Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Si dôležitý! Tvorivá spoločnosť

28. decembra 2020
Komentáre

Si dôležitý! Tvorivá spoločnosť

Položili sme si niekedy otázku, čo je to zjednotenie ľudí? Prišli sme na to, akú silu v sebe nesie tento jav? Vieme, akým kľúčovým faktorom môže byť v globálnych otázkach všeľudského charakteru a v otázkach prežitia civilizácie? Vychádzajúc dnes zo vzniknutej situácie vo svete – nevieme. Ak by sme vedeli, nedošli by sme k tak kritickému stavu v spoločnosti, k totálnemu sebazničeniu, nebojovali by sme a nezabíjali sa navzájom, neprekladali zodpovednosť na iných, neboli by sme nečinní.

Dnes sa existencia celej civilizácie priblížila ku kritickej hranici. Výskyt predchádzajúcich kríz spolu s neustálym zhoršovaním stavu svetovej ekonomiky opakovane poukazovali na zraniteľnosť, nedokonalosť a hroziaci rýchly zánik civilizácie v spotrebiteľskom formáte vzťahov. Teraz to definitívne potvrdzuje samotný fakt patovej situácie, v ktorej sa dnes ako ľudstvo nachádzame. 

Systém spotrebiteľskej spoločnosti so sebou nesie rozdelenie obyvateľstva, konkurenciu o zdroje, vytvára precedensy pre konflikty a zapríčiňuje vojny. Vzhľadom na stav nejednotnosti, ktorý preniká celou spoločnosťou, celým ľudstvom, je rozumné, aby sa každý spýtal sám seba: naozaj nechceme mať ako civilizácia budúcnosť? Naozaj chceme svojim deťom zanechať svet rozdelenia, nepriateľstva, vojen a bratovrážd? Vari nevidíme, že svet spotrebiteľskej ideológie podišiel ku koncu a treba čosi zmeniť?

Svet spotrebiteľskej ideológie podišiel ku koncu a treba čosi zmeniť


Dve cesty vývoja udalostí. Čo si zvolíme?

Súčasná situácia vo svete priamo poukazuje na potrebu vážnych a kardinálnych transformácií v spoločnosti, na zmenu paradigmy a hlavného vektora rozvoja civilizácie. Stoja pred nami dve cesty vývoja udalostí:

  1.  buď pokračovať v ceste nepriateľstva, rozdelenia a nečinnosti, ceste spotrebiteľského formátu vzťahov v spoločnosti a umožniť príchod nezvratných následkov, ktoré povedú k záhube našej civilizácie;
  2.  alebo vytvoriť nový svet bezpečnosti a prosperity pre každého cestou všeobecného zjednotenia za jednotným účelom vybudovania Tvorivej spoločnosti.

Rýchlo sa blížiaci zánik spotrebiteľského sveta je už úplne očividný. Voľba spoločnosti smerom k nečinnosti so zachovaním spotrebiteľského formátu zaručene privedie v najbližšej budúcnosti našu civilizáciu k ukončeniu jej existencie. Príznaky týchto nezvratných následkov pozorujeme už dnes, ale šancu ešte ľudstvo má. 

Náležitým riešením a globálnym východiskom pre našu civilizáciu je vybudovanie Tvorivej spoločnosti. Jedine Tvorivá spoločnosť je schopná uspokojiť sociálne i ekonomické potreby, zabrániť vzniku akýchkoľvek kríz a definitívne vyriešiť všetky pálčivé problémy spoločnosti. 

JEDINE TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ JE SCHOPNÁ vyriešiť všetky problémy spoločnosti


Vybudovanie tvorivej spoločnosti garantuje:

  • bezplatné zabezpečenie všetkých základných potrieb každého človeka;
  • vytvorenie podmienok, ktoré úplne eliminujú kriminalitu, akýkoľvek druh vojny, chudobu, hlad i choroby;
  • mier, bezpečnosť, slobodu a rovnoprávnosť v spoločnosti;
  • obrovské perspektívy na naplnenie potenciálu každého jednotlivca a celej civilizácie.

Čo garantuje vybudovanie Tvorivej spoločnosti


Aká je hlavná podmienka úspešnej realizácie vybudovania Tvorivej spoločnosti?

