Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Tvořivá ideologie a dospívající generace

23. února 2022
Komentáře

Prohloubení všeobecné krize spotřebitelského formátu a zhoršení klimatické situace na planetě přiměly lidstvo zamyslet se nad otázkou: Jak dál žít a jak se dostat ze slepé uličky, do které se lidstvo dostalo? Jaký osud čeká naše nové generace? Většina sociálně aktivních lidí na světě dochází k závěru, že pro budoucnost nás všech je nutná změna společnosti. Je třeba přejít od konzumního formátu k novému – k Tvořivé společnosti, kde se každý stará o každého a kde mezi lidmi panují vztahy hodné titulu Člověk, a to nejen na papíře, ale i ve skutečnosti. Pak má lidstvo šanci přežít a stát se jednotnou civilizací.

Každá společnost má svou vlastní ideologii. Spotřebitelský formát, který ovládá lidskou společnost již 6000 let, je formátem zvířecích vztahů mezi lidmi, formátem, kde dominuje násilí, sobectví, chamtivost po zisku, podvod a lež. Právě on způsobil v dějinách lidstva bídu, války, otroctví a rozdělení společnosti na bohaté a chudé.

Tvořivý formát je formátem soudržnosti, solidarity, jednotné lidské rodiny. Tvořivá společnost je společnost, kde je lidský život ceněn, kde jsou každému od narození poskytovány všechny nezbytné základní potřeby, kde vládne svoboda a rovnost. Je to společnost tvoření, ne ničení. Je to společnost jednoty, nikoli rozdělení. Jde o společnost jedné univerzální civilizace, nikoliv o různorodá lidská společenství.

Velkou roli při vytváření Tvořivé společnosti hraje ideologie, která musí být zaměřena na popularizaci nejlepších duchovních a morálních kvalit člověka. A to musí být osnovou propagandy v médiích: v televizi, v tisku, na internetu, na sociálních, veřejných platformách atd. Musí se to stát potřebou společnosti – žít lidsky, v lásce, úctě, míru a přátelství. Právě Člověk s velkým „Č“ musí zaujmout aktivní pozici v Tvořivé společnosti.

V nové tvořivé ideologii musí být člověk nasycen duchovními a morálními vlastnostmi: lidskostí, úctou k lidem, poctivostí, pravdivostí, ochotou konat nezištné činy, vždy přijít na pomoc, schopností přátelit se a vážit si přátelství se všemi lidmi bez ohledu na rasu a národnost.

Hlavním úkolem je vychovat Člověka s velkým Č. Takovéto lidi je třeba vychovávat vytvářením podmínek pro jejich vzdělávání a rozvoj. Musí se začít v mateřských školkách, školách a dalších vzdělávacích zařízeních, kde budou učitelé rozvíjet duchovní podstatu u dětí: sílu ducha, dobrotu, učit je rozlišovat dobro od zla, lež a klam. Je důležité, aby mladý člověk pochopil, co jsou duchovní a morální základy, jak poznat sám sebe, jak ukáznit své vědomí, jak se naučit žít v nesobeckých vzájemných vztazích a získávat radost z péče o druhé.

Rozhodně je nutné začít nejprve u sebe a sám se stát příkladem pozitivní změny. Je třeba zanalyzovat své chování v rodině, v práci a ve společnosti. Chtěli bychom, aby se k nám ostatní chovali stejně jako my k ostatním lidem? Musíme se zamyslet nad tím, zda jsme my sami dobrým příkladem pro naše děti. Vždyť žijeme a konáme v přítomnosti dětí a děti nasávají všechny naše pozitivní i negativní vlastnosti jako houba. Změnit se k lepšímu je úkolem každého pokrokového člověka. Progresivní lidé jsou schopni se změnit. Svým příkladem dokáží zapálit srdce mnoha lidí a mnoho lidí na planetě dokáže změnit lidstvo. 

