Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA
Pievienoties

ZINĀTNISKĀ SABIEDRĪBA

Neatkarīga platforma, ko organizē projekta „Radoša sabiedrība” brīvprātīgie no 180 pasaules valstīm ar zinātnieku, pētnieku, speciālistu un ekspertu atbalstu, lai apvienotu zinātnisko potenciālu ar vienu mērķi — patieso klimata pārmaiņu cēloņu atklāšanu, kas nav saistīti ar cilvēka darbību. Rast risinājumus un sniegt plašai sabiedrībai patiesu informāciju par notiekošajiem procesiem uz planētas.
Pievienoties zinātniskai sabiedrībai
Climate problems

PROBLEMĀTIKA

Svarīgākā starptautiskā XXI gadsimta problēma ir planetārās klimata izmaiņas, kas izpaužas ar strauju kataklizmu dinamikas pieaugumu pēdējās desmitgadēs.
Antropogēnais faktors rada ietekmi uz planētas ekoloģisko stāvokli, taču tā ietekme uz klimatu ir nenozīmīga. Visu faktoru neizpratne par dažādo kosmisko un ģeoloģisko procesu un mērogu ietekmi uz globālajām klimata pārmaiņām rada riskus pienācīgi nenovērtēt tuvojošos klimatiskos draudus.
Globālās klimata pārmaiņas uz Zemes galvenokārt ir atkarīgas no astronomiskajiem procesiem un to cikliskuma. Šis cikliskums ir neizbēgams. Mūsu planētas ģeoloģiskā vēsture liecina, ka Zeme jau vairākkārt ir pārdzīvojusi tamlīdzīgas globālo klimata pārmaiņu un ģeodinamikas fāzes.
Climate problems

MĒRĶIS

To ietekmju un procesu identifikācija, kas formē cikliskās planetārās kataklizmas, ar mērķi rast adaptīvus mehānismus un novērst globālos draudus, ko rada neatgriezeniskas klimata un ģeodinamikas izmaiņas, lai glābtu miljardiem cilvēku dzīvības.

UZDEVUMI

Identificēt likumsakarības, mijiedarbības, procesu secību dažādos Zemes slāņos globālo kataklizmu periodā, ko izsauc astronomiskais cikliskums
Iepriekšējo klimata pārmaiņu ciklu pazīmju noteikšana
Noteikt apstākļus, kādos atradās planēta iepriekšējā ciklisko klimatisko katakizmu laikmetā
Izvērtēt riskus un prognozēt tuvojošās klimata un ģeodinamikas izmaiņas, balstoties uz iegūto informāciju par iepriekšējām cikliskajām kataklizmām
Radīt nosacījumus, lai organizētu savlaicīgu brīdināšanu par dabas katastrofām iedzīvotājiem, kas atrodas bīstamajās zonās.
Meklēt adaptīvus mehānismus globālo katastrofu novēršanai

INTEREŠU SFĒRAS

Klimatoloģija
Atmosfēras fizika
Okeanoloģija
Paleoklimatoloģija
Klimata izmaiņu ietekme uz ekosistēmām, uz cilvēka veselību
Kataklizmu prognozēšanas metodes
Ģeofizika
Seismoloģija
Vulkanoloģija
Ģeoloģija
Hidroģeoloģija
Glacioloģija
Ģeokrioloģija
Speleoloģija
Ģeoķīmija
Atmosfēras ķīmija
Magnetostratigrāfija
Kvartāra nogulumu stratigrāfija
Paleoontoloģija
Zemes fizika
Ģeodinamika
Tektonika
Ģeomehānika
Fizika
Elementārdaļiņu fizika
Saules fizika
Astrofizika
Neitrīno astrofizika
Kosmoloģija
Planetoloģija
Helioseismoloģija
Astroseismoloģija
Planētu klimatoloģija
Debesu mehānika un daudz kas cits

ZINĀTNISKĀ SABIEDRĪBA

IELŪDZAM UZ DALĪBU
visus ieinteresētos zinātniekus, pētniekus un speciālistus datu analīzes un statistikas sfērā neatkarīgi no Jūsu darbības novirziena.
Pievienoties zinātniskai sabiedrībai

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Plaši izplatītais maldinošais priekšstats, ka cilvēks ietekmē klimatu, neļauj attīstīties zinātnes nozarēm, kuras pēta patiesos izmaiņu cēloņus, kas notiek visās Zemes sfērās. Tādēļ, lai apvienotu zinātnes potenciālu, ir vitāli svarīga visu godprātīgo zinātnieku, ekspertu un sociāli aktīvo cilvēku iesaiste, lai atrastu risinājumus un novērstu globālos draudus. Atbildība par visas cilvēces izdzīvošanu gulstas uz katru cilvēku.