Ľudstvo sa počas dlhej doby svojej existencie nachádza uprostred konfrontácií, sporov a stretov. Ale v skutočnosti sú akékoľvek rozdelenia a konflikty pre nás absolútne neprirodzené a cudzie. Spotrebiteľský formát vzťahov zmenil naše myslenie, vnútil nám cudzí a zámerne falošný spôsob existencie v spoločnosti s prevládaním nízkych neľudských vlastností. V dôsledku toho nás z jednej súdržnej všeľudskej rodiny transformovali na konglomerát izolovaných jednotlivcov, často navzájom nepriateľsky naladených, roztrieštených vo svojich cieľoch, úzkoprsých v myslení na neustále problémy, plne závislých od vonkajších podmienok vytvorených spotrebiteľským formátom vzťahov v spoločnosti. Každý človek pritom naďalej zostáva s vnútornými nenaplnenými túžbami po lepšom živote, lepších podmienkach, spravodlivom a bezpečnom svete. 

Ako však v súčasnej svetovej situácii všeobecného chaosu a dominovania nízkych vlastností zrealizovať ideu vybudovania lepšej spoločnosti pre každého? Hybnou silou a nutnou podmienkou pre vybudovanie Tvorivej spoločnosti je faktor zjednotenia prevažnej väčšiny populácie planéty v spoločnom cieli vybudovania takejto spoločnosti. Kľúčovú úlohu tu hrá sila ľudskej pozornosti. 

Kľúčovú úlohu hrá sila ľudskej pozornosti

Každý zo životných situácií vypozoroval, že keď je v konkrétnom diele stanovený jasný cieľ, keď je jeho realizácia úprimnou potrebou a nutnosťou, o koľko rýchlejšie sa zrealizuje. Rozdiel možno vysledovať v prípade, ak záujem na splnení určitých úloh absentuje. Pri takomto prístupe sa práca aj pri zdanlivej činnosti zastaví a nepostúpi ďalej, výsledok buď nie je, alebo je neuspokojivý. Skrátka, človek je už vo svojej podstate obdarený značnou silou, ktorá sa realizuje prostredníctvom vloženia jeho pozornosti. V dôsledku toho je jeho konanie nakoniec plodné, alebo pusté, vyplývajúce z miery vloženia jeho pozornosti do vykonanej práce, existencie záujmu a túžby.

Taktiež možno vysledovať vynikajúce, niekedy neuveriteľné výsledky konania zomknutých skupín ľudí. A často je pre jedného človeka nereálne dosiahnuť také výsledky. Sila kolektívnej pozornosti totiž mnohonásobne prevyšuje silu pozornosti jednotlivca. Viete si predstaviť, akí úspešní budú ľudia pri zjednotení celej civilizácie? V skutočnosti je dnes potreba zjednotenia celého ľudstva v jednom cieli vybudovania Tvorivej spoločnosti pre našu spoločnosť najdôležitejšia.


Mechanizmus ľudského zjednotenia. Ako to funguje?

Informácie o tom, ako funguje mechanizmus zjednotenia, som sa dozvedel vďaka pozretiu relácie „Tvorivá spoločnosť zjednocuje všetkých“ s účasťou Igora Michajloviča Danilova na YouTube kanáli ALLATRA TV. V tejto relácii Igor Michajlovič podáva podrobné vysvetlenie tohto mechanizmu.

Ako vyšlo najavo z rozprávania Igora Michajloviča, pri zjednotení ľudí poháňaných jedným cieľom, dochádza pri synchronizácii ich konania k spoločnej rezonancii. Vnútorná reakcia ľudí, ich spoločný súlad záujmov mnohonásobne znásobuje silu kolektívu. Prostredníctvom spoločnej zladenej a zomknutej spolupráce dochádza k rýchlejšiemu dosiahnutiu požadovaného výsledku.

