Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО
Присъединете се

НАУЧНА ОБЩНОСТ

Независима платформа, организирана от доброволци на проекта „Съзидателно Общество“ от 180 страни в света с подкрепата на учени, изследователи, специалисти и експерти, за обединение на научния потенциал с една единствена цел – идентифициране на истинските причини за изменението на климата, които не са свързани с човешката дейност, търсене на решения и съобщаване на широката общественост на достоверна информация за процесите, протичащи на планетата.
Присъединете се към научната общност
Climate problems

ПРОБЛЕМАТИКА

Най-важният международен проблем на 21 век е глобалното изменение на климата, което се отразява в стремителното нарастване на динамиката на катаклизмите през последните десетилетия.
Антропогенният фактор оказва влияние върху екологичното състояние на планетата, но влиянието му върху климата е незначително. Неразбирането на всички фактори и мащаба на влиянието на различните космически и геоложки процеси върху глобалното изменение на климата поражда риск от подценяване на предстоящите климатични заплахи.
Глобалното изменение на климата на Земята е основно производно на астрономическите процеси и тяхната цикличност. Тази цикличност е неизбежна. Геоложката история на нашата планета свидетелства, че Земята многократно е преживявала подобни фази на глобално изменение на климата и геодинамика.
Climate problems

ЦЕЛ

Идентифициране на въздействията и процесите, формиращи цикличните планетарни катаклизми с цел търсене на адаптивни механизми и предотвратяване на глобалната заплаха от необратими промени в климата и геодинамиката с цел спасяване на милиарди човешки животи.

ЗАДАЧИ

Идентифициране на закономерности, взаимоотношения, последователност от процеси в различните слоеве на Земята в периода на глобални катаклизми, обусловени от астрономическата цикличност
Откриване на маркери за изменението на климата в предишните цикли.
Установяване на условиятa, през коитo е преминавала планетата в предишните епохи на цикличните климатични катаклизми.
Оценка на рисковете и прогнозиране на предстоящите изменения на климата и геодинамиката на основата на получената информация за предишните циклични катаклизми.
Създаване на условия за организиране на съвременно предупреждаване за стихийните бедствия на населението, намиращо се в зоните на риска
Търсене на адаптационни механизми за предотвратяване на глобална катастрофа

ОБЛАСТИ НА ИНТЕРЕСИ

Климатология
Физика на атмосферата
Океанология
Палеоклиматология
Влияние на изменението на климата на екосистемата и на здравето на човека
Методика на прогнозиране на катаклизмите
Геофизика
Сеизмология
Вулканология
Геология
Хидрогеология
Глациология
Геокриология
Спелеология
Геохимия
Химия на атмосферата
Магнитостратография
Стратиграфия на кватернерни отлагания
Палеонтология
Физика на Земята
Геодинамика
Тектоника
Геомеханика
Физика
Физика на елементарните частици
Физика на Слънцето
Астрофизика
Неутронна астрофизика
Космология
Планетолгия
Хелиосеизмология
Астросеизмология
Климатология на планетите
Небесна механика и много други

НАУЧНА ОБЩНОСТ

КАНИМ ЗА УЧАСТИЕ
всички заинтересовани учени, изследователи и специалисти в областта на анализа на данни и статистика, независимо от направлението на Вашата дейност.
Присъединете се към научната общност

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Най-разпространеното заблуждение за това, че човек влияе на климата, не дава възможност да се развиват отраслите на науката, изучаващи истинните причини за измененията, ставащи във всички обвивки на Земята. Затова, за обединяването на научния потенциал е жизнено необходимото участие на всички честни учени, експерти и социално ативни хора за намирането на решения и предотвратяване на глобалната заплаха. Отговорността за оцеляването на цялото човечество пада върху всеки човек

Специалисти от различни профили, учени, изследователи, студенти или завършили специализирани университети по посочените по-горе теми. Широк профил на изследвания съдържа разнообразни задачи и помощта на всеки човек е търсена. Изменението на климата и геодинамиката е проблем, засягащ всеки човек на планетата, така че инициативата се реализира от всички хора, независимо от профила.

Проектът не е комерсиален и няма за цел да печели пари. Всички дейности се организират изцяло от социално активни хора и специалисти от цял ​​свят по собствена инициатива, със собствени усилия и средства в свободното им време и са насочени към спасяването на милиарди човешки животи. Не се изисква никакъв членски внос.

Предотвратяването на климатичните заплахи за оцеляването на милиарди хора е първостепенна задача Ето защо на преходния етап и в Съзидателното общество тези приоритетни направления в науката ще получават неограничено финансиране и подръжка от цялото общество.

Направлението и обемът на Вашето участие зависи само от Вашето желание и възможности да допринесете за достигането на общата цел. Това може да бъде помощ в посока на осветяване на истинските причини за изменениетп на климата: изказване на Вашето мнение в интервюта, участие в преки ефири и кръгли маси, разпространение на информация сред Ваши колеги и други специалисти. Или това може да бъде участие в изследването: консултативна помощ, обмен на опит и материали, активно участие в анализа на данни, литература или писане на статии. В бъдеще, с развитието на платформата и комбинирането на научния потенциал, се очаква разширяване на профила на задачите, търсене на технически, инженерни решения, изучаване на по-дълбоки процеси и взаимовръзки. Ще се радваме на всяка Ваша инициатива и предложения за форма на участие.

Отговорността за избора на приоритетни направления е изцяло на всеки изследовател, учен, специалист, взел решение да допринесе за постигането на общата цел. Само Вие решавате по коя тематика искате да разгърнете научния си потенциал, изхождайки от разбирането на общата цел.

Времето за участие зависи изцяло от Вашето желание и възможности да се задълбочите в проекта и да му отделите внимание. Няма ограничение във времето. Това може да бъде кратка комуникация, инициирана от Вас или по-регулярно взаимодействие с екипа в удобно за Вас време.

Целите и задачите са продиктувани от реалиите на изменението на климата и геодинамиката и нарастването на природните катаклизми, несвързани с човешката дейност. Съгласно основите на Съзидателното общество отговорността за осигуряване на безопасността и спасяването на живота на всички хора лежи на всеки човек. Човешкият живот се явява най-висшата ценност.

Присъединете се към научната общност

Ако искате да вземете участие, да зададете въпрос или да споделите информация, моля, изпратете имейл на [email protected] или във формата за обратна връзка: