Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Tvorivá ideológia a dospievajúca generácia

23. februára 2022
Komentáre

Prehĺbenie všeobecnej krízy spotrebiteľského formátu a zhoršenie klimatickej situácie na planéte prinútili ľudstvo zamyslieť sa nad otázkou: ako ďalej žiť a ako vyjsť zo slepej uličky, do ktorej sa ľudstvo dostalo? Aký osud čaká naše nové generácie? Väčšina spoločensky aktívnych ľudí na svete prichádza k záveru, že aby sme všetci mali budúcnosť, sú potrebné zmeny v spoločnosti. Potrebný je prechod zo spotrebiteľského formátu na nový formát – Tvorivú spoločnosť, kde by sa každý staral o každého a medzi ľuďmi by boli vzťahy hodné Človeka, pričom nie na papieri, ale v skutočnosti. Vtedy má ľudstvo šancu prežiť a stať sa jednotnou civilizáciou.

Každá spoločnosť má svoju ideológiu. Spotrebiteľský formát, ktorý panuje v ľudskej spoločnosti už 6 000 rokov, je formátom beštiálnych vzťahov medzi ľuďmi, formátom, v ktorom dominuje násilie, sebectvo, chamtivosť po bezprácnom zisku, podvod a lož. Práve on v dejinách ľudstva plodil nešťastie, vojny, otroctvo a rozdelenie spoločnosti na chudobných a bohatých.

Tvorivý formát je formátom súdržnosti, solidarity, jednotnej ľudskej rodiny. Tvorivá spoločnosť je spoločnosť, v ktorej sa cení ľudský život, v ktorej má každý človek právom narodenia zabezpečené všetky nevyhnutné základné potreby, v ktorej vládne sloboda a rovnosť. Je to spoločnosť tvorenia, nie ničenia. Je to spoločnosť jednoty, nie rozdelenia. Je to spoločnosť jedinej univerzálnej civilizácie, nie rozličných ľudských spoločenstiev.

Veľkú úlohu pri vytváraní Tvorivej spoločnosti zohráva ideológia, ktorá musí byť zameraná na popularizáciu najlepších duchovných a morálnych kvalít jednotlivca. A to musí byť osnovou propagandy v médiách: v televízii, v tlači, na internete, na sociálnych, verejných platformách atď. Musí sa to stať potrebou spoločnosti – žiť ľudsky, v láske, úcte, mieri a priateľstve. Práve Človek s veľkým Č musí v Tvorivej spoločnosti zaujať aktívnu pozíciu.

V novej tvorivej ideológii musí byť človek naplnený duchovnými a morálnymi vlastnosťami: ľudskosťou, úctou k ľuďom, čestnosťou, pravdivosťou, ochotou konať nezištné činy, vždy prísť na pomoc, schopnosťou priateliť sa a vážiť si priateľstvo so všetkými ľuďmi bez ohľadu na rasu a národnosť.

Hlavnou úlohou je vychovať Človeka s veľkým Č. Takýchto ľudí treba vychovávať vytváraním podmienok pre ich edukáciu a rozvoj. Začínať treba materskými školami, školami a inými vzdelávacími zariadeniami, kde budú učitelia u detí rozvíjať duchovné princípy: silu ducha, dobrotu, naučia ich rozlišovať dobro od zla, lož od klamstva. Je dôležité, aby mladý človek pochopil, čo sú to duchovné a morálne základy, ako spoznať samého seba, ako disciplinovať svoje vedomie, ako sa naučiť žiť v nezištnej interakcii a mať radosť zo starostlivosti o druhých.

Samozrejme, začať treba v prvom rade od seba, sám sa stať príkladom pozitívnych zmien. Potrebné je zanalyzovať svoje správanie v rodine, v práci a v spoločnosti. Chceli by sme, aby sa k nám ostatní správali tak isto, ako sa my správame k iným ľuďom? Potrebné je zamyslieť sa nad tým, či sme dobrým príkladom pre naše deti. Veď žijeme a konáme v prítomnosti detí a deti ako špongia absorbujú všetky naše pozitívne aj negatívne vlastnosti. Zmeniť sa k lepšiemu je úlohou každého pokrokového človeka. Progresívni ľudia sú schopní transformovať sa. Svojím príkladom sú schopní zapáliť srdcia mnohých ľudí a mnohí ľudia na planéte dokážu zmeniť ľudstvo.

