Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Bezpečnosť pre každého Človeka môže existovať len v Tvorivej spoločnosti

29. októbra 2020
Komentáre

Bezpečnosť pre každého človeka

Bezpečnosť je neoddeliteľnou zložkou normálneho života človeka. Existencia bezpečnosti je nevyhnutným faktorom pre zachovanie fyzického i psychického zdravia ľudí, prispieva k plnohodnotnej interakcii jednotlivca so spoločnosťou.

Ľudia míňajú obrovské množstvo prostriedkov, času a životných síl na zaistenie bezpečnosti. Ale pri spotrebiteľskom formáte vzájomných vzťahov v spoločnosti, ktorá iniciuje a podporuje podmienky pre neustály vznik konfliktov, násilia, chorôb a kríz je v skutočnosti nereálne zaručiť plnohodnotnú bezpečnosť každému človeku. Čo pozorujeme všade vo svete? Permanentné vojny, drancovanie, vraždy, katastrofy, zločinnosť, nepokoje a na dôvažok pandémia a kríza. Trvalá ekonomická nestabilita napomáha nízkej úrovni života obyvateľstva a je rovnako silným psychologickým faktorom pri vytváraní nepokojov más. To je len malá časť obrovského množstva precedensov, vytvárajúcich hrozbu pre životy miliárd ľudí.

Oblasť bezpečnosti v sebe zahŕňa zabezpečenie najzákladnejších potrieb človeka. V zhode s tým je jedným zo základných kritérií bezpečnosti existencia bývania. Dnes sú v spotrebiteľskej spoločnosti umelo vytvorené podmienky, pri ktorých človek tratí pol života na získanie bývania a ďalšiu polovicu života tratí na jeho udržanie, výplatu daní a výplatu dlhov. Zažívanie neustálych nepríjemností, nespokojnosť s okolitou realitou, nemožnosť zabezpečiť základné potreby stimulujú u obyvateľov obavy o svoju budúcnosť, neustále preteky v akumulácii kapitálu, ktoré ich nútia ešte viac sa ponárať do nekonečného kruhu dlhovej závislosti. Pritom ľudia napriek všetkému vynaloženému kolosálnemu úsiliu, času a prostriedkov, nemajú záruku zachovania svojho majetku.

Nemenej dôležitým kritériom bezpečnosti je zachovanie a podpora zdravia ako neoddeliteľného faktora normálneho života človeka. A tu sa dotýkame žalostnej a niekedy neľudskej úrovne medicíny. Známa je kopa prípadov nedbanlivej lekárskej starostlivosti, keď sa stanoví nesprávna diagnóza, keď sa vykonajú neoprávnené operácie vedúce k nenapraviteľným následkom, k invalidite na celý život, keď sa charakter liečby vyberá z pozície osobných výhod lekárov a nie aby sa dosiahol potrebný pozitívny výsledok pre pacienta. V mnohých krajinách, kde je lekárska starostlivosť priamo závislá na zdravotnom poistení, pokiaľ toto poistenie neexistuje, človeku neposkytnú nutnú pomoc. V konzumnej spoločnosti, ak sú diagnostika a liečba ekonomicky nevýhodné, často odborníkov nezaujíma ďalší osud pacienta ani pri hrozbe letálneho konca. Väčšinou sú ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť poistenie, marginalizovanými vrstvami spoločnosti. Platba lekárskej starostlivosti bez poistenia alebo platba samotného poistenia je pre nich rovnako finančne nezvládnuteľná. Teda v spotrebiteľskej spoločnosti sa necení najdôležitejšie – ľudský život!

V SPOTREBITEĽSKEJ SPOLOČNOSTI SA NECENÍ NAJDÔLEŽITEJŠIE – ĽUDSKÝ ŽIVOT!

