Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

HLAD A CHUDOBA. Čo robiť?

8. mája 2021
Komentáre

HLAD A CHUDOBA. Čo robiť?

Dnešný spotrebiteľský svet je svetom diskriminácie, porušovania ľudských práv, extrémne ťažkej situácie miliárd ľudí. Väčšina z nich sa nachádza v rôznych kútoch sveta a nemajú možnosť uspokojenia základných životných potrieb. Spoločnosť dnes čelí akútnym problémom, akými sú hlad, chudoba, ekonomické a humanitárne krízy, katastrofálny problém nedostatku potravín. Realita výdobytkov posledných desaťročí vývoja ľudskej civilizácie je krásne prezentovaná len v medzinárodných správach a deklaráciách, ale čísla hovoria niečo iné.

Svet čelí akútnemu nedostatku potravín. Viete, že každý rok zomiera na hlad a s ním súvisiace choroby viac ako 9 miliónov ľudí? Nehľadiac na reálny obraz prežívania ľudí, pre verejnosť sa vytvára dojem, že moderným organizáciám sa akoby darí bojovať s hladom a chudobou. Napriek správam a oficiálnym medzinárodným vyhláseniam o riešení týchto problémov, v skutočnosti sa problémy neriešia. Naopak, štatistiky za posledné desaťročie ukazujú nepotešujúci vývoj.

Every year more than 9 million people die of hunger and related diseases

Podľa údajov OSN sa počet hladujúcich vo svete za päť rokov, od roku 2014 do roku 2019 zvýšil o viac ako 60 miliónov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie za obdobie 2017-2018 počet hladujúcich presiahol 820 miliónov (čo je každý deviaty človek na svete). Situácia sa dramaticky zhoršila v rokoch 2020-2021, keď sa svet stretol s vírusom SARS-CoV-2. Pandémia koronavírusu COVID-19 mala mimoriadne negatívny sociálno-ekonomický dopad na celý svet. Svetové spoločenstvo zažíva globálnu hospodársku krízu, zatvorenie veľkého počtu podnikov, rozsiahle znižovanie pracovných miest a mnohé ďalšie súvisiace problémy. Miera chudoby a hladu sa výrazne zvýšila.

Pokiaľ ide o potravinovú krízu, situácia je viac žalostná v regiónoch Afriky a Ázie, najmä tam, kde prebiehajú bojové akcie. Vojenské konflikty sú sprevádzané mnohými deštrukciami. Časté sú prípady, keď bola zničená mestská infraštruktúra, vrátane miest so zásobou pitnej vody a potravín (ako trhy a farmy), čo mimoriadne zhoršilo už aj tak ťažkú situáciu miestneho obyvateľstva.

Obrovský počet ľudí sa stáva utečencami, buď kvôli vojne alebo vplyvom následkov globálnej zmeny klímy a sú nútení zažívať núdzu o prístrešie, kvalitnú stravu a lekársku starostlivosť. V súčasnosti mnoho ľudí nemá čo jesť a mnohí z rôznych dôvodov nemajú kde bývať. V spotrebiteľskej spoločnosti sú ľudia nielen odkázaní sami na seba, ale sú zbavení akýchkoľvek podmienok a možností pre stabilný a bezpečný život. Miliardy obyvateľov planéty Zem v tejto „dobe pokroku“, v našej „modernej epoche” nemajú od koho a kde očakávať pomoc. V spoločnosti konzumu a sebaobohacovania dominujú zákony zvieracieho sveta a nie toho ľudského, ako by to malo byť v civilizovanej spoločnosti. 

Miliardy obyvateľov planéty Zem nemajú  od koho a kde očakávať pomoc.

