Dezinformace vs. fakta

Účastníci projektu Tvořivá společnost z Česka a Slovenska se distancují od manipulace veřejným míněním v mediálních článcích očerňujících projekt Tvořivá společnost.

V mediálním prostoru České a Slovenské republiky přibývají články, které neustále opakují ty samé nepravdy a lži o projektu Tvořivá společnost. Jakým způsobem dochází k legitimizaci hrubě manipulativních tvrzení, a tudíž k porušování základních práv a svobod samotných účastníků?

Jednotlivá tvrzení očerňující projekt budou postupně uvedena na pravou míru, s odkazem na platnou legislativu České a Slovenské republiky a mezinárodní smlouvy a dále budou rozebrány některé negativní důsledky tohoto otevřeného novodobého honu na čarodějnice v demokratické společnosti.

Právní analýza

Právo na rozvoj je nezcizitelným lidským právem, na jehož základě má každá lidská bytost a všechny národy právo účastnit se a požívat ekonomického, sociálního, kulturního a politického rozvoje, přispívat k tomuto rozvoji, v němž mohou být plně realizována všechna lidská práva a základní svobody. Lidská bytost je hlavním subjektem rozvoje a měla by být aktivním účastníkem práva na rozvoj a osobou mající z něj užitek. Všechny lidské bytosti mají zodpovědnost za rozvoj, individuálně a kolektivně, se zřetelem k potřebě plného respektování jejich lidských práv a základních svobod a se zřetelem k jejich povinnostem vůči společnosti, která sama může zajistit svobodné a úplné naplnění lidské bytosti, a měly by tedy podporovat a chránit politický, sociální a ekonomický systém pro rozvoj nezbytný. Státy mají právo a povinnost formulovat vhodnou politiku národního rozvoje, která směřuje ke stálému zlepšování blaha všeho obyvatelstva a všech jednotlivců, na základě jejich aktivní, svobodné a významné účasti v rozvoji a ve spravedlivém rozdělování užitku, který z toho vyplývá. Státy mají prvotní zodpovědnost za vytvoření národních a mezinárodních podmínek příznivých pro realizaci práva na rozvoj.

Jedná se o ustanovení čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 1, 2 a 3 a čl. 3 odst. 1 Deklarace OSN o právu na rozvoj, podepsané v New Yorku dne 4. prosince 1986.

A tento mezinárodní právní rámec umožňuje účastníkům Tvořivé společnosti na celém světě vytvářet podmínky pro evoluční vývoj společnosti od spotřebitelské formy k tvořivé, realizovat jejich právo na rozvoj a vědecký výzkum zaručené mezinárodními smlouvami (Deklarace o právu na rozvoj1, čl. 13 Listiny základních práv Evropské unie2), právo na názor, přesvědčení, informace a svobodu projevu (článek 19 Všeobecné deklarace lidských práv, článek 19 Mezinárodního paktu OSN o občanských a politických právech, článek 10 Úmluvy Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod, článek 11 Listiny základních práv Evropské unie3) a stanovené vnitrostátními právními předpisy příslušného státu.

Ze série článků, které byly v poslední době v České republice a na Slovensku proti projektu Tvořivá společnost publikovány, je zřejmé, že jsou založeny na explicitních a zjevných nepravdách, překrucování faktů a účelové manipulaci s cílem zesměšnit a stigmatizovat projekt Tvořivá společnost a jeho účastníky pojmy sekta (bláznivý, apokalyptický, podvodný apod.), případně dehonestovat práci vědecké komunity, která v rámci projektu pracuje. V publikovaných dezinformačních článcích není možné nalézt ani pokus o pochopení či pravdivé informování o projektu Tvořivá společnost, ale je v nich patrný záměr podnítit dehonestaci, stigmatizaci a následnou ostrakizaci samotného projektu a jeho účastníků.

Takové jednání nemá v demokratické společnosti, která respektuje základní práva a svobody všech lidí, určitě žádné místo. Je o to více zarážející, že takové jednání vychází z novinářské obce, jejímž hlavním úkolem v demokratické společnosti je kromě pravdivého informování veřejnosti působit jako strážce demokracie. Navíc jsou takové znevažující a zesměšňující články namířeny proti lidem – dobrovolníkům projektu Tvořivá společnost, kterých jsou v současné době miliony ve více než 180 zemích světa, tedy proti lidem, kteří uplatňují svá práva a svobody uznané ústavami a mezinárodními úmluvami, aby přinesli prosperitu, stabilitu a rozvoj všem lidem na planetě.

Lze jednoznačně konstatovat, že lživá, zavádějící, zesměšňující a znevažující tvrzení o projektu Tvořivá společnost podněcují nenávist a mají přímý a bezprostřední negativní dopad na osobní, soukromý i profesní život účastníků projektu. Z tohoto důvodu spadají do kategorie nenávistných projevů (tzv. hate speech).4 V této souvislosti je třeba zdůraznit, že podněcování k nenávisti nutně nevyžaduje výzvu k násilí. Ohrožování osob urážením, zesměšňováním nebo hanobením části obyvatelstva a jeho skupin nebo podněcování k diskriminaci je dostatečným důvodem k upřednostnění boje proti nenávistným projevům před svobodou projevu, která je v takových případech uplatňována nezodpovědným způsobem a ohrožuje důstojnost, případně i bezpečnost skupin obyvatelstva.5

Základní práva a svobody jsou chráněny mezinárodními smlouvami Organizace spojených národů, jakož i úmluvami Rady Evropy, právními nástroji Evropské unie a vnitrostátními právními řády.

Mezinárodní úmluvy o ochraně základních práv a svobod výslovně stanoví, že nikdo nesmí být vystaven útokům na svou důstojnost, čest a pověst a že každý má právo na právní ochranu před takovými zásahy nebo útoky (např. články 1, 6, 12, 29, 30 Všeobecné deklarace lidských práv, články 17, 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, články 10, 17, 18 Úmluvy Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod a články 1, 52, 53, 54 Listiny základních práv Evropské unie6).

V podmínkách Slovenské republiky a České republiky poskytuje současná právní úprava ochranu proti výše uvedeným projevům prostřednictvím institutů občanského práva (ochrana osobnosti - § 11 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník SR, ochrana dobrej povesti právnickej osoby - § 19b zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník SR; ochrana osobnosti - § 81 a nasl. zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ČR, § 135 a nasl. zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ČR).

V trestněprávní rovině mohou klamavé, nepravdivé, osočující a nenávistné projevy vést k naplnění znaků několika trestných činů, například ve Slovenské republice trestného činu ohovárania (§ 373 Trestného zákona), trestného činu násilia proti skupine obyvateľov (§ 359 Trestného zákona) a v případě závažných zásahů až po trestné činy extrémizmu (§ 140a Trestného zákona). V České republice na trestný čin pomluvy (§ 184 trestního zákoníku), trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352 trestního zákoníku) nebo trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356 trestního zákoníku).

1 https://www.aspi.sk/products/lawText/1/36858/1/2

2 Listina základních práv Evropské unie (Úř. věst. C 202/389)(2016/C 202/02), 7.6.2016:

Článek 13 Svoboda umění a vědeckého bádání

Umělecká tvorba a vědecké bádání nesmějí být omezovány. Akademická svoboda musí být respektována.

