Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

VEDECKÁ KOMUNITA

Nezávislá platforma organizovaná dobrovoľníkmi projektu Tvorivá spoločnosť zo 180 krajín s podporou vedcov, výskumníkov, špecialistov a odborníkov, aby sa zjednotil vedecký potenciál s jediným cieľom identifikovať skutočné príčiny klimatických zmien, ktoré nesúvisia s ľudskou činnosťou, nájsť riešenia a priniesť širokej verejnosti pravdivé informácie o procesoch prebiehajúcich na planéte.
Pripojiť sa k vedeckej komunite
Climate problems

PROBLEMATIKA

Najväčším medzinárodným problémom 21. storočia je celoplanetárna zmena klímy, ktorá sa prejavuje prudkým nárastom dynamiky katakliziem v posledných desaťročiach.
Antropogénny faktor ovplyvňuje ekologický stav planéty, ale jeho vplyv na klímu je zanedbateľný. Nepochopenie celého spektra faktorov a rozsahu vplyvu rôznych kozmických a geologických procesov na globálnu zmenu klímy hrozí nedocenením bezprostredných klimatických hrozieb.
Globálne klimatické zmeny na Zemi sú do veľkej miery dôsledkom astronomických procesov a ich cyklickosti. Táto cyklickosť je nevyhnutná. Geologická história našej planéty dokazuje, že Zem už neraz zažívala podobné fázy globálnej zmeny klímy a geodynamiky.
Climate problems

CIEĽ

Identifikovanie vplyvov a procesov formujúcich cyklické planetárne kataklizmy, s cieľom nájsť adaptačné mechanizmy a odvrátiť globálnu hrozbu nezvratných klimatických zmien a geodynamiky pre záchranu miliárd ľudských životov.

ÚLOHY

Identifikovanie zákonitostí, vzájomných vzťahov, postupnosti procesov v rôznych obaloch Zeme počas globálnych katakliziem podmienených astronomickou cyklickosťou
Odhalenie príznakov klimatických zmien predchádzajúcich cyklov
Zistenie podmienok, ktorými planéta prechádzala v predchádzajúcich epochách cyklických klimatických katakliziem
Zhodnotenie rizík a predpovedanie budúcich klimatických zmien a geodynamiky na základe informácií o predchádzajúcich cyklických katastrofách
Vytvorenie podmienok na organizovanie včasného varovania obyvateľstva, ktoré sa nachádza v rizikových oblastiach, pred živelnými pohromami.
Hľadanie adaptačných mechanizmov na odvrátenie globálnej katastrofy

OBLASTI ZÁUJMU

Klimatológia
Fyzika atmosféry
Oceánológia
Paleoklimatológia
Vplyv zmeny klímy na ekosystémy a ľudské zdravie
Metodiky predpovedania katastrof
Geofyzika
Seizmológia
Vulkanológia
Geológia
Hydrogeológia
Glaciológia
Geokryológia
Speleológia
Geochémia
Chémia atmosféry
Magnetostratigrafia
Stratigrafia štvrtohorných usadenín
Paleontológia
Fyzika Zeme
Geodynamika
Tektonika
Geomechanika
Fyzika
Fyzika elementárnych častíc
Fyzika Slnka
Astrofyzika
Neutrínová astrofyzika
Kozmológia
Planetológia
Helioseizmológia
Astroseizmológia
Klimatológia planét
Nebesná mechanika a mnohé iné

VEDECKÁ KOMUNITA

POZÝVAME ZÚČASTNIŤ SA
všetkých zainteresovaných vedcov, výskumníkov a špecialistov v oblasti analýzy dát a štatistiky, bez ohľadu na zameranie vašej činnosti.
Pripojiť sa k vedeckej komunite

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Najrozšírenejšia mylná predstava, že človek ovplyvňuje klímu, neumožňuje rozvoj vedných odborov, ktoré skúmajú skutočné príčiny zmien prebiehajúcich vo všetkých obaloch Zeme. Preto je pre zjednotenie vedeckého potenciálu životne nevyhnutná účasť všetkých čestných vedcov, odborníkov a sociálne aktívnych ľudí, aby spoločne hľadali riešenia a zabránili globálnej hrozbe. Za prežitie celého ľudstva je zodpovedný každý jednotlivec.

Odborníci v rôznych oblastiach, vedeckí pracovníci, výskumníci, študenti alebo absolventi vyššie uvedených odborov. Široký výskumný profil obsahuje rôzne úlohy a pomoc každého človeka je potrebná. Zmeny klímy a geodynamiky sú problémom, ktorý sa týka všetkých ľudí na planéte, preto sa tejto iniciatívy chopili všetci ľudia bez ohľadu na ich oblasť pôsobenia.

Projekt nie je komerčný a nemá cieľ dosiahnuť zisk. Všetky aktivity sú organizované výlučne spoločensky aktívnymi ľuďmi a odborníkmi z celého sveta z ich vlastnej iniciatívy, vlastnými silami a prostriedkami v ich voľnom čase a sú zamerané na záchranu miliárd ľudských životov. Nevyžaduje sa žiadny členský poplatok.

Prvoradou úlohou je odvrátenie klimatických hrozieb pre prežitie miliárd ľudí. Preto v prechodnej etape a v Tvorivej spoločnosti budú tieto prioritné oblasti vo vede dostávať neobmedzené financovanie a podporu celej spoločnosti.

Zameranie a rozsah Vašej účasti závisí len od Vašej ochoty a možností prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa. Môže to byť pomoc pri zvyšovaní povedomia o skutočných príčinách zmeny klímy: vyslovenie Vášho názoru v rozhovore, účasť v živých vysielaniach a okrúhlych stoloch, šírenie informácií medzi Vašimi kolegami a inými odborníkmi. Alebo to môže byť účasť na výskume: konzultačná pomoc, výmena skúseností a materiálov, aktívna účasť na analýze údajov, literatúry, napísanie článkov. Ďalej podľa rozvoja platformy a spojenia vedeckého potenciálu očakávame rozšírenie profilu úloh, hľadanie technických, inžinierskych riešení a skúmanie hlbších procesov a vzájomných súvislostí. Budeme radi za akúkoľvek Vašu iniciatívu a Vaše návrhy na formy účasti.

Zodpovednosť za výber prioritných oblastí nesie plne každý výskumník, vedec alebo odborník, ktorý sa rozhodol prispieť svojím vkladom k dosiahnutiu spoločného cieľa. Je len na Vás, v ktorých témach chcete rozvinúť svoj vedecký potenciál, vychádzajúc z pochopenia celkového cieľa.

Čas účasti závisí výlučne od Vašej ochoty a možností preniknúť do projektu a venovať mu svoju pozornosť. Neexistuje žiadne časové obmedzenie. Môže ísť o krátkodobú komunikáciu, ktorú iniciujete Vy, alebo o pravidelnejšiu interakciu s tímom v čase, ktorý vám bude vyhovovať.

Ciele a úlohy sú vynútené realitou zmeny klímy a geodynamiky a nárastom prírodných katakliziem, ktoré nesúvisia s ľudskou činnosťou. Podľa Osnov Tvorivej spoločnosti zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a záchranu životov všetkých ľudí leží na každom človeku. Ľudský život má najvyššiu hodnotu.

Pripojiť sa k vedeckej komunite

Ak sa chcete zapojiť, opýtať sa alebo sa podeliť o informácie, pošlite, prosím, e-mail na adresu [email protected] alebo použite formulár na spätnú väzbu: