Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ. LEPŠIA BUDÚCNOSŤ PRE KAŽDÉHO

16. decembra 2020
Komentáre


Tvorivá spoločnosť. Lepšia budúcnosť pre každého

Pre väčšinu svetovej spoločnosti je už zrejmým faktom, že sme ako civilizácia spotrebiteľského formátu zašli na slepú koľaj. V poslednom čase prebiehajúce udalosti to ešte viac potvrdzujú. Trendy sú také, že ak nič nepodnikneme, tak prejdeme do fázy nezvratných následkov, ktoré dajú konečnú bodku v závere existencie celej našej civilizácie.

Ak triezvo pozrieme na náš súčasný svet, je to svet zraniteľnosti a nechránenosti prevažujúcej väčšiny populácie planéty, svet neustáleho rizika a nebezpečenstva pre ľudský život. Mimoriadne naliehavé problémy spoločnosti, týkajúce sa bezpečnej existencie každého človeka sa buď neberú do úvahy špeciálnymi úradmi, orgánmi miestnej správy, alebo sa zamlčujú, alebo sú odsunuté na perifériu. Potreby civilného obyvateľstva nie sú viditeľné za politickou štvanicou a neustálou konfrontáciou politických síl, rozohrávajúcich svoje ďalšie partie hier, lží a podvodov. Prítomnosť hromadne rozšírenej korupcie, popularizácia módy sebaobohacovania a spotreby vopred vylučuje možnosť zlepšenia blahobytu celej spoločnosti i každého človeka v nej. Pri hľadaní vinníkov svojich nešťastí obyčajní ľudia často obviňujú tých, ktorých vidia na obrazovke a ktorým delegovali moc nad sebou.

Každý človek by chcel žiť v spoločnosti, ktorá mu zaručuje osobnú bezpečnosť, dostatok a stabilitu. Každý by chcel svojim potomkom zaistiť šťastnú a bezpečnú existenciu. V rôznych dobách táto potreba nútila mnohých riskovať s nádejou zhmotnenia si túžobného sna o lepšom živote. Z histórie je známe, že sa neraz robili pokusy zmeniť situáciu v tom či inom regióne cez zvrhnutie moci, rozpútaním revolúcií, povstaní a vzbúr s výmenou jednej ideológie za inú. Podobné historické príklady nielenže nedokázali uspokojiť očakávania obyvateľstva o zmenách k lepšiemu, ale aj vryli do pamäti ľudí negatívne momenty, ku ktorým dochádzalo po skrachovaní ďalšej ideológie. Ľudské obete, prudké zhoršenie úrovne blahobytu obyvateľov, ekonomický úpadok, všeobecné zbedačenie a hlad obyvateľstva, podmienky na hrane prežitia. Skúsenosti z minulosti zanechali stopy vo vedomí más, že zhmotnenie podobných myšlienok o lepšom živote pre spoločnosť je v skutočnosti akoby nereálne a že každé budúce vyhlásenie o možnosti vybudovania spoločnosti rovnoprávnosti a slobody sa podobá nebezpečnej utópii, ktorá môže opäť viesť k analogickým bolestivým stratám a depriváciám. 

A dnes je v dôsledku toho samotná spoločnosť, ako svedok terajšieho krízového stavu vo svete, väčšinou pasívnym pozorovateľom tohto regresu, nevidí spôsoby riešenia, nenachádza východisko, ale pritom neprestáva pociťovať potrebu zmien k lepšiemu. Zvyšná časť spoločnosti takisto nevidí východisko, ale riadi sa druhou krajnosťou, ktorá sa prejavuje v extrémizme a radikalizme prostredníctvom ďalších revolúcií a vzbúr a vnáša nepokoj do pokojnej občianskej existencie. Tak kdeže je východisko? Je možné, aby naše ľudstvo predsa len vyšlo z terajšieho žalostného stavu pokojným spôsobom, nie spôsobom straty, ale iba získania a zlepšenia, neopakujúc horkú skúsenosť strát v minulosti a vytvorilo želaný a nádherný svet pre každého?

 

ODPOVEDE BOLI DANÉ

Relácia „Tvorivá spoločnosť zjednocuje všetkých" na YouTube kanáli ALLATRA TV s účasťou Igora Michajloviča Danilova mi odhalila informácie, plne odpovedajúce na tieto, aj iné otázky. Informácie z tejto relácie považujem za maximálne racionálne a zdôvodnené. Dotýkajú sa aj celosvetovej úrovne, aj individuálne–osobnej. Je to relácia, vysvetľujúca chyby našej minulosti, aj príčiny žalostného stavu našej prítomnosti. So zohľadnením posledných udalostí prebiehajúcich vo svete, sú poskytnuté informácie pohotové a aktuálne ako kedykoľvek predtým.

Ale hlavne – poskytnuté je východisko zo slepej uličky, do ktorej sa dnes dostalo naše ľudstvo a taktiež sú poskytnuté každému zrozumiteľné nástroje potrebné pre dosiahnutie skutočného prudkého rozvoja našej spoločnosti, vedúceho k následnému evolučnému skoku. Vyslovené informácie etapovite vysvetľujú, ako môžeme všetci dosiahnuť lepší život a vytvoriť vysnívanú spoločnosť práve mierovou cestou bez strát a deprivácií, bez násilia a revolúcií, výlučne iba znásobením blahobytu každého obyvateľa planéty a nie menšiny, ako dnes. 