Ale čo humanitárna pomoc, charitatívne nadácie, medzinárodné potravinové programy a podobne? Rôzne organizácie majú napísané plány na postupné znižovanie množstva hladujúcich, no ich realizácia sa z rôznych dôvodov naťahuje na dlhé desaťročia. Financie, ktoré sa oficiálne vyčleňujú na riešenie týchto problémov, nemajú vplyv na stav vecí, a čo je horšie, väčšina z nich sa nedostane na miesto určenia. V spotrebiteľskom formáte, kde dominuje starostlivosť o seba, nikto nezrušil rozšírenú korupciu, byrokraciu a rozkrádanie prostriedkov.

Inými slovami, nikto sa v skutočnosti nesnaží úplne zlikvidovať hlad a chudobu. V medzinárodných správach nájdeme len vyjadrenia o pohybe správnym smerom bez konkrétnych informácií; vyjadrenia o potrebe hľadania efektívnejších opatrení, o dôležitosti podrobnejšej analýzy problémov, ktorá by určite mala pomôcť spoločnosti v budúcnosti smerovať k riešeniu týchto problémov. Zároveň v tých istých správach nachádzame mnoho „dôvodov“, prečo nedochádza k zlepšeniu v stanovených termínoch a prečo sa situácia zhoršuje v rozpore s oficiálne očakávanými výsledkami. V skutočnosti dochádza k zhoršovaniu situácie z jediného dôvodu, dotýkajúceho sa globálneho spoločenského faktoru existencie – je to spotrebiteľský formát vzťahov, ktorý vo svete dominuje posledných 6 000 rokov.

Spotrebiteľský formát vytvára v spoločnosti podmienky pre existenciu hladujúcich, chudobných, ľudí v núdzi. Pokiaľ spoločnosť sama globálne nezmení smer svojho vývoja z neľudského konzumu na tvorivý, s dominanciou takých hodnôt, ako ľudskosť, vzájomná úcta, dobrosrdečnosť, starostlivosť o druhých, žiadne iné pokusy nedokážu úplne odstrániť hlad, chudobu a iné problémy dnešnej spoločnosti. Existencia chudobných a chorých ľudí je možná len vo svete, v ktorom existuje hierarchické usporiadanie, nadvláda, rozdelenie na chudobných a bohatých, pretože v takejto spoločnosti nie je miesto pre to najdôležitejšie – hodnotu ľudského života, rovnosť a slobodu pre každého.

Spoločnosť potrebuje zmenu vektora rozvoja.

V spotrebiteľskom svete je zvykom mlčať o skutočnom obraze prežívania občanov v tej, či onej krajine. V médiách sa tie alebo iné podrobnosti prezentujú v súlade so všeobecne akceptovanou dominantnou politikou konania a názorov, selektívne propagujúc len určité informácie z určitého uhla pohľadu, oznamujúc oveľa „dôležitejšie“ problémy než je zabezpečovanie základných potrieb obyvateľstva. Skutočné údaje o chudobe nikto nezverejňuje. Nepropaguje sa ani ten fakt, že príčinou chorôb a úmrtí od hladu nie je vždy samotný nedostatok potravín, ale často nedostatok prostriedkov u obyvateľstva, aby si ich ľudia mohli kúpiť. Vonkajší imidž, povesť a medzinárodná mienka sú oveľa cennejšie ako životy ľudí. V mnohých krajinách sú občania nútení jesť potraviny veľmi nízkej kvality, čo následne spôsobuje, že trpia rôznymi chorobami. Hodnota ľudského života nie je v dnešnej spoločnosti na prvom mieste, nie je dominantná a kľúčová. Nech sú zákony o ľudských právach a slobodách deklarované na papieri akokoľvek humánne, nenachádzajú svoje praktické uplatnenie v konzumnom svete, kde dominuje egoistický formát myslenia.

