Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

HODNOTA ŽIVOTA ČLOVEKA – HLAVNÝ ORIENTAČNÝ BOD TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

27. augusta 2020
Komentáre

HODNOTA ŽIVOTA ČLOVEKA – HLAVNÝ ORIENTAČNÝ BOD TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

Väčšina obyvateľov planéty dnes zďaleka neprebýva v najlepších životných podmienkach. Masy ľudí znášajú biedu, obmedzenia, percento ľudí žijúcich pod hranicou chudoby rýchlo rastie. Hlad, choroby, problémy s pitnou vodou, vojny, krízy, klimatickí utečenci, úmrtnosť v dôsledku nízkej úrovne medicíny, opustené, nikým nechcené deti, neustála práca v ťažkých zamestnaniach s mizerným platom alebo naopak, nedostatok pracovných príležitostí ako spôsobu prežitia a zároveň obrovské dane na všetko, čo je poskytnuté ľuďom k úžitku – to všetko existuje v našom „civilizovanom“ 21. storočí, v storočí špičkových technológií a vedeckých objavov. Dôvodom toho je spotrebiteľský formát vzťahov, keď sa v neľudskej honbe za ziskom a neustálym obohacovaním menšiny znehodnocujú životy miliárd ľudí a porušujú sa ich práva. 

Dnes má väčšina krajín sveta prijaté zákony o právach a slobodách. Ale v skutočnosti koncept hodnoty ľudského života zostal na úrovni teórie. V praxi každého štátu je organizovanie verejného poriadku, medicína, školstvo a podobne zamerané na zabezpečenie existencie jednotlivcov, na ekonomiku orientovanú v prospech týchto jednotlivcov a ďalšie faktory, nie však na uspokojenie potrieb každého občana. Zlepšenie života obyvateľstva, bohužiaľ, nie je prvoradým cieľom. 

Väčšina obyvateľov našej planéty naďalej sníva o dostupnosti vysokokvalitnej medicíny, o stabilnom normálnom zárobku, o uspokojení základných potrieb pre existenciu seba a svojich potomkov. Realita ich však vracia späť do zhonu pri zabezpečovaní stravy pre svoju rodinu, ponechávajúc ich uspokojovať sa len snami o lepších podmienkach. V modernom svete je človek odkázaný sám na seba. Ak sa pozrieme na potreby prevažujúcej populácie, tá v skutočnosti nevyžaduje nič nadbytočné, nadpozemské, či nemožné. Ľudia si želajú to, čo im aj tak oprávnene má patriť. Ľudia chcú mier na celom svete, rovnaké práva a príležitosti, dostatočné hmotné zabezpečenie pre uspokojenie základných potrieb. 

Nedávna kríza definitívne odhalila problémy spotrebiteľskej spoločnosti. Teraz každý chápe, že to tak nemôže naďalej pokračovať a niečo treba zmeniť. Mnohí hľadajú nový formát myslenia a hodnotových orientačných bodov. 

Po oboznámení sa s ideami Tvorivej spoločnosti, nachádzam v sebe úplnú zhodu s iniciatívami, ktoré tento projekt nesie a chápem v globálnom meradle celú dôležitosť realizácie nového formátu medziľudských vzťahov. Zvlášť si nemôžem nevšimnúť prítomnosť základných opôr v jeho štruktúre, ktorými je osem osnov Tvorivej spoločnosti. Veď to, čo tvorí základ smerovania spoločnosti, určuje vektor činnosti všetkých jej smerov a následne určuje kvalitu života samotnej spoločnosti a každého človeka v nej. V tomto článku by som chcel diskutovať o dôležitosti prvej osnovy – Život Človeka.


Prvá osnova Tvorivej spoločnosti: Život Človeka

Prvá osnova Tvorivej spoločnosti

Pri oboznamovaní sa s ôsmimi osnovami Tvorivej spoločnosti vidíme, že už v prvej osnove je dôležité miesto venované téme hodnoty života každého človeka. Ak sa ponoríme do hĺbky podstaty tejto problematiky, prichádza pochopenie, že pri takomto stave vecí akýkoľvek vývoj, akýkoľvek smer, akákoľvek činnosť, nech by sme vzali čokoľvek, všetko v spoločnosti bude zamerané predovšetkým na zlepšenie života každého človeka. Iba v takejto spoločnosti, založenej na hodnote ľudského života, budú všetky ostatné orientačné body pôsobiť vo vzájomnom súlade. Teda existencia chudobných, hladných, opustených a chorých bude zámerne vylúčená. Život každého bude nadovšetko, so zárukou zabezpečenia jeho potrieb, s vysokou mzdou a rovnako vysokou a pre všetkých dostupnou úrovňou medicíny. Práve tak nebudú existovať precedensy akýkoľvek konfliktov, násilia a tým viac akýkoľvek druhov vojny. 