Jediná alternatíva pre naše ľudstvo je vybudovanie Tvorivej spoločnosti. Vychádzajúc z počutého v relácii „Tvorivá spoločnosť zjednocuje všetkých“ vzniklo u mňa pochopenie, aká je idea Tvorivej spoločnosti obrovsky kvalitatívne iná, odlišná od všetkých iných ideí, existujúcich kedykoľvek v posledných 6 000 rokoch histórie nášho ľudstva. Pre celostnejšie pochopenie samotnej idey Tvorivej spoločnosti a pre úplné pochopenie uvedených etáp vybudovania Tvorivej spoločnosti je potrebné uvedomiť si ten rozdiel a tie kľúčové chyby minulosti, ktoré zapríčinili úpadok každého zriadenia, každej ideológie a porozumieť príčinám terajšieho biedneho stavu našej spoločnosti.Alternatívou je vybudovanie Tvorivej spoločnosti


CHYBY MINULOSTI: Z ČOHO SÚ VŠETKY NEŠŤASTIA, KTORÉ SA DNES DEJÚ VO SVETE?

V čích rukách je moc?

Keď sa riadenie spoločnosti sústreďuje v rukách jedného človeka alebo v rukách malej skupiny ľudí, keď my, ľudia, obdarúvame kohosi neobmedzenou mocou, nakoniec to hrozí následkami aj pre celú našu spoločnosť a je to nemenej zhubné pre tie indivíduá, ktorým sme delegovali moc nad nami. Veď tí, ktorí sú pri moci, sú obyčajnými ľuďmi s potrebami, túžbami a ľudskými slabosťami, podobnými u každého človeka. Rozdiel je len v tom, aké podmienky ich obklopujú a čo aktivujú v samotných delegátoch.

Názorným historickým príkladom je tá istá ideológia komunizmu. Táto ideológia pôvodne niesla pre celú spoločnosť priaznivú myšlienku eliminácie sociálnej nerovnosti a triednosti, vrátenia moci do rúk obyčajného ľudu. Ale neochota vtedajších politických vodcov rozlúčiť sa s mocou, dodržiavať pôvodné idey a sľuby, založili začiatok úpadku komunizmu a jeho následného konečného krachu. Podobná situácia platí pre všetky ostatné príklady, kde dochádza k moci menšiny nad väčšinou.

Informácie z relácie „Tvorivá spoločnosť zjednocuje všetkých“ o zrkadlových neurónoch sú veľmi zrozumiteľným vysvetlením toho, ako práve podmienky moci ničia človeka zvnútra. Dochádza k zmenám v mozgu, ktoré vplývajú na empatiu. Ako v relácii vysvetlil Igor Michajlovič Danilov, trpia celé zhluky zrkadlových neurónov. Teda faktor vyvyšovania sa nad inými má za následok úpadok morálneho stavu a hodnotovej orientácie týchto ľudí. Vo výsledku pozorujeme nedostatok ľudomilnosti a zľutovania, neschopnosť adekvátne spolupracovať s ľuďmi a učiť sa od iných. Ako sa taký človek môže starať o potreby ľudí? Ako možno v takom stave triezvo zhodnotiť situáciu v krajine a v prípade potreby prijať potrebné opatrenia? Nechceným svedkom toho, ako sa to prejavuje v praxi, sa stávajú ľudia, neraz pozorujúci rozdiel medzi počiatočnými sľubmi jednotlivcov a ich následným konaním vo funkciách. V podmienkach moci prebiehajú myšlienkové procesy a úsudky, či vnímanie okolia v úplne inej realite prostredníctvom sebavyvyšovania a výnimočnej vyvolenosti. Takže tento stav vytvára obrovskú priepasť medzi suverénom a voličmi.

Nemôžem nespomenúť príklad z relácie o časoch druhej svetovej vojny, z obdobia blokády Leningradu, ktorý ma hlboko zasiahol. Pre obyvateľstvo v tej oblasti nastali skutočne veľmi ťažké časy, ani nie tak mimoriadne neľudskej vojny, ako totálneho hladu a dokonca kanibalizmu. A potvrdzujú to aj žijúci svedkovia a vojenské kroniky týchto strašných pekelných udalostí. Kým obyvateľstvo hynulo od hladu, v doslovnom zmysle padajúc na uliciach, kým sa ľudia jedli navzájom, v tom čase bola vládnuca elita blokádneho Leningradu zabezpečená všemožným jedlom, vrátane rôznych klobás i pečiva, a špeciálne sa pre ňu realizovali stabilné dodávky potravín a všetkého ostatného. Je to odpudzujúci, zarážajúci, neľudský príklad.

Ale čo je horšie, zďaleka nie je ojedinelý v dejinách minulosti ani terajšej doby. Žiarivo ukazuje skutočný dôvod, pre ktorý idú k moci v spotrebiteľskej spoločnosti a túžia po moci. Veď zďaleka nejde o túžbu pomáhať ľuďom a zlepšiť život spoločnosti. Nie. To je len vonkajší obal, za ktorým sa skrýva neľudská, egoistická túžba zabezpečiť si svoju existenciu tak, aby aj v ťažkých časoch žila v hojnosti a nepociťovala núdzu ani vo všemožnej potrave, ani v iných pôžitkoch i keď sa ľudia budú zo zúfalstva navzájom jesť. Toto je pravá tvár každej moci v neľudských podmienkach spotrebiteľského formátu vzájomných vzťahov. Pričom skutočná príčina tejto vzniknutej situácie nespočíva v nejakom konkrétnom človeku, organizácii, či štáte, ale v podmienkach, ktoré vytvára samotná spoločnosť a v tom, čo umožňuje vytvorenie takýchto podmienok.

Musíme si uvedomiť, že jediným nepriateľom ľudstva, jedinou prekážkou na ceste k nášmu lepšiemu životu, na ceste k prekrásnej vysnívanej spoločnosti nie je vonkajší nepriateľ v podobe konkrétnych ľudí alebo nejakého štátu, ale práve spotrebiteľský formát vzťahov. Všetky nešťastia, ktoré sa dnes dejú vo svete, sú dôsledkom dominovania tohto formátu vzťahov v spoločnosti. Žiadna výmena tých či oných predstaviteľov moci nezlepší situáciu v krajine a celkovo v spoločnosti, kým nebudú zmenené podmienky, do ktorých sa dostáva ďalší delegát. A tu úplne súhlasím s Igorom Michajlovičom, veď naozaj v takejto spoločnosti určite jedného tyrana vymení iný. A dokonca aj keď pôvodne tyranom nie je, tak, ako už bolo povedané, akonáhle sa ocitne v týchto deštrukčných podmienkach moci, začne sa veľmi rýchlo meniť k horšiemu. Práve spotrebiteľský formát vzťahov v spoločnosti umožňuje existenciu moci presne v podobe dominovania menšiny nad väčšinou.


Moc v spotrebiteľskej spoločnosti – to je rozdrobenosť národov, to je ovládanie más jednotlivcami, čiže väčšina populácie je zbavená možnosti radenia spoločnosti. Spotrebiteľský formát vzťahov v spoločnosti je vždy politickým (otrokárskym) zriadením, ktoré iba zdokonaľuje metódy riadenia más, pri ktorých je pán a sú tam otroci, kde menšina diktuje celej spoločnosti, kde na blahobyt jednotlivcov pracuje celá zvyšná populácia. Výsledkom je, že opovrhovanie ľudskými životmi je v spotrebiteľskej spoločnosti prirodzeným stavom vecí a možno ho vysledovať vo všetkých sférach takejto spoločnosti. Tieto podmienky navyše prispievajú k ideologickej a ekonomickej fragmentácii spoločnosti, čo vedie ku konečnému regresu.

Práve kvôli dominovaniu spotrebiteľského formátu sa dnes ľudstvo nachádza na hrane kolapsu. Pre našu spoločnosť už spotrebiteľský formát nie je iba neprijateľný, ale z hľadiska prežitia celej ľudskej civilizácie je definitívne zhubný. Kým nie je neskoro, je čas, aby sme sa všetci zamysleli nad potrebou globálnych spoločenských zmien.

Čo je skutočným nepriateľom ľudstva

DÔLEŽITOSŤ ZJEDNOTENIA SA V JEDNOM CIELI. TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ JE VÝHODNÁ PRE KAŽDÉHO

Absolútne očividná je skutočnosť, že bez zjednotenia ľudstvo neprežije. Rozdelení, bratovrážd a nepriateľstva máme prebytok. Poviete, že je známych veľa príkladov takých či onakých združení, ktoré neboli korunované úspechom? Áno, je to tak. Príčina však spočíva v tom, že podobné pokusy sa podnikali v podmienkach spotrebiteľského formátu vzťahov, a každý pokus zjednotenia v spotrebiteľskej spoločnosti je podobný zjednoteniu vlkov a oviec, čo je naozaj utopické. Veď moc zostane v rukách tých, ktorí rozpútavajú vojny a provokujú konflikty, neberúc do úvahy záujmy civilného obyvateľstva, neberúc do úvahy životy miliónov. Taktiež nenapomáha pozitívnemu výsledku zjednotenie roztrieštených skupín ľudí s rôznymi cieľmi a orientáciou. Absencia jednotnej myšlienky už vopred vylučuje samotný fakt zjednotenia. Pre skutočné zomknutie celého ľudstva je potrebná zjednocujúca myšlienka, ktorá vyhovuje záujmom každého, a ktorá okrem toho vylučuje nízke vlastnosti a rozdeľujúce podmienky spotrebiteľského formátu vzťahov.

Čo však v skutočnosti môže zjednotiť celé ľudstvo? Odpoveď na túto otázku sa ukrýva v definovaní spoločných cieľov a potrieb všetkých ľudí. Absolútne každý človek si želá žiť v lepšom svete, v bezpečnejších a komfortnejších podmienkach, každý si želá získať dôveru v zajtrajšok, zaistiť bezpečnosť svojich detí a zabezpečiť ich existenciu. Jedinou alternatívou, schopnou v dnešnej neľahkej dobe uspokojiť vnútorné potreby každého človeka a pritom poskytnúť reálne východisko v otázke nášho prežitia, je myšlienka vybudovania Tvorivej spoločnosti. Zjednotenie nášho ľudstva na myšlienke vybudovania Tvorivej spoločnosti je v záujme každého človeka na svete.

