Dezinformácie vs fakty

Účastníci projektu Tvorivá spoločnosť z Česka a Slovenska sa dištancujú od manipulácie verejnou mienkou v mediálnych článkoch očierňujúcich projekt Tvorivá spoločnosť.

V mediálnom priestore Českej a Slovenskej republiky pribúdajú články, ktoré neustále opakujú tie isté nepravdy a klamstvá o projekte Tvorivá spoločnosť. Akým spôsobom dochádza k legitimizácii hrubo manipulatívnych tvrdení, a teda k porušovaniu základných práv a slobôd samotných účastníkov?

Jednotlivé tvrdenia očierňujúce projekt budú postupne uvedené na pravú mieru, s odkazom na platnú legislatívu Českej a Slovenskej republiky a medzinárodné zmluvy a ďalej budú rozobrané niektoré negatívne dôsledky tohto otvoreného novodobého honu na čarodejnice v demokratickej spoločnosti.

Právna analýza

Právo na rozvoj je neodňateľným ľudským právom, na ktorého základe má každá ľudská bytosť a všetky národy právo zúčastniť sa a požívať ekonomický, sociálny, kultúrny a politický rozvoj, prispievať k tomuto rozvoju, v ktorom môžu byť plne realizované všetky ľudské práva a základné slobody. Ľudská bytosť je hlavným subjektom rozvoja a mala by byť aktívnym účastníkom práva na rozvoj a osobou, majúcou z neho úžitok. Všetky ľudské bytosti majú zodpovednosť za rozvoj, individuálne i kolektívne, so zreteľom na potreby plného rešpektovania ich ľudských práv a základných slobôd a so zreteľom na ich povinnosti voči spoločnosti, ktorá sama môže zabezpečiť slobodné a úplné naplnenie ľudskej bytosti a mali by preto podporovať a chrániť politický, sociálny a ekonomický systém, nevyhnutný pre rozvoj. Štáty majú právo a povinnosť formulovať vhodnú politiku národného rozvoja, ktorá smeruje k stálemu zlepšovaniu blaha všetkého obyvateľstva a všetkých jednotlivcov, na základe ich aktívnej, slobodnej a významnej účasti na rozvoji a pri spravodlivom rozdeľovaní výsledkov, ktoré z toho vyplývajú. Štáty majú prvotnú zodpovednosť za vytvorenie národných a medzinárodných podmienok, priaznivých pre realizáciu práva na rozvoj.

Toto sú ustanovenia čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 1, 2, 3, čl. 3 ods. 1 Deklarácie OSN o práve na rozvoj, podpísanej v New Yorku dňa 4.12.1986.

A tento medzinárodný právny rámec umožňuje účastníkom Tvorivej spoločnosti po celom svete vytvoriť podmienky pre evolučný vývoj spoločnosti od spotrebiteľského formátu na tvorivý, realizujúc pritom svoje medzinárodnými zmluvami garantované právo na rozvoj a vedecké bádanie (Deklarácia o práve na rozvoj1, čl. 13 Charty základných práv Európskej únie2), právo na názor, presvedčenie, informácie a slobodu prejavu (čl. 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, čl. 19 Medzinárodného paktu OSN o občianskych a politických právach, čl. 10 Dohovoru Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 11 Charty základných práv Európskej únie3), a ustanovené vnútroštátnym právom toho ktorého štátu.

Zo série článkov, ktoré vyšli v poslednom období v ČR a SR namierených proti projektu Tvorivá spoločnosť je evidentné, že sú založené na výslovných a zjavných nepravdách, prekrúcaní faktov a na zámernej manipulácii s cieľom zosmiešňovať a stigmatizovať projekt Tvorivá spoločnosť a jej účastníkov pojmami sekta (šialená, apokalyptická, podvodná a pod.), či dehonestovať prácu vedeckej komunity pôsobiacej v rámci projektu. V publikovaných dezinformačných článkoch nie je možné nájsť ani len snahu o pochopenie, či pravdivé informovanie o projekte Tvorivá spoločnosť, avšak z nich vidieť zámer podnecovať k dehonestácii, stigmatizácii a následnej ostrakizácii samotného projektu a jeho účastníkov.

Takéto konanie nemá v podmienkach demokratickej spoločnosti, rešpektujúcej základné práva a slobody všetkých ľudí, určite žiadne miesto. O to viac je zarážajúce, že takáto činnosť vychádza od novinárskej obce, ktorej hlavnou úlohou v demokratickej spoločnosti je, okrem pravdivého informovania verejnosti, plniť funkciu strážcu demokracie. Navyše takéto dehonestujúce a zosmiešňujúce články sú namierené proti ľuďom - dobrovoľníkom projektu Tvorivá spoločnosť, ktorých sú v súčasnosti milióny vo viac ako 180 krajinách sveta, teda proti ľuďom realizujúcim svoje ústavami a medzinárodnými zmluvami uznávané práva a slobody, aby priniesli prosperitu, stabilitu a rozvoj pre všetkých ľudí na planéte.

Možno jednoznačne konštatovať, že klamlivé, zavádzajúce, zosmiešňujúce a znevažujúce výroky na adresu projektu Tvorivá spoločnosť podnecujú k nenávisti, pričom majú priamy a bezprostredný negatívny dopad na osobný, súkromný a pracovný život účastníkov projektu. Z uvedeného dôvodu patria do kategórie nenávistných prejavov (tzv. hate speech).4 V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že podnecovanie k nenávisti nevyžaduje nevyhnutne výzvu na násilie. Ohrozovanie osôb prostredníctvom urážania, zosmiešnenia alebo hanobenia časti obyvateľstva a jeho skupín alebo podnecovanie diskriminácie je postačujúcim dôvodom na to, aby bol boj proti nenávistným prejavom uprednostnený pred slobodou prejavu, ktorá je v takomto prípade vykonávaná nezodpovedným spôsobom a ohrozuje dôstojnosť, prípadne aj bezpečnosť skupín obyvateľstva.5

Základné práva a slobody sú chránené či už medzinárodnými zmluvami na pôde OSN, ako aj dohovormi Rady Európy, právnymi nástrojmi Európskej únie, a rovnako právnymi poriadkami jednotlivých štátov.

Medzinárodné dohovory o ochrane základných práv a slobôd výslovne zakotvujú, že nikto nesmie byť vystavený útokom na svoju dôstojnosť, česť a povesť a každý má právo na právnu ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom (napríklad článok 1, 6, 12, 29, 30 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, článok 17, 19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, čl. 10, 17, 18 Dohovoru Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 1, 52, 53, 54 Charty základných práv Európskej únie6).

V podmienkach Slovenskej republiky a Českej republiky platná právna úprava zabezpečuje ochranu proti uvedeným prejavom jednak prostredníctvom inštitútov občianskeho práva (ochrana osobnosti - § 11 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník SR, ochrana dobrej povesti právnickej osoby - § 19b zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník SR; ochrana osobnosti - § 81 a nasl. zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ČR, § 135 a nasl. zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ČR).

V rovine trestnoprávnej môžu klamlivé, nepravdivé, osočujúce a nenávistné prejavy viesť k naplneniu znakov skutkovej podstaty viacerých trestných činov, napríklad v Slovenskej republike trestného činu ohovárania (§ 373 Trestného zákona), trestného činu násilia proti skupine obyvateľov (§ 359 Trestného zákona) a v prípade závažných zásahov až po trestné činy extrémizmu (§ 140a Trestného zákona). V Českej republike trestného činu pomluvy (§ 184 Trestního zákoníka), trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352 Trestního zákoníka), či trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356 Trestního zákoníka).

1 https://www.aspi.sk/products/lawText/1/36858/1/2

2 Charta základných práv Európskej únie (Ú. v. C 202/389)(2016/C 202/02), 7.6.2016:

Článok 13 Sloboda umenia a vedeckého bádania

Umenie a vedecké bádanie sú slobodné. Akademická sloboda sa rešpektuje.