Ak vezmeme do úvahy stav nášho súčasného ľudstva so sklonom k spotrebiteľskému formátu vzťahov, vrátane mnohých vo svete prebiehajúcich udalostí, známych svojou neľudskosťou, namierených proti človeku, proti jeho životu, proti životom miliónov ľudí, vyššie citované slová z prvej osnovy sú prekvapujúce svojou ľudskosťou a hlboké vo svojej podstate. Sú nesmierne aktuálne v našej zložitej dobe. Už len pri ich čítaní chápeš, že po vybudovaní Tvorivej spoločnosti ľudia skutočne túžia. Tvorivá spoločnosť je pre nás všetkých tým záchranným kolesom v nebezpečne zúriacom oceáne nepokojov a problémov spotrebiteľskej spoločnosti. 

Teraz ľudstvo prechádza radom skúšok v rôznych obmedzeniach a krízach, ale v skutočnosti ide o jednu skúšku – úrovne našej ľudskosti, našej pripravenosti k stmeleniu a zjednoteniu. Spoločnosť sama musí rozhodnúť, či je schopná zjednotiť a konsolidovať sa správnym smerom. Nastala etapa dozrievania ľudstva, kedy sa už mnohí prebúdzajú, vidia obraz tohto sveta a hľadajú, ako ho zmeniť. Precedensy v realizácii budovania Tvorivej spoločnosti už existujú. Sme na pokraji veľkých zmien našej civilizácie. 

A tu si musíme všetci uvedomiť, že základnou zložkou spoločnosti ako takej, je vždy práve človek, každý človek, my všetci. Veď my vytvárame túto spoločnosť a určujeme vektor jej rozvoja. Nesmieme sa vyhýbať zodpovednosti za náš spoločný domov, za našu jedinú rodinu – ľudstvo. Netreba čakať obdobie lepších podmienok, môžeme ich začať vytvárať už dnes. 

Teraz každý chápe, že to takto ďalej nemôže pokračovať

Chceme vytvoriť spoločnosť, ktorá zámerne vylučuje vznik konfliktov, vojen a precedensov, ohrozujúcich bezpečnosť ktoréhokoľvek obyvateľa našej planéty? Chceme vytvoriť spoločnosť s medicínou najvyššej úrovne, dostupnou každému rovnako? Chceme vytvoriť Tvorivú spoločnosť s hlavným cieľom – zabezpečiť hodnotu života každého? Pravdaže chceme. Každý zdravo mysliaci človek si želá takúto spoločnosť. Každý si zasluhuje takúto spoločnosť právom narodenia. Tvorivá spoločnosť je zárukou toho, že sú si všetci ľudia rovní a že život v takýchto podmienkach rovnoprávnosti a slobody je absolútne možný. 

Máme na výber. Alebo môžeme ďalej v obmedzenej miere existovať v spotrebiteľskej spoločnosti s definitívnou regresiou, so skutočnou absenciou realizácie našich práv a slobôd, s jej nevyhnutným koncom – sebazničením. Alebo si môžeme zvoliť inú cestu – vo vybudovaní novej, Tvorivej spoločnosti s dominantným zameraním na zachovanie života každého Človeka, jeho zdravia, pohodlia a potrebných bláh. To sú dve cesty, ležiace pred svetom. Jedna z nich prevládala mnoho storočí a tisícročí a prevláda aj dnes. Spotrebiteľský formát už dostatočne ukázal, do akej slepej uličky sme sa ako ľudstvo dostali. Ľudia takto nemôžu viac žiť. 