TS je v záujme každého človeka

U ľudí tiež vznikajú otázky, ako realizovať v praxi rovnoprávnosť a rovnaké podmienky pre všetkých v Tvorivej spoločnosti. Z dôvodu určitých nedorozumení to niektorí vnímajú ako zrovnanie všetkých a vylúčenie akýchkoľvek foriem vlastníctva. Ale Tvorivá spoločnosť je predovšetkým spravodlivou spoločnosťou! Predsa nemôže byť rovnaká výplata pre všetkých pri rôznych počtoch odpracovaných hodín, rozdieloch vo fyzickej záťaži či duševnej činnosti a tiež efektívnosti pre celú spoločnosť. Uspokojenie základných životných potrieb v Tvorivej spoločnosti musí byť bezplatné. Primárne nevyhnutné potreby sa v Tvorivej spoločnosti zabezpečujú človeku už od narodenia a sú mu garantované počas jeho ďalšieho života, ale aký bude ten či onen druh činnosti v následnej sebarealizácii, si určuje každý sám.

A opäť sa vraciame k spravodlivosti v Tvorivej spoločnosti. V Tvorivej spoločnosti nedôjde k zrovnaniu narovnako, pretože sa budú ceniť úspechy tých, ktorí svojím konaním pomimo toho, že si v prvom rade zlepšujú svoju existenciu, podporujú rozvoj celej spoločnosti a adekvátne vytvárajú ešte nádhernejšiu budúcnosť pre svoje deti. Existencia súkromného vlastníctva a rozvoj vlastného podnikania, ak nebudú v rozpore s právami a slobodami iných občanov, budú v Tvorivej spoločnosti absolútne možné a podporované. Tieto podmienky, zaisťujúce úspešnú existenciu každého, sú tiež výhodou aj z hľadiska eliminácie precedensov delikvencie a korupcie. Veď absencia nedostatku čohokoľvek jednoducho nivelizuje želanie ľudí porušovať zákon, keďže je vylúčená príčina, spočívajúca v terajšom zúfalstve a živorení. A ak sa zamyslíme, či bude vôbec niekomu treba korupcia, či bude ktosi chcieť porušovať zákon a kradnúť spoločnosti, ísť proti ľuďom, keď bude výhodnejšie žiť čestne a ľudsky, keď budú podmienky také, že každý človek od narodenia bude zabezpečený všetkými blahami a dostatkom? Len porušením zákona môže o toto všetko prísť.

Samotné zjednotenie na myšlienke vybudovania Tvorivej spoločnosti je zjednotením mentálnym, racionálnym. V skutočnosti máme spoločnosť naozaj talentovaných ľudí. Treba sa nám iba zjednotiť a zamerať naše nadania jedným smerom, veľmi rýchlo zrealizujeme Tvorivú spoločnosť. A v tom je zmysel zjednotenia – keď spoločne nasmerujeme naše hlavné zdroje, naše znalosti, schopnosti, zručnosti na realizáciu spoločného cieľa, proces sa mnohonásobne urýchli.

Realizovať ideu Tvorivej spoločnosti bez univerzálneho zjednotenia ľudí nie je možné, rovnako, ako nie je možné vytvoriť prototyp Tvorivej spoločnosti v malej oblasti, jednotlivom štáte, kým celý zvyšný svet zostane existovať za bývalých neľudských spotrebiteľských podmienok konkurencie a uchopenia moci s výskytom nízkeho neľudského systému hodnôt, ako je tomu teraz. A najmä preto je spočiatku nevyhnutné, aby celá spoločnosť opustila spotrebiteľský deštruktívny formát vzťahov, ktorého pôsobenie je zamerané na neustále rozdelenie a nepriateľstvo.

 

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ. INÉ PODMIENKY A EXISTENCIA ZODPOVEDNOSTI

Vytváranie podmienok pre budovanie Tvorivej spoločnosti bude prebiehať s prihliadnutím na prítomnosť pozitívnych aj negatívnych vlastností v človeku. Teda budú vytvorené podmienky, vopred vylučujúce akýkoľvek prejav nízkych vlastností, a najlepšie vlastnosti v ľuďoch sa budú popularizovať a podporovať. Smerové ukazovatele Tvorivej spoločnosti budú namierené v prvom rade na hodnotu života každého človeka v spoločnosti, so zárukou jeho bezpečnosti a slobody. Podrobnejšie, rozšírené a základné porozumenie poskytne zoznámenie sa s 8 Osnovami Tvorivej spoločnosti.

Hlavné smerníky Tvorivej spoločnosti

Obmedzenie nízkych živočíšnych prejavov u ľudí s uložením zodpovednosti je v záujme každého rozumného človeka, pretože je to v prvom rade záruka bezpečnosti, mieru a poriadku v spoločnosti. V Tvorivej spoločnosti sa každý človek nezávisle na pohlaví a veku môže nachádzať v akomkoľvek čase na akomkoľvek mieste a jeho blízki sa nebudú musieť obávať o jeho život.

