Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

VĚDECKÁ KOMUNITA

Jedná se o nezávislou platformu organizovanou dobrovolníky projektu Tvořivá společnost ze 180 zemí s podporou vědců, výzkumníků, specialistů a odborníků za účelem sjednocení vědeckého potenciálu s jediným cílem: identifikovat skutečné příčiny klimatických změn, které nesouvisí s lidskou činností, najít řešení a přinést široké veřejnosti pravdivé informace o procesech probíhajících na planetě.
Připojit se k vědecké komunitě
Climate problems

PROBLEMATIKA

Největším mezinárodním problémem 21. století je celoplanetární změna klimatu, která se projevuje prudkým nárůstem dynamiky kataklyzmat v posledních desetiletích.
Antropogenní faktor ovlivňuje ekologický stav planety, ale jeho vliv na klima je zanedbatelný. Pokud nepochopíme celé spektrum faktorů různých kosmických a geologických procesů na globální změnu klimatu a rozsah jejich vlivu, riskujeme, že podceníme bezprostřední klimatickou hrozbu.
Globální klimatické změny na Zemi jsou do velké míry důsledkem astronomických procesů a jejich cykličnosti. Tato cykličnost je nevyhnutelná. Geologická historie naší planety dokazuje, že Země již nejednou zažívala podobné fáze globální změny klimatu a geodynamiky.
Climate problems

CÍL

Identifikace vlivů a procesů formujících cyklická planetární kataklyzmata, nalezení adaptačních mechanismů a odvrácení globální hrozby nezvratných klimatických změn a geodynamiky pro záchranu miliard lidských životů.

ÚKOLY

Identifikace zákonitostí, vzájemných vztahů a postupnosti procesů v různých obalech Země v době globálních kataklyzmat, jež jsou způsobena astronomickou cykličností
Odhalení příznaků klimatických změn minulých cyklů
Určení podmínek, kterými planeta procházela v předcházejících epochách cyklických klimatických kataklyzmat
Zhodnocení rizik a prognóza budoucích změn klimatu a geodinamiky na základě informací o předchozích klimatických katastrofách
Vytvoření podmínek pro organizaci včasného varování obyvatelstva žijícího v zóně ohrožení před přírodními katastrofami
Hledání adaptačních mechanismů pro odvrácení globální katastrofy

OBLASTI ZÁJMU

Klimatologie
Fyzika atmosféry
Oceánologie
Paleoklimatologie
Vliv změn klimatu na ekosystémy a lidské zdraví
Metodiky prognóz kataklyzmat
Geofyzika
Seismologie
Vulkanologie
Geologie
Hydrogeologie
Glaciologie
Geokryologie
Speleologie
Geochemie
Chemie atmosféry
Magnetostratigrafie
Stratigrafie čtvrtohorních usazenin
Paleontologie
Fyzika Země
Geodynamika
Tektonika
Geomechanika
Fyzika
Fyzika elementárních částic
Fyzika Slunce
Astrofyzika
Neutrinová astrofyzika
Kosmologie
Planetologie
Helioseismologie
Astroseismologie
Klimatologie planet
Nebesná mechanika a mnohé jiné

VĚDECKÁ KOMUNITA

ZVEME K ÚČASTI 
všechny zainteresované vědce, výzkumníky a specialisty k analýze údajů a statistik, bez ohledu na oblast Vaší činnosti.
Připojit se k vědecké komunitě

ČASTO ZADÁVANÉ OTÁZKY

Nejrozšířenější mylná představa o tom, že člověk ovlivňuje klima, zabraňuje tomu, aby se rozvíjely ty oblasti vědy, které zkoumají skutečné příčiny změn dějících se ve všech obalech Země. A proto je ke sjednocení vědeckého potenciálu životně důležitá účast všech čestných vědců, specialistů a sociálně aktivních lidí. Touto cestou je možné najít řešení a předejít globální hrozbě. Odpovědnost za přežití celého lidstva leží na každém jednotlivci.

Odborníci z mnohých oblastí, vědečtí pracovníci, výzkumníci, studenti nebo absolventi výše uvedených oborů. Široký výzkumný profil obsahuje různé úkoly a pomoc každého člověka je potřebná. Změny klimatu a geodynamiky jsou problémy, které se týkají každého člověka na planetě, a proto se iniciativa realizuje všemi lidmi bez ohledu jejich oblast působení.

Projekt není komerční a jeho cílem není vydělat peníze. Veškerá aktivita je plně organizována sociálně aktivními lidmi a specialisty z celého světa na základě vlastní iniciativy, s pomocí vlastních sil a zdrojů, a to ve volném čase. Aktivita je zaměřena na záchranu miliard lidských životů. Žádný členský poplatek není potřebný.

Primárním úkolem je odvrácení klimatických hrozeb pro přežití miliard lidí. A proto budou v přechodném období a v Tvořivé společnosti tato prioritní odvětví vědy získávat neohraničené financování a podporu celé společnosti.

Zaměření a rozsah Vaší účasti závisí pouze na Vaší ochotě a možnosti přispět k dosažení společného cíle. Může se jednat o pomoc při upozorňování na skutečné příčiny změny klimatu: poskytování názorů v rozhovorech, účast v živých vysíláních a kulatých stolech, šíření informací mezi kolegy a dalšími odborníky. Nebo to může být účast ve výzkumu: poradenství, výměna zkušeností a materiálů, aktivní účast při analýze dat a literatury, psaní článků. Dále, podle rozvoje platformy a sjednocení vědeckého potenciálu, očekáváme rozšíření profilu úloh, hledání technických a inženýrských řešení, studium hlubších procesů a vzájemných souvislostí. Budeme rádi za Vaše podněty a návrhy na formy účasti.

Odpovědnost za výběr prioritní oblasti nese každý výzkumník, vědec a odborník, který se rozhodl vnést svůj vklad při dosahování společného cíle. Je tedy na Vás, abyste se na základě pochopení celkového cíle rozhodli, v jakých tématech chcete rozvíjet svůj vědecký potenciál.

Doba účasti závisí pouze na Vás a na Vašich možnostech — nakolik chcete do projektu proniknout a věnovat mu svou pozornost. Časový limit není stanoven. Může se jednat o krátkodobou komunikaci, kterou iniciujete Vy, nebo o pravidelnější interakci s týmem v čase, který Vám vyhovuje.

Cíle a úkoly jsou dány skutečností klimatických změn, geodynamiky a nárůstu přírodních katastrof, které nesouvisejí s lidskou činností. Podle Osnov Tvořivé společnosti leží zodpovědnost za zajištění bezpečnosti a záchranu životů všech lidí na každém jednotlivci. Lidský život má nejvyšší hodnotu.

Připojit se k vědecké komunitě

Pokud se chcete zapojit, položit otázku nebo sdílet informaci, napište prosím na e-mail [email protected] nebo použijte formulář pro zpětnou vazbu: