Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Společný nepřítel lidstva

4. února 2022
Komentáře

Milovat, tvořit a budovat... Co může být lepšího? Žít... Co může být důležitějšího než život!

Lidstvo už nejednou prožívalo těžké časy... Jen v minulém století proběhly dvě světové války. Druhá z nich položila „minu“ pro třetí. Ano, ano, „mina“ shozená v Hirošimě a Nagasaki. „Mina“, která by nás všechny mohla zničit, kdyby byla spuštěna ve třetí. Sociální krize, války a tato „mina“, epidemie, hladomor – to všechno jsou věci, které jistě představují obrovskou hrozbu pro celé lidstvo. Ale... Existuje mnohem vážnější hrozba, která hrozí úplným zničením veškerého života na Zemi – klima. Klima je společným nepřítelem lidstva!
Dnes jsme svědky stále větší a větší hysterické agrese v globální politice. Světoví vůdci, vedeni geopolitickými ambicemi, se snaží prosadit svou hegemonii. Vidíme, jak zdravý rozum ustupuje do pozadí a ustupuje krátkodobým, banálním sobeckým zájmům. Vidíme, jak se lidstvo jako celek dusí v nejrůznějších krizích.

Většina z nich je vytvořena uměle. Nejsou ničím jiným než prostředkem k udržení existence spotřebitelského formátu. Vždyť není možné pokračovat ve všech těchto závodech, aniž by se donekonečna stupňoval tlak ve všech sférách života společnosti. Na světě dnes není jediná země, která by byla prosta tohoto zhoubného vlivu spotřebitelského formátu. Do této globální smrtonosné hry jsou vtaženi všichni. Smrtící jed proniká do všech oblastí: politiky, ekonomiky, náboženství, zdravotnictví, vzdělávání... Seznam by mohl pokračovat donekonečna. Existuje však hrozba horší než všechny výše uvedené, hrozba, která se zcela vyrovnává všem problémům v oblasti vzájemných lidských vztahů. Tou hrozbou je klima! Přesněji řečeno, globální klimatická kataklyzmata spojená s kosmickou cykličností.

„Globální změny klimatu na Zemi jsou především důsledkem astronomických procesů a jejich cykličnosti. Tato cykličnost je nevyhnutelná. Geologická historie naší planety ukazuje, že Země již nejednou prožívala podobné fáze globální změny klimatu“.

Ze zprávy „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na Zemi. Efektivní způsoby řešení daných problémů“.

Vezmou to v úvahu světoví vůdci, představitelé náboženských organizací, ostatní elita a vůbec celé světové společenství? Vždyť tento problém se týká úplně každého člověka na Zemi! Všichni jsme v té či oné míře vtaženi do těch klimatických události, které se dnes odehrávají na naší společné planetě! A podle mého názoru je v současnosti tato otázka jednou z nejdůležitějších. A protože se to týká každého nyní žijícího na Zemi, tak i odpověď na ni je přiměřená.

Mohlo by se zdát, že ti, kdo stojí u kormidla, nesou větší odpovědnost za to, abychom my jako lidstvo našli cestu z této slepé uličky. A vytváří se dojem, že zdaleka nic není tak jednoduché. I když ve skutečnosti je to velmi jednoduché. Abychom však pochopili tuto jednoduchost, musíme trošku změnit paradigma našeho myšlení. Vždyť řešení, vedoucí k přežití celého lidstva  ve stávajících podmínkách, už existuje! Je to vybudování Tvořivé společnosti! 

Tvořivá společnost je řešením všech problémů lidstva a především toho nejdůležitějšího – problému přežití tváří v tvář narůstající klimatické hrozbě! Jako ostatně vše geniální (a nejúčinnější) je to vlastně velmi jednoduché řešení. A k jeho uskutečnění je zapotřebí zapojení právě všech nebo alespoň většiny lidí. A do značné míry právě těch lidí, na kterých, zdálo by se,  nic nezávisí. Mnohé závisí právě na tobě, milý čtenáři! Ať už bys byl kdokoliv i kdekoliv a dělal cokoliv, důležité je pouze jedno –  aby sis uvědomil, že dnes právě na tvé volbě závisí mnohé! Vždyť tvoje volba spolu s volbou všech ostatních lidí rozhoduje o naší společné budoucnosti jako lidstva! Vždyť lidstvo je každý z nás! Přece se skládá z nás všech! Z každého z nás! My jsme lidstvo!