Prirodzene, podobné sa nedá povedať o našej dobe, v ktorej práve chýbajú obmedzenia živočíšnych prejavov u človeka. Navyše pozorujeme ich aktívne presadzovanie v spoločnosti prostredníctvom zodpovedajúcej informačnej náplne. Vo výsledku žneme neutešené plody takýchto podmienok. Ale pre koho je to výhodné? Vari je to výhodné pre matky a otcov, u ktorých sú životy ich detí každý deň vystavené rizikám a nebezpečenstvám? Vari je to výhodné pre človeka, ktorý potrebuje špecializovanú lekársku starostlivosť, na ktorú vydáva obrovské prostriedky i čas a namiesto pomoci sa stretáva s kohosi túžbou zbohatnúť na ľudskom nešťastí? Vari je to pre nás výhodné? Pre nás je výhodné akurát iné. Pre nás je výhodná spoločnosť, stimulujúca a kultivujúca všetko ľudské a priaznivé pre náš evolučný rozvoj a vylučujúca všetko negatívne, beštiálne a neľudské. Pre nás je výhodné eliminovať akékoľvek riziká v otázke našej bezpečnosti. Pre nás je výhodná Tvorivá spoločnosť.

Tieto obmedzenia s verejnou kontrolou taktiež vylučujú akúkoľvek možnosť uzurpácie moci. Moc v Tvorivej spoločnosti bude prináležať výlučne celému svetovému spoločenstvu. Ale miesto tu bude mať zodpovednosť. Teda zodpovední za tie či oné funkcie, vymenovaní spoločnosťou, budú iba vykonávateľmi ľudovej vôle a iba koordinátormi pre následnú implementáciu určitých rozhodnutí, prijatých celou spoločnosťou. Avšak v prípade negatívnych precedensov na strane vykonávateľov, sú tieto osoby okamžite voličmi odvolané a budú sa zodpovedať spoločnosti. 

Čo sa týka možnosti vyvyšovania zástupcov moci, alebo možnosti zneužitia služobných právomocí, ako to pozorujeme dnes v spotrebiteľskej spoločnosti, tak v Tvorivej spoločnosti je to vylúčené. Nikto nebude ani vyššie, ani nižšie, všetci budú mať garantované rovnaké práva a možnosti. Obsadzované funkcie v nových podmienkach teda nie sú ničím iným ako nevyhnutnou prácou, ktorej vykonanie bude zamerané na realizáciu prijatých zákonov a zabezpečenie každého človeka v spoločnosti všetkými potrebnými blahami. Tie kroky a rozhodnutia, ktoré môžu tak či onak viesť k akémukoľvek zhoršeniu existencie ľudí, voličmi jednoducho nebudú prijímané. Najvyšším a základným zákonom v Tvorivej spoločnosti bude vôľa ľudí, a hlavnou orientáciou a najvyššou hodnotou Tvorivej spoločnosti bude hodnota ľudského života. Posledné slovo bude mať vždy spoločné voličské rozhodnutie.

Už dnes je vďaka existencii celosvetovej siete internet podobné riadenie spoločnosti ľahké uskutočniť pomocou vytvorenia elektorálnej platformy. Ale pre praktickú potrebu vytvárať túto platformu v pravý čas, je najskôr nutné realizovať etapu informovania, umožňujúcu informovať elektorát. Samotné vytvorenie novej spoločnosti s úplne inými priaznivými podmienkami je etapovitým, postupným procesom pre plynulý bezbolestný prechod. Ako sa to bude realizovať v praxi? 


ČÍM ZAČAŤ? PREČO JE DÔLEŽITÉ UPOVEDOMENIE?

Už dnes si obrovské množstvá ľudí vo svete uvedomili celú dôležitosť vybudovania Tvorivej spoločnosti a s úprimnými altruistickými zámermi maximálne realizujú túto myšlienku. Ale prirodzene, pre globálnu realizáciu to nie je dostačujúce. Kvôli zmenám v celej spoločnosti, kvôli stelesneniu myšlienky Tvorivej spoločnosti na svetovej úrovni je požadovaný súhlas prevládajúcej väčšiny populácie planéty, potrebná je voľba každého. Urýchleniu celého procesu napomáha práve aktívne informovanie čo najväčšieho počtu ľudí.

V želaní konať je pre nás dôležité uvedomiť si potrebu postupnosti krokov. Daná etapa upovedomenia obyvateľstva je mimoriadne dôležitá a nemôže byť podcenená. Nemožno ju vynechať, teda nemá zmysel, kým nie je zavŕšená, začínať nasledujúce etapy. Všetko musí prebiehať správne, etapovite a legálne, teda bezbolestne pre spoločnosť. Všetko sa musí diať prirodzeným a pokojným spôsobom prostredníctvom informovania väčšiny a nasledujúceho vedomého prejavenia vôle elektorátu. Len v takom prípade nebudú môcť zástupcovia moci neísť za vôľou ľudí, za tými, ktorí im delegujú moc. Tu je dôležitý hlas každého. Ako budú tvoji priatelia hlasovať za Tvorivú spoločnosť, ak o tom nevedia, ak nevedia o perspektívach a vymoženostiach, čo ich očakávajú v Tvorivej spoločnosti? Ale keď bude ľudstvo z väčšej časti informované, keď budú ľudia v plnej miere informovaní o skutočne jedinom spôsobe prežitia nás všetkých, keď bude zhromaždený potrebný prevažujúci počet hlasov, podporujúcich vybudovanie Tvorivej spoločnosti, potom realizácia nasledujúcich etáp príde veľmi rýchlo.