Vykrikujeme o technologickom pokroku, o vedeckých objavoch, o vojenskom pokroku (najnovšie zbrane a podobne), no nevieme sa vyrovnať s chudobou a hladom. Súťaže v spotrebiteľskom formáte sú o tom, kto je viac cool, kto má novšie zbrane a rýchlejšie technológie, kto má väčší vplyv, teda moc, ale nie o tom, kto má menej hladných a viac zdravých. Štatistiky hladujúcich sú dnes mnohými vnímané ako čísla, no za týmito číslami sú životy skutočných ľudí, ktorí sa nedobrovoľne ocitli v umelo vytvorených podmienkach boja o možnosť existencie. Ešte horšie je to, že v spotrebiteľskom formáte nemá nikto istotu, že sa zajtra neocitne medzi nimi.

V spotrebiteľskom formáte nie je nikto v bezpečí

Zníženie počtu populácie 

V tejto súvislosti stojí za zmienku ďalší nemenej dôležitý fakt, ktorý sa pozoruje nie jedno desaťročie a aktívne sa popularizuje. Podľa všeobecného názoru je hlavnou príčinou hladu a nedostatku čistej pitnej vody údajne demografická situácia. Faktor zvyšujúcej sa svetovej populácie znepokojuje mnohé štáty, vlády a verejné organizácie. Svet sa vraj blíži k príliš veľkému počtu ľudí na planéte. Čoraz častejšie sa objavujú vyjadrenia, že v blízkej budúcnosti čaká ľudstvo ešte väčšia demografická kríza. 

Vysvetľuje sa to tým, že neovládateľný rast populácie vedie k nadmernému zaťaženiu prírody a vyčerpaniu jej zdrojov. Popularizácia podobných hypotéz privádza verejnosť k záverom, že ak sa dnes počet obyvateľov nezníži, tak neobmedzený nárast populácie čoskoro povedie k vyčerpaniu zdrojov planéty, zhoršeniu životného prostredia a následne k úplnému nedostatku potravín a svetovému hladomoru. Dôraz sa pre verejnosť kladie na prežitie, na strach zo smrti, čo vedie mnohých k súhlasu s takýmito teóriami, bez vniknutia, bez skúmania daného problému. A v skutočnosti sa na túto tému špekuluje, aby sa ospravedlnili a zakryli neľudské aktivity, nasmerované proti životom mnohých miliónov ľudí, čo je vlastné dnešnému spotrebiteľskému antiľudskému svetu.

Existujú prípady, keď sú príčinou hladomoru celkom prirodzené a od ľudskej činnosti nezávislé udalosti (napríklad prírodné javy, ovplyvňujúce úroveň úrody, náhle prírodné katastrofy: hurikány, suchá, záplavy atď.) Ale aj v tomto prípade, ak by ľudia žili v Tvorivej spoločnosti, tento problém by sa ľahko riešil s pomocou iných prosperujúcejších regiónov, pretože v Tvorivej spoločnosti stojí na prvom mieste hodnota života každého človeka a jednota spoločnosti.

V spotrebiteľskom svete vedenie rôznych ozbrojených konfliktov umelo vytvorilo väčšinu precedensov k nedostatku potravín a v určitých regiónoch prehĺbilo potravinovú krízu do takej miery, že väčšina z týchto regiónov v dnešnom svete stále patrí medzi lídrov v počte hladujúcich ľudí. Ako vidíme, rast populácie vôbec nie je nevýhodný kvôli deklarovaným environmentálnym problémom. Dôvod spočíva v globálnom nehumánnom spotrebiteľskom formáte vzájomných vzťahov. Veď ak sa propaguje rozdelenie spoločnosti a nízke živočíšne hodnoty, keď je diktátorom tyrania ideológie spotrebiteľského formátu, rozhodne to vedie k vzniku nevraživosti, ozbrojených konfliktov, vojen, ktoré sú príčinou mnohých iných problémov spoločnosti.