V relácii „Tvorivá spoločnosť zjednocuje všetkých“ sa zmieňujú slová vedca Konštantína Eduardoviča Ciolkovského: „Do Zlatého veku vstúpia ľudia, ktorí sa naučia zjednocovať. A zjednotenie má tiež svoj zákon: dve aury sa vzájomne zosilňujú sedemnásobne – ak sú ľudia rovnakého zmýšľania, vlna je rovnaká, smerujúca k jednému cieľu. Traja ľudia – to je 7 na druhú, čiže 49 násobne. Ak sú ľudia štyria – vzájomne sa zosilňujú 73, teda 343 krát! Preto čím viac je ľudí, tým cennejší je každý ďalší, on násobí silu mnohokrát. Kolektív je veľká sila!“

V skutočnosti je pozornosť celého ľudstva tým najcennejším zdrojom civilizácie. Ak sa väčšina zjednotí a upriami svoju pozornosť na túžbu vybudovať nový, lepší svet bezpečnosti a slobody, uspejeme veľmi rýchlo! Jednoducho sa to nemôže nepodariť! Z tejto stránky sa stáva ešte zrozumiteľnejším význam prvej etapy výstavby Tvorivej spoločnosti, t.j. informovanie ľudí. Veď aby sa väčšina mohla zjednotiť správnym smerom, potrebuje sa o tejto možnosti dozvedieť.

Prvou etapou budovania Tvorivej spoločnosti je informovať ľudí

Myšlienka, že budovanie spoločnosti slobody a rovnoprávnosti môže byť akoby nedosiahnuteľné, je nám konštantne vnucovaná nejedno desaťročie pomocou televízie, literatúry a iných informačných prameňov. Ale mnohí ľudia na svete to svojím úprimným konaním vyvracajú, zjednocujúc sa kvôli jednému účelu – vybudovaniu Tvorivej spoločnosti. Už konajú v smere potrebnom pre civilizáciu a informujú ostatných o možnosti vytvorenia takej skvelej spoločnosti. Začiatok budovania Tvorivej spoločnosti už prebieha.

Každý človek, ktorý sa chce podieľať na budovaní Tvorivej spoločnosti, nájde uplatnenie svojich vedomostí a zručností, ktoré prinesú obrovský úžitok ľudstvu i každému človeku, čím zároveň prispeje k vytvoreniu vynikajúcich podmienok pre svoju existenciu i existenciu svojich detí. Životné skúsenosti, schopnosti i zručnosti každého sú pre spoločnosť potrebné a cenné. Nastal čas globálnych zmien. Sme svedkami i spoluúčastníkmi začiatku obrodenia našej civilizácie v novom svete šťastia, slobody i rovnoprávnosti! 

Nastal čas globálnych zmien


Dokážeme to!

Nech sa nás akokoľvek pokúšali rozdeliť, vždy sme smerovali k zjednoteniu a nezabránia nám v tom ani dnes. S potrebnými informáciami, znalosťami a nástrojmi sa nám to ľahko podarí! Ak je ľudstvo zjednotené v túžbe získať lepší život pre seba i svojich potomkov, nič ho nedokáže zlomiť a jeho voľbu nič nedokáže prekaziť. Veď každý to chce! Už sme jednotní vo svojich vnútorných snahách a nebude pre nás ťažké zjednotiť sa kvôli ich stelesneniu, kvôli realizácii túžob všetkých ľudí. Pomocou všeobecného zjednotenia v jednotnom cieli vybudovania Tvorivej spoločnosti to dokážeme! Informácie, ako odvrátiť koniec, ako podporiť globálne zmeny v spoločnosti, už boli poskytnuté. Všetko závisí od každého z nás!

Každý chce žiť v Tvorivej spoločnosti

Obraciam sa k tebe, milý čitateľ! Bez teba je ľudstvo slabšie! Bez tvojej účasti je vytvorenie lepšej spoločnosti pre naše deti nemožné. Našim deťom môžeme pomôcť len zjednotením. V tom je naša sila! Len spolu sme schopní vybudovať lepšiu budúcnosť. Vytvorme však pre našich blízkych a deti svet bez vojen, svet bez násilia, aby oči našich detí nevideli tú neľudskosť, ktorú vidíme my, aby našli spoločnosť šťastia, stability a skutočnej slobody, ktorú my nemáme. Je pre nás životne nevyhnutné zabudnúť na všetky rozdelenia a vykročiť si navzájom v ústrety (ak nie kvôli sebe, tak aspoň kvôli deťom). Veď to vyžaduje iba jeden krok – krok v ústrety zjednoteniu! Tu je dôležitý každý!

Naša sila je v zjednotení

Andrew Smith

Relácia s účasťou Igora Michajloviča Danilova „Tvorivá spoločnosť zjednocuje všetkých“

Pridať komentár