Logo Creative Society KURIANČIOJI
VISUOMENĖ
norėdami prisijungti

Tu svarbus! Kuriančioji visuomenė

2021 m. lapkričio 5 d.
Komentarai

Ты важен! Созидательное общество


Ar kada nors susimąstėme, ką reiškia žmonių apsijungimas? Ar įsivaizduojame, kokią galią turi šis reiškinys? Ar žinome, koks svarbus veiksnys tai gali būti sprendžiant visuotinius žmonijos ir civilizacijos išlikimo klausimus? Atsižvelgiant į dabartinę padėtį pasaulyje, mes to nežinome. Jei būtume žinoję, nebūtume priėję prie tokios visuomenės krizės, prie visiškos savidestrukcijos, nebūtume kovoję ir žudę vieni kitų, nebūtume perkėlę atsakomybės kitiems, nebūtume nesiėmę veiksmų.

Visos civilizacijos egzistavimas pasiekė kritinį tašką. Ankstesnės krizės ir nuolatinis pasaulio ekonomikos blogėjimas ne kartą rodė, kad vartotojiškų santykių forma yra pažeidžiama, netobula ir neišvengiamai veda prie civilizacijos pabaigos. Dabar tai galutinai patvirtina pats faktas, kad šiandien mes, kaip žmonija, esame atsidūrę aklavietėje.

Vartotojiškos visuomenės struktūra lemia gyventojų susiskaldymą, konkurenciją dėl išteklių, sukuria precedentus konfliktams ir sukelia karus. Atsižvelgiant į susiskaldymo būklę, kuri apėmusi visą visuomenę, visą žmoniją, kiekvienas gali pagrįstai paklausti: ar mes, kaip civilizacija, nenorime turėti ateities? Ar norime savo vaikams palikti susiskaldymo, nesantaikos, karų ir brolžudysčių pasaulį? Argi nematome, kad vartotojiškos ideologijos pasaulis baigiasi ir kažką turime keisti?


мир потребительской идеологии подошёл к завершению и надо что-то менять


Du vystymosi keliai. Ką mes pasirinksime?

Dabartinė padėtis pasaulyje tiesiogiai rodo, kad reikia esminių pokyčių visuomenėje, paradigmų kaitos ir pagrindinių civilizacijos vektorių pasikeitimo. Prieš mus yra du vystymosi keliai:

  1. arba toliau eiti nesantaikos, susiskaldymo ir neveiklumo keliu, eiti visuomenės vartotojiškumo keliu ir leisti įvykti negrįžtamiems padariniams, kurie prives prie mūsų civilizacijos sunaikinimo;
  2. arba sukurti naują pasaulį, kuriame būtų užtikrintas saugumas ir gerovė visiems, susivienijant visiems bendram tikslui — sukurti Kuriančiąją visuomenę.

Vartotojiško pasaulio neišvengiama baigtis jau dabar yra visiškai akivaizdi. Visuomenės neveiklumas ir vartotojiško formato pasirinkimas netolimoje ateityje garantuotai nuves visą mūsų civilizaciją į egzistencijos pabaigą. Šių negrįžtamų pasekmių akivaizdumas jau dabar jaučiamas, tačiau žmonija vis dar turi šansą.

Būtinas ir visuotinis sprendimas mūsų civilizacijai — sukurti Kuriančiąją visuomenę. Išskirtinai tik Kuriančioji visuomenė gali patenkinti socialinius ir ekonominius poreikius, užkirsti kelią visoms krizėms ir galiausiai išspręsti visas opias visuomenės problemas.Kuriančiosios visuomenės sukūrimas užtikrina:

  • kiekvieno žmogaus nemokamą visų pagrindinių poreikių patenkinimą;
  • sukurti sąlygas, kurios visiškai panaikintų nusikalstamumą, bet kokius karus, skurdą, badą ir ligas;
  • taiką, saugumą, laisvę ir lygybę visuomenėje;
  • didžiules perspektyvos realizuojant kiekvieno asmeninį ir visos civilizacijos potencialą.

Что гарантирует построение Созидательного общества


Kokia yra pagrindinė sėkmingo Kuriančiosios visuomenės sukūrimo sąlyga?