A čo sa tvorí vo farmaceutickej oblasti? Ceny preparátov sú silne nadhodnotené. Pri jednej účinnej látke sa vyrába obrovské množstvo rozličných generík, pričom mnohé z nich sú málo efektívne, alebo pôsobia výlučne na úrovni placeba. Mnohé lieky majú vážne vedľajšie účinky veľmi poškodzujúce zdravie, ktorých následky sa neprejavujú okamžite, ale po niekoľkých rokoch. Ceny preparátov s jednou a tou istou účinnou látkou, sú v závislosti od názvu firmy a krajiny výrobcu vďaka reklame a PR nadhodnotené desiatky, ba až stovky krát, pričom samotná účinná látka stojí doslova centy. V spotrebiteľskom formáte vzájomných vzťahov sa zdravie a bezpečnosť ľudí ani neberú do úvahy, pre mnohých je osobný zisk dôležitejší ako záchrana ľudských životov. Podobný merkantilný, cynický prístup možno pozorovať aj v iných sférach, týkajúcich sa ľudského života.

Inžinierske a sociálne infraštruktúry mnohých miest a krajín sveta sú v havarijnom stave a sú časovanou bombou s náhlym efektom. Napriek tomu, že mnohé objekty infraštruktúry sú vyradené z prevádzky, verejnosť venuje osobitnú pozornosť stavu tých istých budov, mostov, ciest, podnikov a iných objektov technosféry iba v prípade náhlej katastrofy, teda v prípade nešťastia, ale nie jej predchádzaniu.

Nemenej dôležitým bodom sú dopravné nehody. V našej spoločnosti na legislatívnej úrovni existuje súbor zákonov, sú napísané pravidlá cestnej premávky, určená je miera administratívnej zodpovednosti za porušenie týchto pravidiel. Miera úmrtnosti v dôsledku dopravných nehôd vo svete je priemerne 1,25 milióna ľudí ročne a 30 až 50 miliónov ľudí je každoročne zranených. I keď zodpovednosť za vyvolávanie nebezpečných situácií na cestách existuje, nie je faktorom, nabádajúcim vodičov aj chodcov k dodržiavaniu zákonov. Ľudia formálne chápu zaplatenie samotnej pokuty, ale chýba im potrebné pochopenie zodpovednosti za vytváranie hrozieb pre bezpečnosť ostatných ľudí.

Ďalším dôležitým faktorom je existencia trestnej činnosti. Ako ukazuje medzinárodná prax rozličných organizácií pre boj proti kriminalite, žiadne na papieri napísané povznesené ciele humánneho súdnictva, žiadne zlepšenie profesionality tých, či oných odborníkov, žiadne oficiálne hlasné vyhlásenia o najvyšších štandardoch spravodlivosti v modernom svete, zameranom na stálu spotrebu, egoizmus a sebaobohacovanie sa akýmkoľvek spôsobom, v skutočnosti nefungujú. V medzinárodných deklaráciách sa pojem „trestný čin“ podáva ako hrozba pre udržanie verejného poriadku, nie však ako hrozba pre život a zdravie obyvateľstva.

Ľuďmi, páchajúcimi delikty, hýbu rôzne motívy, a ako sa pôvodne zdá, prispieva k tomu veľa faktorov. Ale čím je to podmienené v skutočnosti? Čím sa riadi človek v podobných situáciách? Prečo ho nezastaví ani prípadná výška trestu? Čo väčšinou postrkáva mnohých ľudí k nezákonným konaniam, porušujúcim právny poriadok a ohrozujúcim životy iných ľudí? Často je hlavným dôvodom núdza a bieda, vytvárané tým istým smutne známym spotrebiteľským formátom vzájomných vzťahov, potreba prežiť, existencia nerovnoprávnosti, vnucovanie spotrebiteľskej paradigmy, ktorá dnes dosahuje vrchol svojej beštiálnej ničomnosti a ktorá je prapríčinou všetkých problémov ľudstva. Paradigma spotrebiteľského formátu sľubuje obyčajnému človeku iba ilúziu nádeje na pohodlie a bezpečnosť. Analogický obraz pozorujeme aj vo vnútornej politike ktoréhokoľvek štátu, aj v medzinárodných politických vzťahoch krajín.

