Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Nevyhnutnosť vybudovania Tvorivej spoločnosti. Prečo minulé pokusy nevyšli?

12. augusta 2020
Komentáre


Boj ideológií

Bez ohľadu na to, akú epochu posledných tisícročí existencie našej civilizácie si vezmeme, nenájdeme obdobie, v ktorom by ľudstvo nehľadalo taký systém, ktorý by ho priviedol na najvyšší stupeň ľudskej evolúcie. V minulých storočiach sa systém striedal systémom pokus-omyl: feudalizmus, kapitalizmus, socializmus, komunizmus a podobne. Pričom spočiatku ideológia každého nového systému priniesla vieru v dosiahnutie požadovaných výšok, vyjadrovala ľuďmi požadované sľuby o dosiahnutí lepšieho života, viala novotou a prízračnou nádejou, ktoré jasne kontrastovali na pozadí predchádzajúcej, zastaranej ideológie.

A rovnako ďalšia „nová ideológia“ neskôr v praxi opäť ukázala svoje obmedzenia ako aj predchádzajúca, svoju neschopnosť splniť očakávania, čo i len malej časti spoločnosti, nehovoriac už o každom jej jednotlivom príslušníkovi. Každý nasledujúci kolaps očakávaní a nádejí niesli masy čoraz bolestivejšie. A zakaždým toto sklamanie formovalo v pamäti ľudí pripomienku, o zlyhaní a klamný názor o nemožnosti vybudovania spoločnosti ich snov.

Vo výsledku to viedlo k tomu, že dnes už obyčajný občan neverí „v šťastný život v stabilite a dostatku“, neverí ďalším heslám o nezávislosti a rovnoprávnosti. Známe sú mu iba lož, klamstvo a iné manipulácie zo strany politikov. Mnohí neveria prísľubom pokroku, napríklad v ten samý ekonomický, technický, keď v praxi vidia obrovský rozostup bohatých a chudobných vrstiev a uvedomujú si, že tento pokrok sa dotkne len veľmi malej časti populácie, pre ostatných však dôjde k zlepšeniam iba ak na papieri. Napriek všetkým empirickým údajom, nazhromaždených v priebehu storočí, skúsenostiam s neúspechmi, ľudstvo stále túži po zmenách k lepšiemu a zároveň nevidí východisko z tejto krízy. Ale, prečo sa to stalo?

Dnes nastala etapa krízy modernej spoločnosti. Ako ju však prekonať? Rozoberme najskôr príčiny.

Prečo sa to stalo?

Nedôvera más svojim vodcom, sľubujúc im lepšiu budúcnosť, podporovaná ich fatálnou nečinnosťou, bude existovať dovtedy, kým ľudia nedostanú odpovede na nahromadenú kopu otázok.

 • Prečo sa staré ideológie napriek mnoho sľubnému začiatku prepadli do histórie ako nevydarený experiment? 

 • Prečo dnes, napriek všetkým napísaným zákonom o ľudských právach a slobodách v ústavách väčšiny štátov, v skutočnosti vidíme opak?

MOC. Napriek všetkej rozmanitosti navrhovaných foriem existencie spoločnosti, bojujúcich za SLOBODU A SPRAVODLIVOSŤ, si všimnite, že v praxi sa všade stabilne zachovalo jedno a to isté – hierarchia moci vyjadrená v moci jednotlivcov nad spoločnosťou! Teda v skutočnosti sa zachovával otrokársky systém, zdokonaľoval sa iba ideový nástroj jeho riadenia. Menil sa vývesný štít, ale nemenil sa obsah! 

SPOTREBITEĽSKÝ FORMÁT. Ďalším dôležitým bodom, zámerne vylučujúcim vybudovanie slobodnej spoločnosti, nehľadiac na použitie jeho sloganov, je spotrebiteľský formát medziľudských vzťahov, ktorý dominuje posledných 6 000 rokov. Tento formát koncentruje pozornosť más na sebectvo, pýchu, túžbu po nekonečnom konzumovaní, vlastníctve niečoho a najdôležitejším je – neuhasínajúca túžba po moci! Aktivuje sa nenásytný zvierací inštinkt a vytvára patogénne podmienky vo vývoji jedinca. A to zase vytvára patogénne podmienky pre rozvoj spoločnosti ako celku. Pokiaľ je každý človek odhodlaný nenásytne konzumovať, jeho existencia sa bude redukovať na šablóny vnútené spotrebiteľským formátom. Zmysel života takého človeka, fixovaného na hmotu, často spočíva v honbe za mocou, uznaním a neobmedzeným zvyšovaním kapitálu.