V skutočnosti je to ľahké! Často sa stávame svedkami toho, ako rýchlo sa šíria fámy. V spotrebiteľskej spoločnosti sa aktívne popularizujú rozličné informácie, ktoré pre ľudstvo neprinášajú žiadny celkový úžitok a ktoré majú často deštruktívny vplyv na medziľudské vzťahy, na vzájomné vzťahy celých národov, na psychologický a morálny stav más. Informačný tok je navonok rôznorodý, ale v podstate je postavený na spotrebe a podvodoch s popularizáciou rozdelenia a násilia výhodných pre určitých jednotlivcov, ktoré prispievajú k mentálnej degradácii populácie a k výskytu slabošstva v nej. V dôsledku toho dnes ľudia zabudli, aké je to vziať zodpovednosť a samostatne sa rozhodovať. Naozaj si musíme počkať na nejaký vonkajší stresový faktor, aby sme sa prebudili z nečinnosti – takú istú globálnu vojnu, krach ekonomiky či akýkoľvek iný následok dominovania spotrebiteľského formátu vzájomných vzťahov? Alebo sa predsa len zobudíme a pomocou informovania prebudíme celý zvyšok ľudstva?

Celý svet sa môže dozvedieť o TS

Ale veď je to absolútne jednoduché! Môžeme vytvárať iný obsah, prospešný pre ľudstvo, udávať novú informačnú tvorivú vlnu. Je v našich silách urobiť to tak, aby sa celý svet dozvedel o alternatíve k terajšiemu neľudskému prežívaniu, o možnosti lepšieho života, o Tvorivej spoločnosti! Vo svete teraz existuje množstvo spôsobov, ako sprostredkovať informácie ostatným. Toto môže urobiť každý. Niekto môže informovať, rozprávať, vysvetľovať, niekto vytvárať potrebné informačné zdroje a podobne. Rýchlo môžeme zmeniť situáciu, ak jednoducho skoncujeme s prekladaním zodpovednosti na niekoho iného. 

Môžeme zmeniť svet

V relácii uvedený príklad o komunite LGBT, o úspešnej integrácii tejto sociálnej menšiny do spoločnosti, zreteľne ukazuje to, ako neveľká skupina ľudí za nedlhý čas vykonala takú šikovnú informačnú politiku činov, že na celom svete v mnohých krajinách legalizovala svoje práva až po stanovenie sankcií za akékoľvek slová, konanie, udalosti, ktoré môžu nejako diskriminovať príslušníkov tejto menšiny. Aj keď sa na začiatku ich činnosti zdalo úspešné vykonávanie ich práv pre svetové spoločenstvo nemožným. Navyše dnes prakticky žiadny film nemôže byť publikovaný bez popularizácie tohto smeru. A takýchto príkladov je hodne.

Podobné príklady sa týkajú záujmov iba malého počtu ľudí. Táto propaganda nie je ani zlá, ani dobrá, je to osobné právo a voľba každého. Ale ak sa pozrieme globálne, nie je to pre ľudstvo ako celok prospešné. Jedinou dnešnou myšlienkou globálne potrebnou a dotýkajúcou sa bezprostredne každého, je zmena dominujúceho formátu vzťahov v spoločnosti zo spotrebiteľského na tvorivý. Vybudovanie Tvorivej spoločnosti je jediný spôsob prežitia nás všetkých! Tu sú priamo zasiahnuté záujmy každého človeka a celého ľudstva. A napriek tomu, napriek faktoru prežitia celej civilizácie, napriek otázke ďalšej existencie nás i našich detí, doteraz existujú ľudia, ktorí tak či onak váhajú hovoriť o Tvorivej spoločnosti. V skutočnosti by pri voľbe šírenia tých či oných informácií malo byť výhradné právo na strane šírenia myšlienky o Tvorivej spoločnosti. Pre každého človeka i celé ľudstvo je životne dôležité dozvedieť sa o nej. Akékoľvek rozpaky týkajúce sa informovania ostatných o Tvorivej spoločnosti, sa rovnajú ostýchavosti zachrániť svoje dieťa pred smrťou!

Dôležitosť informovania o Tvorivej spoločnosti

Naším dnešným cieľom je zachovať a obnoviť náš spoločný domov poskytnutím možnosti bezpečnej existencie a blahobytu našim deťom. Mimoriadne dôležité je uvedomiť si to, že účasť každého priamo ovplyvňuje celkový výsledok. Adekvátne tomu bez mojej účasti, bez tvojej účasti, bez účasti akéhokoľvek iného človeka, budú celkový výsledok i pokrok mnohonásobne slabšie.