Žmonija ilgą savo egzistencijos laiką yra konfrontacijų, nesutarimų ir susirėmimų sūkuryje. Tačiau iš tikrųjų visi susiskaldymai ir konfliktai mums yra visiškai nenatūralūs ir nebūdingi. Vartotojiškas santykių formatas pakeitė mūsų mąstymą, primesdamas mums svetimą ir sąmoningai klaidingą visuomenės gyvenimo būdą, kuriame vyrauja nežmoniškos ir niekingos savybės. Todėl iš vienos darnios žmonių šeimos tapome izoliuotų individų, dažnai priešiškų vienas kitam, išsiskirščiusių pagal savo tikslus, siaurai žiūrinčių į nuolatines problemas, visiškai priklausomų nuo išorinių sąlygų, kurias sukuria vartotojiška visuomenės santykių forma, konglomeratu. Tuo pat metu visiems lieka vidinis neišsipildęs geresnio gyvenimo, geresnių sąlygų, teisingo ir saugaus pasaulio troškimas.

Kaip galima dabartinėje pasaulio situacijoje, kurioje vyrauja visuotinė sumaištis ir žemesnių savybių dominavimas įgyvendinti geresnės visuomenės idėją kiekvienam žmogui? Kuriančiosios visuomenės sukūrimo varomoji jėga ir būtina prielaida yra apsijungimo veiksnys didžiąjai daugumai pasaulio gyventojų bendram tikslui — sukurti tokią visuomenę. Čia svarbiausias vaidmuo tenka žmogaus dėmesio galiai.


Ключевую роль играет сила человеческого внимания


Kiekvienas iš gyvenimiškų situacijų yra pastebėjęs, kaip greitai įgyvendinamas aiškus tikslas, kai jis iškeliamas konkrečiame darbe ir kai jo įgyvendinimas yra tikras poreikis ir būtinybė. Skirtumą galima įžvelgti situacijoje, kai nesidomima faktiniu tam tikros užduoties atlikimu. Tokiu atveju, net ir esant išorinei veiklai, darbas sustoja ir nejuda į priekį, rezultato nėra arba jis nepatenkinamas. Tai reiškia, kad žmogus jau pats savyje turi daug galios, kurią realizuoja nukreipdamas savo dėmesį. Todėl jo veikla yra arba vaisinga arba tuščia, priklausomai nuo to, kiek dėmesio jis skiria atliekamam darbui, kiek yra susidomėjimo ir noro.

aip pat galima pastebėti gražius, kartais neįtikėtinus artimų žmonių grupių rezultatus. Šių rezultatų vienam asmeniui dažnai neįmanoma pasiekti. Tai reiškia, kad kolektyvinio dėmesio galia yra daug kartų didesnė nei vieno asmens. Kaip tuomet pavyktų suvienyti visą civilizaciją? Tiesą sakant, poreikis suvienyti visą žmoniją bendram tikslui — sukurti Kuriančiąją visuomenę — yra svarbiausias dalykas mūsų visuomenei šiandien.


Žmonių apsijungimo mechanizmas. Kaip tai veikia?

Apie tai, kaip veikia vienijimosi mechanizmas, sužinojau žiūrėdamas YouTube kanale ALLATRA TV laidą „Kuriančioji visuomenė vienija visus“ su Igoriu Michailovičiumi Danilovu. Šioje laidoje jis išsamiai paaiškina šį mechanizmą.

Kaip pasakoja Igoris Michailovičius, kai žmonės, vedami bendro tikslo, susiburia ir sinchronizuoja savo veiksmus, atsiranda bendras rezonansas. Žmonių vidinis rezonansas, jų bendri interesai daug kartų padidina kolektyvo jėgą. Bendros darnios sąveikos dėka greičiau pasiekiamas reikiamas rezultatas.

