Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Jak můžeme změnit svět k lepšímu?

19. března 2022
Komentáře


Jak můžeme změnit svět k lepšímu?

Všichni rozumní lidé chtějí žít v míru, klidu, svobodě a bezpečí. Proč se však díváme, jak se rychle řítíme do propasti nepřátelství a vraždění, jak trháme náš jediný domov, planetu Zemi, a odsuzujeme naše děti k utrpení a smrti? Proč se většina lidí stává obětí nezdravých ambicí jedinců, jejichž jediným cílem je vládnout a ovládat? Krutý scénář spotřebitelského formátu se realizuje již 6 000 let. Jak tedy můžeme zastavit vrchol nelidskosti a změnit náš svět k lepšímu? V tomto článku se dozvíte následující:

• proč je nemožné zcela odstranit války a zajistit bezpečnost všech lidí ve spotřebitelské společnosti

• co je to Tvořivá společnost, proč je to naše jediné východisko a jak ji vybudovat;

• co může pro změnu našeho světa udělat každý již dnes. 

Zamyslíme se také nad nejčastějšími otázkami, se kterými se lidé setkávají, když se seznámí s projektem Tvořivá společnost.

Proč je na světě tolik zla, nenávisti a válek?

Zlo, nenávist a válka jsou pouze důsledkem spotřebitelského formátu vztahů ve společnosti, který existuje již 6 000 let. Ve spotřebitelském formátu mají přednost sobectví, peníze a moc. Neustálé sebeobohacování jedněch na úkor druhých a neustálý boj o moc vylučují mír a pořádek, přispívají k chudobě, hladu, nemocem a vytvářejí společenské třídy a nerovnost. Tržní spekulace a všudypřítomná hierarchie vytlačují lidskost, vzájemnou pomoc a péči. Na všech úrovních existuje tvrdá konkurence o zdroje, která vede k jejich drancování a vyčerpávání. Lidé se sobeckým smýšlením se nestarají o budoucnost. Lidský život je znehodnocen a ve většině případů využíván jako levná pracovní síla nebo jako zdroj pro armádu. K vykořisťování dětské práce dochází i v 21. století. Spotřebitelský formát, jemuž dominuje moc hrstky lidí nad většinou, vytváří podmínky, které nutí lidi přežívat za každou cenu. Tyto nelidské podmínky ovlivňují masy a omezují jejich myšlení jen na vlastní ego a péči o sebe sama. To vše dohromady vede k degradaci lidstva. Proto, abychom změnili svět, musíme změnit podmínky.

Jak můžeme změnit podmínky?

Abychom změnili podmínky, musíme změnit dominantní formát vztahů ve společnosti ze spotřebitelského na tvořivý. Abychom toho dosáhli, musíme na celém světě vybudovat Tvořivou společnost. V Tvořivé společnosti bude hlavní a nejvyšší hodnotou Život každého Člověka, jeho bezpečí a svoboda.  

Nejvyšší hodnotou je život každého člověka.

Další podrobnosti naleznete v článku 8 Osnov Tvořivé společnosti

Odkud pochází 8 Osnov Tvořivé společnosti?

Dobrovolníci projektu Tvořivá společnost a účastníci mezinárodního společenského hnutí ALLATRA již 10 let provádějí rozsáhlý průzkum, v němž lidé ze 180 zemí světa, různého sociálního postavení, náboženství a národnosti vyjadřují svůj názor na společnost, ve které by chtěli žít. Na základě těchto odpovědí – přání a potřeb většiny lidí – bylo vytvořeno 8 Osnov Tvořivé společnosti.

Proč by to mělo být v Tvořivé společnosti lepší?

