Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz

Jak możemy zmienić świat na lepsze?

5 maja 2022
Komentarze

How can we change the world for the better?

Wszyscy normalni ludzie chcą żyć w pokoju, spokoju, wolności i bezpieczeństwie. Dlaczego jednak spoglądamy, jak coraz szybciej staczamy się w otchłań wrogości i ludobójstwo, rozdzierając na kawałki nasz jedyny dom — planetę Ziemię, i skazując nasze dzieci na cierpienie i śmierć? Dlaczego większość ludzi pada ofiarą niezdrowych ambicji nielicznych, których celem jest tylko dominacja i panowanie? Okrutny scenariusz konsumpcyjnego formatu jest realizowany od 6000 lat. Jak więc możemy powstrzymać ten szczyt nieludzkości i zmienić nasz świat na lepsze? W tym artykule dowiesz się:

• dlaczego w społeczeństwie konsumpcyjnym nie da się całkowicie wyeliminować wojen i zapewnić wszystkim bezpieczeństwa;

• czym jest Twórcze Społeczeństwo, dlaczego jest ono naszym jedynym wyjściem i jak je zbudować;

• co każdy z nas może dziś zrobić, aby zmienić nasz świat.

Przyjrzyjmy się też najczęściej zadawanym pytaniom, jakie ludzie zadają, zapoznając się z projektem „Twórcze Społeczeństwo”.

Dlaczego na świecie jest tak wiele zła, nienawiści i wojen?

Zło, nienawiść i wojny są jedynie konsekwencją konsumpcyjnego formatu relacji społecznych, który istnieje od 6000 lat. W formacie konsumpcyjnym na pierwszy plan wysuwa się egoizm, pieniądze i władza. Nieustanne bogacenie się jednych kosztem drugich, ciągła walka o władzę wykluczają pokój i porządek, przyczyniają się do ubóstwa, głodu i chorób, tworzą klasy i nierówności. Spekulacja rynkowa i wszechobecna hierarchia wypierają człowieczeństwo, wzajemną pomoc i troskę. Na wszystkich poziomach panuje ostra rywalizacja o surowce, co prowadzi do ich rabunkowej eksploatacji i wyczerpania. Ludzie myślący egoistycznie nie troszczą się o przyszłość. Życie ludzkie jest dewaluowane i w większości przypadków wykorzystywane jako tania siła robocza lub jako zasób militarny. Wykorzystywanie pracy dzieci w XXI wieku jest wciąż obecne. Format konsumpcyjny, w którym dominuje władza nielicznych nad większością, stwarza warunki, które zmuszają ludzi do przetrwania za wszelką cenę. Te nieludzkie warunki wpływają na masy, ograniczając ich myślenie do własnego ego i troski o siebie. Wszystko to razem prowadzi do degradacji ludzkości. Dlatego, aby zmienić świat, trzeba zmienić warunki.

Jak możemy zmienić te warunki?

Aby zmienić warunki, musimy zmienić dominujący format relacji w społeczeństwie z konsumpcyjnego na twórczy. Aby to osiągnąć, musimy zbudować na całym świecie Twórcze Społeczeństwo. W Twórczym Społeczeństwie podstawową i najwyższą wartością będzie Życie każdego Człowieka, jego bezpieczeństwo i wolność.

Еhe highest value is the Life of every Human

Więcej na stronie 8 podstaw Twórczego Społeczeństwa.

Jak powstało 8 podstaw Twórczego Społeczeństwa?

Przez 10 lat wolontariusze projektu Twórcze Społeczeństwo i członkowie Międzynarodowego Ruchu Społecznego ALLATRA prowadzili zakrojone na szeroką skalę badania, w których ludzie ze 180 krajów o różnym statusie społecznym, wyznaniu i narodowości wyrażali swoje poglądy na temat społeczeństwa, w którym chcieliby żyć. Na podstawie tych odpowiedzi, opartych na pragnieniach i potrzebach większości ludzi, stworzono 8 podstaw Twórczego Społeczeństwa.

Dlaczego w Twórczym Społeczeństwie będzie lepiej?