Potrebná je účasť každého


DRUHÁ ETAPA BUDOVANIA TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

Mechanizmus kontroly – elektorálna platforma

Keď sa v ktorejkoľvek krajine nazbiera viac ako 50% aktívneho elektorátu, podporujúceho vybudovanie Tvorivej spoločnosti, vtedy dochádza k prechodu k nasledujúcej etape. Aby sa mohlo realizovať prejavenie vôle ľudí, v druhej etape sa pomocou elektorálnej platformy vytvorí priestor pre elektorálnu kontrolu. A aká je výhoda tohto elektorálneho priestoru? Možnosť pre každého človeka rovnocenne so všetkými sa zúčastňovať na riadení spoločnosti a prijímať zákony, čiže prispievať k trvalému zlepšeniu svojho života i životov svojich blízkych. Veď to je predsa opäť v našom záujme! Tento priestor je skutočne epochálny, bezprecedentný a unikátny, keďže poskytuje ľuďom prvýkrát za posledných 6 000 rokov predtým nevídanú skutočnú mimoriadnu výsadu prijímať rozhodnutia. To znamená, že vôľa ľudí bude prakticky najvyšším zákonom!

Ďalej celá spoločnosť spoločne dosadzuje zodpovedných vykonávateľov svojej ľudovej vôle. Absolútne každý zákon, nariadenie, petície i návrhy budú rozosielané obyvateľstvu. Takto budú voliči vidieť každý krok zodpovedných osôb pri koordinácií vecí verejných. V prípade potreby bude môcť spoločnosť kedykoľvek odvolať svoje hlasy, zrušiť zákon a aj vymeniť kandidátov, ktorí sklamali dôveru ľudí.

Nič negatívne, vytvárajúce akýmkoľvek spôsobom riziko pre život ktoréhokoľvek človeka, zhoršujúce jeho existenciu, nič neľudské, čo je prípustné v spotrebiteľskej spoločnosti, nebude prípustné v Tvorivej spoločnosti. Zodpovednosť za život ľudí a za život celej spoločnosti bude ležať na každom človeku. V súlade s tým už nebudeme môcť niekoho obviniť z našich problémov a preložiť zodpovednosť, avšak problémy už mať nebudeme, iba šťastný život v bezpečí a stabilite s možnosťou sebarealizácie! 

Nutnosť absolútnej transparentnosti informácií pre odstránenie korupcie

Existujú ľudia, ktorí dnes nemajú možnosť používať internet. V skutočnosti však nie je pre spoločnosť také nákladné všetkým zabezpečiť internet a potrebné zariadenia, ako umožniť komukoľvek prevziať kontrolu do svojich rúk a tým si uzurpovať moc. Okrem toho zaručená absolútna transparentnosť informácií v Tvorivej spoločnosti odstráni možnosť vzniku akýchkoľvek tieňových machinácií, podvodov a korupcie a odstráni darmožráčov zo štátnych funkcií, ktorí v skutočnosti nepracujú, ale iba vytvárajú imidž takých a bezstarostne existujú na úkor spoločnosti, pričom ľuďom neprinášajú žiadny úžitok, iba škody a straty.

Byrokratický systém riadenia je negatívnym príkladom súčasnosti. Samotný systém byrokracie je postavený nad spoločnosťou. Prirodzene, že v podmienkach vyvýšenia sa nad inými nie je žiadny aparát schopný uspokojiť potreby obyčajných ľudí. Ako sa však predkladá spoločnosti význam vykonávanej práce? V tomto systéme riadenia existuje obrovské množstvo zastávaných pozícií vysoko honorovaných štátom. Ale kde je ten sľubovaný úžitok pre spoločnosť z práce toľkých byrokratických ustanovizní? Významný odtok kapitálu smeruje práve do tohto aparátu, do jeho existujúcej hierarchickej štruktúry. Nekládli sme si vari otázku, kam a na aké účely idú nami platené dane? A deje sa to v čase, kedy väčšina populácie planéty šetrí, kde môže, žije pod hranicou životného minima a doslova prežíva. Vyššie popísaná problematika nie je trpkým dedičstvom akejsi konkrétnej krajiny, ale je žalostným stavom celého svetového spoločenstva, iba sa v závislosti od podmienok toho či iného štátu, regiónu, kontinentu prejavuje v rôznych formách. Existuje mnoho očividných príkladov, ktoré to potvrdzujú.

Dnes na celom svete obrovský počet ľudí žije pod hranicou chudoby a trpí nedostatkom vody a jedla. Vo svete existujú organizácie, oficiálne zamerané na likvidáciu týchto problémov. Dokonca sa na to vyvíjajú určité verejné aktivity, organizujú sa charitatívne večery, predstavenia, alebo sa jednoducho vkladajú príspevky s následným aktívnym manifestovaním v tlači. Taktiež sa vydávajú správy o problematike a krokoch realizácie tých či oných problémov, ale s podrobným vysvetlením, prečo je tento problém doteraz neriešiteľný a aké „obrovské prekážky“ stoja týmto organizáciám v ceste. Ale v skutočnosti sa taká potrebná práca vykoreniť práve tú chudobu či hlad vo výsledku aj tak nepribližuje ku svojmu logickému úspešnému ukončeniu a ani hladným sa týmto konaním neuľavuje. Veď nie je možné nakŕmiť hladných a zabezpečiť núdznych, kým existujú podmienky, umožňujúce vznik korupcie a rozkrádania verejných prostriedkov. Práve všadeprítomná korupcia a krádeže sú hlavnou prekážkou na ceste vykorenenia chudoby a zlepšenia blahobytu každého človeka na svete.