V Tvořivé společnosti bude nejvyšší hodnotou lidský život, a to nikoli na papíře, ale ve skutečnosti. Základní potřeby každého člověka budou zajištěny od narození. Všichni lidé budou mít stejná práva a příležitosti bez ohledu na pohlaví, rasu nebo náboženské přesvědčení. Osm Osnov Tvořivé společnosti odstraňuje sociální napětí, nerovnost, rozdělení na kasty a předsudky jakéhokoli druhu, včetně náboženských a rasových, stejně jako nepřátelství a rozdělení.

V Tvořivé společnosti bude nejvyšší hodnotou lidský život, a to nikoli na papíře, ale ve skutečnosti.

Zdravou společnost mohou budovat pouze vyspělí, chápaví a zodpovědní lidé. Sociální stability a odpovědnosti lze v praxi dosáhnout pouze v podmínkách tvořivého formátu vztahů, kdy je lidský život ceněn nade vše ostatní. Změní-li se myšlení lidí ze spotřebitelského na tvořivé, změní se i motivace a přístup k plnění pracovních závazků, stejně jako kvalita a výsledky. Jakýkoli výrobek nebo služba (například potraviny, technologie, vzdělání, zdravotní péče atd.) budou v Tvořivé společnosti vytvářeny nikoli za účelem vydělávání kapitálu a podpory podnikání, ale za účelem zlepšení podmínek existence všech lidí, tedy zajištění bezpečnosti a zajištění životně důležitých potřeb. Protože každý bude od samého počátku finančně zajištěn a v myslích lidí převládne tvořivá ideologie, nikdo nebude mít touhu podvádět, aby se obohatil, nebo vydělal na cizím utrpení, rozdělovat a panovat. Odvádění kvalitní dobré práce ve prospěch všech lidí zlepší nejen jejich život, ale zajistí v takové společnosti i bezpečnou budoucnost jejich dětem.

Závisí něco skutečně na nás, když jsou tu ti, kteří rozhodují za nás?

V spotřebitelské společnosti vládne hrstka nad většinou. Tato hrstka vydává nařízení, která musí lidé poslouchat. Slibují lidem dobré podmínky, svobodu a bezpečí, ale bojují pouze za svou vlastní moc a pohodlné podmínky.

V Tvořivé společnosti budou lidé sami rozhodovat. Lidé nebudou delegovat moc nad sebou samými na nikoho jiného, nebudou se zbavovat svých práv a svobod, převezmou odpovědnost sami na sebe. Každý se bude moci aktivně podílet na životě společnosti, každý bude mít stejná práva jako ostatní. 

Samospráva lidu

V Tvořivé společnosti lidé kolektivně přijímají rozhodnutí a jmenují vedoucí pracovníky, kteří jsou odpovědní za jejich provádění. Ne však naopak jako ve spotřebitelském formátu, kde jsou lidé jen levnou pracovní silou, která se musí podřizovat vůli několika jedinců odtržených od reálného světa. V Tvořivé společnosti by vedoucí pracovníci měli stejná práva jako každý člověk. Pokud výsledek činnosti vedoucích pracovníků společnost neuspokojuje, lidé okamžitě odvolávají osobu, které svěřili řešení problému. To vše je reálné realizovat díky moderním technologiím pro okamžitou komunikaci se světem. Kontrola nad volbami, naprostá odpovědnost a transparentní otevřená činnost exekutivy vyloučí jakoukoli možnost uzurpace moci. 

Svého času mě zaujalo video Tvořivá společnost sjednocuje všechny za účasti Igora Michajloviče Danilova na televizním kanálu ALLATRA TV. Po jeho zhlédnutí jsem začal uvažovat o tom, jak se člověk změní, když se dostane k moci. Jak jsem to pochopil, bez ohledu na to, jak dobrý, laskavý a etický člověk původně je, když dosáhne moci ve spotřebitelském formátu společnosti, ocitne se v podmínkách, kdy mezi ním a lidmi vzniká propast, která způsobuje ztrátu jeho lidskosti. Myslím si, že i když má člověk na začátku dobré úmysly a touhu udělat něco pro lidi, ve spotřebitelském formátu vztahů udělá okolí vůdce všechno pro to, aby si zachovalo dosavadní prostředí manipulace a moci nad ním.

