Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Helena Mezenská: Politika je dobrá ako nástroj pomoci, nie moci

Slovensko
15. júna 2022
Komentáre


Sme pasažiermi na jednej lodi. Mgr. Helena Mezenská

Formát spoločnosti, založený na konzumnom prístupe k životu, ktorý je všeobecne podporovaný médiami a vládami väčšiny krajín, naráža na limity svojho rozvoja. V súčasnosti sa však po celom svete rozbieha projekt Tvorivá spoločnosť, ktorý je alternatívou k spotrebiteľskému formátu spoločnosti. Aké znaky by podľa vás mala mať spoločnosť, v ktorej by ste vy, ako človek, chceli žiť?

 • Konzumný prístup, v ktorom sme sa zacyklili, je pre ľudského tvora nepostačujúci, preto je potrebné nahradiť ho zmysluplným, rozumným, striedmym a hodnotovým prístupom. Konzum stačí iba nášmu telu, základným fyziologickým potrebám, ale nie našej duši. Sme hladní po pravom duchovnom poznaní a vedení, keď ho nemáme, sme bezradní a vyhorení, zmätení. Žijeme potom bezducho a plytko. A asi takto by som zovšeobecnila i dnešné rozpoloženie našej spoločnosti.

 • Médiá a vlády „dnešných čias“ v nás čoraz viac namiesto radosti, nádeje a viery v život, zasievajú strach a zvýrazňujú kult choroby, samých hrozieb a úmrtnosti. Ak sa strachu poddáme, spôsobí, že sme jednoduchšie „spracovateľní“ a ovládateľní, prestávame byť slobodní a autentickí. Považujem to za nezdravé symptómy vývoja spoločnosti a nesprávny kurz a vedenie, ktoré je živnou pôdou pre presadzovanie ľuďom neprirodzených techník moci a ideológií... Vytratili sa radostné a povzbudzujúce signály.

 • Limity rozvoja spoločnosti – ustrnuli sme, stratili sme sa a nevieme ako ďalej, ako spoločnosť žijeme bez kotvy a spoločne zadaného cieľa – bez určeného štartu a cieľa, sme pasažiermi na jednej lodi a pritom jedni nevedia kam kráčať, iní chcú ísť svojou cestou, žiadne spoločné vízie a plánovaná budúcnosť, perspektíva, spoločenský konsenzus a koncept, hodnotovo, ideovo roztrieštení ľudia, priepastné ekonomické rozdiely a z toho plynúca ničivá individualizácia. Kam sa v takom stave môžeme posunúť? Ako môžeme byť ako spoločenstvo spolupatriční a šťastní?

 • Dominancia jedného človeka nad iným je zbytočná, každá reťaz je tak silná ako jej najslabšie ohnivko. Lepšia je spolupráca než súťaživosť. Keď je orientácia len na materiálne hodnoty, strácame schopnosť vidieť iné nehmotné a neviditeľné dobrá podstatné a v mnohom i dôležitejšie pre našu existenciu.

 • Aké znaky by mala mať spoločnosť? spolupráca, spolupatričnosť, empatia, súlad, pochopenie, uznanie, pomoc, vzájomná podpora, spolupatričnosť, láska, vďačnosť, pokora, prirodzenosť, poznanie, radosť zo života.


Žijeme vo vzájomnej prepojenosti a svoje dary si potrebujeme odovzdávať. H. Mezenská


Počas vášho profesionálneho života ste pôsobili ako poslankyňa NR SR a zároveň ste aj kandidovali na prezidentku SR. Ako by mal podľa vás vyzerať vzťah poslanca a voliča?

          „Mal by byť založený na nepredstieranej dôvere a hľadaní pravdy, nachádzaní spoločných riešení, postavený na obetavosti a otvorenosti, príkladnosti, pomoci a úprimnosti, činorodosti, živom a prirodzenom kontakte s ľuďmi. Dnešné kontakty politikov s ľuďmi sú zväčša odosobnené, neprepojené, riadenie verejnej politiky má viac nestály technokratický ako ľudský rozmer. Ľudia sa stavajú číslami, viac ako ich osudy nás zaujímajú štatistiky.

Predispozíciu pre také poslanie majú predstavitelia, pre ktorých nie je osobný cieľ moc, ale verejné blaho. Takí predstavitelia sú potrební a takých by sme mali uprednostniť pred tými, čo bažia po moci a vlastnom prospechu. Politika je dobrá ako nástroj pomoci, nie moci. Prajem si, aby naše obyvateľstvo malo schopnosť a dar rozlíšenia medzi tými, ktorí ich môžu a majú právo viesť. A nenechalo sa viac zviesť stále viac vycibrenými manipulátormi. Musíme si počkať na dobu, keď „soľ bude vzácnejšia nad zlato.“ Prejsť takýmto uvedomením.“

V profesnom živote sa venujete ochrane práv spotrebiteľov. Môžete nám povedať nejaký prípad, kedy sa vám podarilo presadiť zmeny prospešné pre ľudí? Čo je podľa vás dôležité, aby sme dosiahli výsledky vo svojej práci?

           „Tých príkladov dielčej pomoci poškodeným, ukráteným na právach a slabším na trhu je mnoho a vnímam ich rovnocenne, neviem zvýrazniť jeden prípad, ktorý by bol významnejší oproti inému. Nerobíme výber, žiadnu selekciu, usilujeme sa pomôcť každému, „kto klope na naše dvere“ a koho podnet je zároveň dôvodný.