Объединение - это вложение внимания в одну цель

Je důležité si uvědomit, že všichni ti, na které  překládáme odpovědnost za naši budoucnost, v podstatě nejsou ničím jiným než rukojmím situace. Všichni jsou, navzdory své zdánlivé moci a autoritě, pouhými figurkami v globální hře spotřebitelského formátu. Ano, hodně záleží na jejich rozhodnutích, ale jejich rozhodnutí jsou diktována nejen samotnou existencí spotřebitelského formátu, ale také vůlí většiny lidí. Je to paradox, ale je to tak! A aby mohli přijímat adekvátnější a správnější rozhodnutí, musí nutně vidět společnou vůli světového společenství, lidí, kterým se dnes běžně říká „obyčejní lidé“. Je důležité si uvědomit, že dnes neexistují "obyčejní lidé", jsou jen aktivní, nebo lhostejní. Ale všichni jsme lidé a všichni chceme žít! Všichni jsme prostě lidé. A nic víc. A i ten nejmocnější člověk je podle mínění mnohých také jen člověk. I jeho sužují myšlenky, i on prožívá své mezilidské vztahy, i jeho trápí zdraví jako každého jiného, i on chce klid, mír, štěstí a prosté lidské radosti... Všichni jsme lidé, takže globální problémy společnosti musíme řešit všichni společně. A tak je pro nás dnes důležité přijmout tento jednoduchý axiom a jít dopředu. Vždyť dnes všichni lidé nesou odpovědnost za naši společnou budoucnost. Pokud si my, lidé, uvědomíme, že právě vše závisí na našem rozhodnutí, pak se vše změní. Jestliže vytvoříme požadavek, že chceme žít jako lidé, a budeme o tom aktivně informovat celou společnost, tak ve výsledku, díky sjednocenému lidskému potenciálu, se vytvoří všechny podmínky pro realizaci Tvořivé společnosti.

A aby se situace zásadně změnila, je nutné, aby všichni lidé změnili samotný formát vzájemných vztahů ve společnosti ze spotřebitelského na Tvořivý. Právě spotřebitelský formát vytváří podmínky pro rozvoj všeho zvířecího a antihumánního ve společnosti. A Tvořivý formát vytváří podmínky pro formování skutečného Člověka a rozvoj perspektivní budoucnosti pro vytvoření jednotné lidské civilizace. Proto je důležité, abychom společnou aktivitou a tvořivou činností změnili právě samotný spotřebitelský formát. Změnit minus na plus.

Nyní navrhuji, abychom se vrátili k hlavnímu tématu, k hlavnímu programu – ke společné hrozbě pro celé lidstvo. Tou je klima. Právě klima je hrozbou, která nás již ničí. Na světě dnes téměř neexistuje země, která by se tak či onak nepotýkala s důsledky konání našeho společného nepřítele. A to je teprve začátek. V blízké budoucnosti se expanze nepřítele bude jen zvyšovat. Proto je tak důležité uslyšet to, co již otevřeně říkají všichni přední světoví vědci: klimatická kataklyzmata, katastrofy, anomálie a změny jsou vzájemně propojené a působí synchronizovaně. Jsou způsobeny cyklickými procesy probíhajícími ve vesmíru! Právě tato cykličnost, mnohem více než lidský faktor (CO2), způsobuje, že zemské jádro výrazně kolísá. Právě nestabilita zemského jádra je příčinou všech těch jevů, které pozorujeme na povrchu zeměkoule. Události, které se projevují v různých formách: sopečné erupce, tsunami, zemětřesení, povodně, sesuvy půdy, zlomy, anomálie a vše ostatní, čeho jsme denně svědky. A čím je způsobena nestabilita zemského jádra? Vliv kosmických cyklů na Sluneční soustavu, včetně Země.

A zde se nabízí otázka: Jak může naše sjednocení ovlivnit jádro a cykličnost globálních kataklyzmat?

Pokud si jako lidstvo uvědomíme, že naším společným nepřítelem je klima, budeme se moci sjednotit v jeden jediný celek – Lidstvo. A to především znamená, že veškerý vědecký a technologický potenciál lidstva, všechny obrovské ekonomické zdroje, které jsou dnes ve spotřebitelské společnosti zaměřeny na rozdělení a různé hegemonické hry, budou v Tvořivé společnosti zaměřeny na cílené řešení tohoto společného problému. Dnes již existují technologie, které umožňují vyřešit mnoho problémů současného lidstva. Ve spotřebitelském formátu je však toto všechno v rukou úzké skupiny a není to zaměřeno na sjednocování a tvoření, ale na další rozdělování a ničení lidstva. A tak to jen napomáhá našemu společnému nepříteli, klimatu, aby nás ničil rychleji a ve větším měřítku. Pokud však začneme měnit spotřebitelský formát na tvořivý, pak se to, co nás ničí, změní v stimul. Je to stimul, který nás dále upevní a umožní nám nejen urychlit rozvoj našeho vědeckého a technologického potenciálu, ale také učinit evoluční skok směrem к jednotné civilizaci. Je to právě evoluce, která nás jako lidstvo může vynést na takový stupeň rozvoje, kdy pro nás všechny hrozby nepřítele nebudou představovat nebezpečí.