Dôvodom je globálny nehumánny spotrebiteľský formát vzťahov

Korene korupcie 

Spotrebiteľský formát núti chudobných obracať sa k nelegálnym aktivitám ako na poslednú možnosť prežitia. Vo väčšine prípadov sa takto rodí zločin a konflikty. Dokonca aj v krajinách s najlepšou úrovňou ekonomiky sú ľudia pod hranicou chudoby vylúčení zo sociálneho systému daného štátu a v mnohých aspektoch sú zapojení len do výroby tovarov. Sú to ľudia, ktorí nemajú zajtrajšok, ktorí nemajú žiadnu záruku budúcnosti, ktorí nemajú záruku ani na kúsok chleba. Nezostáva im nič iné, len ísť proti zákonu, ak sa zákon nepostaral o nich. V skutočnosti je skutočným protiprávnym činom – dopustenie hladu v ľudskej civilizácii, pretože je to hrubé porušenie práv človeka, pohŕdanie jeho životom.

V skutočnosti je skutočným protiprávnym činom - dopustenie hladu v ľudskej civilizácii, pretože je to hrubé porušenie práv človeka, pohŕdanie jeho životom.

Ľudstvo je jedna rodina 

Pre ľudí je prirodzené spolunažívanie v mieri. Akékoľvek rozdelenia a konflikty nám nie sú vlastné. Ale ak spoločnosť hladuje, ak niečo potrebuje, urobí čokoľvek, len aby prežila. Takto sa (pri hľadaní lepšieho života) rodí veľa ozbrojených konfliktov, povstaní, vojen. To znamená, že hlad a chudoba sú nástrojom ovládania más. Zúbožený a hladný dav sa dá v správnej chvíli ľahšie vyprovokovať a nasmerovať na potrebnú stranu, na tiché naplnenie niečích plánov, vopred ľuďom načrtnúc potrebný obraz vonkajšieho nepriateľa.

V skutočnosti sú hlad a tiež chudoba umelo vytvorené javy, berúc do úvahy, že v skutočnosti je vo svete hojnosť zdrojov. So zdrojmi, ktoré naša planéta má, jednoducho nemôžeme mať chudobných a hladných, a s dnešným vedeckým a technologickým pokrokom už vôbec. Naše ľudstvo má všetky možnosti zabezpečiť všetko potrebné pre každého obyvateľa planéty už teraz! Už by sme mohli žiť v prosperite a stabilite. Ale v našej spoločnosti, ktorá bola vychovaná v spotrebiteľskom, egoistickom formáte vzťahov, chýba to najdôležitejšie – jednota spoločnosti a základná hodnota ľudského života.

Hlad a chudoba sú umelo vytvorené javy.

Pochopenie dôležitosti všeobecného zjednotenia nám bolo umelo odstránené, jednu ľudskú rodinu rozdelili. Namiesto vzájomnej starostlivosti, pomoci, úcty, sa propaguje sebaobohacovanie, nepriateľstvo, rozdelenie, nenávisť, nadvláda. Pritom každý človek pozoruje realitu, ktorá ho obklopuje, a uvedomuje si, že zásadné zmeny sú v dnešnej spoločnosti krajne nevyhnutné. Všetci chcú žiť v lepšom svete. Všetkým je už jasné, že s týmto vývojom udalostí, so zachovaním spotrebiteľského formátu, smeruje ľudské spoločenstvo k svojej bezprostrednej záhube. Mnohí ľudia sú pripravení konať už teraz, ale v patovej situácii spotrebiteľského formátu zatiaľ nevidia alternatívu. Alternatíva však existuje! Existuje východisko!

Tvorivá spoločnosť je jediné východisko! 

Dnes na celom svete dochádza k jedinečnému, s ničím neporovnateľnému zjednocovaniu ľudí s cieľom vybudovania Tvorivej spoločnosti. Myšlienka vybudovať Tvorivú spoločnosť sa zrodila v dôsledku celonárodnej iniciatívy, v dôsledku želania ľudí žiť inak! Je to jediný spôsob, ako konečne vyriešiť všetky nahromadené problémy. Je to jediný spôsob, ako ochrániť naše deti!