3 Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá v New Yorku 10.12.1948:

Článok 19

Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory bez zasahovania a právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, otvorený na podpis dňa 19. decembra 1966 v New Yorku:

Článok 19

1. Každý má právo zastávať svoj názor bez prekážky.

2. Každý má právo na slobodu prejavu; toto právo zahŕňa slobodu vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky každého druhu, bez ohľadu na hranice, či už ústne, písomne alebo tlačou, prostredníctvom umenia alebo akýmikoľvek inými prostriedkami podľa vlastnej voľby.

3. Užívanie práv uvedených v odseku 2 tohto článku nesie so sebou osobitné povinnosti a zodpovednosť. Môže preto podliehať určitým obmedzeniam, tieto obmedzenia však budú len také, aké ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné:

a) na rešpektovanie práv alebo povesti iných;

b) na ochranu národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku alebo verejného zdravia alebo morálky.

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, dojednaný v Ríme 4. novembra 1950:

Článok 10 Sloboda prejavu

1. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. Tento článok nebráni štátom, aby vyžadovali udeľovanie povolení rozhlasovým, televíznym alebo filmovým spoločnostiam.

2. Výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa aj povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam obmedzeniam alebo sankciám, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky, ochrany povesti alebo práv iných, zabráneniu úniku dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej moci.

Charta základných práv Európskej únie (Ú. v. C 202/389)(2016/C 202/02), 7.6.2016:

Článok 11

Sloboda prejavu a právo na informácie

1. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice.

2. Rešpektuje sa sloboda a pluralita médií.

4 Odporúčanie č. 15 Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii (ECRI) o boji proti nenávistným prejavom taxatívne neuzatvára cieľovú skupinu nenávistných prejavov; na účely tohto všeobecného politického odporúčania by sa za nenávistný prejav malo bez ohľadu na jeho formu považovať obhajovanie, podpora alebo podnecovanie znevažovania, nenávisti alebo hanobenia osoby alebo skupiny osôb, ako aj akékoľvek obťažovanie, urážanie, vytváranie negatívnych stereotypov, stigmatizácia alebo vyhrážanie sa takejto osobe alebo skupine osôb, ako aj odôvodňovanie všetkých uvedených foriem prejavu „rasou“, farbou pleti, rodinným pôvodom, národnostným alebo etnickým pôvodom, vekom, zdravotným postihnutím, jazykom, náboženstvom alebo vierou, pohlavím, rodom, pohlavnou identitou, sexuálnou orientáciou a inými osobnými charakteristikami alebo postavením.

5 Nález ÚS SR sp. zn. PL. US 5/2017, str. 26

6 Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá v New Yorku 10.12.1948:

Článok 1

Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a mali by sa k sebe správať v duchu bratstva.

Článok 6

Každý má právo, aby bol všade uznávaný jeho právny status.

Článok 12

Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromia, rodiny, domova alebo korešpondencie, ani útokom na svoju česť a povesť. Každý má právo na právnu ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom.

Článok 29

1. Každý má povinnosti voči spoločnosti, v ktorej jedine môže slobodne a plne rozvinúť svoju osobnosť.

2. Pri výkone vlastných práv a slobôd môže byť každý podrobený iba takým obmedzeniam, ktoré sú zákonom stanovené výhradne na to, aby bolo zabezpečené plné uznanie a rešpektovanie práv a slobôd iných a aby bolo vyhovené spravodlivým požiadavkám morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti.

3. Výkon týchto práv a slobôd nesmie byť v nijakom prípade v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov.

Článok 30

Nič v tejto deklarácii nemožno vykladať tak, aby to dávalo ktorémukoľvek štátu, skupine či osobe právo vyvíjať akúkoľvek aktivitu alebo sa dopustiť činu, ktorý by smeroval k potlačeniu niektorého z práv alebo slobôd tu zakotvených.

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, otvorený na podpis dňa 19. decembra 1966 v New Yorku:

Článok 17

Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, do rodiny, domova alebo korešpondencie ani útokom na svoju česť a povesť.

2. Každý má právo na zákonnú ochranu proti takým zásahom alebo útokom.

Článok 19

1. Každý má právo zastávať svoj názor bez prekážky.

2. Každý má právo na slobodu prejavu; toto právo zahŕňa slobodu vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky každého druhu, bez ohľadu na hranice, či už ústne, písomne alebo tlačou, prostredníctvom umenia alebo akýmikoľvek inými prostriedkami podľa vlastnej voľby.

3. Užívanie práv uvedených v odseku 2 tohto článku nesie so sebou osobitné povinnosti a zodpovednosť. Môže preto podliehať určitým obmedzeniam, tieto obmedzenia však budú len také, aké ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné:

a) na rešpektovanie práv alebo povesti iných;

b) na ochranu národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku alebo verejného zdravia alebo morálky.

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, dojednaný v Ríme 4. novembra 1950:

Článok 10 Sloboda prejavu

1. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. Tento článok nebráni štátom, aby vyžadovali udeľovanie povolení rozhlasovým, televíznym alebo filmovým spoločnostiam.

2. Výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa aj povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam obmedzeniam alebo sankciám, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky, ochrany povesti alebo práv iných, zabráneniu úniku dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej moci.

Článok 17 Zákaz zneužitia práv

Nič v tomto Dohovore sa nemôže vykladať ak, akoby dávalo štátu, skupine alebo jednotlivcovi akékoľvek právo vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov zameraných na zničenie ktoréhokoľvek z tu priznaných práv a slobôd alebo na obmedzovanie týchto práv a slobôd vo väčšom rozsahu, než to Dohovor ustanovuje.

Článok 18 Hranice použitia obmedzení výkonu práv

Obmedzenia, ktoré tento Dohovor pripúšťa pre uvedené práva a slobody, nesmú sa využívať na iný účel než na ten, na ktorý boli určené.

Charta základných práv Európskej únie (Ú. v. C 202/389)(2016/C 202/02), 7.6.2016:

Článok 1 Ľudská dôstojnosť

Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Musí sa rešpektovať a ochraňovať.

Článok 52 Rozsah a výklad práv a zásad

1. Akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí byť ustanovené zákonom a rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd. Za predpokladu dodržiavania zásady proporcionality možno tieto práva a slobody obmedziť len vtedy, ak je to nevyhnutné a skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané Úniou, alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných.

3. V rozsahu, v akom táto charta obsahuje práva, ktoré zodpovedajú právam zaručeným v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zmysel a rozsah týchto práv je rovnaký ako zmysel a rozsah práv ustanovených v uvedenom dohovore. Toto ustanovenie nebráni tomu, aby právo Únie priznávalo širší rozsah ochrany týchto práv.

Článok 53 Úroveň ochrany

Žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že obmedzuje alebo poškodzuje ľudské práva a základné slobody uznané v rámci príslušného rozsahu ich pôsobnosti, právom Únie, medzinárodným právom a medzinárodnými zmluvami, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo všetky členské štáty, a najmä Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj ústavami členských štátov.

Článok 54 Zákaz zneužívania práv

Žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že zahŕňa právo vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov zameraných na poškodenie práv a slobôd uznaných v tejto charte alebo na ich obmedzenie vo väčšom rozsahu, ako je ustanovený v tejto charte.

LOŽ: Tvorivá spoločnosť je ALLATRA

Tvrdenie, že projekt Tvorivá spoločnosť je to isté, čo Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA, aj keď samo o sebe očierňujúce nie je, je s ohľadom na skutočnosť hrubo zavádzajúce, naviac často v nadväznosti spájané s pejoratínym výrazom sekta.