3 Všeobecná deklarace lidských práv, přijatá v New Yorku dne 10. 12. 1948:

Článek 19

Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice.

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, otevřený k podpisu v New Yorku dne 19. prosince 1966:

Článek 19

1. Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky.

2. Každý má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby.

3. Užívání práv uvedených v odstavci 2 tohoto článku s sebou nese zvláštní povinnosti a odpovědnost. Může proto podléhat určitým omezením, avšak tato omezení budou pouze taková, jaká stanoví zákon a jež jsou nutná:

a) k respektování práv nebo pověsti jiných;

b) k ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo veřejného zdraví nebo morálky.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, sjednaná v Římě dne 4. listopadu 1950:

Článek 10 Svoboda projevu

1. Každý má právo na svobodu projevu. toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům, aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem.

2. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti i odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.

Listina základních práv Evropské unie (Úř. věst. C 202/389)(2016/C 202/02), 7.6.2016:

Článek 11

Svoboda projevu a právo na informace

1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice.

2. Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována.

4 Doporučení č. 15 Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI) o boji proti nenávistným projevům neurčuje vyčerpávajícím způsobem cílovou skupinu nenávistných projevů; pro účely tohoto obecného politického doporučení by se za nenávistné projevy bez ohledu na jejich formu měla považovat propagace, podpora nebo podněcování k znevažování, nenávisti nebo očerňování osoby nebo skupiny osob, jakož i jakékoli obtěžování, urážky, negativní stereotypy, stigmatizace nebo vyhrožování takové osobě nebo skupině osob, jakož i ospravedlňování jakýchkoli výše uvedených forem projevu na základě „rasy“, barvy pleti, rodinného původu, národnostního nebo etnického původu, věku, zdravotního postižení, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, pohlaví, genderu, genderové identity, sexuální orientace a jiných osobních vlastností nebo postavení.

5 Nález Ústavního soudu Slovenské republiky, sp. zn. PL. ÚS 5/2017, str. 26.

6 Všeobecná deklarace lidských práv, přijatá v New Yorku dne 10. 12. 1948:

Článek 1

Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní v důstojnosti i právech. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Článek 6

Každý má právo na to, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost.

Článek 12

Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.

Článek 29

1. Každý má povinnost vůči společnosti, v níž jediné může volně a plně rozvinout svou osobnost.

2. Každý je při výkonu svých práv a svobod podroben jen takovým omezením, která stanoví zákon výhradně za tím účelem, aby bylo zajištěno uznávání a zachování práv a svobod ostatních a vyhověno spravedlivým požadavkům morálky, veřejného pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti.

3. Výkon těchto práv a svobod nesmí být v žádném případě v rozporu s cíli a zásadami Organizace spojených národů.

Článek 30

Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno, jako by dávalo kterémukoli státu, kterékoli skupině nebo osobě jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci uvedených.

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, otevřený k podpisu v New Yorku dne 19. prosince 1966:

Článek 17

1. Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence ani útokům na svou čest a pověst.

2. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.

Článek 19

1. Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky.

2. Každý má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby.

3. Užívání práv uvedených v odstavci 2 tohoto článku s sebou nese zvláštní povinnosti a odpovědnost. Může proto podléhat určitým omezením, avšak tato omezení budou pouze taková, jaká stanoví zákon a jež jsou nutná:

a) k respektování práv nebo pověsti jiných;

b) k ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo veřejného zdraví nebo morálky.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, sjednaná v Římě dne 4. listopadu 1950:

Článek 10 Svoboda projevu

1. Každý má právo na svobodu projevu. toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům, aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem.

2. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti i odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.

Článek 17 Zákaz zneužití práv

Nic v této Úmluvě nemůže být vykládáno tak, jako by dávalo státu, skupině nebo jednotlivci jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů zaměřených na zničení kteréhokoli ze zde přiznaných práv a svobod nebo na omezení těchto práv a svobod ve větším rozsahu, než to Úmluva stanoví.

Článek 18 Hranice použití omezení výkonu práv

Omezení, jež tato Úmluva připouští pro uvedená práva a svobody, nesmí být využívána k jinému účelu než k tomu, pro který byla určena.

Listina základních práv Evropské unie (Úř. věst. C 202/389)(2016/C 202/02), 7.6.2016:

Článek 1 Lidská důstojnost

Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna.

Článek 52 Rozsah a výklad práv a zásad

1. Každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto listinou musí být stanoveno zákonem a respektovat podstatu těchto práv a svobod. Při dodržení zásady proporcionality mohou být omezení zavedena pouze tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud skutečně odpovídají cílům obecného zájmu, které uznává Unie, nebo potřebě ochrany práv a svobod druhého.

3. Pokud tato listina obsahuje práva odpovídající právům zaručeným Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, jsou smysl a rozsah těchto práv stejné jako ty, které jim přikládá uvedená úmluva. Toto ustanovení nebrání tomu, aby právo Unie poskytovalo širší ochranu.

Článek 53 Úroveň ochrany

Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo narušení lidských práv a základních svobod, které v oblasti své působnosti uznávají právo Unie, mezinárodní právo a mezinárodní smlouvy, jejichž stranou je Unie nebo všechny členské státy, včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a ústavy členských států.

Článek 54 Zákaz zneužití práv

Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno tak, jako by dávalo jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopustit se činu zaměřeného na zmaření kteréhokoli z práv a svobod uznaných v této listině nebo na jejich omezení ve větším rozsahu, než tato listina stanoví.

LEŽ: Tvořivá společnost je ALLATRA

Tvrzení, že projekt Tvořivá společnost je totéž, co Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA, byť samo o sobě není očerňující, je s ohledem na skutečnost hrubě zavádějící, navíc často v návaznosti spojované s pejorativním výrazem sekta.

„Tvořivá společnost je projekt náboženského hnutí AllatRa, který má jediný cíl – získat pro tuto sektu co nejvíce členů.“ Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 20. 12. 2022, (novinář v článku cituje religionistu Jakuba Ludvíka, hlásícího se ke katolické víře, studenta religionisty doc. Zdeňka Vojtíška, hlásícího se k Církvi bratrské)

„Ještě předtím (...) je zapotřebí upřesnit, proč se v současnosti s ohledem na hnutí vyjadřujeme jako o Tvořivé společnosti, a ne jako o hnutí AllatRa, když se ve své podstatě jedná o totožné společenství. Pokud bychom věci poněkud zjednodušili, mohli bychom prohlásit, že AllatRa reprezentuje tu složku hnutí, která je explicitně spirituální.“ Zdroj: Jakub Ludvík, religionista, Náboženský infoservis, 24. 11. 2022

„Tvořivá společnost je mezinárodní hnutí, nejpopulárnější ve východní a střední Evropě založený v roce 2022. Jedná se o součást (či nástupce) nového náboženského hnutí AllatRa.“ Zdroj: Wikipedia, 20.10.2023, (citace religionistů Jakuba Ludvíka a Zdeňka Vojtíška)

„V posledních měsících a týdnech zasáhl nové náboženské hnutí AllatRa a jeho projekt Tvořivá společnost kritický mediální zájem na Slovensku i v Česku.“ Zdroj: Jakub Ludvík, religionista, Náboženský infoservis, 24. 2. 2023

„Tvořivá společnost tak slouží jako prezentace AllatRa pro nejširší publikum,“ Zdroj: Karolína Antlová, iROZHLAS, 17. 3. 2023 (rozhovor s religionistou Zdeňkem Vojtíškem)


FAKT: Projekt Tvořivá společnost je sociální projekt, který vznikl díky iniciativě účastníků MSH ALLATRA v roce 2019. Na základě dlouhodobého globálního sociálního průzkumu bylo vytvořeno 8 Osnov jako návrh nového formátu fungování společnosti. K šíření jeho podstaty se velmi brzy začali přidávat lidé z celého světa, neboť lidskost, svoboda, bezpečí, transparentnost a pravdivost informací a absence moci jsou přirozenou potřebou každého člověka. Protože se k projektu TS začalo připojovat stále více lidí mimo MSH ALLATRA, projekt TS se na základě mezinárodní dohody účastníků v roce 2021 osamostatnil.

Projekt Tvořivá společnost je tedy zcela samostatným všelidským projektem, kterého se má právo a možnost účastnit jakýkoliv člověk na planetě, včetně lidí podporujících aktivity MSH ALLATRA. Účastníkem projektu Tvořivá společnost je jakýkoliv člověk, který pochopil jeho podstatu (tedy 8 Osnov) a šíří ji dále. V současné době jsou již podporovatelé MSH ALLATRA v samotném projektu v početní menšině.

Jak média využívají religionisty vymyšlenou a neustále potvrzovanou zkratku, že Tvořivá společnost rovná se „AllatRa“? Jak zneužívají pojem sekta v souvislosti s Tvořivou společností?

„Kutnohorská sekta, proruská sekta AllatRa, ale také třeba Církev svaté Korony.“ Zdroj: Karolina Brodníčková, Novinky.cz, 21. 10. 2023

Takto zní úvodní věta článku. „AllatRa“ je uvedena hned vedle mediálně dobře známého případu Kutnohorské sekty, kde „docházelo k psychickému i fyzickému týrání a pořádaly se různé tajemné rituály“ (irozhlas.cz, 3. 7. 2023) a vůdce sekty byl nakonec vlastními členy zavražděn. Jako třetí „sekta“ je uvedena Církev svaté Korony – naprosto obskurní uskupení, avšak jejich tématem je třaskavé téma koronaviru, které poslední roky rozděluje společnost v České republice. Dále už „AllatRa“ není v článku uvedená.
Jaký obraz přeneseně o Tvořivé společnosti vytváří autor článku vložením pojmu „AllatRa“ za příklad životu nebezpečné sekty?

Může být ztotožnění MSH ALLATRA a projektu Tvořivá společnost něčím opravdu nebezpečné? Mohou z tohoto plynout závažné společenské důsledky? Problém nespočívá v samotné záměně názvu, ale v nepravdivém označování hnutí ALLATRA religionisty za nové náboženské hnutí (tento zástupný pojem pro pejorativní výraz sekta a hrubé manipulace na něj navázané bude podrobněji rozebrán v dalším bodu). Projekt Tvořivá společnost, stejně jako MSH ALLATRA, stojí zcela mimo politiku a náboženství. Duchovní přesah MSH ALLATRA však slouží jako záminka pro religionisty k ignoraci tohoto zjevného faktu (projektu Tvořivá společnost i projektů hnutí ALLATRA se účastní lidé bez ohledu na svou politickou nebo náboženskou příslušnost či ryzí ateismus).

Příklad závažného společenského důsledku lživého tvrzení

V Ruské federaci, Čeljabinské oblasti posloužilo právě toto spojení rovněž jako záminka v rekordně rychlém vykonstruovaném soudním procesu (vyjádření advokáta k celé kauze sledujte zde), ve kterém byla účastnice projektu Tvořivá společnost obviněna a odsouzena za nezákonnou misionářskou činnost. Ztotožnění projektu Tvořivá společnost a MSH ALLATRA prosazoval jako svědek samozvaný religionista, učitel historie Konstantin Putnik, představitel misionářského oddělení pravoslavné církve v Čeljabinské oblasti, a jeho žák Sergej Manturov pod záštitou pravoslavného metropolity Alexije Orlova. Na základě tohoto nezákonného procesu byla následně činnost projektu Tvořivá společnost generální prokuraturou na území Ruské federace zakázaná.

Je jistě zajímavé poukázat na historický vývoj, tedy že právě v Čeljabinské oblasti již r. 2018 začali jako první vycházet štvavé články vůči MSH ALLATRA a že právě tyto články jsou mezinárodně citované, mimojiné britským BBC, na které se zase odkazují autoři v jiných zemích, včetně České republiky a Slovenska. Zavádějící onálepkování dohledatelně pochází z jednoho zdroje a má tedy jednoznačně mezinárodní přesah.

Přes opakovaná vysvětlení ze strany účastníků směrem k českým religionistům, kteří toto tvrzení neustále šíří a legitimizují v článcích sekundárních autorů (běžných novinářů), se autoři článků spolupodílejí na vytváření falešného precedentu ve veřejném mínění a de facto také na bezpráví páchaném na účastnících globálního projektu.

Tvořivá společnost je od počátku výhradně sociální projekt, je tedy s podivem, že je předmětem eminentního zájmu právě religionistů.

LEŽ: Tvořivá společnost je sekta

Účelové propojování projektu Tvořivá společnost s hnutím MSH ALLATRA přímo souvisí s dalším tvrzením, které Tvořivou společnost, respektive účastníky Tvořivé společnosti, nazývá hanlivým označením „sekta“ , resp. „příslušníci sekty“. Takovým způsobem jsou označováni lidé, kteří ve svém volném čase dělají vše pro to, aby se do společnosti vrátily hodnoty lidskosti, vzájemné úcty a aby život každého člověka byl na prvním místě – ne peníze, jako je tomu teď. Proti takovýmto hodnotám však cíleně vystupují některá média a jednotlivci, kteří projektu manipulativně podsouvají jiné vymyšlené cíle, očerňují účastníky a šíří lži a pomluvy. Pomluvy proti dobromyslným občanům, kterým není lhostejné, jaký svět zanecháme našim dětem.

Proto je důležité nemlčet a zastavit to, co je v rozporu nejen s právy občanů České a Slovenské republiky a mezinárodními smlouvami, ale také v přímém rozporu s pravidly novinářské etiky a lidské morálky.

Jak došlo k tomu, že média neváhají používat slovo „sekta“ v souvislosti s Tvořivou společností?

Jde o hrubě pejorativní výraz všeobecně spojený s velmi negativními asociacemi. Samotní religionisté se tomuto pojmu primárně vyhýbají, raději používají pojem „nové náboženské hnutí“. Přesto právě oni svými osobními pohledy (v žádném případě se nejedná o odborné studie nebo znalecké posudky) manipulativně podsouvají předem připravený závěr:

„Tvořivá společnost navazuje na cíle hnutí AllatRa (...) Hnutí AllatRa je nové náboženské hnutí. Jeho součástí jsou typické prvky pro takové společenství, jako je např. katastrofický milenialismus. Společnost tato hnutí označuje slovem sekta. My religionisté používáme termín nové náboženské hnutí, který v sobě neobsahuje automaticky pejorativně zabarvené konotace.“ Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistou Jakubem Ludvíkem

Takto naformulovaný, na lživých základech vystavěný výrok, jakoby zbavuje zástupce z řad religionistů přímé zodpovědnosti za onálepkování skupiny spoluobčanů slovem „sekta“. A médiím naopak dává plnou svobodu se tohoto pejorativního výrazu chopit.