Tvorivá spoločnosť je jediným východiskom

Vybudovanie Tvorivej spoločnosti je potrebou všetkých ľudí na svete ako príležitosť zbaviť sa všetkých problémov a útrap usporiadania spotrebiteľského formátu vzťahov. Tento ušľachtilý, univerzálny sen možno dosiahnuť len mierovou cestou, prostredníctvom zjednotenia ľudstva okolo spoločného cieľa, vybudovania Tvorivej spoločnosti a následného prevládajúceho súhlasu väčšiny svetovej populácie.

8 osnov Tvorivej spoločnosti 

8 osnov Tvorivej spoločnosti predstavuje súhrn nevyhnutných základov, odhaľujúcich základné piliere Tvorivej spoločnosti. Základným rámcom je hodnota ľudského života. 8 osnov Tvorivej spoločnosti definuje, aká bude vysnívaná spoločnosť každého z nás, a najmä to, ako bude možné spoločne vyriešiť mnohé spoločenské problémy vrátane hladu, chudoby, vysokej chorobnosti, kríz.

8 foundations of the Creative Society

Samotný pojem chudoba je taký ekonomický stav, v ktorom jednotlivec nie je schopný uspokojiť svoje minimálne potreby nevyhnutné pre život, udržanie zdravia, pracovnej schopnosti. Takýto jav je pre normálnu, zdravú a dobre rozvinutú spoločnosť cudzí. Jednou z hlavných úloh v Tvorivej spoločnosti bude odstránenie chudoby a hladu, ako aj zabezpečenie všeobecnej potravinovej bezpečnosti.

Hlavné zameranie – Človek. Hlavná kvalita – ľudskosť 

V Tvorivej spoločnosti sa vytvoria podmienky na zlepšenie kvality života každého človeka, a nie na obohacovanie súkromných individuí. Každý človek bude mať od narodenia garantované bezplatné zabezpečenie všetkých základných životných potrieb. Hlavným orientačným bodom v činnostiach všetkých sfér spoločnosti bude Človek. Tvorivá spoločnosť je v praxi ľudsky orientovaná spoločnosť so starostlivosťou o každého človeka.

Hlavným cieľom je človek

Aktívne sa budú popularizovať vysoké morálne kvality, ako je ľudskosť, svedomie, vzájomná pomoc, láskavosť, čím sa vytvorí priaznivá pôda pre život. Táto jednoduchá pravda je v skutočnosti tým najspoľahlivejším návodom na budovanie šťastnej a bezpečnej spoločnosti. Samotná ideológia Tvorivej spoločnosti vyrovnáva nerovnosť, odstraňuje chudobu, likviduje nedostatok... Neotrasiteľnou realitou pre každého človeka v Tvorivej spoločnosti bude pokojný a bezpečný život, stabilita, plnohodnotný rozvoj každej Osobnosti a istota zajtrajšieho dňa.

Dôstojná odmena za prácu 

Rozvoj vedy, zdravotníctva, techniky a iných oblastí bude smerovať k rozvoju celej spoločnosti, k zlepšeniu bezpečnej a pohodlnej existencie každého človeka. Stabilné plánované hospodárstvo, rovnocenná distribúcia zdrojov po celom svete, eliminujú vznik kríz a inflácie, umožnia stabilný a rýchly ekonomický rozvoj spoločnosti. Kvalita života bude na celom svete rovnako vysoká. Každý produkt na trhu bude mať rovnakú pevnú cenu na celom svete, dostupnú pre všetkých. Zvýšenie cien bude neprípustné; možné bude len zníženie. Čo sa týka mzdy, každá funkcia, profesia, bude mať svoju zodpovedajúcu rovnakú fixovanú mzdu po celom svete. V prípade výplat ľuďom je situácia opačná – prípustné je len zvýšenie mzdy a jej zníženie je vylúčené. Nikto nebude mať o nič núdzu.

