Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz

SPOŁECZNOŚĆ NAUKOWA

Niezależna platforma organizowana przez wolontariuszy projektu Twórcze Społeczeństwo ze 180 krajów przy wsparciu naukowców, badaczy, specjalistów i ekspertów, zgromadzenie potencjału naukowego we wspólnym celu, jakim jest zidentyfikowanie prawdziwych przyczyn zmian klimatu niezwiązanych z działalnością człowieka, znalezienie rozwiązań oraz doniesienie do społeczeństwa prawdziwych informacji o procesach zachodzących na naszej planecie.
Dołączyć do społeczności naukowej
Climate problems

PROBLEMATYKA

Największym międzynarodowym wyzwaniem XXI wieku jest zmiana klimatu planety, której przejawem jest rosnąca dynamika kataklizmów w ostatnich dziesięcioleciach.
Czynnik antropogeniczny wpływa na stan ekologiczny planety, ale jego wpływ na klimat jest znikomy. Brak zrozumienia pełnego zakresu czynników i skali wpływu różnych procesów kosmicznych i geologicznych na globalne zmiany klimatu grozi niedocenieniem nadchodzących zagrożeń klimatycznych.
Globalne zmiany klimatu na Ziemi są w dużej mierze pochodną procesów astronomicznych i ich cykliczności. Ta cykliczność jest nieunikniona. Historia geologiczna naszej planety pokazuje, że Ziemia wielokrotnie już doświadczała takich faz globalnych zmian klimatu i geodynamiki.
Climate problems

CEL

Określenie wpływów i procesów kształtujących cykliczne kataklizmy planetarne w celu znalezienia mechanizmów adaptacyjnych i zapobieżenia globalnemu zagrożeniu nieodwracalnymi zmianami klimatu i geodynamiki, aby ocalić życie miliardów ludzi.

ZADANIA

Identyfikacja wzorców, wzajemnych powiązań, sekwencji procesów w różnych warstwach Ziemi podczas globalnych kataklizmów spowodowanych cyklicznością astronomiczną
Wykrywanie markerów zmian klimatycznych z poprzednich cykli
Określenie warunków, przez jakie przechodziła nasza planeta w poprzednich epokach cyklicznych kataklizmów klimatycznych
Ocena ryzyka i przewidywanie przyszłych zmian klimatycznych i geodynamiki na podstawie informacji uzyskanych o wcześniejszych klęskach cyklicznych
Stworzenie warunków do organizacji terminowego ostrzegania ludności zagrożonej przed katastrofami
Poszukiwanie mechanizmów adaptacyjnych w celu uniknięcia globalnej katastrofy

OBSZARY ZAINTERESOWANIA

Klimatologia
Fizyka atmosfery
Oceanologia
Paleoklimatologia
Wpływ zmian klimatu na ekosystemy i zdrowie ludzi
Techniki prognozowania klęsk żywiołowych
Geofizyka
Sejsmologia
Wulkanologia
Geologia
Hydrogeologia
Glacjologia
Geokrynologia
Speleologia
Geochemia
Chemia atmosfery
Magnetostratygrafia
Stratygrafia osadów czwartorzędowych
Paleontologia
Fizyka Ziemi
Geodynamika
Tektonika
Geomechanika
Fizyka
Fizyka cząstek elementarnych
Fizyka Słońca
Astrofizyka
Astrofizyka neutrinowa
Kosmologia
Planetologia
Heliosejsmologia
Astroseizmologia
Klimatologia planet
Mechanika nieba i nie tylko

SPOŁECZNOŚĆ NAUKOWA

Do udziału zapraszamy
wszystkich zainteresowanych pracowników akademickich, badaczy i specjalistów w dziedzinie analizy danych i statystyki, niezależnie od ich specjalizacji.
Dołączyć do społeczności naukowej

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Najbardziej rozpowszechnione błędne przekonanie, że człowiek ma wpływ na klimat, uniemożliwia rozwój nauki, która bada prawdziwe przyczyny zmian zachodzących we wszystkich warstwach Ziemi. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy uczciwi naukowcy, eksperci i ludzie aktywni społecznie współpracowali w celu znalezienia rozwiązań i zapobieżenia globalnemu zagrożeniu. Za przetrwanie całej ludzkości odpowiedzialny jest każdy człowiek.

Specjaliści z różnych dziedzin, pracownicy naukowi, badacze, studenci lub absolwenci wyżej wymienionych kierunków. Szeroki profil badawczy wiąże się z wieloma wyzwaniami, dlatego potrzebna jest pomoc każdego z nas. Zmiany klimatu i geodynamika to zagadnienia dotyczące wszystkich mieszkańców naszej planety, dlatego inicjatywa jest realizowana przez wszystkich ludzi, niezależnie od profilu.

Projekt nie ma charakteru komercyjnego i nie jest nastawiony na zysk. Wszystkie działania są w całości organizowane przez aktywnych społecznie ludzi i profesjonalistów z całego świata z ich własnej inicjatywy, własnym wysiłkiem i środkami, w ich wolnym czasie, a ich celem jest ratowanie miliardów ludzkich istnień. Nie jest wymagana składka członkowska.

Zapobieganie związanym z klimatem zagrożeniom dla przetrwania miliardów ludzi ma najwyższy priorytet. W okresie przejściowym i w ramach Twórczego Społeczeństwa te priorytetowe obszary nauki otrzymają więc nieograniczone finansowanie i wsparcie całego społeczeństwa.

Koncentracja i zakres zaangażowania zależy wyłącznie od chęci i możliwości przyczynienia się do osiągnięcia wspólnego celu. Może to być pomoc w ukazywaniu prawdziwych przyczyn zmian klimatu: wyrażanie opinii w wywiadach, udział w programach na żywo i spotkaniach przy okrągłych stołach, rozpowszechnianie informacji wśród kolegów i innych ekspertów. Może to być także udział w badaniach: doradztwo, wymiana doświadczeń i materiałów, aktywny udział w analizie danych, literatury, pisanie artykułów. Wraz z rozwojem platformy i jednoczeniem potencjału naukowego liczymy na rozszerzenie profilu zadań, poszukiwanie rozwiązań technicznych i inżynierskich oraz badanie głębszych procesów i zależności. Czekamy na Państwa inicjatywy i sugestie dotyczące form uczestnictwa.

Obowiązkiem każdego badacza, naukowca, specjalisty jest podjęcie decyzji, które obszary priorytetowe należy potraktować priorytetowo, aby przyczynić się do osiągnięcia celu ogólnego. To od Państwa zależy, czy zdecydują się Państwo na tematy, w których chcą rozwijać swój potencjał naukowy, w oparciu o zrozumienie ogólnego celu.

Czas uczestnictwa zależy wyłącznie od chęci i możliwości zagłębienia się w projekt i poświęcenia mu swojej uwagi. Nie ma ograniczeń czasowych. Może to być krótkotrwała interakcja zainicjowana przez Ciebie lub bardziej regularna interakcja z zespołem w dogodnym dla Ciebie czasie.

Cele i zadania są podyktowane realiami zmian klimatu i geodynamiki oraz wzrostem liczby klęsk żywiołowych niezwiązanych z działalnością człowieka. Zgodnie z Podstawami Twórczego Społeczeństwa odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i ratowanie życia wszystkich istot ludzkich spoczywa na każdym człowieku. Życie ludzkie jest najwyższą wartością.

Dołączyć do społeczności naukowej

Jeśli chcesz się zaangażować w działania, zadać pytanie lub podzielić się informacjami, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub skorzystanie z formularza zwrotnego: