Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Spoločný nepriateľ ľudstva

4. februára 2022
Komentáre

Milovať, tvoriť, budovať… Čo môže byť lepšie? Žiť… Čo môže byť dôležitejšie ako život!  

Ľudstvo neraz prežívalo ťažké obdobia… Len v minulom storočí dve svetové vojny. Druhá z nich uložila „mínu” pre tretiu. Áno-áno, „mína” bola uložená v Hirošime a Nagasaki. „Mína”, ktorá po spustení v tretej môže zahubiť nás všetkých. Sociálne krízy, vojny a táto „mína”, epidémie, hlad – to všetko je určite obrovskou hrozbou pre celé ľudstvo. Ale… Existuje hrozba oveľa vážnejšia a hroziaca totálnym zničením všetkého živého na Zemi – klíma. Klíma je spoločným nepriateľom celého ľudstva!   
Dnes vidíme v globálnej politike stále viac sa vyhrocujúcu hysterickú agresiu. Svetoví lídri, posadnutí geopolitickými ambíciami, sa usilujú o potvrdenie svojej hegemónie. Vidíme, ako triezvy rozum ustupuje do pozadia a uvoľňuje miesto krátkodobým a banálnym zištným záujmom. Vidíme, ako sa dnes celé ľudstvo dusí vo všemožných krízach.  

Väčšina z nich je skonštruovaná umelo. Nie sú ničím iným ako prostriedkom pre podporu existencie spotrebiteľského formátu. Veď nie je možné pokračovať vo všetkých týchto pretekoch bez toho, aby sa donekonečna nezvyšovali grády vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Dnes neexistuje ani jedna krajina sveta, ktorá by sa vyhla tomuto zhubnému vplyvu spotrebiteľského formátu. Všetky sú vtiahnuté do tejto globálnej, smrteľnej hry. Smrteľný jed preniká do všetkých sfér: politika, ekonomika, náboženstvo, zdravotníctvo, vzdelávanie… Zoznam môže pokračovať donekonečna. Ale existuje strašnejšia hrozba ako všetky vyššie vymenované, ktorá úplne nivelizuje všetky problémy ľudských vzájomných vzťahov. Touto hrozbou je klíma! A presnejšie, globálne klimatické kataklizmy, spojené s kozmickou cyklickosťou.  

„Globálne zmeny klímy na Zemi sú v podstate deriváciou astronomických procesov a ich cyklickosti. Táto cyklickosť je neodvratná. Geologické dejiny našej planéty dokazujú, že Zem už neraz prežívala podobné fázy globálnej zmeny klímy.”  

Zo správy „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov.”  

Venujú tomu pozornosť svetoví lídri, lídri náboženských organizácií, ostatná elita, ale aj celé svetové spoločenstvo? Veď tento problém sa týka absolútne všetkých ľudí na Zemi! Všetci sme v tej či onej miere vtiahnutí do tých klimatických udalostí, ku ktorým dnes dochádza na našej spoločnej planéte! A táto otázka je dnes podľa mňa jednou z najdôležitejších. A keďže sa týka každého, ktorý dnes žije na Zemi, tak odpoveď na ňu takisto.  

Zdalo by sa, že tí, ktorí sú pri kormidle, nesú väčšiu zodpovednosť za to, aby sme my ako ľudstvo našli východisko z tejto slepej uličky. A vytvára sa dojem, že zďaleka nič nie je také jednoduché. Hoci v skutočnosti je všetko veľmi jednoduché. Ale pre pochopenie tejto jednoduchosti je potrebné trochu zmeniť paradigmu myslenia. Veď riešenie, vedúce k prežitiu celého ľudstva vo vzniknutých podmienkach už existuje! Je to vybudovanie Tvorivej spoločnosti!    

Tvorivá spoločnosť je riešením všetkých problémov ľudstva a hlavne najdôležitejšieho problému – problému prežitia v podmienkach narastajúcej klimatickej hrozby! Ako všetko geniálne (a najefektívnejšie), je toto riešenie skutočne veľmi jednoduché. Ale do jeho realizácie je potrebné zapojiť vlastne všetkých alebo aspoň väčšinu ľudí. A vo veľkej miere tých ľudí, od ktorých zdanlivo nič nezávisí. Práve od teba, vážený čitateľ, závisí veľmi veľa! Nech si ktokoľvek, nech si kdekoľvek a nech robíš čokoľvek, dôležité je jedno – aby si si uvedomil, že práve od tvojej voľby dnes závisí veľmi mnohé! Veď tvoja voľba v súčte s voľbou všetkých ostatných ľudí určuje našu spoločnú budúcnosť ako ľudstva! Veď ľudstvo je práve každý z nás! Veď aj pozostáva z nás všetkých! Z každého z nás! My sme predsa ľudstvo!

Zjednotenie spočíva v zameraní sa na jeden cieľ

Dôležité je pochopiť jednu vec, že všetci tí, na koho prekladáme zodpovednosť za našu budúcnosť sú vo väčšine len rukojemníkmi situácie. Nehľadiac na zdanlivú moc a silu, všetci sú iba figúrkami v globálnej hre spotrebiteľského formátu. Áno, od ich rozhodnutí závisí mnohé, ale ich rozhodnutia nie sú diktované len samotnou existenciou spotrebiteľského formátu, ale aj prejavom vôle väčšiny ľudu. Paradoxné, ale je to veru tak! A aby boli schopní prijímať adekvátnejšie a správnejšie rozhodnutia, potrebujú uvidieť spoločný prejav vôle svetovej verejnosti, ľudí, ktorým sa dnes bežne hovorí „jednoduchí ľudia”. Dôležité je pochopiť, že dnes „jednoduchí ľudia” neexistujú, existujú aktívni a nezúčastnení. Ale všetci sme ľudia a všetci chceme žiť! Všetci sme jednoducho ľudia. A nič viac. A aj podľa mienky mnohých najvplyvnejší človek, je tiež iba človek. Tiež ho kvária myšlienky, tiež sa trápi kvôli svojím vzťahom s ľuďmi, trápi ho zdravie ako všetkých a aj on túži po pokoji, mieri, šťastí a obyčajných ľudských radostiach… Všetci sme ľudia a preto je globálne problémy spoločnosti potrebné riešiť spoločne celou spoločnosťou. A preto je dnes pre nás dôležité prijať túto jednoduchú axiómu a posúvať sa vpred. Veď dnes všetci ľudia nesú zodpovednosť za našu spoločnú budúcnosť. Keď si my, ľudia, uvedomíme, že práve od nášho rozhodnutia závisí všetko, tak sa všetko zmení. Keď sformujeme požiadavku, že chceme žiť po ľudsky a budeme o tom aktívne informovať celú spoločnosť, tak sa vďaka zjednotenému ľudskému potenciálu vo výsledku vytvoria všetky podmienky pre realizáciu Tvorivej spoločnosti.  

A aby sme zásadne zmenili situáciu, musia všetci ľudia spoločne zmeniť samotný formát spoločenských vzťahov zo spotrebiteľského na tvorivý. Práve spotrebiteľský formát vytvára podmienky pre rozvoj všetkého zverského a antihumánneho v spoločnosti. Ale tvorivý formát vytvára podmienky pre formovanie ozajstného Človeka a rozvoj perspektívnej budúcnosti pre vytvorenie jednotnej ľudskej civilizácie. Preto je pre nás dôležité zmeniť práve samotný spotrebiteľský formát našou spoločnou aktívnou tvorivou činnosťou. Zmeniť mínus na plus.  

8 osnov Tvorivej spoločnosti

Teraz navrhujem vrátiť sa k hlavnej téme, k hlavnému programu dňa – spoločnej hrozbe pre celé ľudstvo. Je ňou klíma. Práve klíma je tou hrozbou, ktorá nás už decimuje. Dnes vo svete takmer neexistujú krajiny, ktoré by sa tak či onak nestretávali s následkami pôsobenia nášho spoločného nepriateľa. Ale veď toto je len začiatok. V najbližšej dobe sa expanzia nepriateľa bude len stupňovať. Preto je také dôležité začuť to, o čom už otvorene hovoria všetci poprední vedci sveta: klimatické kataklizmy, katastrofy, anomálie a zmeny sú vzájomne previazané a pôsobia synchronizovane. Ich príčinou je cyklickosť procesov, prebiehajúcich v kozme! Práve táto cyklickosť, v oveľa väčšej miere ako pôsobenie ľudského faktora (CO2), zapríčiňuje to, že v zemskom jadre dochádza k značným výkyvom. Nestabilita zemského jadra totiž spôsobuje všetky tie udalosti, ktoré už pozorujeme na povrchu zemegule. Udalosti, ktoré sa prejavujú v rôznych formách: sopečné erupcie, cunami, zemetrasenia, záplavy, zosuvy, trhliny, anomálie a všetko ostatné, čoho svedkami sa denne stávame. A čím je spôsobená nestabilita zemského jadra? Pôsobením kozmických cyklov na Slnečnú sústavu, vrátane Zeme. 

A tu vzniká otázka: Ako môže naše zjednotenie ovplyvniť jadro a cyklickosť kozmických katakliziem?        

Keď si ako ľudstvo uvedomíme, že vlastne klíma je naším spoločným nepriateľom, tak sa všetci budeme môcť zjednotiť do jednej celostnej jednotky – Ľudstva. A to zároveň znamená, že celý vedecko-technický potenciál ľudstva, všetky ohromné ekonomické zdroje, ktoré sú dnes v spotrebiteľskej spoločnosti orientované na rozdelenie a rôznorodé hegemonistické hry, budú v Tvorivej spoločnosti zamerané na cieľové riešenie tohto spoločného problému. Dnes už existujú technológie, umožňujúce riešiť mnohé problémy súčasného ľudstva. Ale v podmienkach spotrebiteľského formátu sa to všetko nachádza v rukách úzkej skupiny a nie je to zacielené na zjednotenie a tvorenie, ale na ďalšie rozdelenie a decimovanie ľudstva. A tak to iba pomáha nášmu spoločnému nepriateľovi, klíme, kántriť nás rýchlejšie a vo väčšom meradle. Ale ak začneme meniť spotrebiteľský formát na tvorivý, tak to, čo nás nivočí, sa premieňa na stimul. Na stimul, ktorý nás ešte viac konsoliduje a umožní nielen zrýchlene rozvinúť celý vedecko-technický potenciál, ale aj urobiť evolučný skok k jednotnej civilizácii. Práve evolúcia je schopná vyviesť nás, ľudstvo, na taký stupeň rozvoja, kedy žiadne hrozby nepriateľa nebudú pre nás predstavovať nebezpečenstvo.  