„Tvořivá společnost je projekt náboženského hnutí AllatRa, který má jediný cíl – získat pro tuto sektu co nejvíce členů.“ Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 20. 12. 2022, (novinár v článku cituje religionistu Jakuba Ludvíka, hlásiaceho sa ku katolickej viere, študenta religionistu doc. Zdeňka Vojtíška, hlásiaceho sa k Cirkvi bratskej)

„Ještě předtím (...) je zapotřebí upřesnit, proč se v současnosti s ohledem na hnutí vyjadřujeme jako o Tvořivé společnosti, a ne jako o hnutí AllatRa, když se ve své podstatě jedná o totožné společenství. Pokud bychom věci poněkud zjednodušili, mohli bychom prohlásit, že AllatRa reprezentuje tu složku hnutí, která je explicitně spirituální.“ Zdroj: Jakub Ludvík, religionista, Náboženský infoservis, 24. 11. 2022

„Tvořivá společnost je mezinárodní hnutí, nejpopulárnější ve východní a střední Evropě založený v roce 2022. Jedná se o součást (či nástupce) nového náboženského hnutí AllatRa.“ Zdroj: Wikipedia, 20.10.2023, (citácie religionistov Jakuba Ludvíka a Zdeňka Vojtíška)

„V posledních měsících a týdnech zasáhl nové náboženské hnutí AllatRa a jeho projekt Tvořivá společnost kritický mediální zájem na Slovensku i v Česku.“ Zdroj: Jakub Ludvík, religionista, Náboženský infoservis, 24. 2. 2023

„Tvořivá společnost tak slouží jako prezentace AllatRa pro nejširší publikum,“ Zdroj: Karolína Antlová, iROZHLAS, 17. 3. 2023 (rozhovor s religionistom Zdeňkom Vojtíškom)


FAKT: Projekt Tvorivá spoločnosť je sociálny projekt, ktorý vznikol vďaka iniciatíve MSH ALLATRA v roku 2019. Na základe dlhodobého globálneho sociálneho prieskumu bolo vytvorených 8 Osnov ako návrh nového formátu fungovania spoločnosti. K šíreniu jeho podstaty sa čoskoro začali pridávať ľudia z celého sveta, pretože ľudskosť, sloboda, bezpečie, transparentnosť a pravdivosť informácií a absencia moci sú prirodzenou potrebou každého človeka. Pretože sa k projektu TS začalo pridávať stále viac ľudí mimo MSH ALLATRA, projekt TS sa na základe medzinárodnej dohody účastníkov v r. 2021 osamostatnil.

Projekt Tvorivá spoločnosť je teda úplne samostatným všeľudským projektom, ktorého sa má právo a možnosť zúčastniť akýkoľvek človek na planéte, vrátane ľudí podporujúcich aktivity MSH ALLATRA. Účastníkom projektu Tvorivá spoločnosť je akýkoľvek človek, ktorý pochopil jeho podstatu (teda 8 Osnov) a šíri ju ďalej. V súčasnej dobe sú už podporovatelia MSH ALLATRA v samotnom projekte v početnej menšine.

Ako médiá využívajú religionistami vymyslenú a neustále potvrdzovanú skratku, že Tvorivá spoločnosť rovná sa „AllatRa“? Ako zneužívajú pojem sekta v súvislosti s Tvorivou spoločnosťou?

„Kutnohorská sekta, proruská sekta AllatRa, ale také třeba Církev svaté Korony.“ Zdroj: Karolina Brodníčková, Novinky.cz, 21. 10. 2023

Takto znie úvodná veta článku. „AllatRa“ je uvedená hneď vedľa mediálne dobre známeho prípadu Kutnohorskej sekty, kde „docházelo k psychickému i fyzickému týrání a pořádaly se různé tajemné rituály“ (irozhlas.cz, 3.7.2023) a vodca sekty bol nakoniec vlastnými členmi zavraždený. Ako tretia „sekta“ je uvedená Cirkev svätej Korony – absolútne obskúrne zoskupenie, avšak ich témou je traskavá téma koronavírusu, ktorá posledné roky rozdeľuje spoločnosť v Českej republike. Ďalej už „AllatRa“ nie je v článku uvedená. Aký obraz prenesene o Tvorivej spoločnosti vytvára autor článku vložením pojmu „AllatRa“ za príklad životu nebezpečnej sekty?

Môže byť stotožnenie MSH ALLATRA s projektom Tvorivá spoločnosť niečim naozaj nebezpečné? Môžu z toho plynúť závažné spoločenské dôsledky? Problém nespočíva v samotnej zámene názvu, ale v nepravdivom označovaní hnutia ALLATRA religionistami za nové náboženské hnutie (tento zástupný pojem pre pejoratívny výraz sekta a hrubé manipulácie na neho naviazané bude podrobnejšie rozobraný v ďalšom bode). Projekt Tvorivá spoločnosť, rovnako ako MSH ALLATRA, stojí úplne mimo politiku a náboženstvo. Duchovný presah MSH ALLATRA však slúži ako zámienka pre religionistov k ignorácii tohto zjavného faktu (projektu Tvorivá spoločnosť aj projektov hnutia ALLATRA sa účastnia ľudia bez ohľadu na svoju politickú alebo náboženskú príslušnosť či rýdzi ateizmus).

Príklad závažného spoločenského dôsledku nepravdivého tvrdenia

V Ruskej federácii, Čeľabinskej oblasti poslúžilo práve toto spojenie takisto ako zámienka v rekordne rýchlom vykonštruovanom súdnom procese (vyjadrenie právnika k celému prípadu sledujte tu), v ktorom bola účastníčka projektu Tvorivá spoločnosť obvinená a odsúdená za nelegálnu misijnú činnosť. Stotožnenie projektu Tvorivá spoločnosť a MSH ALLATRA presadzoval ako svedok samozvaný religionista, učiteľ dejepisu Konstantin Putnik, predstaviteľ misijného oddelenia pravoslávnej cirkvi v Čeľabinskej oblasti, a jeho žiak Sergej Manturov pod záštitou pravoslávneho metropolitu Alexija Orlova. Na základe tohto nezákonného procesu bola následne činnosť projektu Tvorivá spoločnosť generálnou prokuratúrou na území Ruskej federácie zakázaná.

Určite je zaujímavé poukázať na historický vývoj, t. j. že práve v Čeľabinskej oblasti sa už v roku 2018 začali prvýkrát uverejňovať štvavé články proti MSH ALLATRA a že práve tieto články sú citované na medzinárodnej úrovni vrátane britskej BBC, na ktorú sa zasa odvolávajú autori v iných krajinách vrátane Českej republiky a Slovenska. Zavádzajúce onálepkovanie dohľadateľne pochádza z jedného zdroja a má teda jednoznačne medzinárodný presah.

Napriek opakovaným vysvetleniam zo strany účastníkov smerom k českým religionistom, ktorí toto tvrdenie neustále šíria a legitimizujú v článkoch sekundárnych autorov (bežných novinárov), sa autori článkov podieľajú na vytváraní falošného precedensu vo verejnej mienke a de facto aj na bezpráví páchanom na účastníkoch globálneho projektu.

Tvorivá spoločnosť je od počiatku výhradne sociálny projekt, je teda udivujúce, že je predmetom eminentného záujmu práve religionistov.

LOŽ: Tvorivá spoločnosť je sekta

Účelové spájanie projektu Tvorivá spoločnosť s hnutím MSH ALLATRA priamo súvisí s ďalším tvrdením, ktoré Tvorivú spoločnosť, resp. účastníkov Tvorivej spoločnosti označuje pejoratívnym výrazom „sekta“, resp. „príslušníci sekty“. Takto sa označujú ľudia, ktorí vo svojom voľnom čase robia všetko pre to, aby sa do spoločnosti vrátili hodnoty ľudskosti, vzájomnej úcty a aby bol život každého človeka na prvom mieste – nie peniaze, ako je to teraz. Proti takýmto hodnotám však zámerne vystupujú niektoré médiá a jednotlivci, ktorí projektu manipulatívne vnucujú iné vymyslené ciele, očierňujú účastníkov a šíria lži a ohováranie. Ohovárajú občanov s dobrými úmyslami, ktorým nie je ľahostajné, aký svet zanecháme našim deťom.

Preto je dôležité nemlčať a zastaviť to, čo je v rozpore nielen s právami občanov Českej a Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ale aj v priamom rozpore s pravidlami novinárskej etiky a ľudskej morálky.