Co se stane s člověkem, když se udrží u moci delší dobu, můžeme pozorovat v dějinách různých zemí světa. U těchto lidí dochází ke stejným procesům. Zpravidla se takový člověk odtrhne od reality světa, empatie a bolest lidí se mu stanou cizí. Jeho další činy se zcela liší a jsou v rozporu s jeho původními předvolebními sliby. Právě podmínky formátu společnosti je třeba změnit, aby se změnila situace ve světě jako celku. Proto je důležitá Tvořivá společnost, kde bude existovat samospráva spolu s odpovědností, kde nikdo nemá právo vykonávat moc nad jiným člověkem. Druhá osnova Tvořivé společnosti říká:  

„Na Zemi nemůže být nikdo a nic nadřazeno člověku, jeho svobodě a právům. Uplatňování lidských práv a svobod nesmí porušovat práva a svobody druhých.“

Co se stane se zloději a zločinci?

Podívejme se na tuto otázku z lidského hlediska. Co vede lidi ke zločinu? Především hlad, nouze, chudoba a strádání. To vše jsou problémy spotřebitelského formátu. V Tvořivé společnosti však budou podmínky zcela jiné. Lidé prostě nebudou mít potřebu ani chuť páchat protiprávní činy. Co by je motivovalo k riskování, když člověku nic nechybí, má všechno, je v bezpečí a jeho práva a svobody jsou zajištěny? Kdyby porušil zákon, o všechno by přišel. 

Porušením pravidel, ohrožením života a bezpečnosti byť jen jediného člověka, pachatel ohrožuje bezpečnost celé společnosti. Ve společnosti, kde má lidský život nejvyšší hodnotu, bude trest úměrný trestnému činu. A protože v Tvořivé společnosti bude existovat samospráva, každý se bude rovným dílem podílet na legislativních a soudních procesech a bude zodpovědný za spravedlnost a transparentnost na všech úrovních. Bezpečnost na planetě tak bude všestranná. 

Jak zmizí korupce?  

Korupce v Tvořivé společnosti zmizí, a to je fakt. Přesvědčil jsem se o tom, když jsem se seznámil s nejnovějšími technologiemi moderní společnosti. Byl jsem ohromen nejnovějším projektem společnosti XP NRG – víceúčelovým komplexem Voschod. To je skutečně technologie budoucnosti, technologie Tvořivé společnosti! Tento unikátní vývoj je určen k tomu, aby pomohl společnosti čelit zpronevěrám, korupci, krádežím, pochybným plánům, podvodům a uzurpování moci a dalším lidským neřestem při přechodu ze spotřebitelského formátu na tvořivý. Úplný popis MPC Voschod si můžete přečíst na stránkách XP NRG.  

Víceúčelový komplex Voschod je globálním souhrnem všech existujících digitálních dat a jednotným centrem zpracování dat pro jednotlivé země i společenství zemí. Zajišťuje otevřenost, transparentnost a dostupnost dat na jakékoliv úrovni, čímž plně realizuje čtvrtou osnovu Tvořivé společnosti – transparentnost a otevřenost informací pro všechny.  

Víceúčelový komplex Voschod

Voschod MPC odhaluje a monitoruje veškerá nelegální schémata vývozu peněz, identifikuje nedostatky v legislativě i v systému řízení a kontroly a pracuje s přesnými údaji o veřejných a soukromých kapitálech. Zajistí transparentnost při využívání finančních prostředků na všech úrovních a umožní kontrolu všech finančních toků. Tím se zcela odstraní hlad ve světě, chudoba, sociální nespravedlnost a další problémy spotřebitelského formátu při přechodu na formát tvořivý. 

Voschod MPC odhaluje a monitoruje veškerá nelegální schémata.