V spotrebiteľskom formáte vzťahov v spoločnosti patria svetové zdroje menšine. Na svete pravdepodobne nezostali veci, za ktoré by sme v spotrebiteľskej spoločnosti neplatili. Platíme (niekedy až nepredstaviteľné sumy) za vodu, teplo, dokonca za vzduch a za mnohé ďalšie zdroje, ktorých je na našej planéte neúrekom a mali by byť dostupné ľuďom úplne zadarmo. V Tvorivej spoločnosti budú všetky zdroje patriť spoločnosti a nie nejakému subjektu, jednotlivcovi, skupine, organizácii atď.

V Tvorivej spoločnosti budú všetky zdroje patriť spoločnosti

Bezpečnosť spoločnosti 

Pojmy ako vojna, zločin, ozbrojené konflikty a násilie budú v Tvorivej spoločnosti neprípustné. Za vytvorenie akýchkoľvek precedensov ohrozujúcich bezpečnosť, zdravie, život iného človeka sa bude porušovateľ zodpovedať celej spoločnosti. No v skutočnosti bude zločin v Tvorivej spoločnosti jednoducho nemožný. Odpoveď sa skrýva vo vylúčení ľudskej biedy, vo vyriešení problému s hladom.

Mnohí znevýhodnení ľudia, tlačení hladom a biedou, si neuvedomujú páchanie protiprávnych činov. Úplné a trvalé riešenie problémov hladu a chudoby v spoločnosti ako celku, vylučuje zodpovedajúci motív občanov, provokujúci ísť proti zákonu. Dnes ako nikdy predtým máme šancu vybudovať takú spoločnosť, v ktorej odpadne pojem zločin, kvôli zbytočnosti, nevýhodnosti. Prečo by si išiel kradnúť, lúpiť, zabíjať, ak je tvoj život krásny a máš všetko? Navyše, ako môžeš konať protiprávne voči svojim priateľom, voči svojej rodine? Tvorivá spoločnosť je spoločnosť priateľov. Vybudovanie Tvorivej spoločnosti pre nás všetkých znamená návrat nášho kedysi strateného domova, obnovenie jednej zjednotenej rodiny menom ľudstvo.

Tvorivá spoločnosť je spoločnosť priateľov

Samospráva

Dôležitým rozdielom medzi Tvorivou spoločnosťou a akýmkoľvek iným spoločenským zriadením je v existencii samosprávy spoločnosti, v absencii moci jednotlivcov nad väčšinou a v prítomnosti zodpovednosti. Každý občan sa môže aktívne podieľať na živote spoločnosti a na dôležitých spoločenských rozhodnutiach rovnako ako všetci ostatní. Hierarchické štruktúry budú zrušené. Zodpovednosť za spoločnosť bude spočívať na každom človeku. Práve tento základ rovnosti umožní vytvoriť čestnú, transparentnú spoločnosť, nedovolí korupciu, zneužívanie právomoci. Celá spoločnosť bude kontrolovať každú bunku, každú oblasť, všetky dôležité verejné záležitosti. Rovnako, každý, kto bude zastávať akúkoľvek zodpovednú funkciu, jeho činnosť bude transparentná pre celú spoločnosť.

Samospráva

Znemožnenie sebavyvyšovania určitých jedincov v Tvorivej spoločnosti zabráni podvodom, manipulácii väčšiny, ich právom voľby. Tvorivá spoločnosť s občianskou kontrolou je v záujme každého človeka, ktorý si želá navždy skoncovať s klamstvom, korupciou, podvodom, rozkrádaním verejných prostriedkov, ktoré sa dnes prejavujú v skrytých tieňových procesoch spotrebiteľského formátu.

Informovanie 

Mnoho neľahostajných ľudí z celého sveta sa už spája s cieľom vybudovať Tvorivú spoločnosť. Každým dňom sa toto hnutie neľahostajných ľudí dobrej vôle, pripravených aktívne sa podieľať na osude ľudstva, mnohonásobne zvyšuje. Budovanie Tvorivej spoločnosti už prebieha a to je nevyčísliteľná zásluha každého, kto nie je pasívny.

