Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

UNIKÁTNÍ MEZINÁRODNÍ ONLINE KONFERENCE „TVOŘIVÁ SPOLEČNOST. O ČEM SNILI PROROCI“

Co chce 99 % lidí na celém světě?
Žijeme v jedinečné době, kdy má každý možnost být svědkem toho, jak se díky samotným lidem očistila náboženství a Pravda, kterou přinášeli všichni proroci, byla obnovena ve své čistotě. Stalo se tak 20. března 2021 na celosvětové konferenci „Tvořivá společnost. O čem snili proroci“. Tato jedinečná událost se stala mezníkem pro celé lidstvo.

Význam konference

Mezinárodní konference byla organizována lidmi z celého světa a synchronně překládána do více než 45 jazyků, včetně tlumočení do znakové řeči. Byla živě vysílána na tisících online platformách v různých zemích, na různých televizních kanálech a na všech sociálních sítích. Díky lidem, kteří ve svém volném čase dělali vše možné pro zorganizování a uskutečnění konference, miliony lidí na celém světě uviděly, jakou sílu má sjednocení lidí. A každý, kdo nyní chápe význam této události, může sdílet informace o konferenci a podílet se na tom, aby celý svět slyšel Pravdu o tom, že Bůh je jeden a Pravda je pro všechny jedna.

Během šesti tisíc let spotřebitelské existence lidstva byla Pravda překrucována, aby zvýhodňovala méně než jedno procento a byla skrývána před 99 % lidí. Překrucováním Pravdy, kterou přinesli Proroci, vytvořili ti, kdo usilovali o moc, náboženské organizace, aby zotročili lidi a ovládali jejich životy. A lidé postupně zapomněli na slova Proroků o tom, že mezi Bohem a člověkem nemůže být žádný prostředník, že Boha se nemáme bát, ale milovat ho.

Na konferenci zazněly příklady toho, jak si různá náboženství vykládají Jedinou Pravdu v zájmu jednotlivců. Zástupci různých náboženství, vědci a badatelé odhalili pravdu o křesťanství, islámu, hinduismu a buddhismu. Připomněli všem lidem, že Bůh je mimo náboženství a že my, lidstvo, musíme přestat naslouchat ty, kteří sami sebe nazývají prostředníky mezi Bohem a člověkem. Je čas připomenout si odkaz našich proroků.

LESLIE MAGNUM
Účastník projektu TVOŘIVÁ SPOLEČNOST (USA)

Kdyby jen jedno náboženství zachovalo čistotu učení svého proroka, žili bychom dnes v úplně jiném světě, nebyli bychom fixováni sami na sebe, nebyli bychom rozděleni, nebojovali bychom o epitety téhož Boha a neprocházeli bychom krizemi – ani ekonomickou, natož pak duchovní. Nyní bychom, a to není vtip, zkoumali jiné galaxie.

Amir Khan
Televizní hlasatel, sportovní analytik, konzultant, herec, marketingový odborník, mezinárodní trenér, podnikatel, life coach (Pákistán)

Lidé z celého světa dnes nejen vyjádří fakta o překroucení Pravdy, ale také obnoví tu Pravdu, kterou přinesli proroci v její čistotě! My, lidé světa, budeme pronášet slova proroků, protože svět si žádá slyšet Pravdu bez zkreslení. Dnes je den, o kterém mluvili proroci.

Robert Mikita
Podnikatel (Slovensko)

Proč náboženští vůdci zapomínají, že je jejich povinností přinášet Ježíšova slova lidem, aniž by je překrucovali? A že oni samotní mají být příkladem, jak se řídit jeho přikázáním. Ale co vidíme? Je nám vštěpováno, že se máme bát Boha a ne Ho milovat. Copak nás to učil Ježíš? Lidé nejsou otroci a nemají se bát Boha. Možná ale zprostředkovatelé chtějí, abychom se jich báli a byli jejich otroky?

Lidé se rodí sobě rovní a svobodní. Máme právo učinit svou volbu – jako svobodné lidské bytosti.

Irina Simons
Historik umění MA, zakladatelka „League of Sound” (Nizozemí)

Když se podíváme na Tibet a buddhismus obecně – vše se proměnilo v módní atrakci, duchovní turistiku, zboží nabízené a kupované za peníze. Sám Buddha Šákjamuni, který předpovídal dobu bezčasí (kterou v podstatě prožíváme nyní), hovořil o budoucím úpadku svého učení.