Ako došlo k tomu, že médiá neváhajú používať slovo „sekta“ v súvislosti s Tvorivou spoločnosťou?

Je to hrubo pejoratívny výraz, ktorý sa všeobecne spája s veľmi negatívnymi asociáciami. Samotní religionisti sa tomuto termínu primárne vyhýbajú a radšej používajú pojem „nové náboženské hnutie“. Napriek tomu sú to práve oni, ktorí svojimi osobnými názormi (v žiadnom prípade sa nejedná o odborné štúdie alebo znalecké posudky) manipulatívne podsúvajú vopred daný záver:

„Tvořivá společnost navazuje na cíle hnutí AllatRa (...) Hnutí AllatRa je nové náboženské hnutí. Jeho součástí jsou typické prvky pro takové společenství, jako je např. katastrofický milenialismus. Společnost tato hnutí označuje slovem sekta. My religionisté používáme termín nové náboženské hnutí, který v sobě neobsahuje automaticky pejorativně zabarvené konotace.“ Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistom Jakubom Ludvíkom

Takto naformulovaný, na klamlivých základoch vystavaný výrok, akoby zbavuje zástupcov z radov religionistov priamej zodpovednosti za onálepkovanie skupiny spoluobčanov slovom „sekta“. A médiám naopak dáva plnú slobodu sa tohto pejoratívneho výrazu chopiť.

Dochádza k zámernej legitimizácii hanlivého výrazu, čo má za následok rozdeľovanie v spoločnosti a priamy dopad v jednoznačne preukázateľnej ostrakizácii účastníkov projektu. Poštvávanie spoločnosti proti skupine ľudí môže viesť až k extrémistickým tendenciám – za všetky tieto dôsledky manipulatívnych tvrdení na životy obyčajných ľudí nesú autori článkov i religionisti plnú zodpovednosť. Motívy ich konania nám nie sú známe.

Jednotná definícia pojmu sekta nie je v akademickej sfére úplne jednoznačná, ale obecne panuje zhoda v tom, že sekta je pomenovanie pre náboženskú alebo politickú skupinu, ktorá vznikla odštiepením sa od väčšej už zavedenej skupiny. Vo svojom pejoratívnom význame ďalej účasť v sekte predznamenáva množstvo negatívnych sociálnych dôsledkov: izolovanosť členov, mocenskú hierarchiu, autoritatívne presadzovanie, finančnú zaviazanosť, manipuláciu strachom, apod.

Význam slova sekta znamená oddelený, odrezaný, (z latinského sectus).

FAKT: Tvorivá spoločnosť sa od ničoho ani nikoho neodštiepuje ani nevydeľuje. Cieľom projektu je spolupráca a zjednotenie všetkých ľudí na hodnotách ľudskosti, priateľstva a vzájomnej úcty, bližšie definované v 8 Osnovách Tvorivej spoločnosti. Výsledky práce sú otvorene dostupné a prezentované na celosvetových online fórach s prekladom do 150 jazykov. Všetka organizácia, podpora aj rozvoj projektu prebieha výhradne na dobrovoľníckej báze. Nie sú vyberané žiadne poplatky ani vedené evidencie pripojenia sa alebo odpojenia sa účastníkov od projektu, nedochádza k čerpaniu grantov ani dotácií.

Aby bolo vôbec možné uvažovať o tom, že projekt Tvorivá spoločnosť bude označený pojmom „nové náboženské hnutie“, museli by súčasťou projektu byť nejaké prejavy dokladajúce náboženské prvky. A napriek tomu, že sa autori urputne snažia utvrdiť taký obraz o projekte Tvorivá spoločnosť, v skutočnosti sa nič také v projekte nedeje. Religionisti opakovane uvádzajú svojich čitateľov do omylu, keď v súvislosti s projektom Tvorivá spoločnosť prezentujú svoje osobné úvahy a špekulácie ako fakt:

„Je to synkretické hnutí. To znamená, že přijímají různé tradice. My religionisté zde vidíme velkou návaznost na Teosofickou společnost,(...) to hnutí se tak rychle šíří, že tam podle mého názoru musí být návaznost na jiná náboženská společenství.“ Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistom Jakubom Ludvíkom

Rýchlosť, akou sa projekt šíri, pána Ludvíka prekvapuje, jeho závery sú však lživé. Projekt Tvorivá spoločnosť stojí úplne mimo náboženstva a politiky. Jeho cieľom je len prechod spoločnosti mierovou cestou na fungovanie na základe 8 Osnov, čo v žiadnom prípade nijako nezasahuje, neovplyvňuje ani nezmiešava kultúry a tradície.

Samotný projekt Tvorivá spoločnosť funguje úplne bez akýchkoľvek meditačných, rituálnych alebo modlitebných praktík. Medzi účastníkmi je mnoho kresťanov, moslimov, budhistov a ľudí bez náboženského vyznania či ateistov. Vyššie citované tvrdenia však umožňujú autorom a ďalším interpretom podsunúť projektu neexistujúce ciele, či už náboženské alebo politické. Množstvo nepotvrdených predpokladov pripravuje pôdu pre mnohé ďalšie špekulácie a hrubo manipulatívnym spôsobom sa projektu podsúvajú ďalšie a ďalšie neexistujúce rysy. Vrátane obrazu vyvolenosti určitej skupiny ľudí:

„Proruská sekta inzeruje na linkách MHD. Věří v nadvládu Slovanů“ Zdroj: Dominik Stein, Lidovky.cz, 22. 9. 2023

„Na základě víry společenství se mají zachránit jen členové Tvořivé společnosti, (...) kteří unikli spotřebitelskému formátu a spojili se do ideálního nebo idealistického společenství“. Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistom Jakubom Ludvíkom

Ako je uvedené na oficiálnej webovej stránke, Tvorivú spoločnosť nie je možné vybudovať len v jednej krajine alebo časti sveta. Projekt usiluje o zjednotenie celého ľudstva.

Účastníci projektu pravidelne monitorujú klimatické javy na celej planéte a veľmi dobre chápu, že pred klimatickou krízou nie je nikto vyvolený. Postihuje každého a, žiaľ, spravidla úplne nečakane.

Urgencia klimatických zmien je však slovami religionistov bagatelizovaná:

„…součástí [nového náboženského hnutí] jsou typické prvky pro takové společenství, jako je např. katastrofický milenialismus.

(...) Třeba křesťanství dnes s milenialismem pracuje tak, že neví, kdy přijde konec světa. To by pro ně [Tvořivou společnost] byla nejvýhodnější strategie. (...) Můj odhad je, že pokud zásadně nezmění svoji rétoriku, zásadně neupraví to mileniální očekávání a nebudou poslouchat názor většinové společnosti, tak to hnutí spěje k zániku.“ Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistom Jakubom Ludvíkom

Uvedomujú si českí a slovenskí autori článkov svoju zodpovednosť a dôsledky plynúce z bagatelizovania tak závažného problému, akým je klimatická zmena?

Jedná sa o problém, ktorý priamo ohrozuje život každého človeka. Popieranie urgencie klimatických zmien svedčí o nedostatočnej informovanosti autorov článkov a religionistov, ako aj o ich veľmi slabom zmysle pre spoločenskú zodpovednosť.

Viac sa téme vyvolenosti venujeme v samostatnom článku tu. Pre viac informácií o klimatických zmenách odporúčame pozrieť si fórum Globálna kríza. Východisko existuje.

Ďalším bodom, v ktorom sa autori urputne snažia napasovať projekt Tvorivá spoločnosť na sektársky obraz, je obviňovanie účastníkov projektu Tvorivá spoločnosť z nasledovania vodcu:

„Vůdce sekty Igor Michajlovič Danilov,...Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistom Jakubom Ludvíkom

FAKT: Prísna hierarchia a ambície dosiahnuť vyššie pozície sú v spotrebiteľskej spoločnosti štandardom, a to ako v podnikateľskej sfére, tak aj v náboženských inštitúciách. Pre niektorých je teda asi ťažké vôbec pripustiť, že by ľudia mohli uvedomelo konať z vlastnej iniciatívy a v súlade so spoločným cieľom – vybudovať svet, v ktorom sú výborné podmienky pre život každého človeka. Mocenská štruktúra brzdí rozvoj človeka aj spoločnosti ako celku, potláča vzájomnú inšpiráciu a dôveru a často vedie k zneužívaniu moci. Práve preto je jedným z konkrétnych cieľov projektu Tvorivá spoločnosť posunúť spoločnosť mierovou a zákonnou cestou k takému fungovaniu, kde moc nebude v rukách jednotlivcov.