Uvedu příklad, který opakovaně uvádí Igor Michajlovič Danilov v pořadech s jeho účastí. Pokud všichni vědci, veškerý intelektuální a technický potenciál lidstva, místo toho, aby „přemýšleli“ o tom, jak vytvořit nejnovější zbraně, nejrůznější technické vynálezy zaměřené na naše zničení a další posílení konzumního formátu, vezmou a zaměří se na tvoření, na boj proti společným problémům a společným hrozbám, pak můžeme v krátké době vyřešit všechny naše problémy.

A zde se samozřejmě nelze nedotknout tématu pozornosti. Ale kde je nyní naše společná lidská pozornost? Cožpak je zaměřena na společný cíl, kterým je porážka klimatu? Tohoto tématu se Igor Michajlovič ve svém vysílání dotýká mnohokrát a zmiňuje, že naše pozornost je obrovská síla! Její konsolidace zaměřená na jediný cíl vytváří podmínky pro jeho dosažení. Pokud se o TS dozví většina lidí, pochopí její důležitost a to, že je pro nás jediným východiskem, a bude vkládat svou pozornost do jejího budování, tak bude vybudována během velice krátké doby! Vidění konečného cíle, vkládání pozornosti do tohoto cíle staví cestu k jeho dosažení!

Сила внимания, вложенная в правильные идеи

O síle jednoty můžeme mluvit ještě dlouho a jsem si jistý, že každý čtenář, pokud zapátrá ve své paměti, tak si určitě vzpomene na příklady z vlastního života nebo z vyprávění o tom, jak jednota a soudržnost pomohla lidem. A jen připomenu podobenství, které si mnozí lidé určitě pamatují ještě z dětství. Když stařičký otec zavolal své syny, dal jim větvičku a řekl jim, aby ji zlomili, což každý z nich snadno udělal. Když však větvičky spojil do jednoho svazku, žádný ze synů ho nedokázal zlomit. A tehdy jim otec řekl: „Stejně tak i vy, budete-li jednotní, nikdo a nic vás nezlomí."

Dnes musíme pochopit, že všichni jsme lidé a všichni máme jednu národnost – lidstvo a jeden společný domov – planetu Zemi. A existenci tohoto domova ohrožuje náš společný nepřítel: klima!

Čím více lidí bude všude a otevřeně mluvit o klimatu jako o společné hrozbě a o TS, jako o jediné možnosti, jak této hrozbě čelit a porazit společného nepřítele, tím rychleji se tato informace rozšíří mezi všechny lidi a bude to v čím dál větším měřítku! Nositeli a šiřiteli těchto informací bude tak či onak stále více vrstev společnosti. A to vše v konečném důsledku urychlí proces vybudování Tvořivé společnosti. Názorným a řekl bych i pozoruhodným příkladem je mezinárodní online konference „Globální krize. Čas pravdy“ ze 4.12.2021. Událost, která rozbouřila světovou společnost a vyvolala širokou odezvu veřejnosti! Byla to událost, která opět dokázala, že ve skutečnosti je možné všechno!A tak můžeme vybudovat svět, ve kterém bude mít každý možnost milovat, tvořit, budovat, žít lidsky a žít šťastně. Ale udělat to můžeme jen společně!

„Všichni lidé dobré vůle se mohou aktivně podílet na změně současné situace – změnit ideologii světové společnosti ze spotřebitelského formátu myšlení na duchovně-tvořivý a utvrdit ve společnosti priority vzájemné pomoci, přátelství, duchovně-morálních vztahů mezi lidmi, a to ne slovy, ale činy. Lidé musí odhodit všechna omezení a konvence, musí se konsolidovat tady a teď. Příroda se neohlíží na postavení a hodnosti, když chrlí svůj tisíciletý hněv, a jen projev skutečné pospolitosti mezi lidmi, založené na lidské dobrotivosti, může dát lidstvu šanci na přežití…“

Ze zprávy „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní způsoby řešení těchto problémů“.

Autor článku – Elčin Achmedov, účastník mezinárodního projektu „Tvořivá společnost“

Přidat komentář