W Twórczym Społeczeństwie najwyższą wartością będzie życie ludzkie, nie na papierze, ale w rzeczywistości. Każdy człowiek będzie miał zapewnione wszystkie podstawowe potrzeby przez prawo narodzin. Wszyscy będą mieli równe prawa i równe możliwości, bez względu na płeć, rasę czy wyznanie. Osiem podstaw Twórczego Społeczeństwa wyklucza napięcia społeczne, nierówności, klasizm, wszelkiego rodzaju uprzedzenia, w tym religijne i rasowe, wrogość i podziały.

In the Creative Society, the highest value will be human life, and not on paper, but in reality

Zdrowe społeczeństwo może być zbudowane tylko ze z dojrzałymi, rozumiejącymi i odpowiedzialnymi ludźmi. Stabilność i odpowiedzialność społeczna w praktyce może istnieć tylko w twórczym układzie relacji, w którym życie ludzkie jest cenione ponad wszystko. Jeśli mentalność ludzi zmienia się z konsumpcyjnej na twórczą, zmienia się motywacja i podejście do działania, zmienia się jakość i wyniki. Każdy produkt lub usługa (czy to żywność, technologia, edukacja, opieka zdrowotna itp.) w Twórczym Społeczeństwie nie będzie tworzony po to, by zarabiać kapitał i promować biznes, ale po to, by poprawić warunki życia każdego człowieka, zagwarantować bezpieczeństwo i zapewnić zaspokojenie potrzeb życiowych. Ponieważ wszyscy będą od początku zabezpieczeni finansowo, a w umysłach ludzi dominować będzie twórcza ideologia, nikt nie będzie miał ochoty oszukiwać, aby się wzbogacić, zarabiać na cudzej krzywdzie, rozdzielać i rządzić. Robiąc dobrze i jakościowo dla wszystkich, ludzie nie tylko będą robić lepszym swoje życie, ale także zapewnią bezpieczną przyszłość swoim dzieciom w takim społeczeństwie.

Czyż od nas coś zależy, jeśli są tacy, którzy podejmują za nas decyzje?

W społeczeństwie konsumpcyjnym jednostki rządzą większością. Jednostki wydają dekrety, których lud musi przestrzegać. Obiecują ludziom dobre warunki, wolność i bezpieczeństwo, ale walczą tylko o własną władzę i wygodę. 

W Twórczym Społeczeństwie będzie istniała samorządność ludzi. Ludzie nie będą przekazywać władzy nad sobą komuś innemu, nie będą pozbawiać się własnych praw i wolności, będą brać odpowiedzialność za siebie. Każdy będzie mógł aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, każdy będzie miał prawa na równi z innymi. 

Self-government of the people

W Twórczym Społeczeństwie ludzie wspólnie podejmują decyzje i wyznaczają osoby odpowiedzialne za ich realizację. Ale nie na odwrót, jak w formacie konsumpcyjnym, gdzie ludzie są tanią siłą roboczą, zmuszoną do podporządkowania się woli jednostek oderwanych od realnego świata. W Twórczym Społeczeństwie kadra kierownicza będzie miała takie same prawa jak każdy człowiek. Jeśli wynik działania kadry kierowniczej nie zadowala społeczeństwa, ludzie natychmiast odwołują osobę, której powierzyli rozwiązanie problemu. Wszystko to jest możliwe dzięki nowoczesnej technologii i możliwości natychmiastowego komunikowania się ze światem. Kontrola wyborcza, powszechna odpowiedzialność i przejrzysta otwartość wykonawców wykluczą możliwość uzurpacji władzy.

Swego czasu byłem pod wrażeniem filmu „Twórcze Społeczeństwo jednoczy wszystkich” z udziałem Igora Michajłowicza Daniłowa na kanale ALLATRA TV. Po obejrzeniu filmu zastanawiałem się, jak zmienia się człowiek, gdy dochodzi do władzy. W moim rozumieniu, niezależnie od tego, jak dobry, uprzejmy i moralny może być człowiek na początku, kiedy osiągnie władzę w społeczeństwie konsumpcyjnym, znajduje się w warunkach, w których istnieje przepaść między nim a ludźmi, w wyniku czego traci swoje człowieczeństwo. Myślę, że nawet jeśli na początku osoba ma dobre intencje i chęć zrobienia czegoś dla ludzi, to w konsumpcyjnym formacie relacji jej otoczenie zrobi wszystko, aby utrzymać swoje dawne środowisko manipulacji i władzy nad liderem.