Laidoje „Kuriančioji visuomenė vienija visus“ minimi mokslininko Konstantino Eduardovičiaus Ciolkovskio žodžiai: „Į aukso amžių įžengs žmonės, kurie mokės vienytis. Ir susivienijimasis taip pat turi savo dėsnį: dvi auros sustiprina viena kitą 7 kartus, jei žmonės yra bendraminčiai, banga yra ta pati ir nukreipta į vieną tikslą. 3 žmonės — 7 kartus kvadratu, t. y. 49 kartus. Jei yra 4 žmonės, jie vienas kitą sustiprina 7 kartus trečiuoju laipsniu — 343 kartus! Todėl kuo daugiau žmonių, tuo vertingesnis yra kiekvienas sekantis prisijungęs žmogus, tai daug kartų padidina galią. Kolektyvas yra didelė jėga!“

Iš tikrųjų visos žmonijos dėmesys yra brangiausias civilizacijos išteklius. Jei dauguma susivienys ir sutelks dėmesį į norą sukurti naują ir geresnį saugumo ir laisvės pasaulį, mums tai pavyks labai greitai! Mums tai negali nepavykti! Žvelgiant iš šios perspektyvos, pirmojo Kuriančiosios visuomenės sukūrimo etapo — žmonių informavimo svarba tampa dar aiškesnė. Juk tam, kad dauguma susivienytų tinkama linkme, jiems reikia sužinoti apie šią galimybę.


Первый этап построения Созидательного общества — информирование людей


Mintis, kad laisvės ir lygybės visuomenės sukūrimas neva yra nepasiekiamas, dešimtmečius mums buvo diegiama per tą pačią televiziją, literatūrą ir kitus informacijos šaltinius. Tačiau daugybė žmonių pasaulyje tai paneigia savo nuoširdžiais veiksmais, susivieniję bendram tikslui — kurti Kurainčiąją visuomenę. Jie jau veikia civilizacijai būtina kryptimi, informuodami kitus apie galimybę sukurti tokią gražią visuomenę. Kuriančiosios visuomenės kūrimo pradžia jau vyksta.

Kiekvienas, norintis dalyvauti Kuriančiosios visuomenės kūrime, ras galimybę panaudoti savo žinias ir įgūdžius, atnešdamas didelę naudą žmonijai ir kiekvienam žmogui, taip prisidėdamas prie puikių sąlygų savo ir savo vaikų egzistencijos sukūrimo. Kiekvieno žmogaus gyvenimiška patirtis, gebėjimai ir įgūdžiai yra reikalingi ir vertingi visuomenei. Atėjo laikas visuotiniams pokyčiams. Esame mūsų civilizacijos atgimimo naujame laimės, laisvės ir lygybės pasaulyje liudininkai ir dalyviai!


Наступило время глобальных перемен


Mes tai galime padaryti!

Kad ir kaip stengtųsi mus suskaldyti, mes visada siekiame vienytis, ir šiandien mums nebus sutrukdyta tai padaryti. Turėdami tinkamos informacijos, žinių ir įrankių, galime tai padaryti lengvai! Jei žmoniją vienija noras sukurti geresnį pasaulį sau ir savo palikuonims, niekas negali jos palaužti ir sustabdyti siekiant savo pasirinkimo. To nori visi! Mus jau vienija vidiniai troškimai, todėl mums nebus sunku susivienyti, kad juos materializuotume ir įgyvendintume visų troškimus. Visuotinė vienybė siekiant bendro tikslo — sukurti Kuriančiąją visuomenę — mums tai pavyks! Jau buvo pateikta informacija apie tai, kaip užkirsti kelią pabaigai, kaip prisidėti prie visuotinių globalių pokyčių visuomenėje. Viskas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų!


Каждый хочет жить в Созидательном обществе


Kreipiuosi į tave, mielas skaitytojau! Be Tavęs žmonija yra silpnesnė! Be Tavo dalyvavimo neįmanoma sukurti geresnės visuomenės mūsų vaikams. Savo vaikams galime padėti tik susitelkę. Tai mūsų stiprybė! Tik kartu galime sukurti geresnę ateitį. Kurkime pasaulį be karų ir smurto vardan savo brangių žmonių ir savo vaikų, kad mūsų vaikų akys nematytų nežmoniškumo, kurį matome mes, kad jie turėtų laimės, stabilumo ir tikros laisvės visuomenę, kurios mes neturime. Labai svarbu, kad pamirštume bet kokį susiskaldymą ir eitume vieni prie kitų (jei ne dėl savęs, tai bent dėl savo vaikų). Juk tam reikia tik vieno žingsnio — žingsnio vienybės link! Čia kiekvienas iš mūsų yra svarbus!


Наша сила в объединении


Andrius Smitas (Andrew Smith)


Laida su Igoriu Michailovičiumi Danilovu „Kuriančioji visuomenė vienija visus“

Palikite komentarą