Mimochodom, slovo „kapitál“ pochádza z latinského „caput“, čo znamená „hlava“. Korene tohto konceptu pochádzajú z čias, kedy sa hospodárske zvieratá považovali za peňažnú jednotku a počítalo sa to na hlavy, teda sa jednalo o počet zvierat. A v otrokárskom zriadení sa masy chudobných ľudí (otrokov) za ľudí nepočítali, kupovali a predávali ich ako kusy zvierat. Ale vari nie je zavedenie takéhoto postoja človeka k človeku v spoločnosti trestným činom proti ľudstvu? 

Nie je taká honba za zdanlivou mocou a materiálnou nenásytnosťou dôsledkom ovládnutia človeka jeho nízkymi potrebami? Výsledkom toho je – konkurencia, spory, hádky, rivalita, nezhody, triednosť, hierarchia moci, priepasť medzi bohatými a chudobnými a nakoniec hybridné a svetové vojny. Nie je spotrebiteľský formát nakoniec pre celé ľudstvo samovražedný? Vojny, ktoré začínajú vo vedomí človeka, orientovanom na spotrebiteľský formát, vedú k strachu, agresii a smrti. Nie je pravda, že deštruktívny, bolestný spotrebiteľský formát v hlavách ľudí s nenásytnou túžbou po moci, s vojnami, večnými problémami zverského prežitia, túžbou po vlastnení a svetlý sen každého človeka o pokojnom, šťastnom a bezpečnom živote, sú od počiatku navzájom sa vylučujúce veci?


NEVYHNUTNOSŤ VYBUDOVANIA TVORIVEJ SPOLOČNOSTI


Ľudstvo potrebuje alternatívu – TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ

 • Čo pomôže modernému človeku získať späť nielen vieru vo svetlú budúcnosť, ale aj absolútne presvedčenie, že je reálna, porozumieť tomu, ako ju vybudovať, porozumieť nutnosti aktívnej účasti každého v procese budovania takejto spoločnosti?

 • Ako vybudovať Tvorivú spoločnosť, kde všetky statky a zdroje budú patriť Človeku a nie amorfným nadstavbám, panujúcim nad ním?

V súčasnej dobe, v storočí počítačových technológií a mobilnej komunikácie je medzi ľuďmi žijúcimi na rôznych kontinentoch viac ako kedykoľvek možné zrealizovanie, vybudovania tvorivého formátu rozvoja spoločnosti. Ide o vybudovanie nového formátu spoločenských vzťahov, zameraného na pestovanie najlepších ľudských vlastností, na rozvoj Človeka, na zjednotenie ľudí na duchovno-mravných hodnotách, na popularizáciu dobra, mieru, ľudskosti, čestnosti, vzájomnej podpory, úcty a lásky k sebe navzájom. Nesníva o tom každý obyvateľ našej planéty?

Všimnite si, že tu sa kladie dôraz na niečo úplne iné, ako v spotrebiteľskej spoločnosti. Tvorivá spoločnosť je zameraná na aktiváciu všetkého pozitívneho a dobrého v človeku ako jednotlivcovi, podporovaním jeho dobrých úmyslov, na prejavenie jeho najlepších vlastností a schopností pre jeho duchovno-mravný rozvoj a pre blaho celej spoločnosti. A vo výsledku bude v celej spoločnosti fraktálne dochádzať k tomu istému. Veď len formovaním zdravej Osobnosti, možno sformovať aj zdravú spoločnosť. A so stabilitou plánovanej svetovej ekonomiky a dostupnosťou všetkých výhod pre každého, zmizne túžba po konkurencii a nadmernom hromadení. Rozvoj ekonomiky a iných odvetví bude orientovaný na uspokojovanie potrieb každého človeka a nie všeobecného systému ako teraz, keď sú morálne a etické hodnoty človeka nivelizované. Absolútna transparentnosť a otvorenosť informácií je v Tvorivej spoločnosti prirodzeným stavom vecí. V tomto zmysle je tvorivý formát rozvoja v takýchto podmienkach cestou nevyhnutnej evolúcie a prechodnou etapou pre vytvorenie ideálnej spoločnosti, o ktorú sa vždy usilovalo, tým spájacím mostom, ktorý stojí na ôsmich pilieroch, ktorými je 8 Osnov Tvorivej spoločnosti.U mnohých ľudí môžu vzniknúť podobné otázky ako: „A čo vláda v Tvorivej spoločnosti? Veď je nutná pre nadväzovanie vzájomných vzťahov, pre organizáciu spoločenskej výroby. Nebude jej absencia viesť k anarchii?“ A pod. A tu sa opäť vraciame ku konceptu zodpovednosti. Veď človek idúci do vlády sa zavaľuje povinnosťami, cieľmi a úlohami, ktoré sa zaväzuje plniť pre ľudí. Ako to však v praxi vyzerá v súčasnom spotrebiteľskom systéme? Všetci vidia, že u človeka, ktorý sa dostáva do mocenských kruhov a im podobných podmienok, sa mení myslenie, bohužiaľ, nie najlepším smerom pre voličov. A tak je pre zmenu situácie potrebné zmeniť podmienky. 

Ale ak sa pozrieme z druhej, tvorivej stránky, tak v takejto situácii ľudia, ak si želajú urobiť niečo dobré pre ostatných, ešte viac zlepšiť život každého, budú brať na seba ZODPOVEDNOSŤ za všetkých ľudí a zaviažu sa zodpovedať spoločnosti za svoje slová, činy a celý výsledok svojej činnosti na obsadených pozíciách. A ľudia sami budú zadávať úlohy a kontrolovať kvalitu ich plnenia. Táto definícia radikálne mení samotnú podstatu.Zodpovednosť vylučuje vnucovanie vôle jednotlivcov spoločnosti. Je nástrojom spoločnosti na uspokojovanie jej potrieb. Tvorivé zriadenie vytvára podmienky konkrétne pre blaho človeka, každého človeka a nie pre amorfné slovo „štát“, určité organizácie a podobne. Veď práve Človek je hlavnou zložkou všetkého. Bez Človeka nebude nič. 

Pokiaľ ide o evolučný vývoj ľudstva, dnes to priamo závisí od voľby každého Človeka, preformátovania jeho vedomia od spotreby k tvoreniu a zjednotenia týmto spôsobom s ostatnými. Ale tieto zmeny tiež závisia a budú možné, keď spoločnosť sama vytvorí pozitívne prostredie pre duchovný a morálny rast človeka. Tieto aspekty spolu úzko súvisia, sú vzájomne sa dopĺňajúce a priamo úmerne zrýchľujúce samé seba i celý proces evolúcie na púti ľudstva k ideálnej spoločnosti. Vynára sa veľmi jednoduchý vzorec: Človek tvorí pre spoločnosť, spoločnosť pre Človeka a na prvom mieste stojí práve Človek a jeho blaho. A v tomto ohľade je nesmierne dôležitá účasť každého, v spoločnej veci zameranej na zlepšenie života celej spoločnosti a každého jednotlivca v nej.

Ale aká účasť človeka je možná v súčasnej vzniknutej situácii? Dnes mnohí ešte zatiaľ nevidia východisko v informačnom prúde so sklonom k spotrebiteľskému formátu, ktorý ich obklopuje. A práve pre získanie pochopenia správnej cesty a konsolidácie väčšinou, je potrebné informovať spoločnosť, upozorňovať ľudí, vytvárať a distribuovať pozitívny obsah a zapĺňať ním informačný priestor. Je dôležité konať tvorivo, v ústrety ľuďom a zároveň sa stať príkladom skutočného Človeka, ktorý je hodný takejto spoločnosti a v praxi ukazuje, že je skutočne reálne ju dosiahnuť. Každý, kto si praje, je so súčasnými technickými možnosťami a rôznymi spôsobmi poskytovania informácií už dnes schopný stať sa účastníkom budovania tvorivej spoločnosti. 

Hlavné je uvedomiť si, že nie si sám! K pohybu týmto smerom už dochádza na celom svete! S tvojou účasťou vybudovaná Tvorivá spoločnosť je najlepším dedičstvom pre tvojich potomkov. Tebe teraz stačí iba sa začať uberať týmto smerom a už to bude dôležitý krok na ceste k pokroku celej spoločnosti. Spoločne dokážeme veľa! Budúcnosť sa rodí teraz.


John Asher

Pridať komentár

Komentáre (2)

 • Jaro
  16.01.2021   |   22:39
  ked si clovek precita 8 osnov, tak vie preco minule pokusy nevysli... aj ked v kazdej spolocnosti cast tych osnov stale bola, nikdy nie v celku vsetky a nikdy neboli dodrziavane dosledne... tento krat verim, ze sa nam podari vsetky osnovy zaviest do verejneho zivota...
 • Domin
  14.10.2020   |   14:23
  Veľmi zaujímavý model. Chválim.. a palec hore.