Sarah Umer
Docentka katedry umění, Fakulta grafického designu, Institut umění a designu, Ph.D., Pandžábská univerzita (Pákistán)

Dnes můžeme vidět, jak je mnohými náboženstvími manipulováno.

A je zřejmé, že v muslimském světě a ve všem ostatním dochází ke zkreslování, stejně jako to dělali hinduističtí, křesťanští a židovští kněží. Je to však jen proto, že lidé sami nestudovali prvotní prameny.

A masami lidí manipulují, protože pokud sami nečetli, je možné jimi manipulovat...

A to lze zastavit pouze tehdy, když lidé dostanou šanci získat skutečné znalosti.

Gerald Auger
Poradce pro vztahy s původními obyvateli, producent, podnikatel, motivační řečník (Kanada)

Žijeme v době velkých změn a jak předpověděli naši předkové, v této době dojde ve světě k rozsáhlému duchovnímu probuzení.

Stvořitel nás miluje natolik, že nám dal svobodnou vůli. Můžeme svobodně učinit volbu, ale nejsme osvobozeni od jejích následků. Přírodní zákon existuje z určitého důvodu. Když budeš dělat dobré věci, bude to mít dobré následky. Pokud budeš dělat špatné věci, bude to mít špatné následky.

Riah Abu El-Assal
Třináctý anglikánský biskup Jeruzaléma a vedoucí biskupské církve v Jeruzalémě a na Blízkém východě (Izrael)

Obracím se na vás nejen jako představitel církve, ale jako biskup anglikánské církve v Jeruzalémě na Blízkém východě, 13. anglikánský biskup, obracím se na vás také jako Arab, Palestinec, křesťan, anglikán a Izraelec.

Bůh je mimo náboženství.

Bůh je hloubka mé podstaty. Bůh je hloubka vaší podstaty. Všichni jsme byli stvořeni podle nádherného obrazu Všemohoucího Boha a touto misí jsme byli zmocněni uchovat a nadále zdobit obraz, který Bůh vytvořil v každém z nás. Každý z nás, bez ohledu na barvu pleti, náboženství, pohlaví, národnost. A každý z nás má částečku tohoto Svatého Ducha, Všemohoucího Boha. Dokud se lidé budou i nadále držet litery a nikoli Ducha, tedy toho, co je uvedeno v našich náboženských knihách, lidstvo nemá žádnou naději.

Alexandr Chakimov
Čaitanja Čandra Čaran Dás. Náboženský představitel a kazatel vaišnavismu, guru a člen správní rady Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny (ISKCON), spisovatel, umělec.

Má výzva spočívá v tom, abychom nečekali na nové proroky, ale obrátili svou tvář k těm prorokům, kteří k nám přišli. Proroci již jsou.

U křesťanů je to Ježíš, u muslimů prorok Mohamed, u gaudíja vaišnavů Čaitanja Maháprabhu a u buddhistů Buddha. Udělejte svou volbu, prostě se otočte čelem k Prorokovi...

Postavme se čelem k prorokům, trochu se odkloňme od svých vyznání, od našich klimatických podmínek a obrátíme se k duchovní stránce, protože Bůh není muslim, není křesťan, není hinduista, je duchovní, naprosto duchovní, je pro všechny stejný, jako Slunce.

Poslední časy

Ještě jedno důležité téma zaznělo 20. března: poslední časy a proroctví o nich v různých svatých písmech. Byly podány jasné důkazy o tom, že se proroctví naplňují, a právě my jsme lidé, kteří musí učinit rozhodující volbu: zda tato doba bude poslední, nebo to bude začátek nového života naší civilizace.

Robert Mikita
Podnikatel (Slovensko)

Když vidíme, co se děje s naším světem, opravdu netušíme, v jaké době žijeme? Všichni to chápou, ale zároveň nic neděláme...

Na co čekáme, že nám kněží řeknou, že všechno bude v pořádku a politici to potvrdí? Pro někoho, kdo pochybuje, se stačí podívat na to, co se děje s klimatem a ekonomikou. Posiluje se snad přátelství mezi zeměmi? Copak nevidíme, kam všechno směřuje?

Nynější spotřebitelský formát tedy nemá smysl.

Jurij Někrasov
Účastník projektu TVOŘIVÁ SPOLEČNOST

Právě svou volbou podporujeme ty podmínky spotřebitelského formátu, za kterých jsou možné všechny zvířecí projevy v člověku. Je to naše i vaše odpovědnost.

Vyzýváme vás, abyste se sami zamysleli: Proč nám proroci v různých dobách zanechali připomínky Soudného dne? Vždyť jejich poselství proletěla tisíciletími! Proč nás před tím varovali? Mohli se proroci mýlit, možná se nás tohle všechno netýká? Ne. Osobně jsem si jistý, že varovali právě nás, kteří nyní žijeme na Zemi.