Jak se říká, na světě nejsou cizí děti, na světě jsou všechny naše! Děti jsou naše společná budoucnost. Ale jaká budoucnost nás čeká, když teď nic neuděláme a budeme dál žít v tomto prohnilém formátu společnosti? Je ostudné, že na světě stále žije obrovské množství dětí bez rodin a že děti bez rodičů jsou jedním ze strašlivých sociálních problémů současné společnosti. Vždyť dětství bez rodičovské lásky mrzačí dětské duše. Hlavní příčinou vzniku a nárůstu dětí bez rodičů je spotřebitelský formát společnosti, jeho agresivita, krutost, hrubost a lživost. Právě podmínky konzumního formátu společnosti způsobují zhoršení života, egoistické vztahy mezi lidmi, krizi v rodině a destrukci morálních hodnot. A tato všeobecná degradace lidí se odráží především na dětech. Přitažlivost k drogám a alkoholu, vtažení nezletilých do prostituce – to vše lze pozorovat i v nejrozvinutějších zemích světa.

Ve spotřebitelském formátu společnosti je vytvářeno napětí mezi různými generacemi, protože je založen na egoistickém vnímání světa. I v rodinách se vyskytují problémy se vzájemným porozuměním mezi rodiči a dětmi. V rozvinutých zemích jsou osnovy vzdělávacího systému často přesycené, což se odráží na zdraví a chování dětí. Chybí výchovná práce s dětmi. V tisku se stále častěji objevují zprávy o vzdorovitém, agresivním a násilném chování mladé generace, které je v rozporu se základními, jednoduchými pravidly lidské morálky. Přibývá případů krutého zacházení rodičů s dětmi. Uvědomte si, že 80 % malých dětí na celém světě zažívá každodenní psychické a fyzické týrání ze strany svých rodičů. Cožpak je takováto zvířecí agrese v normální civilizované společnosti přípustná? V tom všem vidíme narušení duchovně-morálního základu lidských vztahů.

Ve spotřebitelském formátu společnosti i naprosto zodpovědní rodiče vynakládají obrovské úsilí, aby své děti ochránili před propagandou násilí, agrese a antihumánnosti, která je různými způsoby propagována v masmédiích. Psychologové a pedagogové hrají v otázce zachování zdravé generace významnou roli, protože je jejich povinností pomáhat „zbloudilým“ dětem i rodičům a vymanit je z jejich psychického trápení. Ale je toto vůbec možné udělat samostatně nebo v izolovaných skupinách, když se ze všech stran valí negativní proud informací prohnilého konzumního formátu ve své krutosti? Ne. Formát můžeme změnit pouze společně, bok po boku.

Hlavním úkolem Tvořivé společnosti je vytvořit jednotnou lidskou civilizaci založenou na lásce, přátelství a vzájemné úctě. V této nové společnosti se změní vztahy mezi rodiči a dětmi. Rodiče budou mít dostatek volného času na rozvoj osobnosti svých dětí a na výchovu zdravé a silné generace. A děti budou mít možnost vyrůstat jako skutečně svobodné osobnosti, plnohodnotně rozvíjet svůj duchovně-morální potenciál a stát se těmi, kdo přinášejí pozitivní změny do života společnosti a okolního světa.

Aby tato budoucnost nastala co nejdříve, je potřeba aktivně konat už teď, dokud je tato šance a možnost. V této etapě je velmi důležité informovat každého o reálných perspektivách a možnostech Tvořivé společnosti. Bez toho nebude společná práce ani vzájemná pomoc a ani důstojná budoucnost lidstva.

Lidé z různých zemí světa se již sjednocují. Všimněte si aktivní účasti lidí různých národností na konferenci „Globální krize. Čas pravdy“, jaké aktuální otázky byly nastoleny a jak všichni společně hledají řešení. Konference se překládala do více než 100 jazyků. Je to nejunikátnější zkušenost sjednocení. Lidstvo ještě nikdy předtím takto nespolupracovalo. Nastal čas Pravdy! Toto všechno hovoří o tom, že společně vytváříme jednotu, sílu a společný egregor ve snaze o naši světlou budoucnost. Čím více bude na světě takto společensky aktivních lidí, tím silnější bude rezonance nasměrovaná na vybudování nového formátu – Tvořivé společnosti. Budoucnost závisí na každém z nás!

Naděžda Orlová

Přidat komentář