Dažādu nozaru speciālisti, zinātnieki, pētnieki, studenti vai augstāk norādīto nozaru specializēto universitāšu absolventi. Plašā pētījumu specifika ietver sevī dažādus uzdevumus, un ir vajadzīga katra cilvēka palīdzība. Klimata un ģeodinamikas pārmaiņas ir problēma, kas skar ikvienu planētas iedzīvotāju, tāpēc šo iniciatīvu īsteno visi cilvēki neatkarīgi no viņu kompetences jomas.

Projekts nav komerciāls, un tā mērķis nav pelnīt naudu. Visas aktivitātes pilnībā organizē sabiedriski aktīvi cilvēki un speciālisti no visas pasaules pēc savas personīgās iniciatīvas ar saviem spēkiem un resursiem brīvajā laikā, un to mērķis ir glābt miljardiem cilvēku dzīvību. Dalības maksa nav nepieciešama.

Primārais uzdevums ir novērst klimatiskos draudus, kas apdraud miljardiem cilvēku izdzīvošanu. Tāpēc gan pārejas posmā, gan Radošā sabiedrībā šīs prioritārās zinātnes jomas saņems neierobežotu finansējumu un atbalstu no visas sabiedrības.

Jūsu dalības virziens un apjoms ir atkarīgs tikai no jūsu vēlmes un spējas dot ieguldījumu kopējā mērķa sasniegšanā. Tas var palīdzēt izcelt patiesos klimata pārmaiņu cēloņus: izteikt savu viedokli intervijās, piedalīties tiešraidēs un apaļā galda diskusijās, izplatīt informāciju saviem kolēģiem un citiem ekspertiem. Vai arī tā var būt līdzdalība pētniecībā: konsultācijas, pieredzes un materiālu apmaiņa, aktīva dalība datu un literatūras analīzē, rakstu rakstīšana. Tālākajā gaitā, platformai attīstoties un apvienojoties zinātniskajam potenciālam, paplašināsies uzdevumu profils, kā arī tehnisko un inženiertehnisko risinājumu meklēšana un dziļāku procesu un savstarpējo attiecību izpēte. Mēs gaidām jūsu iniciatīvas un ierosinājumus par līdzdalības veidiem.

Atbildība par prioritāro novirzienu izvēli pilnībā gulstas uz katru pētnieku, zinātnieku un speciālistu, kas pieņēmis lēmumu veikt savu ieguldījumu kopīgā mērķa sasniegšanā. Tikai Jūs izlemjat, kādā tematikā Jūs vēlaties izpaust savu zinātnisko potenciālu, balstoties uz kopīgā mērķa izpratni.

Dalības laiks ir pilnībā atkarīgs no Jūsu vēlmes un iespējas iedziļināties projektā un veltīt tam uzmanību. Nekādu ierobežojumu laika ziņā nav. Tā var būt Jūsu iniciēta īslaicīga diskusija vai arī regulāra mijiedarbība ar komandu Jums ērtā laikā.

Mērķus un uzdevumus diktē klimata un ģeodinamikas pārmaiņu realitāte un dabas kataklizmu pieaugums, kas nav saistīts ar cilvēka darbību. Saskaņā ar Radošas sabiedrības pamatiem atbildība par drošības nodrošināšanu un visu cilvēku dzīvības glābšanu gulstas uz katru cilvēku. Cilvēka dzīvība ir visaugstākā vērtība.

Pievienoties zinātniskai sabiedrībai

Ja vēlaties piedalīties, uzdot jautājumu vai padalīties ar informāciju, lūdzu, rakstiet uz epastu [email protected] vai izmantojiet atgriezeniskās saites formu: