в управлението на делата на Съзидателното общество и в приемането на закони за подобряване на живота на Човека.

Решаване на обществено важни, социално-значими, икономически въпроси, влияещи на промяната в качеството на живот на Човека, се внася за всенародно обсъждане и гласуване (референдум).

Creative society Logo with ALLATRA ornament
Да научите по-подробно за етапите на построяване на Съзидателното общество можете в статията „ОСНОВИ И ЕТАПИ НА ПОСТРОЯВАНЕ НА СЪЗИДАТЕЛНОТО ОБЩЕСТВО“
Прочетете