Ale druhou cestou je vybudovanie Tvorivej spoločnosti, ktorá v konečnej etape privedie k Ideálnej spoločnosti. Ale už samotná Tvorivá spoločnosť nám odhaľuje nové horizonty slobôd, rovnoprávnosti bez tried a iných nerovností, absolútne každého obdarúva možnosťami so zabezpečenou existenciou a poskytuje mu istotu zajtrajška, so zárukou zachovania jeho života v úplnom bezpečí. 

Ľudský život je najvyššou hodnotou

Niektorí si ešte úplne neuvedomili veľkoleposť kurzu pre ľudstvo s názvom „Tvorivá spoločnosť“. Tá je novou érou pre celé ľudstvo, ktorá každého z nás ožiari znamením lepších zmien. Iba s takýmto kurzom ľudstvo prežije. Iba s takýmto kurzom sa bude život každého človeka ceniť skutočne, poskytujúc každému najrozličnejšie podmienky pre jeho plnohodnotnú, šťastnú existenciu. Iba taký kurz môže skutočne zastaviť všetky vojny, vedome vylúčiac vznik akéhokoľvek negatívneho precedensu. To je jediný spôsob, ako zachovať životy dnes žijúcich a v budúcnosti darovať šťastný život miliardám našich potomkov. Veľká misia pripadá na súčasnú generáciu – vybudovanie spoločnosti pre Človeka. Budeme tým hodní titulu Človek a Ľudstvo. Darujeme nádhernú budúcnosť našim potomkom. Poskytneme oporu pre pokračovanie našej civilizácie. 

Toto je výzva k tebe, k tomu, kto číta tieto riadky, k našej spoločnosti, k celému ľudstvu. Vari nechceš zabudnúť na všetky starosti o nastávajúci deň, o seba, o svojich blízkych, riešenie problémov s bývaním a stravou? Ale veď toto je mizerná časť toho, čo zaručene získaš ty i každý človek v Tvorivej spoločnosti. Teraz máš skutočnú šancu tomu napomôcť. Každý, kto sa aktívne podieľa na budovaní Tvorivej spoločnosti, ktorý koná pre dobro spoločnosti, a teda aj pre dobro každého človeka, už má podporu ľudí z celého sveta, obrovského svetového spoločenstva. Ľudí, ktorí nie sú ľahostajní, je veľmi veľa. Tí, ktorí ešte nie sú s nami, jednoducho ešte nevedia o tejto alternatíve, ale už hľadajú potrebné informácie, potrebné odpovede na aktivity správnym smerom. Len im treba doniesť to, že východisko existuje, že už po celom svete dochádza k pohybu ľudí, ktorí nie sú ľahostajní k našej spoločnej ľudskej a šťastnej budúcnosti. A už zajtra bude každý z nich spolu s nami pozorovať začiatok vzniku novej spoločnosti tvorenia, majestátnosti, cti, spravodlivosti a slobody. Každý z nás bude môcť hrdo pozrieť do očí svojim potomkom, súc jedným z účastníkov budovania Tvorivej spoločnosti a zanechávajúc im v dedičstve nový, uchvacujúci svet. 

Pokrok je možný, keď sa ľudia zjednotia pre jeden cieľ. A naším konečným cieľom je prísť cestou Tvorivej spoločnosti k Ideálnej spoločnosti. Iba v nás samotných, v našej jednote pri pohybe k cieľu so spoločnou a správnou voľbou, leží budúcnosť ľudstva. Nech sú naše srdcia zjednotené v snahe zmeniť náš svet k lepšiemu! Nech je zachovanie a zabezpečenie života každého na tomto svete dôležitým cieľom novej spoločnosti! Nech existuje Tvorivá spoločnosť, kde nájde šťastie a dôveru v zajtrajšok každý obyvateľ tejto veľkej rodiny! 

Alex Friedman

Pridať komentár

Komentáre (1)

  • Jaro
    16.01.2021   |   22:37
    podla mna nieje nic hodnotnejsie ako ludsky zivot. Smutne je, ze uz aj toto sa prepocitava na peniaze v dnesnej spolocnosti a citim to ako upadok. No, ale na druhej strane ma tesi , ze niesom sam ktori to tak vidi a, ze su miliony ludi po celom svete ktori to chcu zmenit a dat zase vsetko na svoje , spravne miesta, tak aby zivot kazdeho cloveka bol tym najcennejsim...