Ročne mimosúdne riešim viac ako 300 prípadov a spotrebiteľských sporov. Za celú organizáciu, ktorú spravujem, je tých prípadov 600 – 650. Či už je to poškodená obuv, nesprávne montované okná, nepreukázateľne vysoké nedoplatky za energie, úžerne nastavené úroky pri úveroch, alebo podvodné eshopy na internete, nevrátené úhrady za nevyužité zájazdy a podobne.

Každý prípad je iný a má svoje špecifiká, vyžaduje si diferencovaný a vynaliezavý, tvorivý prístup – žiadna rutina, ani stereotyp nehrozia, správna komunikácia a presvedčivá argumentácia sú dôležité prostriedky. I keď vymožiteľnosť práv je pri samostatnom postupe poškodených pomerne nízka, nám sa i tak darí dosahovať zmier a kompromisné riešenia.

Ale nie vždy sme úspešní, často narážame na „deravé“ a nejasné zákonné výklady, neúčinné kontrolné mechanizmy a nepostihnuteľnosť špekulatívnych poskytovateľov a obchodníkov. O to viac je každý úspech povzbudením do ďalších nových výziev, sprevádzaných zvyšovaním informovanosti a odvahy ľudí postaviť sa za svoje oprávnené nároky. Dobre si pritom uvedomujeme, ako zjednaním nápravy v naštrbených obchodných vzťahoch môžeme postupne meniť myslenie a spoluprácu „rozhádaných“ a „celý svet k lepšiemu“. V poznaní svojho poslania, tú možnosť má každý. Avšak nie každý ju pre mnohé limity aj plnohodnotne využíva. Zmarené šance plynúce z nevyužitého potenciálu sú však na škodu nám všetkým.“

Kríza dnešnej spoločnosti sa prejavuje ako kríza hodnôt. Hodnotové nastavenie sa však nemení zo dňa na deň. Čo by podľa vás pomohlo uskutočniť túto zmenu?

          „Vychádzajúc z vlastnej skúsenosti som presvedčená, že to, čo nám v znovuzrodení môže pomôcť najviac, je živá viera v Boha a činorodá láska. Odvrátenie od tohto poznania a uvedomenia si našej podstaty, pominuteľnosti spôsobuje, že žijeme bez Božej milosti a požehnania, v deštrukcii, zúfalstve a beznádeji, úpadku a neslobode. Pre zaslepenosť a zatemnené mysle nevidíme nové východiská ani svetlú budúcnosť, slepí nemôžu iných viesť, iba ak padnú všetci do jamy a priepasti, pred ňou sa nachádzame i my. Božie prikázania sú vodítkom hodnotného a zmysluplného života, o čom som sa ja sama mohla presvedčiť. S týmto poznaním sa vrátilo svetlo a jas, perspektíva do môjho života. Sme svedkami, že svetské kódexy, normy a súdy zlyhali. Využívajú sa tendenčne, nezohľadňujúc všeobecný záujem. Božie zákony sú nezničiteľné a večné.“

5. osnova Tvorivej spoločnosti

Jednou z osnov Tvorivej spoločnosti je tvorivá ideológia. Aké by mali byť hlavné idey, ktoré by formovali nastavenie spoločenského života?

          „Slovo ideológia je dnes značne sprofanované. Bez tvorivého princípu nemožno žiť, ani napredovať. Sme stvorení tak, aby sme ďalej tvorili a premieňali seba a svoje okolie k lepšiemu obrazu, pravému poznaniu, dobromyseľnosti, láske a harmónii. V schopnosti tvoriť sa prejavuje naša životná sila. Na tvorivé bytie jednotlivca a spoločnosti sú však potrebné aj sloboda a pokojné podmienky. Tie sú prejavom sily a ustálenosti ducha. Bez pevnej viery si ich pri vonkajších neduhoch a vplyvoch nemožno udržať.“

Ochota urobiť niečo pre druhých nie je dnes samozrejmosťou. Čo vás vedie k tomu, že sa venujete tejto činnosti? Čo by podľa vás pomohlo tomu, aby malo viac ľudí chuť zapojiť sa do spoločného tvorenia?

          „Láska a cit k druhým, naplnenie Božej vôle – sú mojim hlavným motívom. Stále viac sa v jeho pravosti utvrdzujem. V pomoci iným mám možnosť milovať, spoznať seba, svet, zmysel svojho života a vnútorného naplnenia a oslobodenia. Naplnený a vnútorne oslobodený človek ukazuje cestu ďalším, ktorí sa hľadajú a túžia po zmysluplnej a svetu užitočnej sebarealizácii. Žijeme vo vzájomnej prepojenosti a svoje dary a talenty si potrebujeme odovzdávať.“


Pridať komentár

Komentáre (2)

 • Alžbeta
  10.05.2021   |   13:55
  Toto nie je len obyčajný rozhovor, ale doslova posolstvo. Veľká vďaka za presne, úprimne a jasne vyjadrený postoj k životu, dnešnej dobe a budúcnosti.
 • Barbora
  10.05.2021   |   13:53
  Ďakujem za skvelý rozhovor. Áno, takýmto spôsobom môžme dosiahnuť pozitívne zmeny v našej spoločnosti a spoločne vytvárať Tvorivú spoločnosť. Veľká Vďaka.