Elizaveta Chromová
geolog-geofyzik

Všechna proroctví jsou duální! A tohle je jen jedna z variant vývoje událostí. Chceme, aby se uskutečnil Soudný den? Ne! Pak je vše v našich rukou. A dnes uslyšíte o tom, jak můžeme zrealizovat jiný scénář, o kterém mluvili proroci. Udělat volbu mezi těmito dvěma cestami – to je naše společná zodpovědnost. Proto pojďme, udělejme správnou volbu.

Dnes je každý člověk vyvolený

Všichni proroci nám odkázali, abychom milovali Boha a milovali se navzájem, odkázali nám, abychom vybudovali společnost, kde je život každého člověka stejně hodnotný a kde všichni lidé žijí v míru a bezpečí. A dnes už miliony lidí na celém světě vidí pravdu a nevěří těm, kteří si přisvojili moc. Lidé jsou připraveni sjednotit celé lidstvo a vybudovat Tvořivou společnost, o níž snili naši Proroci.

Tato konference se stala symbolickou, protože tuto událost předpověděl prorok Muhammad (Mír s Ním) v jednom z hadísů, který existuje pouze v arabštině. Alláhův posel řekl:

„Bude to výzva z nebes k národům světa, kterou všichni uslyší. Výzva k lidem všech jazyků v jejich vlastním jazyce, silná, hluboká a jemná, přicházející z nebes a ze všech stran. A nezůstane žádný spící, všichni vstanou a lidé, když uslyší tuto výzvu, vyjdou ze svých domovů, aby se podívali, jaké to jsou zvěsti. Tato výzva je vyzývá, aby skoncovali s nespravedlností, nevírou, konflikty a krveprolitím a následovali imáma al-Mahdího, mír s ním, a nazývali ho jménem a jménem jeho otce!"

Daulet Ibragim
Účastník projektu TVOŘIVÁ SPOLEČNOST (Kazachstán)

A imám Mahdí skutečně nepřijde s násilím, ale s Boží Láskou. Přinese lidem moudré pochopení podstaty všech náboženství. A lidé probuzení, inspirovaní a sjednocení těmito Znalostmi budou tyto Znalosti šířit, aby se celé lidstvo sjednotilo do jedné rodiny.

Všichni proroci říkali, že na konci časů budou lidé, kteří budou pomáhat tomu, kdo přijde podle Vůle Nejvyššího.

Proto bychom, bratři a sestry, neměli zapomínat, že všichni máme jednoho Alláha a všichni jsme Jeho stvoření, všichni jsme bratři a sestry a všichni jsme vyvolení k vybudování toho, o čem snili naši Proroci, jsme povinni vybudovat Tvořivou společnost, pokud opravdu milujeme Všemohoucího Alláha a ctíme Jeho posly! A ne náhodou se nám dostalo té cti, že žijeme ve stejné době jako Imám Mahdí!

Arman Bukejev
(Kazachstán)

V době Proroka jeho poselství nerozuměli všichni. Protože Jeho poselství bylo právě pro nás, pro lidi, kteří žijí dnes. Jsme to my, kdo nese zodpovědnost, my všichni jsme vyvolení! Právě nám to říkal. Věděl, že se všechno změní. Věděl, že dnes, 20. března, tolik let po svém odchodu k Alláhovi, věděl, co nyní bude probíhat. A nyní ten den nastal. Den, kdy lidé z celého světa říkají pravdu. Je to odhalující pravda. Skutečně, jak řekl Prorok, přichází výzva k lidem, aby „skoncovali s nespravedlností, nevírou, konflikty a krveprolitím a následovali Pravdu.”

O době, v níž nyní žijeme, mluvila různá náboženství, mluvili o ní všichni naši proroci. Naši dědové a pradědové snili o tom, že se tohoto dne dožijí. Ale jsme to my, kdo se dožil dnešních dnů. Je to poprvé v historii lidstva. To je den, o kterém mluvil náš Prorok!

My, lidé z celého světa, jsme toto proroctví naplnili! Konference byla ve více než 45 jazycích vysílána živě přes internet. A každý člověk na této planetě měl možnost uslyšet výzvu, obrátit se čelem k našim prorokům a sjednotit se ve vybudování Tvořivé společnosti.

Dnes je každý člověk vyvolený, protože budoucnost naší civilizace závisí na volbě každého dnes žijícího člověka!