Absolútne zásadným pochybením autorov článkov je hromadné odsudzovanie podporovateľov projektu Tvorivá spoločnosť. Teda ľudí, ktorí sa vyjadria, že by chceli žiť v spoločnosti, kde je ľudský život na prvom mieste a kde moc nie je zneužívaná jednotlivcami. Uverejnené články vytvárajú obraz projektu Tvorivá spoločnosť, ktorý stavia prekážku pre širokú verejnosť, aby sa o projekt vôbec zaujímala alebo ho verejne podporila:

„Nová náboženská hnutí zdůrazňují odmítání tzv. „starého života“, tedy toho, který člověk vedl ještě před vstupem do společenství. Blízcí tím poté trpí. (…)To společenství by mělo chápat, že vystupuje z toho, co jako většinová společnost můžeme nadále bez povšimnutí tolerovat.“

„Členové hnutí si neuvědomují, že šíří proruské myšlenky, které by třeba sami šířit nechtěli.“ Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistom Jakubom Ludvíkom

Autori článkov svojimi arogantnými a zovšeobecňujúcimi výrokmi vytvárajú u čitateľa obraz účastníkov projektu ako ľudí so zníženou schopnosťou pracovať s faktami, používať kritické myslenie a udržiavať zdravé medziľudské vzťahy. Tým sa opäť vytvára rozdelenie spoločnosti, ktoré vedie k ostrakizácii účastníkov a môže viesť k extrémizmu.

Pán Ludvík, ktorého médiá označujú za odborníka na nové náboženské hnutia, tiež neváha čitateľovi poskytnúť aj svoj názor, že známe a významné osobnosti, s ktorými dobrovoľníci projektu Tvorivá spoločnosť robia rozhovory, sú a priori „protisystémoví“. Zároveň však, ako odborník nedefinuje, čo presne tento pojem znamená.

„Také Karel Janeček měl pro ně dlouhý rozhovor nebo Petr Robejšek. Všechno jsou to lidé vystupující protisystémově.“ Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistom Jakubom Ludvíkom

Ide o veľmi krátkozraký pohľad, ktorý svedčí o nekvalitnom štúdiu materiálov a zanedbaní širokej škály medzinárodných rozhovorov, na ktorých sa účastníci z Česka a Slovenska podieľali. Pán Ludvík označil svojim výrokom za „protisystémových“ napríklad amerického konzultanta Ichaka Adizesa, filozofa a vedca Avrama Noama Chomského, psychológa a koordinátora Stanfordského väzenského experimentu Philipa Georgea Zimbarda, švédskeho MMA bojovníka Olivera Enkampa, českého kňaza a psychiatra Jaroslava Maxmiliána Kašparů a mnohých ďalších.

Chceli by sme zdôrazniť, že všetky aktivity spojené s projektom Tvorivá spoločnosť sú založené výlučne na zákonných a mierových spôsoboch a v rámci platnej legislatívy danej krajiny. Účastníci projektu Tvorivá spoločnosť sú v prvom rade patrioti vlastnej krajiny a majú záujem na tom, aby ich rodiny, priatelia a spoluobčania žili v bezpečných a život podporujúcich podmienkach. Naopak tí, ktorí šíria ohováranie a nepravdy, ktorí štvú spoločnosť proti určitej skupine ľudí, konajú v rozpore s právami občanov Českej a Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami. A sú tiež úplne mimo rámec novinárskej etiky a ľudskej morálky.

LOŽ: Tvorivá spoločnosť je proruská a Putin je spasiteľ

Tvorivá spoločnosť je v mediálnom priestore často označovaná za proruskú sektu, ktorá považuje Putina za spasiteľa.

„Putin je ich mesiášom. Napriek tomu, že hnutie samo seba označuje za nenáboženské a apolitické, v knihách AllatRa vystupuje spasiteľ – tzv. Nomo. Množstvo jej členov za novodobého mesiáša považuje ruského vodcu Vladimira Putina.“ Zdroj: Lukáš Kovalčík, Startitup, 25. 2. 2023

„Ich dlhodobá idea je vytvoriť celosvetovú spoločnosť, v ktorej majú veľkú rolu Slovania. Medzi nimi sa vyskytuje postava, ktorá je múdra a mocná a nesie rysy Putina. V ich knihách je opísaná tak, že čitateľovi je jasné, koho postava opisuje. Napriek tomu, že sa tam explicitne neobjavuje jeho meno, vysvetľuje Vojtíšek.“ Zdroj: Lukáš Kovalčík, Startitup, 25. 2. 2023

„VZNIKLI ZO SEKTÁRSKEJ SKUPINY To spojenie by malo vzniknúť v Rusku a vodcom má byť tzv. Nomo, ktorého väčšina identifikuje ako Vladimira Putina. PUTIN MÁ ZJEDNOCOVAŤ“ Zdroj: Hoaxy a podvody - Polícia SR, Facebook, 19. 5. 2023

FAKT: Postava „Nomo“ sa spomína v knihe Anastasie Novych: Križovatka, ktorá je beletriou a nemá nič spoločné s projektom Tvorivá spoločnosť. Na začiatku knihy Křižovatka je uvedené: „Všechny osoby a události jsou smyšlené. Jakákoliv podobnost jmen, příjmení a funkcí hrdinů s reálnými jmény živých nebo zemřelých lidí a také s životními událostmi, které se kterékoliv z postav staly, je čistě náhodná a zcela neúmyslná.“

Tvorivá spoločnosť je označovaná ako hnutie s „proruským, proamerickým, proukrajinským, či iným smerovaním.“

Účastníci projektu Tvorivá spoločnosť nečakajú na žiadneho mesiáša, spasiteľa a podobne. Naopak, zdôrazňujú dôležitosť konania každého človeka. V projekte sa kladie dôraz na to, že my všetci, celé ľudstvo, vytvárame tento svet a sami sme zodpovední za jeho osud.

Projekt Tvorivá spoločnosť združuje ľudí z celého sveta, rôznych vierovyznaní a spoločenských statusov bez ohľadu na geopolitickú situáciu. Sme patrioti svojich krajín, rešpektujeme zákony našich krajín a v žiadnom prípade nepovyšujeme žiaden národ, krajinu, ľudí nad inými národmi, krajinami, ľuďmi.
O globálnosti projektu svedčia aj fóra prekladané dobrovoľníkmi do viac ako 150 jazykov, ako aj konferencie ako „Globálna kríza. Nemecko. Čas konať“, „Globálna kríza. Taliansko. Budúcnosť závisí od nás“, „Globálna kríza. Misia vyvoleného národa“, „Globálna kríza. USA“. Proruské smerovanie zároveň vyvracia aj fakt, že práve v Ruskej federácii bola Tvorivá spoločnosť zakázaná. Podrobnejšie v časti

Účastnici projektu Tvorivá spoločnosť na fóre „Globálna kríza. Sme ľudia, chceme žiť“ zaujali jednoznačné stanovisko ku konfliktu na Ukrajine, kde apelovali na to, že najvyššou hodnotou je život človeka a odsúdili akékoľvek prejavy násilia a agresie a ich eskalácie do vojnových konfliktov. Na uvedenom fóre vystúpili aj očití svedkovia konfliktu na Ukrajine.