A co się dzieje z człowiekiem, gdy dłużej pozostaje u władzy, możemy zobaczyć w historii różnych krajów. Takie same procesy zachodzą u takich osób. Z reguły osoba taka staje się oderwana od realiów świata, obca jest jej empatia i cierpienie ludzi. Jego późniejsze działania są inne i sprzeczne z obietnicami z kampanii wyborczej. Aby zmienić świat na lepsze, należy zmienić warunki, w jakich żyje społeczeństwo. Dlatego ważne jest Twórcze Społeczeństwo, w którym będzie istniał samorząd ludzi i odpowiedzialność, w którym nikt nie będzie miał prawa sprawować władzy nad drugim człowiekiem. Druga podstawa Twórczego Społeczeństwa stanowi:  

„Na ziemi nie może być nikogo i niczego ponad człowiekiem, jego wolnością i prawami. Korzystanie z praw i wolności człowieka nie może naruszać praw i wolności innych osób”.

Co stanie się ze złodziejami i przestępcami?

Przyjrzyjmy się ludzkiej stronie tego pytania. Co skłania ludzi do popełniania przestępstw? Przede wszystkim głód, potrzeba, ubóstwo, ciężkie warunki. Wszystko to są problemy związane z formatem konsumpcyjnym. Jednak w Twórczym Społeczeństwie warunki byłyby zupełnie inne. Ludzie po prostu nie mieliby potrzeby ani ochoty popełniać nielegalnych czynów. Jaki jest motyw do podejmowania ryzyka, gdy człowiek niczego nie potrzebuje, ma wszystko, jest bezpieczny, a jego prawa i wolności są respektowane? Jeśli złamie prawo, straci wszystko.

Naruszając przepisy i narażając życie i bezpieczeństwo choćby jednej osoby, sprawca zagraża bezpieczeństwu społeczeństwa. W społeczeństwie, w którym życie ludzkie jest najwyższą wartością, kara będzie odpowiednia. A ponieważ w Twórczym Społeczeństwie będzie istniała samorządność, każdy będzie w równym stopniu uczestniczył w procesach legislacyjnych i sądowych oraz będzie odpowiedzialny za sprawiedliwość i przejrzystość na wszystkich szczeblach. W ten sposób bezpieczeństwo na planecie stanie się ogólnoludzkie. 

Jak zniknie korupcja? 

Korupcja w Twórczym Społeczeństwie zniknie i to jest fakt. Przekonałem się o tym, gdy zapoznałem się z najnowszymi technologiami współczesnego społeczeństwa. Jestem zaskoczony najnowszą inwestycją firmy XP NRG, kompleksem wielofunkcyjnym Woschod. To naprawdę jest technologia przyszłości, technologia Twórczego Społeczeństwa! To wyjątkowe rozwiązanie ma pomóc społeczeństwu w przeciwdziałaniu malwersacji, korupcji, kradzieży, podejrzanym machinacją, oszustwom, uzurpacji władzy i innym słabościom ludzi w procesie przechodzenia od formatu konsumpcyjnego do twórczego. Zapoznaj się z pełnym opisem wielofunkcyjnego kompleksu Woschod na stronie XP NRG. 

Kompleks wielofunkcyjny Woschod to globalne połączenie wszystkich istniejących danych cyfrowych i jedno centrum danych zarówno dla poszczególnych państw, jak i dla wspólnoty państw. Zapewnia on otwartość, przejrzystość i dostępność danych na każdym poziomie, co w pełni realizuje założenia Czwartej podstawy Twórczego Społeczeństwa — przejrzystości i dostępności informacji dla wszystkich.

Voskhod multipurpose complex

Kompleks wielofunkcyjny Woschod identyfikuje i monitoruje wszelkie nielegalne programy eksportu pieniędzy, identyfikuje słabości w ustawodawstwie, zarządzaniu i systemach kontroli oraz operuje dokładnymi danymi na temat kapitału publicznego i prywatnego. W ten sposób można całkowicie wyeliminować głód na świecie, ubóstwo, niesprawiedliwość społeczną i inne problemy związane z formatem konsumpcyjnym, przechodząc do formatu twórczego.