Moderné technológie umožňujú urýchliť a zlepšiť proces spolupráce medzi ľuďmi na celom svete, proces zjednotenia a konsolidácie, realizovať v krátkom čase prvú etapu vybudovania Tvorivej spoločnosti – etapu informovania. Práve informovanie spoločnosti je teraz mimoriadne dôležité. Všetci túžia po zmene, väčšina je pripravená konať, ale nie všetci ešte vedia o reálnej možnosti vybudovať inú spoločnosť. Záleží na každom z nás, ako rýchlo sa o tom dozvie celé ľudstvo!

Prvá etapa budovania Tvorivej spoločnosti – etapa informovania

Myšlienka Tvorivej spoločnosti je unikátna. Žiadne minulé pokusy v histórii za posledných 6000 rokov, ktoré sa týkali zmeny štruktúry spoločnosti a zlepšenia životov obyvateľstva, sa nedajú porovnávať s myšlienkou vybudovania Tvorivej spoločnosti. Nie sú v stave realizovať to najzákladnejšie a najdôležitejšie pre vybudovanie šťastnej spoločnosti, totiž plne uspokojiť potreby každého človeka, garantovať rovnaké podmienky a nedopustiť delegovanie moci do rúk jedincov. Tvorivá spoločnosť je naša potreba, je to naša spása! Je to skutočne jediné východisko pre ľudstvo.

Pokiaľ sme my, každý z nás, pasívni, stovkám miliónov ľudí každoročne hrozí ocitnutie sa na pokraji vyčerpania. Pokiaľ nevybudujeme Tvorivú spoločnosť, ľudia budú umierať od hladu, chudoby a s tým súvisiace choroby, budú tu opustené deti a nikomu nepotrební ľudia, bude tu hlad, vojny, krízy a ničenie a nakoniec náš svet skončí. O nejakej stabilite či blahobyte v spotrebiteľskom formáte nemôže byť ani reči. Zárukou našej budúcnosti je Tvorivá spoločnosť!

Naša budúcnosť je teraz 

Chceme, aby vo svete také pojmy, ako hlad, vojna, chudoba, choroby boli úplne vylúčené, aby naše deti nezomierali? Bezpodmienečne áno! Je to svet, o akom sníva každý. Chceme mať plné sociálne zabezpečenie všetkých základných potrieb už právom narodenia? Chceme! Omrzela nás spotrebiteľská otrocká práca, omrzel nás život v strachoch, byť večným dlžníkom a otrokom spotrebiteľského bahna. Chceme byť slobodní! Chceme vybudovať Tvorivú spoločnosť, kde budeme my a naše deti v plnom bezpečí? Samozrejme, že chceme! To je túžbou každého starostlivého rodiča a jednoducho každého človeka, neľahostajného k vlastnému osudu a osudu ľudstva. Na čo teda čakáme? To, čo dnes znie ako rozprávka, sa zajtra môže stať našou realitou, ak to budeme sami chcieť. Dostali sme nevyhnutné informácie! Naša sila je v zjednotení! Naším cieľom je Tvorivá spoločnosť! Naša budúcnosť je v našich rukách!

Naša budúcnosť je v našich rukách!

Práve teraz, keď sa ľudia prebúdzajú, keď si uvedomujú, že nastal čas vziať situáciu do vlastných rúk, že nezostáva čas na nečinnosť, práve teraz sa každý môže svojou činnosťou zapojiť do budovania Tvorivej spoločnosti a podporiť všeobecnú túžbu kráčať po ceste do nového sveta slobody a ľudskosti. Práve teraz máme všetky podmienky na to, aby sme uskutočnili svoju vnútornú potrebu žiť, tvoriť a spájať sa. Inak neprežijeme, len takto! Práve teraz všetko závisí od každého z nás.

Alex Friedman

Pridať komentár