Dnes vo svete existuje veľa koncepcií národnej bezpečnosti toho či onoho štátu. Vrchné články politického systému informujú masy o potrebe posilniť silu a moc štátu ako o údajne dôležitom faktore záruky bezpečnosti občanov ich krajiny pred možnými vonkajšími agresormi. Ale čo je silou a mocou štátu v spotrebiteľskom formáte vzájomných vzťahov spoločnosti a na čo je zameraný? Silou a mocou vyspelých štátov je existencia najnovších zbraní, pokrokové vedecko-technické úspechy vo vojenskej oblasti, držba zbraní hromadného ničenia, vrátane jadrových. V skutočnosti je to všetko namierené jednými ľuďmi na zničenie ostatných. A zda je nástroj, umožňujúci likvidáciu miliárd ľudí, zárukou ľudskej bezpečnosti? Prostí občania nie sú považovaní za ľudí, ale iba za nevyhnutný zdroj, tak ako materiálne a ekonomické zdroje na dosiahnutie určitých cieľov jedincov pre ešte väčšie posilnenie ich moci.

Ozbrojená služba tej či onej krajiny je teoreticky určená na ochranu ľudu. Ale problém spočíva v tom, že ľud ktoréhokoľvek štátu je iba malou časťou obrovskej osemmiliardovej spoločnosti. Respektíve vojenská služba jedného štátu môže byť poslaná proti službe iného štátu ako vonkajšieho nepriateľa, čo ľudstvo neposilňuje, ale rozdeľuje ho a robí ho slabším. Občanom sa takéto konanie podáva z pozície akoby „záštity ich bezpečnosti, slobody a práv“. Ale pri všetkých vojenských zásahoch v dejinách pod akýmikoľvek blahými úmyslami (ako sú ochrana slobody, presadzovanie demokracie, uplatňovanie humanitarizmu, zavádzanie protiteroristických opatrení...) ľudia nikde ani raz nezískali ani slobodu, ani o to viac bezpečnosti, okrem strateného zdravia, strateného obydlia a obrovského množstva zmárnených ľudských životov.

A veď ako znie 3. osnova Tvorivej spoločnosti — Bezpečnosť Človeka: „Nikto a nič v spoločnosti nemá právo vytvárať hrozby pre život a slobodu Človeka!“

Bezpečnosť človeka

Bezpečnosť človeka

Nikto a nič v spoločnosti nemá právo vytvárať hrozby pre život a slobodu Človeka!

Každému Človeku je garantované bezplatné zabezpečenie základných životne dôležitých potrieb, vrátane jedla, obydlia, medicínskej starostlivosti, vzdelania a plného sociálneho zabezpečenia.

Vedecké, výrobné a technologické činnosti spoločnosti musia byť nasmerované výlučne na zlepšenie kvality života človeka.

Garantovaná je ekonomická stabilita – absencia inflácie a kríz, stabilné a rovnaké ceny na celom svete, jednotná peňažná jednotka, fixované minimálne zdanenie či jeho absencia.

Bezpečnosť Človeka a spoločnosti pred akýmikoľvek hrozbami je zaisťovaná jednotnou celosvetovou službou pre zvládanie mimoriadnych situácií.