Ako sa hovorí, na svete nie sú cudzie deti, na svete sú všetci svoji! Deti sú našou spoločnou budúcnosťou. Ale aká budúcnosť nás čaká, ak teraz nič neurobíme a budeme naďalej žiť v tomto prehnitom formáte spoločnosti? Je hanba, že na svete stále existujú masy detí bez rodín a že bezprizorné deti sú jedným zo strašných sociálnych problémov súčasnej spoločnosti. Veď detstvo bez rodičovskej lásky mrzačí detské duše. Hlavnou príčinou vzniku a nárastu bezprizornosti je spotrebiteľský formát spoločnosti, jej agresivita, krutosť, hrubosť a klamstvo. Práve podmienky spotrebiteľského formátu spoločnosti spôsobujú zhoršenie života, egoistické vzťahy medzi ľuďmi, krízu rodín i deštrukciu morálnych hodnôt. A táto všeobecná degradácia ľudí sa odráža predovšetkým na deťoch. Pritiahnutie k drogám a alkoholu, zapojenie neplnoletých do prostitúcie – to všetko možno pozorovať aj v najrozvinutejších krajinách sveta.

Spotrebiteľský formát spoločnosti vytvára napätie medzi rôznymi generáciami, pretože takýto formát je založený na egoistickom vnímaní sveta. Aj v rodinách sa vyskytujú problémy so vzájomným porozumením medzi rodičmi a deťmi. V rozvinutých krajinách sú učebné osnovy vzdelávacieho systému často presýtené, čo sa odráža na zdraví a správaní detí. Chýba výchovná práca s deťmi. Čoraz častejšie sa v tlači objavujú správy o vyzývavom vyčíňaní, agresívnom a násilnom správaní mladej generácie, ktoré je v rozpore so základnými pravidlami ľudskej morálky. Pribudli prípady krutého zaobchádzania rodičov s deťmi. Len si uvedomte, že 80 % malých detí na celom svete denne zažíva psychické a fyzické týranie zo strany svojich rodičov. Je takáto zvieracia agresia v normálnej civilizovanej spoločnosti prijateľná? V tomto všetkom vidno narušenie duchovno-morálnej osnovy ľudských vzťahov.

V spotrebiteľskom formáte spoločnosti aj úplne adekvátni rodičia vynakladajú veľmi veľa úsilia, aby ochránili svoje deti pred propagandou násilia, agresivity, antihumánnosti, ktoré sú v masmédiách propagované rôznymi spôsobmi. Veľkú úlohu v otázke zachovania zdravej generácie majú psychológovia a pedagógovia, pretože ich povinnosťou je pomáhať „zblúdilým” deťom a rodičom a vymaniť ich z duševného utrpenia. Je však možné robiť to osamote alebo v izolovaných skupinách, keď sa zo všetkých strán valí negatívny tok informácií spotrebiteľského formátu, prehnitého vo svojej krutosti? Nie. Formát môžeme zmeniť iba všetci spoločne, bok po boku.

Hlavnou úlohou Tvorivej spoločnosti je vytvoriť jednotnú ľudskú civilizáciu na základe lásky, priateľstva a vzájomnej úcty. V tejto novej spoločnosti sa zmenia vzťahy rodičov a detí. Rodičia budú mať veľa voľného času na rozvoj osobnosti svojho dieťaťa a na výchovu zdravej a silnej generácie. A deti budú mať možnosť rásť ako skutočne slobodné osobnosti, naplno rozvíjať svoj duchovno-morálny potenciál a stať sa tými, ktorí prinášajú pozitívne zmeny do života spoločnosti a okolitého sveta.

Aby táto budúcnosť nastala skôr, musíme aktívne konať teraz, kým je taká šanca a príležitosť. V tejto fáze je veľmi dôležité informovať každého o reálnych perspektívach a možnostiach Tvorivej spoločnosti. Bez toho nebude existovať spoločná práca, vzájomná pomoc ani dôstojná budúcnosť ľudstva.

Ľudia z rôznych krajín sveta sa už spájajú. Všimnite si aktívnu účasť ľudí rôznych národností na konferencii „Globálna kríza. Čas pravdy”, aké aktuálne otázky boli nastolené a ako všetci spoločne hľadajú riešenie. Konferencia sa tlmočila do viac ako 100 jazykov. Je to najunikátnejšia skúsenosť zjednotenia. Ľudstvo ešte nikdy predtým takto nespolupracovalo. Nastal čas Pravdy!

To všetko ukazuje, že spoločne tvoríme jednotu, silu a spoločný egregor v snahe o našu svetlú budúcnosť. Čím viac bude na svete takýchto sociálne aktívnych ľudí, tým silnejšia bude rezonancia smerom k budovaniu nového formátu – Tvorivej spoločnosti. Budúcnosť závisí od každého z nás! 

Nadežda Orlovová 

Pridať komentár