Médiami šírené lži o proruskom smerovaní, na to nadväzujúce ďalšie domnienky a nálepkovanie, poškodzujú účastníkov projektu, ktorí sú potom osočovaní, znevažovaní, a tiež sa stávajú terčom útokov na sociálnych sieťach. Niektorí prišli o prácu a základné sociálne istoty práve kvôli tendenčným článkom.
Tým sú porušované naše základné práva a slobody. (podrobnejšie Právna analýza) a novinári zároveň porušujú Etický kódex novinára (podrobnejšie Etický kódex novinára).

LOŽ: Tvorivá spoločnosť podnecuje nenávisť

Tvrdenie: Tvorivá spoločnosť vyvyšuje nejaké náboženstvo, príp. je nenávistná voči etnickým skupinám

Účastníkmi projektu sú ľudia z celého sveta, ľudia rôznych národností, rás, vierovyznania, sexuálnej orientácie, či sebaidentifikácie. Sme rozdielni, no spája nás 8 Osnov Tvorivej spoločnosti. Projekt Tvorivá spoločnosť nerozdeľuje, nevydeľuje, neponižuje ani nepovyšuje, nepresadzuje žiadne (etnické, konfesné, alebo akékoľvek iné) skupiny pred druhými. Naviac, pod zastrešujúcim názvom „Globálna kríza (GK)“ organizujeme širokú škálu národných (GK USA, Nemecko, Taliansko, USA 2), a medzinárodných konferencií (GK Kto je pre nás Prorok Mohamed ﷺ?, Umma Proroka Mohameda ﷺ, Misia vyvoleného národa, Kto je pre nás Ježiš Kristus?) a celosvetových fór (GK Čas Pravdy, Sme ľudia. Chceme žiť, Naša záchrana je v zjednotení, Východisko existuje), kde vyzývame k zjednoteniu celého ľudstva na základe 8 Osnov Tvorivej spoločnosti. Pričom je pravidlom, že iniciátorom online konferencií sú sami ľudia a tému volia o sebe (Američania o Amerike, Nemci o Nemecku, Židia o židovskom národe, kresťania o kresťanstve, moslimovia o islame…).

Naše podujatia majú za cieľ dobrať sa pravdy, kde sme ako spoločnosť urobili chybu, že náš dnešný svet stojí na pokraji kolapsu; poučiť sa z vlastných chýb a už ich neopakovať. Študujeme aj históriu náboženstiev, pretože predstavujú neoddeliteľnú súčasť našej spoločnosti a priamo či nepriamo ovplyvňujú náš život. Informácie dôkladne preverujeme a čerpáme z verejne dostupných zdrojov, ktokoľvek ich môže dohľadať.

Je pochopiteľné, že odkrývanie pravdy nemusí byť pohodlné pre určité organizácie, ktoré nechcú, aby takéto informácie vyšli na povrch, pretože pravda ukazuje na ich pravú podstatu. Zástancovia súkromných záujmov týchto organizácií nás však paradoxne začínajú obviňovať z toho, čo sami konajú.

My, účastníci projektu Tvorivá spoločnosť, sme všetci predovšetkým patrioti svojej vlastnej krajiny a túžime po lepšom a bezpečnom svete pre všetkých, aj pre tých, ktorí o nás píšu do očí bijúcu lož a ich šírením tak podnecujú a rozdúchavajú rozdelenie v spoločnosti. Naším presvedčením je, že svetové problémy, či už ekonomické a hlavne klimatické, sa týkajú nás všetkých, týkajú sa celej planéty a efektívne ich môžeme vyriešiť jedine spolu ako ľudstvo zjednotené v jednotnom cieli. Preštudovali sme publikácie od rôznych špičkových odborníkov z rozličných oblastí ako napríklad James Surowiecki, Marcus du Sautoy, Simon Sinek, Philip Zimbardo, Ichak Adizes, Rutger Bregman atd, na základe ktorých sme dospeli k jednoznačnému záveru, že najlepšie výsledky pri riešení problémov dosahujú rôznorodé tímy s interdisciplinárnym prístupom. A projekt Tvorivá spoločnosť poskytuje práve platformu pre vybudovanie najväčšieho, celosvetového interdisciplinárneho tímu.

Kontroverzie v tvrdeniach citovaných religionistov

Pozrime sa, ako Jakub Ludvík pracuje s faktami, na konkrétnom príklade. Vezmime si nasledujúci úryvok z článku Rétorika Tvořivé společnosti je čím dál tím naléhavější, ktorý bol uverejnený 24. novembra 2022 na serveri Náboženský infoservis.

„Hnutí zdůrazňuje nutnost jeho (spotřebitelského formátu, pozn. redakce) zavrhnutí v co nejkratším časovém horizontu, protože tento „formát“ přivolává na Zem apokalyptické události. Život současným spotřebitelským způsobem, alespoň dle tvořivé ideologie, vytváří katastrofická kataklyzmata, která vyvrcholí v ekologickou apokalypsu. Ta zasáhne všechny, kteří odmítli vstup do nového tvořivého společenství.“

Tvrdenie: Hnutí zdůrazňuje...“

FAKTY:
Tvorivá spoločnosť nie je hnutie, je to projekt. Preto sa ani nikto členom projektu nemôže stať.

Zdroj: Domovská stránka oficiálnej webovej stránky projektu
https://creativesociety.com/sk

Tvrdenie: „Hnutí zdůrazňuje nutnost jeho (spotřebitelského formátu, pozn. redakce) zavrhnutí v co nejkratším časovém horizontu“

FAKTY:

Projekt Tvorivá spoločnosť nenavrhuje zavrhnutie spotrebiteľského formátu. Účastníci projektu Tvorivá spoločnosť informujú o možnosti vytvorenia nového formátu spoločnosti postaveného na hodnote ľudského života. Ak väčšina ľudí na Zemi v demokratickom referende rozhodne, že im novo navrhovaný formát vyhovuje viac, ľudstvo prejde na nové fungovanie. Pokiaľ pre tvorivý formát bude hlasovať menej ako 50 % obyvateľov, zostane súčasný spotrebiteľský formát. V žiadnom prípade teda nemôže ísť o „zavrhnutie“.

Ak by sa pán Ludvík skutočne zoznámil s ôsmimi osnovami Tvorivej spoločnosti, musel by pripustiť, že osnovy propagujú najvyššiu formu demokracie v súlade s Čl. 2 odst. 1 Ústavy Českej republiky („Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní“). (Mimochodom aj v súlade s Čl. 2 odst. 1 Ústavy Slovenskej republiky: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“)

Zdroj: https://creativesociety.com/sk#legal

Komentár: Autorom zvolené slovo „zavrhnutie“ môže mať navyše negatívnu konotáciu a navádzať čitateľov k názoru, že cieľom môže byť zvrhnutie vlády alebo iný nedemokratický postup voči súčasnému formátu spoločnosti.

V tomto bode treba podotknúť, že analyzovaný článok pána Ludvíka vyšiel 24. 11. 2022. Odvtedy prešiel projekt aj jeho webové stránky aktualizáciou (verzia z októbra 2022 dostupná na: https://web.archive.org/web/20221031213749/https://creativesociety.com/sk)

Hlavnou zmenou bolo vypustenie 2. etapy (politickej), ktorej cieľom bolo „využiť politiku ako nástroj na zjednotenie ľudí, nie na rozdelenie". Ako pôvodná, tak aktualizovaná verzia je plne v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tvrdenie: „protože tento „formát“ přivolává na Zem apokalyptické události“

FAKTY:

Spotrebiteľský formát nemôže privolávať apokalyptické udalosti. „Apokalyptické udalosti“ podľa vedeckej hypotézy založenej na matematickom modeli, prezentované na fórach vysielaných v rámci projektu, sú spôsobené klimatickým cyklom 12 000 rokov. Pozri napríklad „Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení“ vysielanej 12. 11. 2022, alebo „Globálna kríza. Východisko existuje“ z 22. 4. 2023.

Источники:

https://creativesociety.com/sk/global-crisis-our-survival-is-in-unity
https://creativesociety.com/sk/global-crisis-there-is-a-way-out

Tvrdenie: „Život současným spotřebitelským způsobem, alespoň dle tvořivé ideologie, vytváří katastrofická kataklyzmata“

FAKTY:

Tvorivá ideológia nemôže nič tvrdiť. Tvorivá ideológia teda ani nemôže tvrdiť, že „život spotrebiteľským spôsobom (...) vytvára katastrofické kataklizmy“.