V spotrebiteľskom formáte vzájomných vzťahov v spoločnosti reálna, garantovaná bezpečnosť pre každého človeka fakticky neexistuje. Tento formát vzájomných vzťahov sa celých 6 000 rokov svojej existencie budoval na otroctve, krvi a násilí. Ľudia cítia obavy a strach, žijúc podľa zákonov tohto konzumného krutého sveta. Každý, pokúšajúc sa zaistiť si bezpečnosť, vytvára svoju osobnú bezpečnostnú zónu, čím sa zapuzdruje pred vonkajším svetom, plným nepokojov. Akékoľvek zasahovanie do života ľudí je nimi vnímané ako ohrozovanie ich bezpečnosti. Podobné zapuzdrovanie vedie k rozdeľovaniu ľudstva, a v prípade nepredvídaných situácií – k agresívnym a nepriateľským náladám medzi ľuďmi navzájom. Spotrebiteľský formát vedome zameriava pozornosť jednotlivca výlučne na seba. Každý sa v prvom rade pokúša udržať a zabezpečiť si svoj život, často opovrhujúc hodnotou života iného. Také pojmy, ako „jednotná spoločnosť“, „jedna rodina“ sú umelo vylúčené špeciálne vytvorenými neľudskými existenčnými podmienkami miliárd, jestvovaním množstva nebezpečenstiev v ich každodennom živote.

Ale v skutočnosti má byť bezpečnostnou zónou celá ľudská rodina. Individuálne nie je možné vytvoriť reálnu bezpečnosť. Čiže stupeň jednoty celého ľudstva určuje stupeň bezpečnosti každého Človeka. Jednotná ľudská spoločnosť musí byť oporou pre každú Osobnosť. Len tak sa vybudovanie reálneho bezpečného prostredia pre všetkých ľudí stane možným. Pri spotrebiteľskom formáte vzájomných vzťahov v spoločnosti s popularizáciou drsných vzťahov a aktiváciou zvieracích pudov v ľuďoch to realizované byť nemôže. Životne nevyhnutné zjednotenie ľudstva do jednej rodiny je možné len pri vybudovaní novej Tvorivej spoločnosti. Len taká tvorivá paradigma zjednotenia a konsolidácie môže eliminovať všetky precedensy a hrozby pre život a slobodu každého Človeka na Zemi.

JEDNOTNÁ ĽUDSKÁ SPOLOČNOSŤ MUSÍ BYŤ OPOROU PRE KAŽDÚ OSOBNOSŤ

Roztrieštenosť spoločnosti a neustála konfrontácia štátov je pri spotrebiteľskom formáte vzťahov neodvrátiteľná. V súlade s tým vždy existuje riziko vzniku konfliktov medzi štátmi, často prerastajúcich do podoby ozbrojenej konfrontácie ich vojenských služieb a vo výsledku vedúcich k vedeniu bojových činností a smrti nevinných ľudí. Vychádzajúc z toho, jediným spôsobom likvidácie podobných precedensov, vytvárajúcich hrozbu ľudským životom, je preformovanie rôznorodých vojenských služieb do jednej svetovej služby, ktorá by naozaj bola záštitou mierového života obyvateľstva.

Existencia jednej celosvetovej služby pre zvládanie mimoriadnych situácií v Tvorivej spoločnosti je životne potrebná pre garantovanú záštitu každého. Odstráni to umele vytvoreného (ako teraz) „vonkajšieho nepriateľa“ a zjednotí spoločnosť proti reálnym hrozbám. Pomôže to zachovať cenné zdroje a umožní ich nasmerovať na riešenie reálnych naliehavých problémov, pomôže to odvrátiť vznik mnohých nešťastných prípadov, uchrániť milióny a miliardy ľudských životov! Aj v prípade vzniku nebezpečnej situácie bude pri existencii jednej celosvetovej služby ľahké konsolidovať sa a vyslať potrebné prostriedky, odborníkov i techniku na potrebné miesto a rýchlo zlikvidovať vzniknuté nebezpečenstvo. Riziko milujúci ľudia budú môcť uplatniť svoje vlohy a schopnosti nie v službe určitým jednotlivcom, túžiacim rukami iných splniť pre seba výhodné plány, ale v čestnej a vznešenej záštite spoločnosti. Každý záujem čestne brániť ľudí, bude garantom ľudskej bezpečnosti a poctivej spravodlivosti. Služba takýchto ľudí bude čestná, vážená a podporovaná celou spoločnosťou.