Dochází k záměrné legitimizaci hanlivého výrazu, což má za následek rozdělování ve společnosti a přímý dopad v jednoznačně prokazatelné společenské ostrakizaci účastníků projektu. Poštvávání společnosti proti skupině lidí může vést až k extremistickým tendencím – za veškeré tyto důsledky manipulativních tvrzení na životy obyčejných lidí nesou autoři článků i religionisté plnou odpovědnost. Motivy jejich konání nám nejsou známy.

Jednotná definice pojmu sekta není v akademické sféře úplně jednoznačná, ale obecně panuje shoda v tom, že sekta je pojmenování pro náboženskou nebo politickou skupinu, která vznikla odštěpením se od větší již zavedené skupiny. Ve svém pejorativním významu dálé účast v sektě předznamenává množství negativních sociálních důsledků: izolovanost členů, mocenskou hierarchii, autoritativní prosazování, finanční zavázanost, manipulaci strachem, apod.

Význam slova sekta znamená oddělený, odříznutý, (z latinského sectus).

FAKT: Tvořivá společnost se od ničeho ani nikoho neodštěpuje ani nevyděluje. Cílem projektu je spolupráce a sjednocení všech lidí na hodnotách lidskosti, přátelství a vzájemné úcty, blíže definované v 8 Osnovách Tvořivé společnosti. Výsledky práce jsou otevřeně dostupné a prezentované na celosvětových online fórech s překladem do 150 jazyků. Veškerá organizace, podpora i rozvoj projektu probíhá výhradně na dobrovolnické bázi. Nejsou vybírány žádné poplatky ani vedeny evidence připojení se nebo odpojení se účastníků od projektu, nedochází k čerpání grantů ani dotací.

Aby bylo vůbec možné uvažovat o tom, že projekt Tvořivá společnost bude označený pojmem „nové náboženské hnutí“, musely by součástí projektu být nějaké projevy dokládající náboženské prvky. A přestože se autoři urputně snaží utvrdit takový obraz o projektu Tvořivá společnost, ve skutečnosti se nic takového v projektu neděje. Religionisté opakovaně uvádí své čtenáře v omyl, když v souvislosti s projektem Tvořivá společnost prezentují své osobní úvahy a spekulace jako fakt:

„Je to synkretické hnutí. To znamená, že přijímají různé tradice. My religionisté zde vidíme velkou návaznost na Teosofickou společnost,(...) to hnutí se tak rychle šíří, že tam podle mého názoru musí být návaznost na jiná náboženská společenství.“ Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistou Jakubem Ludvíkem

Rychlost, jakou se projekt šíří, pana Ludvíka překvapuje, jeho závěry jsou však lživé. Projekt Tvořivá společnost stojí zcela mimo náboženství i politiku. Jeho cílem je pouze přechod společnosti mírovou cestou na fungování na základě 8 Osnov, co v žádném případě nijak nezasahuje, neovlivňuje ani nesměšuje kultury a tradice.

Samotný projekt Tvořivá společnost funguje zcela bez jakýchkoliv meditačních, rituálních nebo modlitebních praktik. Mezi účastníky je mnoho křesťanů, muslimů, buddhistů a lidí bez náboženského vyznání, či ateistů. Výše citovaná tvrzení však umožňují autorům a dalším interpretům podsunout projektu neexistující cíle, ať už náboženské, nebo politické. Množství nepotvrzených předpokladů připravuje půdu k mnohým dalším spekulacím a hrubě manipulativně se projektu podsouvají další a další neexistující rysy. Včetně obrazu vyvolenosti určité skupiny lidí:

„Proruská sekta inzeruje na linkách MHD. Věří v nadvládu Slovanů“ Zdroj: Dominik Stein, Lidovky.cz, 22. 9. 2023

„Na základě víry společenství se mají zachránit jen členové Tvořivé společnosti, (...) kteří unikli spotřebitelskému formátu a spojili se do ideálního nebo idealistického společenství“. Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistou Jakubem Ludvíkem

Jak je uvedeno na oficiálních webových stránkách, Tvořivou společnost není možné vybudovat pouze v jednom státě nebo v části světa. Projekt usiluje o sjednocení celého lidstva.

Účastníci projektu pravidelně monitorují klimatické jevy po celé planetě a velmi dobře chápou, že před klimatickou krizí není nikdo vyvolený. Postihuje všechny a zpravidla bohužel naprosto nečekaně.

Urgence klimatické změny je však slovy religionistů bagatelizována:

„…součástí [nového náboženského hnutí] jsou typické prvky pro takové společenství, jako je např. katastrofický milenialismus.

(...) Třeba křesťanství dnes s milenialismem pracuje tak, že neví, kdy přijde konec světa. To by pro ně [Tvořivou společnost] byla nejvýhodnější strategie. (...) Můj odhad je, že pokud zásadně nezmění svoji rétoriku, zásadně neupraví to mileniální očekávání a nebudou poslouchat názor většinové společnosti, tak to hnutí spěje k zániku.“ Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistou Jakubem Ludvíkem

Uvědomují si čeští a slovenští autoři článků svoji zodpovědnost a důsledky plynoucí z bagatelizování tak závažného problému, jako je klimatická změna?

Jedná se o problém, který přímo ohrožuje život každého člověka. Popírání urgence klimatické změny svědčí o nedostatečné informovanosti autorů článků i religionistů a zároveň o jejich velmi slabém smyslu pro společenskou odpovědnost.

Více k tématu vyvolenosti se věnujeme v samostatném článku zde. Pro více informací o klimatické změně doporučujeme podívat se na fórum Globální krize. Východisko existuje.

Dalším bodem, ve kterém se autoři urputně snaží napasovat projekt Tvořivá společnost na sektářský obraz, je obviňování účastníků projektu Tvořivá společnost z následování vůdce:

„Vůdce sekty Igor Michajlovič Danilov,...“ Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistou Jakubem Ludvíkem

FAKT: Přísná hierarchie a ambice k dosažení vyšších pozic je ve spotřebitelské společnosti standardem, a to jak v business sféře, tak i v náboženských institucích. Pro někoho je tedy zřejmě těžké vůbec připustit, že by lidé mohli uvědoměle jednat na základě své vlastní iniciativy a v souladu se společným cílem – vybudovat svět, kde budou výborné podmínky pro život každého člověka. Mocenská struktura brzdí rozvoj člověka i společnosti jako celku, potlačuje vzájemnou inspiraci, důvěru a často vede ke zneužívání moci. Právě proto jedním z konkrétních cílů projektu Tvořivá společnost je, aby společnost přešla mírovou a zákonnou cestou k takovému fungování, kde moc nebude v rukách jednotlivců.

Naprosto zásadním pochybením autorů článků je hromadné odsuzování podporovatelů projektu Tvořivá společnost. Tedy lidí, kteří se vyjádří, že si přejí žít ve společnosti, kde je život člověka na prvním místě a kde moc není zneužívána jednotlivci. Zveřejněné články vytváří takový obraz projektu Tvořivá společnost, který staví překážku pro širokou veřejnost vůbec se o projekt zajímat, nebo ho veřejně podpořit:

„Nová náboženská hnutí zdůrazňují odmítání tzv. „starého života“, tedy toho, který člověk vedl ještě před vstupem do společenství. Blízcí tím poté trpí. (…)To společenství by mělo chápat, že vystupuje z toho, co jako většinová společnost můžeme nadále bez povšimnutí tolerovat.“

„Členové hnutí si neuvědomují, že šíří proruské myšlenky, které by třeba sami šířit nechtěli.“ Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistou Jakubem Ludvíkem

Autoři článků svými arogantními a zevšeobecňujícími výroky podsouvají čtenáři takový obraz účastníků projektu, jako osob se sníženou schopností pracovat s fakty, využívat kritické myšlení a udržovat zdravé mezilidské vztahy. Tím je opět vytvářeno rozdělování společnosti, které vede k ostrakizaci účastníků a může vést až k extremismu.

Pan Ludvík, označovaný médii jako odborník na nová náboženská hnutí, také neváhá podsouvat čtenáři svůj názor, že známé a významné osobnosti, se kterými dobrovolníci projektu Tvořivá společnost natočili rozhovory, jsou apriori „protisystémoví“. Zároveň však, jako odborník, nedefinuje, co přesně tento pojem znamená.

„Také Karel Janeček měl pro ně dlouhý rozhovor nebo Petr Robejšek. Všechno jsou to lidé vystupující protisystémově.“ Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistou Jakubem Ludvíkem

Jedná se o velmi krátkozraký pohled, svědčící o nekvalitním nastudování materiálů a opomíjení široké škály i mezinárodních rozhovorů, na kterých se účastníci z Česka a Slovenska podíleli. Pan Ludvík označil svým výrokem za „protisystémové“ například amerického konzultanta Ichaka Adizese, filozofa a vědce Avrama Noama Chomského, psychologa a koordinátora Stanfordského vězeňského experimentu Philipa George Zimbarda, švédského MMA bojovníka Olivera Enkampa, českého kněze a psychiatra Jaroslava Maxmiliána Kašparů, a mnoho dalších.

Chtěli bychom zdůraznit, že veškeré aktivity spojené s projektem Tvořivá společnost jsou založené výhradně na zákonných a mírových způsobech a v rámci platné legislativy dané země. Účastníci projektu Tvořivá společnost jsou v prvé řadě patrioty své vlastní země a mají zájem na tom, aby jejich rodiny, přátelé i spoluobčané žili v bezpečných a život podporujících podmínkách. Naopak ti, kteří šíří pomluvy a nepravdy, poštvávají společnost proti určité skupině lidí, jednají v rozporu s právy občanů České a Slovenské republiky a s mezinárodními smlouvami. A jsou také zcela mimo rámec pravidel novinářské etiky a lidské morálky.

LEŽ: Tvořivá společnost je proruská a Putin je spasitel

V mediálním prostoru je Tvořivá společnost často popisována jako proruská sekta, která považuje Putina za spasitele.

„Putin je ich mesiášom. Napriek tomu, že hnutie samo seba označuje za nenáboženské a apolitické, v knihách AllatRa vystupuje spasiteľ – tzv. Nomo. Množstvo jej členov za novodobého mesiáša považuje ruského vodcu Vladimira Putina.“ Zdroj: Lukáš Kovalčík, Startitup, 25. 2. 2023

„Ich dlhodobá idea je vytvoriť celosvetovú spoločnosť, v ktorej majú veľkú rolu Slovania. Medzi nimi sa vyskytuje postava, ktorá je múdra a mocná a nesie rysy Putina. V ich knihách je opísaná tak, že čitateľovi je jasné, koho postava opisuje. Napriek tomu, že sa tam explicitne neobjavuje jeho meno, vysvetľuje Vojtíšek.“ Zdroj: Lukáš Kovalčík, Startitup, 25. 2. 2023

„VZNIKLI ZO SEKTÁRSKEJ SKUPINY To spojenie by malo vzniknúť v Rusku a vodcom má byť tzv. Nomo, ktorého väčšina identifikuje ako Vladimira Putina. PUTIN MÁ ZJEDNOCOVAŤ“ Zdroj: Hoaxy a podvody - Polícia SR, Facebook, 19. 5. 2023

FAKT: Postava „Nomo“ je zmíněna v knize Anastasie Novych: Křižovatka, která je beletrií a nemá nic společného s projektem Tvořivá společnost. Na začátku knihy Křižovatka je uvedeno: „Všechny osoby a události jsou smyšlené. Jakákoliv podobnost jmen, příjmení a funkcí hrdinů s reálnými jmény živých nebo zemřelých lidí a také s životními událostmi, které se kterékoliv z postav staly, je čistě náhodná a zcela neúmyslná.“

Tvořivá společnost je popisována jako hnutí s „proruským, proamerickým, proukrajinským, či jiným směřováním“.

Účastníci projektu Tvořivá společnost nečekají na žádného mesiáše, spasitele, apod. Naopak, zdůrazňují důležitost konání každého člověka. V projektu se klade důraz na to, že my všichni, celé lidstvo, vytváříme tento svět a sami jsme zodpovědní za jeho osud.


Projekt Tvořivá společnost sdružuje lidi z celého světa, různých vyznání a sociálního postavení, bez ohledu na geopolitickou situaci. Jsme patrioty svých zemí, respektujeme zákony svých zemí a v žádném případě nevyvyšujeme žádný národ, zemi, lid nad jiné národy, země, lidi.
O globálním charakteru projektu svědčí také fóra, překládaná dobrovolníky do více než 150 jazyků, a konference, jako je „Globální krize. Německo. Čas jednat“, „Globální krize. Itálie. Budoucnost závisí na nás“, „Globální krize. Mise vyvoleného národa“, „Globální krize. USA“. Proruské směřování zároveň vyvrací fakt, že právě v Ruské federaci byla Tvořivá společnost zakázána.

Účastníci projektu Tvořivá společnost na fóru „Globální krize. Jsme lidé, chceme žít“ zaujali jednoznačné stanovisko ke konfliktu na Ukrajině, apelovali na to, že nejvyšší hodnotou je život člověka, a odsoudili jakékoliv projevy násilí a agrese a jejich eskalace do válečných konfliktů. Na uvedeném fóru vystoupili také očití svědci konfliktu na Ukrajině.

Médii šířené lži o proruském směrování, na to navazující další domněnky a nálepkování, poškozují účastníky projektu, kteří jsou pak pomlouváni, znevažováni, a také se stávají terčem útoků na sociálních sítích. Někteří přišli o práci a základní sociální jistoty právě kvůli tendenčním článkům.
Tím jsou porušována naše základní práva a svobody (podrobněji viz Právní analýza) a novináři také porušují Etický kodex novináře (podrobněji viz Etický kodex novináře).

LEŽ: Tvořivá společnost podněcuje nenávist

Tvrzení: Tvořivá společnost vyzdvihuje nějaké náboženství, případně je nenávistná vůči etnickým skupinám.

Účastníci projektu jsou lidé z celého světa, lidé různých národností, ras, náboženství, sexuální orientace nebo sebeidentifikace. Jsme různí, ale spojuje nás 8 Osnov Tvořivé společnosti. Projekt Tvořivá společnost nerozděluje, neodděluje, neponižuje ani nevyvyšuje, ani neprosazuje žádnou (etnickou, náboženskou ani jinou) skupinu nad ostatní. Kromě toho, pod zastřešujícím názvem „Globální krize (GK)“ organizujeme celou řadu národních (GK USA, Německo, Itálie, USA 2) a mezinárodních konferencí (GK Kdo je pro nás Prorok Mohamed ﷺ?, Umma proroka Mohameda ﷺ, Mise vyvoleného národa, Kdo je pro nás Ježíš Kristus?) a celosvětových fór (GK Čas pravdy, Jsme lidé. Chceme žít, Naše záchrana je ve sjednocení, Východisko existuje), kde vyzýváme ke sjednocení celého lidstva na základě 8 Osnov Tvořivé společnosti. Současně je pravidlem, že iniciátorem online konferencí jsou sami lidé a téma volí o sobě (Američané o Americe, Němci o Německu, Židé o židovském národě, křesťané o křesťanství, muslimové o islámu...).

Námi organizované události mají za cíl odkrýt pravdu o tom, kde jsme jako společnost udělali chybu, že náš dnešní svět je na pokraji kolapsu; poučit se z vlastních chyb a už je neopakovat. Studujeme také dějiny náboženství, protože jsou nedílnou součástí naší společnosti a přímo či nepřímo ovlivňují náš život. Informace důkladně prověřujeme a čerpáme z veřejně dostupných zdrojů, každý si je může vyhledat.

Je pochopitelné, že odhalování pravdy nemusí být příjemné některým organizacím, které si nepřejí, aby takové informace vyšly najevo, protože pravda ukazuje na jejich skutečnou podstatu. Zastánci soukromých zájmů těchto organizací nás však paradoxně začínají obviňovat z toho, co sami dělají.

My, účastníci projektu Tvořivá společnost, jsme všichni především patrioti své země a toužíme po lepším a bezpečném světě pro všechny, a to i pro ty, kteří o nás píší do očí bijící lži a jejich šířením tak podněcují a rozdmýchávají rozdělování ve společnosti. Jsme přesvědčeni, že světové problémy, ať už ekonomické a hlavně klimatické, se týkají nás všech, týkají se celé planety a lze je efektivně vyřešit pouze společně jako lidstvo sjednocené v jednom cíli. Prostudovali jsme publikace různých špičkových odborníků z různých oblastí, jako jsou James Surowiecki, Marcus du Sautoy, Simon Sinek, Philip Zimbardo, Ichak Adizes, Rutger Bregman atd., na základě kterých jsme dospěli k jednoznačnému závěru, že nejlepších výsledků při řešení problémů dosahují různorodé týmy s interdisciplinárním přístupem. A projekt Tvořivá společnost poskytuje právě platformu pro vytvoření největšího, celosvětového interdisciplinárního týmu.

Kontroverze v tvrzeních citovaných religionistů

Podívejme se, jak Jakub Ludvík pracuje s fakty, na konkrétním příkladu. Vezměme si následující úryvek z článku Rétorika Tvořivé společnosti je čím dál tím naléhavější, který byl uveřejněný 24. 11. 2022 na serveru Náboženský infoservis.

„Hnutí zdůrazňuje nutnost jeho (spotřebitelského formátu, pozn. redakce) zavrhnutí v co nejkratším časovém horizontu, protože tento „formát“ přivolává na Zem apokalyptické události. Život současným spotřebitelským způsobem, alespoň dle tvořivé ideologie, vytváří katastrofická kataklyzmata, která vyvrcholí v ekologickou apokalypsu. Ta zasáhne všechny, kteří odmítli vstup do nového tvořivého společenství.“

Tvrzení: Hnutí zdůrazňuje...“

FAKT:
Tvořivá společnost není hnutí, je to projekt. Proto se ani nikdo nemůže stát členem projektu.

Zdroj: Úvodní stránka oficiální webové stránky projektu
https://creativesociety.com/cs

Tvrzení: „Hnutí zdůrazňuje nutnost jeho (spotřebitelského formátu, pozn. redakce) zavrhnutí v co nejkratším časovém horizontu“

FAKTA:

Projekt Tvořivá společnost nenavrhuje zavrhnutí spotřebitelského formátu. Účastníci projektu Tvořivá společnost informují o možnosti vytvoření nového formátu společnosti postaveného na hodnotě lidského života. Pokud většina lidí na Zemi v demokratickém referendu rozhodne, že jim nově navrhovaný formát vyhovuje více, lidstvo přejde na nové fungování. Pokud pro tvořivý formát bude hlasovat méně než 50 % obyvatel, zůstane současný spotřebitelský formát. V žádném případě tedy nemůže jít o „zavrhnutí".

Pokud by se pan Ludvík skutečně seznámil s osmi osnovami Tvořivé společnosti, musel by připustit, že osnovy propagují nejvyšší formu demokracie v souladu s Čl. 2 odst. 1 Ústavy České republiky („Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní“). (Mimochodem i v souladu s Čl. 2 odst. 1 Ústavy Slovenskej republiky: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“)

Zdroj: https://creativesociety.com/cs#legal

Komentář: Autorem zvolené slovo „zavrhnutí" může mít navíc negativní konotaci a navádět čtenáře k názoru, že cílem může být svrhnutí vlády nebo jiný nedemokratický postup vůči současnému formátu společnosti.

V tomto bodě je třeba podotknout, že analyzovaný článek pana Ludvíka vyšel 24. 11. 2022. Od té doby prošel projekt i jeho webové stránky aktualizací (verze z října 2022 dostupná na: https://web.archive.org/web/20221031220818/https://creativesociety.com/cs).

Hlavní změnou bylo vypuštění 2. etapy (politické), jejímž cílem bylo „využít politiku jako nástroj ke sjednocení lidí, nikoli k rozdělení". Jak původní, tak aktualizovaná verze je plně v souladu s právním řádem České republiky.

Tvrzení: „protože tento „formát“ přivolává na Zem apokalyptické události“

FAKTA:

Spotřebitelský formát nemůže přivolávat apokalyptické události. „Apokalyptické události“ dle vědecké hypotézy založené na matematickém modelu, prezentované na fórech vysílaných v rámci projektu, jsou způsobeny klimatickým cyklem 12 000 let. Viz například „Globální krize. Naše záchrana je ve sjednocení“ vysílané 12. 11. 2022, nebo „Globální krize. Východisko existuje“ z 22. 4. 2023.

Источники:

https://creativesociety.com/cs/global-crisis-our-survival-is-in-unity
https://creativesociety.com/cs/global-crisis-there-is-a-way-out

Tvrzení: „Život současným spotřebitelským způsobem, alespoň dle tvořivé ideologie, vytváří katastrofická kataklyzmata“

FAKTA:

Tvořivá ideologie nemůže nic tvrdit. Tvořivá ideologie tedy ani nemůže tvrdit, že „život spotřebitelským způsobem (...) vytváří katastrofická kataklyzmata"

Zdroj: Co je to tvořivá ideologie je možné nalézt v 5. osnově Tvořivé společnosti: https://creativesociety.com/cs#eight-pillars

Komentář: Od odborníka, kterému vyšlo na Náboženském infoservisu v čase psaní tohoto příspěvku už 12 článků věnovaných projektu Tvořivá společnost (v čase, kdy vyšel analyzovaný článek, už byly 4) a který je hojně citovaný v českých a slovenských médiích, bychom očekávali alespoň minimální úsilí a přečtení si úvodní webové stránky projektu, nebo alespoň nosných hodnot Tvořivé společnosti shrnutých pod 8 osnovami Tvořivé společnosti. Ujasnil by si tak terminologii a udělal si alespoň základní přehled o předmětu zkoumání.

Tvrzení: „katastrofická kataklyzmata, která vyvrcholí v ekologickou apokalypsu

FAKTA:

Termín „ekologická apokalypsa“ není používaný vědeckou komunitou sdruženou v projektu Tvořivá společnost a kataklyzmata v ní nevyvrcholí.

Zdroje:

https://creativesociety.com/cs/global-crisis-our-survival-is-in-unity

Akademický slovník současné češtiny (slovnikcestiny.cz)

Komentář: Akademický slovník současné češtiny uvádí pod heslem „ekologie“ tři definice:

1. vědní obor zabývající se vztahy mezi organismy a jejich životním prostředím a mezi organismy navzájem

2. (biol.) vztahy mezi organismy a jejich životním prostředím a mezi organismy navzájem

3. šetrný přístup k životnímu prostředí, jeho ochrana

„Ekologická apokalypsa“ je zavádějící pojem, který může vytvářet mylný dojem o závěrech, ke kterým dospěl vědecký tým projektu Tvořivá společnost. Co přesně pod tímto termínem myslí pan Ludvík, se můžeme jenom dohadovat. Pokud má na mysli hydraulický ráz způsobený průrvou magmatu v Mariánském příkopu, tak to jednoznačně nelze nazvat ekologickou apokalypsou.

Tvrzení: „vyvrcholí v ekologickou apokalypsu. Ta zasáhne všechny, kteří odmítli vstup do nového tvořivého společenství.“

FAKTA:

V konferencích pořádaných účastníky projektu je zcela jasně prezentováno, že klimatická katastrofa zasáhne celou planetu, všechny lidi bez ohledu na jejich účast v jakémkoliv společenství. Dojde k tomu v případě, že lidstvo nepřijde na podstatu klimatických změn a neučiní potřebné protikroky.

Zdroj:

https://creativesociety.com/cs/global-crisis-our-survival-is-in-unity

Komentář: Jde tedy o naprosto nesmyslné a manipulativní tvrzení pana Ludvíka, které vytváří obraz vyvolenosti určité skupiny lidí. Tímto dává podnět, aby se ve společnosti vyvolávaly předsudky a nenávist ke skupině osob zapojených v projektu Tvořivá společnost, a podporuje nepravdivé a dehonestující označení „sekta“.

Tvrzení: vstup do nového tvořivého společenství“

FAKTA:

Tvořivá společnost je idea, formát společnosti. Do ideje ani do formátu společnosti se logicky nedá vstoupit. Stejně tak jako není možné se stát jejím členem.

Zdroj: Úvodní stránka na oficiálním webu projektu

https://creativesociety.com/cs

Komentář: Opět snaha o vytvoření obrazu uzavřené společnosti, do které se musí vstupovat. Podporuje nepravdivý narativ o „sektě“.


Závěr

Pan Jakub Ludvík uvedl celkem 7 nepravdivých informací v jednom článku, v jedné malé části toho článku – na 364 znacích. Z některých nepravd lze vyvozovat, že nemá nastudovaný ani nejzákladnější dokument projektu Tvořivá společnost – 8 osnov. Nepochopil také způsob realizace projektu. Jeho závěry mohou vyvolat dojem snahy o nedemokratické postupy. Přitom projekt Tvořivá společnost nabízí nejčistší formu demokracie – přímou demokracii. Dále uvádí nepravdivá tvrzení spolu s použitím manipulativních výrazů, která mohou u čtenářů vyvolávat nenávist ke skupině osob zapojených do projektu Tvořivá společnost.

Nepřesných, zkreslených, překroucených, ničím nepodložených nebo lživých tvrzení je napříč Ludvíkovými články nespočet. Jestli jde o jeho osobní nepochopení, nebo s jakým cílem tyto nepravdy píše, nevíme.

Od absolventa magisterského oboru Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy bychom však očekávali svědomitější a zodpovědnější práci s fakty.

Jeho nedbalé a lehkovážné zacházení s informacemi vytváří živnou půdu pro vznik dezinformací jak o projektu Tvořivá společnost, tak o účastnících projektu. Těchto dezinformací a manipulací se potom chopí a dále nafukují média, atd. a o pana Ludvíka se opírají jako o domnělého odborníka-religionistu na Tvořivou společnost pro Česko a Slovensko.

Pokud by citovaní religionisté prováděli svůj výzkum čestně, nezaujatě a skutečně do hloubky, museli by dojít k závěru, že Tvořivá společnost je ryze sociální projekt a nemá s religiozitou nic společného.

Přímé i nepřímé důsledky mediálních manipulací na životy lidí

V následujícím textu uvádíme několik případů, které ilustrují bezprostřední důsledky mediálních manipulací a porušení práv a svobod účastníků projektu.

Případ 1: Paní „Eva“ podává stížnost na Českou lékařskou komoru a následuje veřejná ostrakizace účastnice projektu Tvořivá společnost

Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam zprávy, 30. 1. 2023

Citace z článku:
„Když jsem přišla letos na kliniku, bylo krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Dočetla jsem se, že je to proruská sekta. Byla jsem strašně rozčílená, dokonce jsem dala podnět na Českou lékařskou komoru. Jako prostý občan nesouhlasím s tím, aby na půdě běžné polikliniky byla dělána propaganda nějaké náboženské sektě s politickými cíli na změnu společenského řádu,“ říká Eva.“

(Viz kapitoly LEŽ: Tvořivá společnost je sekta a LEŽ: Tvořivá společnost je proruská a Putin je spasitel)

Případ 2: Zastavená reklama na tramvajích MHD v Brně
Zdroj: Dominik Stein, Lidové noviny, 22. 9. 2023

Citace z článku:
„Námět Dopravnímu podniku města Brna k prověření inzerce podal podle mluvčí Hany Tomaštíkové jeden z cestujících. „Začali jsme se tím ihned zabývat a rozhodnutí padlo vzápětí, když jsme zjistili, o co jde,“ sdělila Lidovkám. Stávající smlouva se zadavatelem je platná do 11. října a poté dojde ke stažení reklamních polepů.“

Případ 3: Rozvázání spolupráce s regionální televizí
Zdroj: osobní emailová korespondence účastníka projektu, 1. 6. 2023

Citace z emailu:
„Hezký den pane XXX,
velice mě to mrzí ale z důvodu stále se množících nepříjemných dotazů na spolupráci TV XY s Vaším fórem jsme nuceni naší dosavadní spolupráci ukončit. Jsme soukromá regionální televize a spokojenost našich diváků s obsahem našeho vysílání je pro nás absolutní prioritou. Z nařízení generálního ředitele TV XY Vás tedy s okamžitou platností žádám o stažení našeho loga z Vašich stránek a s politováním považuji naši dosavadní spolupráci za uzavřenou.“

Případ 4: Zrušení akce v knihovně (Ústeckého kraje)
Zdroj: osobní emailová korespondence účastníka projektu, 17. 5. 2023

Citace z emailu:
„Dobrý den,
při přípravách podkladků k červnovému programu akcí jsme zjistili, že akce, kterou jste chtěli realizovat ve spolupráci s naší knihovnou je organizována pod záštitou Tvořivé společnosti (zjistili jsme, že v minulosti již byla tato akce pod hlavičkou Tvořivé společnosti se stejným názvem a přednášejícím realizována na jiných místech v ČR).
Vzhledem ke kontroverzím, které se kolem zmiňované Tvořivé společnosti v současné době vyskytují, jsme dospěli k závěru že nechceme, aby naše knihovna byla spojována s touto organizací.“

Toto je pouze malý výčet příkladů poškození práv a ostrakizace účastníků projektu Tvořivá společnost. Díky lživým článkům a nulové novinářské i lidské etice autorů očerňujících článků někteří účastníci ztratili zaměstnání a mnoho z nich čelí nenávistným útokům ve veřejném prostoru. Kdo zde tedy nakonec rozděluje společnost? Nabádá k nálepkování, odsuzování a šíření nenávisti vůči určité skupině svobodných lidí, dobrovolníků, kteří vlastními silami a prostředky usilují o sjednocení lidí na ideji lepšího života pro všechny obyvatele planety? Kdo narušuje výsostná práva člověka v demokratické společnosti na myšlení, názor, rozvoj, vědu a bádání, svobodu projevu a podobně? Kdo stojí proti lidem a jejich právu na důstojný život?

Právě dnes čelíme dezinformacím a osočování my, účastníci projektu Tvořivá společnost.

A znepokojuje nás, že se to děje v demokratických zemích Evropské unie. Pokud budeme mlčet, zítra může být terčem útoku jiná skupina, ve které se může ocitnout kdokoliv, i Vy. Takovéto konání by nemělo mít místo v demokratické společnosti. Toto umělé rozdělování a opakované šíření nenávistných informací médii by dřív nebo později mohlo vést k různým projevům extrémizmu, který by za určitých okolností mohl přerůst až do obludných rozměrů, čehož jsme byli svědky v historii mnohokrát.
Pokud budeme tolerovat pošlapávání demokracie a našich svobod, ani se nenadáme a jednoho dne se probudíme v tyranii s odůvodněním, že je to pro naše dobro.

Proto už není čas mlčet! Naše budoucnost je v našich rukách, rukách každého z nás!

Etický kodex novináře

Nezávislá profesní komise Syndikátu novinářů České republiky na základě studia mezinárodních a národních dokumentů vypracovala Etický kodex pro novináře. Kodexy chování novinářů, které byly přijaty v řadě evropských demokratických zemí, se snaží různým způsobem sladit práva a svobody novinářů s právy a svobodami občanů tak, aby se nedostávaly do konfliktu, a stanovit odpovědnost novinářů za jejich činnost. Komise pro etiku je činná na území České republiky. Závěry, které činí, se týkají novinářů všech veřejně právních i soukromých médií, členů i nečlenů Syndikátu novinářů ČR.

Autoři tendenčních článků, které ve výsledku očerňují účastníky projektu i samotnou myšlenku projektu Tvořivá společnost, porušují téměř všechny zásady novinářské etiky. Plné znění Etického kodexu si můžete přečíst zde.

Co znamená ztráta statusu člověka v Tvořivé společnosti?

Rozdíl mezi „projektem Tvořivá společnost“ a „Tvořivou společností“ jako společenským modelem

Pro lepší pochopení této otázky je důležité upozornit na rozdíl mezi „projektem Tvořivá společnost“ a modelem uspořádání společnosti označovaným jako „Tvořivá společnost“. Zatímco cílem projektu je informovat, model společnosti je již způsobem fungování společnosti. Projekt Tvořivá společnost informuje o možnosti změnit model společnosti ze spotřebitelského na tvořivý výhradně a pouze mírovou cestou v souladu s legislativou dané země. Ke skutečné změně může dojít, pokud se změnou formátu bude souhlasit nadpoloviční většina obyvatel planety prostřednictvím celosvětového referenda.

Status Člověka je nejvyšší status, který zajišťuje člověku všechna blaha, svobody a výhody Tvořivé společnosti, a člověk ho nabývá narozením.

Jelikož má člověk v Tvořivé společnosti zajištěny všechny své materiální i nemateriální potřeby, je eliminována převážná většina podmínek, které vedou lidi k páchání trestné činnosti či jiného protiprávního jednání. Pokud i přesto člověk vědomě nebo cílevědomě zasahuje do svobod a práv druhých, ať už ve svém osobním zájmu nebo v zájmu třetích osob, připravuje se tím o své výhody a svobody nebo o jejich část v závislosti na míře zásahu a nastupuje trestněprávní rovina s její preventivní a represivní i restorativní složkou, jako právní důsledek protiprávního jednání, podobně jako je tomu dnes. Avšak na rozdíl od současnosti budou v Tvořivé společnosti, v souvislosti s novými technologiemi, všechny trestné činy odhaleny a pachatelé spravedlivě potrestáni, přičemž bude využita spíše restorativní forma justice (zaměřená na nápravu následků, ať už ve vztahu k poškozenému, nebo k pachateli) než represivní (trest v dnešním pojetí, zejména nejčastěji ukládaný trest odnětí svobody), přičemž se bude klást důraz zejména na prevenci kriminality.

Takže v konečném důsledku bude kriminalita téměř zcela odstraněna (až na pár zřejmě psychopaticky a sociopaticky narušených jedinců), na rozdíl od dnešního spotřebitelského formátu, kde kriminalita každoročně narůstá, mnohá je v latentní (skryté) formě a její odhalení a usvědčení pachatele je obzvláště obtížné, a potrestání po letech od spáchání trestného činu neplní preventivní účel, a to ani účel individuální prevence (pachatelé se i přes potrestání dopouštějí trestné činnosti opakovaně, a čím dále, tím závažnější trestné činnosti), ani účel generální prevence (neodrazuje ostatní od páchání trestné činnosti, když vidí, že ne všechny trestné činy jsou odhaleny a spravedlivě potrestány).

V médiích dochází, pravděpodobně z nepochopení, k překrucování této skutečnosti, což má za následek vyvolávání strachu, že člověk v Tvořivé společnosti o něco přijde. Na základě výše uvedených informací však vyplývá, že v dnešním světě spotřebitelského formátu žádný člověk nemá takové výhody, které Tvořivá společnost zaručuje od narození, a teda v současném formátu společnosti nemá žádný člověk na planetě to, co označujeme pojmem „status člověka“.

To, o co člověk ve skutečnosti již v přechodném období na Tvořivou společnost přijde, jsou negativní důsledky spotřebitelského formátu, jako jsou války, nemoci, dluhy, chudoba, nedostatek, byrokracie, strach ze ztráty zaměstnání, nerovnoprávnost, diskriminace, atd.
Podmínky spotřebitelského formátu totiž neumožňují zajistit takové výhody, které budou dostupné každému člověku už v přechodném období na Tvořivou společnost, resp. v samotné Tvořivé společnosti.