Zdroj: Čo je to tvorivá ideológia je možné nájsť v 5. osnove Tvorivej spoločnosti:
https://creativesociety.com/sk#eight-pillars

Komentár: Od odborníka, ktorému vyšlo na Náboženskom infoservise v čase písania tohto príspevku už 12 článkov venovaných projektu Tvorivá spoločnosť (v čase, keď vyšiel analyzovaný článok, už boli 4) a ktorý je hojne citovaný v českých a slovenských médiách, by sme očakávali aspoň minimálne úsilie a prečítanie si úvodnej webovej stránky projektu, alebo aspoň kľúčových hodnôt Tvorivej spoločnosti zhrnutých pod 8 osnovami Tvorivej spoločnosti. Ujasnil by si tak terminológiu a urobil si aspoň základný prehľad o predmete skúmania.

Tvrdenie: „katastrofická kataklyzmata, která vyvrcholí v ekologickou apokalypsu

FAKTY:

Termín „ekologická apokalypsa“ nie je používaný vedeckou komunitou združenou v projekte Tvorivá spoločnosť a kataklizmy v nej nevyvrcholia.

Zdroje:

https://creativesociety.com/sk/global-crisis-our-survival-is-in-unity

Slovenské slovníky (savba.sk)

Komentár: Krátky slovník slovenského jazyka uvádza pod heslom „ekológia“ tieto definície:

1. veda o vzťahoch organizmov a prostredia, v kt. žijú, a organizmov k sebe navzájom; odbor zaoberajúci sa životným prostredím

2. životné prostredie: e. krajiny, e. človeka

3. starostlivosť o životné prostredie; šetrnosť k nemu

„Ekologická apokalypsa“ je zavádzajúci pojem, ktorý môže vytvárať mylný dojem o záveroch, ku ktorým dospel vedecký tím projektu Tvorivá spoločnosť. Čo presne pod týmto termínom myslí pán Ludvík sa môžeme iba dohadovať. Pokiaľ má na mysli hydraulický ráz spôsobený priervou magmy v Mariánskej priekope, tak to jednoznačne nemožno nazvať ekologickou apokalypsou.

Tvrdenie: „vyvrcholí v ekologickou apokalypsu. Ta zasáhne všechny, kteří odmítli vstup do nového tvořivého společenství.“

FAKTY:

V konferenciách organizovaných účastníkmi projektu je celkom jasne prezentované, že klimatická katastrofa zasiahne celú planétu, všetkých ľudí bez ohľadu na ich účasť v akomkoľvek spoločenstve. Dôjde k tomu v prípade, že ľudstvo nepríde na podstatu klimatických zmien a neurobí potrebné protikroky.

Zdroj:

https://creativesociety.com/sk/global-crisis-our-survival-is-in-unity

Komentár: Ide teda o úplne nezmyselné a manipulatívne tvrdenie pána Ludvíka, ktoré vytvára obraz vyvolenosti určitej skupiny ľudí. Týmto dáva podnet, aby sa v spoločnosti vyvolávali predsudky a nenávisť k skupine osôb zapojených v projekte Tvorivá spoločnosť, a podporuje nepravdivé a dehonestujúce označenie „sekta“.

Tvrdenie: vstup do nového tvořivého společenství“

FAKTY:

Tvorivá spoločnosť je idea, formát spoločnosti. Do idey ani do formátu spoločnosti sa logicky nedá vstúpiť. Rovnako ako nie je možné sa stať jej členom.

Zdroj: Úvodná stránka na oficiálnom webe projektu

https://creativesociety.com/sk

Komentár: Opäť snaha o vytvorenie obrazu uzavretej spoločnosti, do ktorej sa musí vstupovať. Podporuje nepravdivý naratív o „sekte“.


Záver

Pán Jakub Ludvík uviedol celkom 7 nepravdivých informácií v jednom článku, v jednej malej časti toho článku – na 364 znakoch. Z niektorých neprávd možno vyvodzovať, že nemá naštudovaný ani najzákladnejší dokument projektu Tvorivá spoločnosť – 8 osnov. Nepochopil tiež spôsob realizácie projektu. Jeho závery môžu vyvolať dojem snahy o nedemokratické postupy. Pritom projekt Tvorivá spoločnosť ponúka najčistejšiu formu demokracie – priamu demokraciu. Ďalej uvádza nepravdivé tvrdenia spolu s použitím manipulatívnych výrazov, ktoré môžu u čitateľov vyvolávať nenávisť k skupine osôb zapojených do projektu Tvorivá spoločnosť.

Nepresných, skreslených, prekrútených, ničím nepodložených alebo klamlivých tvrdení je naprieč Ludvíkovými článkami nespočet. Či ide o jeho osobné nepochopenie, alebo s akým cieľom tieto nepravdy píše, nevieme.

Od absolventa magisterského odboru Husitská teológia so združeným štúdiom Religionistika na Husitskej teologickej fakulte Karlovej Univerzity by sme však očakávali svedomitejšiu a zodpovednejšiu prácu s faktami.

Jeho nedbalé a ľahkovážne zaobchádzanie s informáciami vytvára živnú pôdu pre vznik dezinformácií, ako o projekte Tvorivá spoločnosť, tak o účastníkoch projektu. Týchto dezinformácií a manipulácií sa potom chopia a ďalej nafukujú médiá atď a o pána Ludvíka sa opierajú ako o domnelého odborníka-religionistu na Tvorivú spoločnosť pre Česko a Slovensko.

Pokiaľ by citovaní religionisti robili svoj výskum čestne, nezaujato a skutočne do hĺbky, museli by dôjsť k záveru, že Tvorivá spoločnosť je rýdzo sociálny projekt a nemá s religiozitou nič spoločné.

Priame i nepriame dôsledky mediálnych manipulácií na životy ľudí

V nasledujúcom texte uvádzame niekoľko prípadov, ktoré ilustrujú priame a nepriame dôsledky mediálnych manipulácií a porušení práv a slobôd účastníkov projektu.

Prípad 1: Pani „Eva“ podáva sťažnosť na Českú lekářsku komoru a nasleduje verejná ostrakizácia účastníčky projektu Tvorivá spoločnosť

Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam zprávy, 30. 1. 2023

Citácia z článku:
„Když jsem přišla letos na kliniku, bylo krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Dočetla jsem se, že je to proruská sekta. Byla jsem strašně rozčílená, dokonce jsem dala podnět na Českou lékařskou komoru. Jako prostý občan nesouhlasím s tím, aby na půdě běžné polikliniky byla dělána propaganda nějaké náboženské sektě s politickými cíli na změnu společenského řádu,“ říká Eva.“

(Viz kapitoly LOŽ: Tvorivá spoločnosť je sekta a LOŽ: Tvorivá spoločnosť je proruská a Putin je spasiteľ)

Prípad 2: Zastavená reklama na električkách MHD v Brne
Zdroj: Dominik Stein, Lidové noviny, 22. 9. 2023

Citácia z článku:
„Námět Dopravnímu podniku města Brna k prověření inzerce podal podle mluvčí Hany Tomaštíkové jeden z cestujících. „Začali jsme se tím ihned zabývat a rozhodnutí padlo vzápětí, když jsme zjistili, o co jde,“ sdělila Lidovkám. Stávající smlouva se zadavatelem je platná do 11. října a poté dojde ke stažení reklamních polepů.“

Prípad 3: Rozviazanie spolupráce s regionálnou televíziou
Zdroj: osobná emailová korešpondencia účastníka projektu, 1. 6. 2023