Existencia plánovanej ekonomiky v Tvorivej spoločnosti vytvorí potrebnú ekonomickú stabilitu, čo okrem iného jasne eliminuje akýkoľvek vznik kríz a inflácií. Jednota spoločnosti umožní naladiť komunikáciu a logistiku. Vďaka tomu v Tvorivej spoločnosti nikto v ničom nebude trpieť núdzu, keďže všetko potrebné pre život človeka bude dostupné každému na ktoromkoľvek mieste sveta so stabilnými a rovnako konštantnými cenami. Garantovaný dostatok, blahobyt a stabilita v živote každého človeka zase odstránia precedensy protiprávnych konaní a vytvoria úrodnú pôdu pre osobný rozvoj. 

Súčasná spoločnosť narazila na globálnu výzvu – a tou je prežitie celého ľudstva. Pre reálnu bezpečnosť miliárd ľudí a zachovanie ich života je nevyhnutný prechod spoločnosti na tvorivý formát. 8 osnov Tvorivej spoločnosti je potrebným rámcom pre budovanie nového dialógu pri hľadaní spôsobov záchrany našej civilizácie. V Tvorivej spoločnosti sú garantované preventívne opatrenia na záštitu života, bezpečnosti a rovnosti pre všetkých rovnako.

Voľba medzi človeka ubíjajúcim spotrebiteľským formátom vzájomných vzťahov a človeka oživujúcim Tvorivým formátom vzťahov je poslednou šancou pre ľudstvo v otázke jeho prežitia – buď smrť, alebo Život. Buď zradíme seba a svojich potomkov ukončením existencie nášho ľudstva, alebo zrealizujeme Tvorivú spoločnosť. Pri spotrebiteľskom formáte už ľudstvo došlo k svojmu kulminačnému bodu sebazničenia a ďalej to tak pokračovať nemôže. Ale aké bude východisko, musíme zvoliť sami. Nastal čas riešiť náš spoločný osud. Rozhodnutie je na každom! A určuje sa aj jeho konaním vo zvolenom smere, aj jeho nečinnosťou. A tu leží rovnako obrovská miera zodpovednosti na každom z nás. Nadišiel čas pozitívnych zmien, osobnej transformácie seba i globálnej zmeny spoločnosti! Všetci si musíme uvedomiť, že ak nie teraz, tak už nikdy!

Stabilita a bezpečnosť

Chceš žiť v spoľahlivom svete stability a bezpečnosti, aby v ňom nikdy nezaznievalo slovo „vojna“? Chceš zaistiť bezpečnosť svojich detí? Chceš skutočne šťastnú Tvorivú spoločnosť s rovnakými možnosťami pre každého? Dnes je Tvorivá spoločnosť neochvejnou životnou potrebou každého zdravo uvažujúceho obyvateľa našej planéty! Potreba Tvorivej spoločnosti je kvintesenciou každého človeka, ktorému nie je ľahostajná jeho budúcnosť ani budúcnosť jeho detí. Musíme len všetci pamätať, že naša sila je v jednote! Ľudí, ktorí túžia po lepšom svete, je zdrvujúca väčšina. Stačí sa nám zjednotiť a začať konať už v novom tvorivom vektore rozvoja našej civilizácie – a spoločnosť snov nastúpi veľmi rýchlo. Ľahko to dokážeme, ak každý z nás urobí svoju voľbu v skutočnom konaní už dnes! Ak si ľudia zvolia Tvorivú spoločnosť, nikto nám viac nebude klamať, nikto nás nebude môcť podvádzať a manipulovať nami. Iba Tvorivá spoločnosť je tu silou, ktorá je schopná vyviesť ľudstvo z krízy a poskytnúť spôsoby riešenia nahromadených problémov spoločnosti. Spoločne dokážeme vydržať všetky skúšky a dopracovať sa k Novému Svetu bezpečnosti, rozvoja a prosperity. Budúci osud ľudstva závisí od každého!

Alex Friedman

Pridať komentár