Voskhod MPC detects and monitors any illegal schemes

Szczególnie zaskoczyło mnie to, że kompleks wielofunkcyjny Woschod jest skuteczny w pomaganiu ludzkości lub pojedynczemu państwu w przypadku wystąpienia zagrożenia klęskami żywiołowymi, lub technologicznego, niezależnie od jego skali, a także w przypadku masowej migracji ludności. Ze względu na globalne zmiany klimatu jest to obecnie aktualny i pilny problem w wielu krajach na świecie, w tym w krajach rozwiniętych. 

Idea Twórczego Społeczeństwa przypomina ideę komunizmu. Na czym polega różnica?

Komunizm miał ideę absolutnego zrównania wszystkich. Różni się ona jednak znacznie od Twórczego Społeczeństwa. Tak, w Twórczym Społeczeństwie podstawowe potrzeby będą zapewnione każdemu w równym stopniu od urodzenia. Każdy będzie miał równe prawa do edukacji na wysokim poziomie, opieki zdrowotnej, jakości odżywiania itd. Każdy będzie miał wszystko, czego potrzebuje, aby żyć dobrze i wygodnie. Jeśli jednak ktoś chce czegoś więcej, będzie musiał wnieść większy wkład w życie społeczne. Ważnym czynnikiem jest efektywność danej osoby w społeczeństwie. 

Ludzie będą zmotywowani do podejmowania odpowiedzialności, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i czynienia go lepszym. Format twórczy tworzy sprzyjające środowisko, w którym każdy może spełniać się w dowolnym kierunku, rozwijać swoje talenty i najlepsze cechy, być użytecznym, potrzebnym i otrzymywać za to godziwe i sprawiedliwe wynagrodzenie. Życie takiej osoby będzie społecznie znaczące, pełne sensu i korzyści. W ten sposób społeczeństwo będzie ewoluować, a warunki życia wszystkich ludzi poprawią się.

Idea komunizmu początkowo niosła ze sobą pozytywny motyw ponownego oddania władzy w ręce ludzi — stworzenia samorządu. Jednak przy nienaruszonym formacie konsumpcyjnym władza jednostek nad większością uniemożliwiła to. Ponadto w brutalny sposób skupiała władzę w swoich rękach, tworząc kult partii i przywódcy. Ponieważ życie ludzkie nie jest cenione w formacie konsumpcyjnym, w rezultacie miliony ludzi zostały zamordowane, a pozostali zastraszeni. To jest gorzka lekcja przeszłości dla naszych pokoleń. Zdrowego, cywilizowanego społeczeństwa nigdy nie zbuduje się przemocą, terrorem, deptaniem ludzkiej wolności, lekceważeniem ludzkich wyborów, kosztem ludzkiego życia.

Nie da się też zbudować Twórczego Społeczeństwa w jednym kraju, pozostawiając wokół siebie konsumpcyjny świat z ideologią niekończącej się konsumpcji i autodestrukcji ludzkości. Tylko wewnętrzna potrzeba ludzi, osobisty wybór każdej osoby, aby żyć w takim społeczeństwie, umożliwi stworzenie go na całym świecie. Kiedy przeważająca większość ludzi na planecie weźmie na siebie odpowiedzialność, przestanie się kłócić, zjednoczy się i zmieni dominujący format z konsumpcjonizmu na kreacjonizm, tylko wtedy nikt nie będzie mógł przejąć władzy, rządzić nami i zabijać naszych dzieci. Tylko wtedy świat się zmieni.

The only way for the world to change

Jak to zrobić? Globalna rewolucja?

Rezultat każdej konfrontacji, rewolucji, wojny jest zawsze taki sam — ofiary w ludziach. Jak stwierdzono powyżej, Pierwszą Podstawą Twórczego społeczeństwa stanowi wartość życia każdej osoby. Aby zbudować społeczeństwo, w którym życie ludzkie będzie cenione i pielęgnowane w praktyce, należy cenić i pielęgnować życie każdego człowieka już teraz. Budowanie Twórczego Społeczeństwa może odbywać się tylko w sposób bezbolesny i bezpieczny dla ludzi, a to znaczy bez łamania prawa, w sposób pokojowy, poprzez informowanie innych i jednoczenie się w oparciu o najlepsze ludzkie cechy. Nie bez powodu pierwszymi trzema podstawami Twórczego Społeczeństwa są życie, wolność i bezpieczeństwo każdej osoby.