Citácia z emailu:
„Hezký den pane XXX,
velice mě to mrzí ale z důvodu stále se množících nepříjemných dotazů na spolupráci TV XY s Vaším fórem jsme nuceni naší dosavadní spolupráci ukončit. Jsme soukromá regionální televize a spokojenost našich diváků s obsahem našeho vysílání je pro nás absolutní prioritou. Z nařízení generálního ředitele TV XY Vás tedy s okamžitou platností žádám o stažení našeho loga z Vašich stránek a s politováním považuji naši dosavadní spolupráci za uzavřenou.“

Prípad 4: Zrušenie akcie v knižnici (Ústeckého kraju)
Zdroj: osobná emailová korešpondencia účastníka projektu, 17. 5. 2023

Citácia z emailu:
„Dobrý den,
při přípravách podkladků k červnovému programu akcí jsme zjistili, že akce, kterou jste chtěli realizovat ve spolupráci s naší knihovnou je organizována pod záštitou Tvořivé společnosti (zjistili jsme, že v minulosti již byla tato akce pod hlavičkou Tvořivé společnosti se stejným názvem a přednášejícím realizována na jiných místech v ČR).
Vzhledem ke kontroverzím, které se kolem zmiňované Tvořivé společnosti v současné době vyskytují, jsme dospěli k závěru že nechceme, aby naše knihovna byla spojována s touto organizací.“

Toto je iba malý výčet prípadov poškodenia práv a ostrakizácie účastníkov projektu Tvorivá spoločnosť. Vďaka lživým článkom a nulovej novinárskej i ľudskej etike autorov očierňujúcich článkov niektorí účastníci stratili zamestnanie a mnoho z nich čelí nenávistným útokom vo verejnom priestore. Kto tu teda nakoniec rozdeľuje spoločnosť? Nabáda k nálepkovaniu, odsudzovaniu a šíreniu nenávisti voči určitej skupine slobodných ľudí, dobrovoľníkov, ktorí vlastnými silami a prostriedkami usilujú o zjednotenie ľudí na idei lepšieho života pre všetkých obyvateľov planéty? Kto narušuje výsostné práva človeka v demokratickej spoločnosti na myslenie, názor, rozvoj, vedu a bádanie, slobodu prejavu a podobne? Kto stojí proti ľuďom a ich právu na dôstojný život?

Práve dnes čelíme dezinformáciám a osočovaniu my, účastníci projektu Tvorivá spoločnosť.

A znepokojuje nás, že sa to deje v demokratických krajinách Európskej únie. Ak budeme mlčať, zajtra môže byť terčom útoku iná skupina, v ktorej sa môže ocitnúť ktokoľvek, aj Vy. Takéto konanie by nemalo mať miesto v demokratickej spoločnosti. Toto umelé rozdeľovanie a opakované šírenie nenávistných informácií médiami by skôr alebo neskôr mohlo viesť k rôznym prejavom extrémizmu, ktorý by za určitých okolností mohol prerásť až do obludných rozmerov, čoho svedkami sme boli v histórii mnohokrát.
Pokiaľ budeme tolerovať pošliapavanie demokracie a našich slobôd, ani sa nenazdáme a jedného dňa sa prebudíme v tyranii s odôvodnením, že je to pre naše dobro.

Preto už nie je čas mlčať! Naša budúcnosť je v našich rukách, rukách každého z nás!

Etický kódex novinára

Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike prijala Etický kódex novinára na základe dohody a súhlasu Asociácie vydavateľov tlače (nástupcu Združenia vydavateľov periodickej tlače), Slovenského syndikátu novinárov a Interactive Advertising Bureau Slovakia (IAB Slovakia) (reprezentant internetových médií) ako vyjadrenie záväzných etických štandardov pre novinársku prácu.

Autori tendenčných článkov, ktoré vo výsledku očierňujú účastníkov projektu ako aj samotnú myšlienku projektu Tvorivá spoločnosť, narušujú takmer všetky zásady novinárskej etiky, napriek tomu, že Etický kódex novinára je pre novinára záväzným. Jeho celé znenie si môžete prečítať tu.

Čo znamená strata statusu človeka v Tvorivej spoločnosti?

Rozdiel medzi „projektom Tvorivá spoločnosť“ a „Tvorivou spoločnosťou“ ako spoločenským modelom

Pre lepšie pochopenie tejto otázky je dôležité upriamiť pozornosť na rozdiel medzi „projektom Tvorivá spoločnosť“ a modelom usporiadania spoločnosti označovanej ako „Tvorivá spoločnosť“. Kým cieľom projektu je informovať, model spoločnosti je už spôsobom fungovania spoločnosti. Projekt Tvorivá spoločnosť informuje o možnosti zmeny spoločenského modelu zo spotrebiteľského na tvorivý výlučne a výhradne mierovou cestou v súlade s legislatívou krajiny. K samotnej zmene môže dôjsť v momente, ak so zmenou formátu súhlasí nadpolovičná väčšina populácie planéty prostredníctvom celosvetového referenda.

Status Človeka je najvyšší status, ktorý zaisťuje človeku všetky blahá, slobody a výhody Tvorivej spoločnosti, a človek ho nadobúda narodením.

Nakoľko človek má v Tvorivej spoločnosti zabezpečené všetky materiálne aj nemateriálne potreby, je eliminovaná prevažná väčšina podmienok, ktoré ľudí vedú k páchaniu trestnej činnosti, či iného protiprávneho konania. Pokiaľ aj napriek tomu človek vedome alebo cieľavedome zasiahne do slobôd a práv druhých, či už v rámci svojich osobných záujmov, alebo záujmov tretích osôb, pripraví sa tým o svoje výhody a slobody, resp. ich časť v závislosti od miery narušenia a nastupuje trestnoprávna rovina s jeho preventívnou a represívnou aj restoratívnou zložkou, ako právnym následkom protiprávneho konania, podobne ako je tomu dnes. Avšak na rozdiel od súčasnosti, v Tvorivej spoločnosti budú v súvislosti s novými technológiami všetky trestné činy odhalené a páchatelia spravodlivo potrestaní, pričom bude využívaná skôr restoratívna forma justície (zameraná na nápravu následkov, či už vo vzťahu k poškodenému, alebo páchateľovi) ako represívna (trest v dnešnom ponímaní, najmä najčastejšie ukladaný trest odňatia slobody), pričom sa bude klásť dôraz najmä na prevenciu kriminality.

Takže v konečnom dôsledku bude kriminalita takmer úplne odstránená (až na pár zrejme psychopaticky a sociopaticky narušených jedincov), na rozdiel od dnešného spotrebiteľského formátu, kde kriminalita každoročne narastá, mnohá je v latentnej (skrytej) forme a jej odhaľovanie a usvedčenie páchateľa je obzvlášť sťažené, a trestanie po rokoch od spáchania trestného činu neplní preventívny účel a to ani účel individuálnej prevencie (páchatelia sa aj napriek trestu opakovane dopúšťajú trestnej činnosti a čím ďalej, tým závažnejšej) a ani účel generálnej prevencie (neodradí od páchania trestnej činnosti ostatných, keď vidia, že nie všetky trestné činy sú odhalené a spravodlivo potrestané).

V médiách dochádza, pravdepodobne z nepochopenia, k prekrúteniu významu pojmu „status človeka“, čo má za následok vyvolávanie strachu, že človek v Tvorivej spoločnosti o niečo príde. Na základe uvedených informácií však vyplýva, že v dnešnom svete spotrebiteľského formátu žiadny človek nemá také výhody, ktoré Tvorivá spoločnosť garantuje od narodenia, a teda v súčasnom formáte spoločnosti nemá žiadny človek na planéte to, čo označujeme pojmom „status človeka“.

To, o čo človek v skutočnosti už v prechodnom období na Tvorivú spoločnosť príde, sú negatívne dôsledky spotrebiteľského formátu ako vojny, choroby, dlhy, chudoba, nedostatok, byrokracia, strach zo straty zamestnania, nerovnoprávnosť, diskriminácia atď.
Podmienky spotrebiteľského formátu totiž neumožňujú zabezpečiť také výhody, ktoré budú dostupné každému človeku už v prechodnom období na Tvorivú spoločnosť, resp. v samotnej Tvorivej spoločnosti.