Tu je potrebné chápať, že problém nie je len na vrchole systému riadenia. Ľudský faktor s existujúcimi nízkymi živočíšnymi inštinktmi a túžbou po sebaobohatení je prítomný všade, v akejkoľvek štruktúre, v ktoromkoľvek človeku. Kým nebude zlikvidovaná korupcia a krádeže verejných peňazí, nie je možné finančne pomôcť žiadnemu regiónu, štátu ani inštitúcii. Len zrušením hierarchického rebríčka, odstránením korupcie a vylúčením darmožráčov uvoľní spoločnosť obrovské prostriedky, ktoré bude môcť nasmerovať naozaj na potreby ľudí a zabezpečiť komfortný život absolútne každému.

Podobný obraz sa vyskytuje aj v medicíne. Koľko verejných prostriedkov je ročne vydelených na zdravotnú starostlivosť v rôznych krajinách sveta? Vari sa využívajú účelovo? Tak kde je potom výsledok tejto investície? Prečo vidíme žalostný stav medicíny? Prečo si v prípade vážneho ochorenia obyčajní ľudia nemôžu dovoliť liečbu a niekedy sú nútení spolu s celou rodinou zháňať peniaze, rozpredávať posledné kvôli možnosti získať potrebnú lekársku starostlivosť? Prečo sa v otázke prežitia obyvateľstva tie indivíduá, v ktorých moci je zmeniť situáciu a naozaj pomôcť, iba hrajú s osudmi ľudí, keďže pre nich je otázka politiky dôležitejšia ako milióny ľudských životov? Bohužiaľ, život človeka v spotrebiteľskom formáte vzťahov nestojí za nič. V takých podmienkach prevažne dominuje iba sebaobohacovanie na ľudskej biede. Skutočne je pre nás životne dôležitá Tvorivá spoločnosť, v ktorej sa život každého človeka bude ceniť nadovšetko, v ktorej budú rovnaké práva, garantované výhody a ohromné možnosti sebarealizácie pre absolútne každého!


TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ – TO JE IBA ZAČIATOK!

V relácii „Tvorivá spoločnosť zjednocuje všetkých“ Igor Michajlovič stručne spomenul šesť úrovní globálneho rozvoja civilizácie. Tvorivá spoločnosť je iba prvým stupienkom. Čiže vybudovanie Tvorivej spoločnosti je len začiatkom v globálnom rozvoji ľudskej civilizácie. Je to pôsobivé i vytriezvujúce. Len sa zamyslieť, že sa ako ľudstvo pri našom dnešnom spotrebiteľskom formáte pokladáme za rozvinutú civilizáciu s technologickým a vedeckým pokrokom. Pritom pre nás zostáva normou osamelosť, rozdelenie, konflikty i vojny, deficit kvalitnej medicíny pre každého, chudoba a hlad. V skutočnosti sme sa zatiaľ ako spoločnosť ani len nepriblížili k prvému stupienku skutočnej civilizácie. Ale zároveň je v našich silách všetko zmeniť.

Ľudstvo už dostalo podrobné informácie, ako uskutočniť reálne pozitívne zmeny, akým smerom sa pohnúť a čo robiť. Zostalo nám málo: tí, ktorí to pochopili, iba musia o tom informovať zvyšnú časť spoločnosti, oboznámiť, porozprávať a zjednotiť sa. Už samotné zjednotenie za jedným účelom vybudovania Tvorivej spoločnosti vytvorí ten potrebný evolučný impulz, ktorý nám otvorí možnosť slobodného, pokojného a nádherného života bez vojen a utrpenia. Vo svete je už mnoho profesionálov vo svojom odbore, rozličných odborníkov a jednoducho rozumných, vzdelaných ľudí, ktorí vedia vylepšiť tú či onú sféru ľudskej existencie. Títo ľudia – to sme my všetci! Zostalo nám iba zjednotiť sa. A znalosti a nástroje, vyjavené Igorom Michajlovičom Danilovom, priamo prispejú k nášmu rozvoju, bezbolestnému prechodu k lepšej spoločnosti, pomôžu nám neurobiť chyby z minulosti a obrodiť jednotné ľudské spoločenstvo skutočných ľudí. V prípade zjednotenia a súdržnosti celého ľudstva to ľahko dokážeme!

Keď prostredníctvom zjednotenia vybudujeme Tvorivú spoločnosť, začne éra nového evolučného skoku a otvorí sa nám nový neprebádaný prekrásny svet poznania a nefalšovanej vedy, svet voľnej energie. Vyžaduje si to iba naše ľudské zjednotenie, aktívnu účasť a jednotnú orientáciu našej civilizácie k novej spoločnosti. Buďme však hodní takejto spoločnosti a úprimnými činmi, vlastnými skutočnému Človeku, všetci spoločne zrealizujme náš univerzálny sen – žiť v mieri, láske a radosti! Vytvorme lepšiu budúcnosť pre nás a budúce pokolenia!

John Asher

Relácia s účasťou Igora Michajloviča Danilova „Tvorivá spoločnosť zjednocuje všetkých“

Pridať komentár