Co mě však obzvláště zaujalo, bylo to, že Voschod MPC účinně pomáhá lidstvu nebo jednotlivým zemím v případě mimořádné události v přírodě nebo technosféře, a to bez ohledu na její rozsah, a při řešení problému masové migrace obyvatelstva. V současné době je to palčivý problém v mnoha zemích světa, včetně těch předních, v důsledku globálních klimatických změn. 

Myšlenka Tvořivé společnosti připomíná myšlenku komunismu. V čem je rozdíl? 

Komunismus zahrnoval myšlenku absolutního zrovnoprávnění všech. Od Tvořivé společnosti se však zásadně liší. Ano, v Tvořivé společnosti by byly základní potřeby poskytovány všem stejně od narození. Každý by měl stejná práva na získání vysoké úrovně vzdělání, lékařské péče, kvality potravin atd. Každý by měl vše, co potřebuje k dobrému a pohodlnému životu. Pokud však člověk bude chtít víc, bude muset pro společnost vykonat více dobra. Důležitým faktorem je výkonnost člověka ve společnosti.  

Lidé budou motivováni k tomu, aby převzali odpovědnost, aktivně se zapojili do života společnosti a zlepšili ji. Tvořivý formát zajišťuje příznivé podmínky, v nichž se každý může realizovat v jakékoli oblasti, rozvíjet svůj talent a nejlepší vlastnosti. Zároveň bude jejich práce užitečná a potřebná a budou za ni moci dostat slušnou spravedlivou mzdu. Život takového člověka bude společensky významný, plný smyslu a hodnoty. V takovém případě se bude společnost rozvíjet a životní podmínky každého člověka se budou zlepšovat.  

Myšlenka komunismu původně obsahovala pozitivní motiv návratu moci do rukou lidu: vytvoření samosprávy. Ale se zachováním spotřebitelského formátu to moc několika lidí nad většinou znemožnila. Navíc soustředila moc v jejich rukou prostřednictvím násilí a vytvořila kult strany a vůdce. Protože ve spotřebitelském formátu se lidský život nehodnotí, výsledkem bylo, že miliony lidí byly zavražděny, zatímco zbytek byl zastrašen. To je pro naše generace hořká lekce z minulosti. Zdravá civilizovaná společnost se nikdy nevytvoří násilím, terorem, pošlapáváním lidské svobody, nerespektováním lidské volby nebo za cenu lidských životů.

Stejně tak není možné vybudovat Tvořivou společnost v jedné zemi a nechat kolem svět spotřebitelského formátu s ideologií nekonečné spotřeby a sebedestrukce lidstva. Jen vnitřní potřeba lidí a osobní volba každého jednotlivce žít v takové společnosti umožní její vybudování na celém světě. Teprve až převládající většina lidí na planetě převezme odpovědnost, přestane bojovat, sjednotí se a změní dominantní formát ze spotřebitelského na tvořivý, nebude nikdo schopen uzurpovat si moc, vládnout nám a zabíjet naše děti. Jen tak se svět změní.

Jen tak se svět změní.

Jak to můžeme udělat? Prostřednictvím globální revoluce?

Výsledek každé konfrontace, revoluce nebo války je vždy stejný – lidské oběti. Jak bylo řečeno výše, prvním základem tvořivé společnosti je hodnota každého Lidského Života. Abychom mohli vybudovat společnost, v níž budou lidské životy v praxi ceněny a opatrovány, je třeba si života každého člověka vážit a opatrovat jej již nyní. Budování Tvořivé společnosti je možné pouze tehdy, pokud bude probíhat bez bolesti a ohrožení lidí, to znamená bez porušování zákonů, mírovou cestou, prostřednictvím informování ostatních a sjednocování na základě nejlepších lidských vlastností. Ne nadarmo jsou prvními třemi Osnovami Tvořivé společnosti život, svoboda a bezpečí pro každého člověka.