Building the Creative Society

„Ludzkość nie potrzebuje już rewolucji — ludzkość potrzebuje ewolucji”. (I.M. Daniłow program „Twórcze Społeczeństwo”)

Ważne jest, aby budować, a nie niszczyć. Budując nowe i lepsze społeczeństwo, będzie się stopniowo wypierać to, co złe i stare. Kiedy większość ludności świata będzie popierać Twórcze Społeczeństwo i aktywnie uczestniczyć w jego budowie, wtedy przejdziemy do drugiego etapu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule „Podstawy i etapy budowania Twórczego Społeczeństwa”. Na początek musimy informować ludzi i jednoczyć się.

Jak powinniśmy się zjednoczyć?

W programie „Twórcze Społeczeństwo jednoczy wszystkich” Igor Michajłowicz mówił o tym, jak łatwiej jest ludziom się zjednoczyć. Wyjaśnił, że zjednoczenie dokonuje się w oparciu o jedną ideę. Nie łączą nas portfele, lodówki ani rodziny. To nie jest inwestycja finansowa, nikt nie powinien nic stracić. Dążymy do tego samego celu i jednoczymy się wokół tej samej idei. Naszym celem jest Twórcze Społeczeństwo. Każdy działa na swoim miejscu najlepiej, jak potrafi, wykorzystując swoje umiejętności, zdolności, talenty, doświadczenie i możliwości. Każda osoba jest wyjątkowa i może wnieść niepowtarzalny wkład w budowanie Twórczego Społeczeństwa. Jeden cel łączy nas mentalnie, psychicznie i duchowo. W ten sposób społeczeństwo synchronizuje się i szybciej zmierza do celu. Siła jedności jest ogromna. Możliwości każdego z nas zwiększają się wielokrotnie, gdy jesteśmy razem.

The power of unification is tremendous

Na świecie żyje 8 miliardów ludzi. Jak dotrzeć z informacją do wszystkich?

Dzięki postępowi technicznemu, internetowi i dostępności gadżetów ludzie komunikują się ze sobą bardzo szybko. Wiadomości rozchodzą się między ludźmi z szybkością błyskawicy. W dzisiejszych warunkach możliwości informowania innych przez każdego człowieka są nieograniczone, a informacje o Twórczym Społeczeństwie są aż nadto istotne. Nigdy wcześniej nie było większej potrzeby, by ludzie zaprowadzili pokój na świecie, by wykorzenić wojny i przemoc, by zapewnić bezpieczeństwo i normalną przyszłość swoim dzieciom.

W całym gąszczu konsumpcyjnych wiadomości informacje o tym, jak zmieniać świat, jak budować Twórcze Społeczeństwo, są świetną alternatywą dla ludzi głodnych zmian. I to jest większość. Tak wiele osób widzi każdego dnia gorzkie konsekwencje własnej bezczynności i obojętności, przerzucania odpowiedzialności, szkodliwego delegowania swoich praw i władzy, swojego głosu i prawa wyboru. Ale zmiana tego stanu rzeczy jest prawdziwa. Projekt „Twórcze Społeczeństwo” dotyczy wszystkich.

Więc teraz muszę tylko poinformować innych?

Tak. Jeśli każdy, kto już wie, powie o tym innym, znajomym i nieznajomym, szybciej przejdziemy do drugiego etapu Twórczego Społeczeństwa. Informowanie jest bardzo proste. Komunikacja jest integralną częścią naszego życia. Czasami jednak z przyzwyczajenia, wymuszonego przez format konsumpcyjny, poświęcamy dużo czasu na rozpowszechnianie informacji negatywnych, a nie pozytywnych. Gdziekolwiek i z kimkolwiek jesteśmy, możemy mówić ludziom o szansie na życie w lepszym świecie i o tym, że wiele zależy od każdego z nas.

The chance to live in a better world and a lot depends on each of us.

Tylko razem możemy zmienić nasz świat. Jeśli zjednoczymy się, jeśli weźmiemy na siebie odpowiedzialność, jeśli przestaniemy milczeć, zaczniemy działać i otwarcie mówić światu prawdę, możemy tego dokonać. Wszyscy normalni, rozumni ludzie opowiadają się za wolnością, za równością, za człowieczeństwem. To jest nasza przyszłość, jeśli wszyscy razem będziemy jej pragnąć. Od każdego z nas zależy, jak szybko ludzkość dowie się o Twórczym Społeczeństwie. Wybór należy do każdego z nas!

Andrew Smith

Zostaw komentarz