Uvediem príklad, neraz uvádzaný Igorom Michajlovičom Danilovom v reláciách s jeho účasťou. Ak zoberú všetci vedci všetok vedecko-technický potenciál ľudstva namiesto toho, aby „rozmýšľali” o tom, ako vytvoriť nové druhy zbraní, kadejaké technické vynálezy, namierené na našu likvidáciu a ďalšie posilnenie spotrebiteľského formátu, a zamerajú ho na tvorenie, na vzdorovanie spoločným problémom a spoločnej hrozbe, tak dokážeme vyriešiť všetky naše problémy v krátkej lehote.   

A tu sa samozrejme nedá nedotknúť témy pozornosti. Ale kam je teraz namierená naša kolektívna ľudská pozornosť? Vari na spoločný cieľ – víťazstvo nad klímou? Tejto témy sa Igor Michajlovič v reláciách neraz dotýka a pripomína, že naša pozornosť je obrovská sila! Jej konsolidácia zameraná na jediný cieľ vytvára podmienky pre dosiahnutie tohto cieľa. Ak bude veľký počet ľudí vedieť o TS, chápať jej dôležitosť a to, že je to pre nás jediné východisko, a bude vkladať pozornosť do budovania TS, tak bude vybudovaná v najkratšom termíne! Videnie konečného cieľa a vloženie pozornosti do tohto cieľa dláždia cestu k jeho dosiahnutiu!  

Sila pozornosti vloženej do správnych myšlienok

O sile jednoty možno ešte dlho hovoriť a som si istý, že každý z čitateľov si určite spomenie, ak zapátra vo svojej pamäti, na príklady zo svojho života alebo z dejín o tom, ako jednota a zomknutosť zachraňovali ľudí. A ja iba pripomeniem podobenstvo, ktoré si asi všetci pamätajú ešte z detstva. Keď starnúci otec privolal svojich synov, dal im po prútiku a poprosil ich zlomiť, tak to každý z nich s ľahkosťou urobil. Ale keď spojil prúty do jedného zväzku, žiaden zo synov ho nemohol zlomiť. A vtedy im otec povedal: „Rovnako aj vy, ak budete jednotní, nikto a nič vás nedokáže zlomiť”.  

Dnes musíme pochopiť, že sme všetci ľudia a všetci máme jednu národnosť – ľudstvo, a jeden spoločný domov – planétu Zem. A existenciu tohto domu ohrozuje náš spoločný nepriateľ – klíma!    

Čím viac ľudí bude otvorene a všade rozprávať o klíme ako spoločnej hrozbe, o Tvorivej spoločnosti ako jedinej možnosti odolať tejto hrozbe a zvíťaziť nad spoločným nepriateľom, tým rýchlejšie sa budú tieto informácie šíriť medzi všetkých ľudí a teda všetko bude nadobúdať obsažnejší charakter! Stále viac vrstiev spoločnosti bude tak či onak nositeľom a šíriteľom týchto informácií. A to všetko dohromady urýchli proces vybudovania Tvorivej spoločnosti. Živým ilustračným, a dokonca by som povedal pozoruhodným príkladom bola Medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Čas Pravdy” 4. decembra 2021. Udalosť, ktorá zburcovala svetové spoločenstvo a ktorá vyvolala širokú verejnú odozvu! Bola to udalosť, ktorá opäť dokázala, že v skutočnosti je možné všetko!

A preto môžeme vybudovať taký svet, v ktorom bude mať každý možnosť milovať, tvoriť, budovať, žiť ľudsky a šťastne. Ale urobiť to môžeme iba spoločne!  

„Všetci ľudia dobrej vôle sú schopní prijať aktívnu účasť v zmene terajšej situácie – zmene ideológie svetovej spoločnosti zo spotrebiteľského formátu myslenia na duchovno-tvorivý formát, na potvrdenie priorít vzájomnej pomoci, družby, duchovno-mravných vzájomných vzťahov medzi ľuďmi v spoločnosti nie v slovách, ale v skutkoch. Ľudia musia zavrhnúť všetky rámce a podmienenosti, musia sa konsolidovať tu a teraz. Príroda nepozerá na funkcie a hierarchiu, keď sa osopuje svojím tisícročným hnevom, a len prejav skutočnej solidarity medzi ľuďmi, založenej na ľudskej dobrote, je schopný poskytnúť ľudstvu šancu na prežitie…”  

Zo správy „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov.”  

Autorom článku je účastník Medzinárodného projektu „Tvorivá spoločnosť” Eľčin Achmedov  

Pridať komentár