Budování Tvořivé společnosti

„Lidstvo už nepotřebuje revoluce, ale evoluci.“ (I.M. Danilov, video Tvořivá společnost)

Je důležité budovat, ne ničit. Budováním něčeho nového a lepšího společnost postupně nahradí to špatné a staré. Až většina obyvatel planety podpoří Tvořivou společnost a bude se aktivně podílet na jejím budování, postoupíme do druhé fáze. Více se dočtete v článku Základy a etapy budování Tvořivé společnosti. Nejprve bychom však měli lidi informovat a sjednotit se.

Jak bychom se měli sjednotit?

Igor Michajlovič ve videu Tvořivá společnost sjednocuje všechny popsal, co lidem usnadní sjednocení. Vysvětlil, že sjednocení je založeno na jedné myšlence. Nesjednocujeme se pomocí svých peněženek, ledniček nebo rodin. Nejde o finanční investici a nikdo by neměl o nic přijít. Usilujeme o jeden cíl a sjednocujeme se kolem jedné myšlenky. Naším cílem je Tvořivá společnost. Každý jedná na svém místě, jak nejlépe umí, využívá své osobní dovednosti, schopnosti, talent, zkušenosti a možnosti. Každý člověk je jedinečný a může svým dílem přispět k budování Tvořivé společnosti. Jeden cíl nás spojuje duševně, intelektuálně i duchovně. Společnost se tak synchronizuje a rychleji směřuje k cíli. Síla sjednocení je obrovská. Možnosti každého z nás se mnohonásobně zvyšují když jsme spolu.

Síla sjednocení je obrovská

Na planetě žije 8 miliard lidí. Jak můžeme všechny informovat?

Díky technologickému pokroku, internetu a dostupnosti přístrojů mezi sebou lidé komunikují velmi rychle. Zprávy se mezi lidmi šíří rychlostí blesku. V současných podmínkách jsou možnosti každého člověka informovat ostatní neomezené, přičemž informace o Tvořivé společnosti jsou více než aktuální. Jako nikdy předtím mají lidé potřebu nastolit světový mír, odstranit války a násilí, zajistit bezpečnost a důstojnou budoucnost pro své děti.

V záplavě spotřebitelských zpráv jsou informace o tom, jak změnit svět a vybudovat Tvořivou společnost, skvělou alternativou pro lidi, kteří touží po změně. Takových lidí je zatím většina. Den za dnem mnozí vidí trpké důsledky své vlastní nečinnosti, lhostejnosti, přesouvání odpovědnosti a zhoubného delegování svých práv, pravomocí, hlasů a práva volby. Je však zcela reálné to změnit. Projekt Tvořivá společnost se týká všech.

Takže teď už jen stačí informovat zbytek lidí?

Ano. Pokud každý, kdo již tyto informace zná, je předá dalším lidem, známým i neznámým, postoupíme rychleji do druhé fáze projektu Tvořivá společnost. Informování je velmi jednoduché. Komunikace je nedílnou součástí našeho života. Ze zvyku, který nám vnutil spotřebitelský formát, však někdy věnujeme mnoho času šíření negativních informací namísto pozitivních. Ať jsme kdekoli a s kýmkoli, můžeme ostatním lidem říci o možnosti žít v lepším světě a o tom, že hodně záleží na každém z nás.

Šance žít v lepším světě a hodně záleží na každém z nás.

Náš svět můžeme změnit jen společně. Pokud se spojíme, převezmeme odpovědnost, přestaneme mlčet, začneme jednat a otevřeně říkat pravdu po celém světě, dokážeme to. Všichni rozumní lidé se zasazují o svobodu, rovnost a lidskost. Taková je naše budoucnost, pokud ji všichni společně chceme. Záleží na každém z nás, jak rychle se lidstvo dozví o Tvořivé společnosti. Volba je na každém z nás!

Andrew Smith

Přidat komentář